445 zł — taki będzie zwrot podatku rolnego na gospodarstwo

Już wiemy, jaki budżet przygotowuje państwo na zwrot podatku rolnego. MRiRW opublikowało projekt ustawy w tej sprawie. Sprawdzamy, komu, kiedy i na jakich zasadach przysługuje zwrot.

MRiRW opublikowało projekt ustawy, z którego wynikają zasady, na jakich nastąpi częściowy zwrot podatku rolnego za 2024 r.

Ile wynosi podatek rolny 2024?

Każdego roku ustala się stawkę podatku rolnego. Oblicza się jako równowartość średniej ceny skupu żyta z 11 kwartałów poprzedzających rok rozliczeniowy/podatkowy. I tak w przypadku powierzchni gospodarstwa podatek wynosi od:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów o powierzchni powyżej 1 ha — równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
  • od 1 ha gruntów o powierzchni do 1 ha — równowartość pieniężną 5 q żyta.

Ta średnia cena skupu żyta jest określana na podstawie komunikatu Prezesa GUS, który ukazuje się do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

W 2023 r. GUS ogłosił za 11 kwartałów poprzedzających IV kwartał 2023 r. cenę żyta wyższą niż w poprzednim roku o 21%. W efekcie podatek rolny w 2024 r.

  • od ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych miał wynieść 224,075 zł;
  • a od ha pozostałych gruntów — 448,15 zł.

Jednak ze względu na bardzo trudną sytuację w rolnictwie, poza tym katastrofalnie niskie ceny żyta w 2024 r., MRiRW na liczne apele rolników postanowiło pozostawić wysokość podatku rolnego na poziomie sprzed roku. Czyli przypomnijmy, w 2023 r. podatek wynosił:

  • od ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych — 185,125 zł;
  • a od ha pozostałych gruntów — 370,25 zł.

W 2024 r. zwrot podatku rolnego na mocy ustawy

Podatek rolny jest płatny w czterech ratach. Możliwe jest również opłacenie całości jednorazowo. Wielu rolników postępuje w ten sposób, opłacając z góry cały podatek. Przypomnijmy, pierwsza rata wypadała już 15 marca. Tego dnia decydujący się na opłacenie całości wnieśli pełną kwotę.

Tymczasem na wnioski rolników oraz podczas rozmów w Jasionce 19 marca br. zapadła decyzja o zwrocie rolnikom część podatku rolnego 2024. Obecnie resort opublikował projekt ustawy, której przyjęcie będzie kosztowało budżet państwa w 2024 r. 292,9 mln zł. W tym państwo przeznaczy 2,9 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadania zleconego 1% wypłaconych kwot.

Komu przysługuje zwrot podatku rolnego 2024?

Zwrot podatku rolnego przysługuje podatnikowi prowadzącemu gospodarstwo rolne i będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem. Będzie on wynosił kwotę stanowiącą iloczyn liczby hektarów przeliczeniowych gruntów stanowiących
podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego za 2024 r. oraz różnicy między ceną skupu żyta przyjętą przez organ podatkowy jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2024 r. oraz ceną skupu żyta przyjętą przez organ podatkowy jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2023 r.

Zwrot przyznaje, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy do ustalenia wysokości podatku rolnego za 2024 r. Jednak nastąpi on na wniosek podatnika podatku rolnego. Według powyższego projektu ustawy administracja ma wydać decyzję w sprawie zwrotu nie później niż do 30 czerwca 2024 r.

Według MRiRW średni zwrot podatku rolnego na gospodarstwo wyniesie 444,81 zł.

Terminy zwrotu podatku i forma

Częściowy zwrot podatku rolnego będzie realizowany na wniosek podatnika, i nastąpi w formie:

  • kompensaty części podatku rolnego przypadającej do zapłaty czwartej racie podatku rolnego, której płatność przypada do 15 listopada 2024 r.
  • lub zwrotu części podatku rolnego w całości zapłaconego do dnia złożenia wniosku, który to zwrot będzie następował bez zbędnej zwłoki.
    W tym wypadku trzeba do odpowiedniego organu złożyć wniosek.

Częściowy zwrot podatku rolnego — wniosek

Poniżej publikujemy wzór wniosku, który podatnik będzie musiał złożyć celem uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku.

Pamiętaj o aktualnym numerze rachunku bankowego

Do wypełnienia wniosku potrzebne będą jeszcze dodatkowe informacje. Między innymi, co bardzo ważne — prawidłowy, aktualny numer rachunku bankowego, na który ma wpłynąć zwrot części podatku.

Podatnik będzie miał czas na złożenie powyższego wniosku o zwrot podatku rolnego 2024 w terminie od 2,05. do 31.05.2024 r.

Zwrot części podatku nie dla wszystkich — kto nie będzie mógł skorzystać?

Według projektu ustawy zwrot nie przysługuje właścicielom użytków rolnych, których obszar nie przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Nie otrzymają go także duzi przedsiębiorcy rolni. To znaczy tacy, którzy zatrudniają co najmniej 250 pracowników i których roczny obrót wynosi co najmniej równowartość w złotych 50 mln euro, lub roczna suma bilansowa wynosi co najmniej równowartość w złotych 43 mln euro.

Jak argumentuje zapis ustawy:
Proponowany zwrot części podatku rolnego producentom rolnym stanowi pomoc publiczną i wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej na podstawie Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy. Projekt ustawy o zwrocie części podatku rolnego nie wymaga przedstawienia go organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Wdrożenie projektowanego rozwiązania powinno, chociaż częściowo poprawić płynność finansową gospodarstw rolnych. A tym samym docelowo wpłynie na wzrost konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na rynku UE.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 163

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

ANKIETA - ILE ZA NASIONA W 2024?Zobacz WYPEŁNIJ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *