Jakie będą ceny środków produkcji dla rolnictwa?

Podwyższone ceny środków produkcji dla rolnictwa są wynikiem obserwowanego sezonowego wzrostu popytu na podstawowe środki produkcji. Jednak sytuacja może się zmienić.

Jakie będą ceny środków produkcji dla rolnictwa w 2017 r.? Czy produkcja rolnicza będzie mniej czy bardziej opłacalna w br.? Czy za podstawowe środki produkcji dla rolnictwa będzie trzeba więcej zapłacić w 2017 r.? Dla agrofaktu wypowiadają się eksperci.

Sezonowy wzrost popytu

Arkadiusz Zalewski

mgr inż. Arkadiusz Zalewski Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ

Od początku 2017 r. obserwuje się sezonowy wzrost popytu na podstawowe środki produkcji dla rolnictwa, co skutkuje sezonowymi podwyżkami cen – mówi mgr inż. Arkadiusz Zalewski Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ. Popyt jest jednak mniejszy niż w latach poprzednich, w związku z tym podwyżki cen są stosunkowo niewielkie. Od początku roku do kwietnia maszyny rolnicze podrożały przeciętnie o 2%, natomiast środki ochrony roślin oraz nawozy mineralne o ok. 1%, w tym najczęściej kupowane przez rolników nawozy azotowe o blisko 5%. W tym okresie ceny nośników energii praktycznie się nie zmieniły – analizuje.

Mniejsze inwestowanie w środki produkcji dla rolnictwa w ub.r.

Utrzymujące się w 2016 r. stosunkowo niskie ceny większości produktów rolnych skutkowały brakiem poprawy sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych, co z kolei przełożyło się na nieco mniejszą skłonność do inwestowania w podstawowe środki produkcji dla rolnictwa w pierwszych miesiącach 2017 r. Warto przypomnieć, że 2016 r. był piątym z kolei rokiem niesprzyjającym rolnictwu z niekorzystnymi uwarunkowaniami rynkowymi. Produkty rolne sprzedawane przez rolników potaniały bardziej niż środki produkcji dla rolnictwa. Wskaźnik „nożyc cen” nadal był więc niekorzystny i wyniósł 98,2 wobec 99,1. – wynika z analiz IERiGŻ.

Wyższe ceny środków produkcji dla rolnictwa w br.

ceny nawozów

Ceny nawozów mineralnych

W okresie styczeń-kwiecień 2017 r. ceny środków produkcji dla rolnictwa były w większości przypadków wyższe niż rok wcześniej – analizuje A. Zalewski z IERiGŻ. – Wyraźnie droższe niż rok wcześniej były przede wszystkim nośniki energii, o ok. 12%, co było przede wszystkim następstwem wyższych cen surowców energetycznych w handlu światowym. Więcej rolnicy musieli również zapłacić za maszyny rolnicze oraz środki ochrony roślin, odpowiednio o 3 i 1%. Tańsze o 7%, niż przed rokiem, były natomiast nawozy mineralne co wynikało przede wszystkim z wyraźnego spadku ich cen w trzecim kwartale 2016 r. pod wpływem sezonowego spadku popytu – komentuje sytuacje na rynku.

W wyniku utrzymującej się spadkowej tendencji cen skupu podstawowych produktów rolniczych, gdzie wskaźnik cen skupu wyniósł 97,4, rok 2016 r. był kolejnym, w którym rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej nie były korzystne dla producentów rolnych – ocenia Departament Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

(fot. Ewa Ploplis)

Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa GUS

Wprawdzie ceny produktów rolnych sprzedawanych przez gospodarstwa indywidualne kształtowały się na poziomie ub. r., to w stosunku do 2015 r. nastąpił głęboki spadek cen produktów roślinnych – o 10,3 pkt, tj. o 6% w porównaniu rok do roku. Mniej, bo o 1,4%, obniżyły się ceny produktów zwierzęcych – analizuje Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa GUS.

Niekorzystne nożyce cenowe

Dla rolników ważne są relacje cen, tzw. „nożyce cenowe”, czyli relacja cen produktów rolnych sprzedawanych do cen towarów i usług zakupywanych przez rolników. Wskazują one na opłacalność produkcji rolniczej.

Przy spadku przeciętnych cen towarów i usług zakupywanych o 1,5%, w tym na cele bieżącej produkcji rolniczej o 1,7% i jednoprocentowym wzroście cen towarów i usług zakupywanych na cele inwestycyjne oraz spadku cen produktów rolnych sprzedawanych przez gospodarstwa indywidualne o 3,3%, wskaźnik relacji cen, tzw. „nożyce cen” wyniósł 98,2 wobec 99,1 w 2015 r. mówi dyr. A. Łączyński z GUS.

W przypadku, gdy tempo wzrostu cen towarów zakupywanych jest wyższe od cen towarów sprzedawanych, sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych pogarsza się (98,5 ˃ 96,7), a więc prezentowane informacje wskazują na pogorszenie wyników finansowych produkcji rolniczej i sytuacji finansowej gospodarstw rolnych w 2016 r. – analizuje.

Zaznacza, że po uwzględnieniu wydatków konsumpcyjnych, wskaźnik relacji cen „nożyce cen” produktów rolnych sprzedawanych do towarów i usług zakupywanych wyniósł 98,1. Ponadto dodaje, że ostatnim okresem, wykazującym poprawę rentowności produkcji był 2011 r. W wyniku wysokiego tempa wzrostu cen produktów rolnych sprzedawanych przez gospodarstwa indywidualne o 18,8% i jednocześnie przy wyraźnie niższej dynamice wzrostu cen towarów i usług zakupywanych na cele bieżącej produkcji rolniczej i inwestycyjne o 10,7%, „nożyce cen” wyniosły wtedy 107,3.

Jakie były ceny środków produkcji dla rolnictwa na świecie?

olejniczak o cenach warzyw

Dr Wojciech Olejniczak, Alior Bank.

W minionym roku na światowych rynkach ceny środków produkcji dla rolnictwa, takich jak surowce energetyczne, nawozy mineralne, minerały i metale, były niższe w porównaniu z rokiem poprzednim. Przy czym spadek cen był mniejszy niż rok wcześniej – mówi dr Wojciech Olejniczak, dyrektor Działu Biznesu Agro Alior Bank.

Spodziewana obniżka cen nawozów mineralnych w kraju

W Polsce w 2016 r. ceny środków produkcji spadły przeciętnie o 1,5%, w tym nośniki energii potaniały o 5,6%, nawozy mineralne o 4,0%, a pasze o 0,7% – analizuje dr W. Olejniczak z Alior Bank. –  Wzrosły natomiast ceny środków ochrony roślin oraz maszyn i narzędzi rolniczych, odpowiednio o 1,3% i 0,6%. Pogorszyły się relacje cen większości środków produkcji do cen skupu zbóż. Relacje cen środków produkcji do cen mleka i żywca wołowego były podobne jak w 2015 r. Wyraźną poprawę odnotowano jedynie w relacji cen środków produkcji do cen skupu żywca wieprzowego – komentuje sytuację rynkową.

 W drugiej połowie 2017 r. pod wpływem spadku popytu na nawozy mineralne można oczekiwać posezonowych obniżek cen podobnych do tych, jakie były obserwowane w drugiej połowie 2016 r. – prognozuje A. Zalewski z IERiGŻ.

Wzrost cen pestycydów i maszyn rolniczych

ceny środków produkcji dla rolnictwa

Dynamika cen ŚOR

W przypadku cen pestycydów oraz maszyn rolniczych oczekiwany jest dalszy niewielki wzrost cen – prognozuje A. Zalewski z IERiGŻ.

Obecna sytuacja rynkowa na rynku maszyn wynika z minimalnego wykorzystania środków z poddziałania 4.1 „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” z PROW 2014-2020 – komentuje dyr. W. Olejniczak z Alior Bank. – Jeśli chodzi o zrealizowane płatności to wykorzystanie limitu jest na poziomie 0,38%. Kontraktowanie jest na poziomie 15,59%. Na wyżej wymienione działanie zaplanowano kwotę 11 mld zł, z czego na wsparcie zakupu maszyn rolniczych to ok 5 mld zł na lata 2014-2020 – dodaje.

Dr Olejniczak zwraca uwagę na fakt, że w dotychczas zakończonych naborach złożono wnioski na kwotę 5,6 mld zł. W zakończonych naborach do rozdzielenia jest wsparcie w wysokości 2,5 mld zł  tj. 583 mln euro. – Oznacza to, że zapotrzebowanie na maszyny rolnicze przekracza wielkość przewidzianego wsparcia – podkreśla ekspert Alior Bank. – W zakończonych naborach zawarto umowy na kwotę 633 mln zł i autoryzowano wnioski o płatność na kwotę 1,5 mln zł. Większość płatności za złożone w 2016 r. wnioski zostanie zrealizowana w 2017 r .– dodaje.

Mogą wzrosnąć ceny energii

ceny maszyn rolniczych

Ceny maszyn rolniczych

Jeżeli dynamika cen surowców energetycznych w handlu światowym będzie zbliżona do tej, jaką obserwowano w ciągu ostatnich 12 miesięcy, to ceny nośników energii na krajowym rynku mogą jeszcze wzrosnąć, jednak wzrosty cen będą prawdopodobnie niższe niż w 2016 r. – prognozuje A. Zalewski z IERiGŻ.

Może być lepiej niż ubiegłym roku

Sytuacja na rynku środków do produkcji w Polsce uzależniona będzie od krajowej koniunktury, w tym przede wszystkim poziomu cen skupu artykułów rolnych – prognozuje dr W. Olejniczak z Alior Bank. Podkreśla, że ważną rolę odegra również terminowość wypłat płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz postępy w realizacji poszczególnych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ceny oleju napędowego

Wyższe ceny nośników energii, maszyn i pestycydów w 2017 r. będą prawdopodobnie złagodzone wyraźnym spadkiem cen nawozów mineralnych. W związku z tym według mnie ceny środków produkcji dla rolnictwa nie będą wyższe niż rok wcześniej – podsumowuje prognozę A. Zalewski z IERiGŻ.Przy oczekiwanych wyższych cenach większości podstawowych produktów rolnych może się więc okazać, że rynkowe uwarunkowania produkcji rolnej w 2017 r będą lepsze niż w 2016 r. – posumowuje.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *