Dofinansowanie z PROW – harmonogram naboru wniosków w 2018 r.

Download PDF

Znany już jest harmonogram naboru wniosków na dofinansowanie z PROW 2014-2020 w 2018 r. Resort rolnictwa przedstawił oprócz niego,  także szereg uproszczeń, które planuje wprowadzić w 2018  r. przy uzyskiwaniu dofinansowania – dla agroFakt mówi wiceminister Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Dofinansowanie z PROW – decydujący rok

– Dofinansowanie z PROW 2014-2020 wkracza w trzeci pełny rok wdrażania. Jest to rok decydujący – powiedział wiceminister Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), podczas konferencji prasowej na której przedstawił harmonogram wdrażania poszczególnych działań PROW w 2018 r. – Harmonogram przygotowaliśmy we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, analizując jednocześnie dotychczasowe działania i głosy partnerów społecznych – dodał.

Dofinansowanie z PROW w pierwszym kwartale 2018 r.

Krzysztof Paczkowski

Krzysztof Pączkowski, rzecznik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

fot. Ewa Ploplis

Od 2 do 31 stycznia br. w ramach tegorocznego dofinansowania z PROW, można składać wnioski o pomoc na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. W ramach  poddziałania 4.2  wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój  odbędzie się nabór  wniosków  od 33 marca 2018 r. do 29 kwietnia 2018 r. – mówi Krzysztof Pączkowski, rzecznik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). – W pierwszym kwartale 2018 r. planujemy uruchomić: „Modernizację gospodarstw rolnych”, na bardzo popularne wśród rolników, inwestycje z obszaru D. Są to przedsięwzięcia związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzaniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększaniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększaniem wartości dodanej produktu – zapowiada. – Będziemy też uruchamiali „Premie dla młodych rolników” i „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” – dodaje dyrektor.

Dofinansowanie z PROW w drugim kwartale 2018 r.

W drugim kwartale 2018 r. planujemy ogłosić nabory wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Tym razem na inwestycje w rozwój produkcji prosiąt – obszar A, rozwój produkcji mleka krowiego – obszar B oraz rozwój produkcji bydła mięsnego  – obszar C –  zapowiada rzecznik ARiMR.

Bedzie też nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”, który powtórzymy też w IV kwartale 2018 r. – kontynuuje rzecznik K. Pączkowski z ARiMR.

Dofinansowanie z PROW w trzecim kwartale 2018 r.

– Z kolei w trzecim kwartale 2018 r. planujemy podać termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”. Jest on uzależniony od wykorzystania środków w ramach naboru przeprowadzonego w 2017 r. – zapowiada rzecznik Pączkowski z ARiMR. – Również w III kwartale ogłosimy nabór wniosków skierowany do rolników, którzy zdecydują się na zaprzestanie działalności rolniczej i zadeklarują przekazanie gospodarstwa innemu rolnikowi – dodaje.

Dofinansowanie z PROW z pierwszym półroczu 2018 r.

W pierwszym półroczu 2018 r. można się również spodziewać uruchomienia naboru wniosków o przyznanie „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Wyłączone zostaną z niego gospodarstwa, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach objętych afrykańskim pomorem świń  tj. ASF – mówi rzecznik ARiMR.

I dodatkowe dofinansowanie z PROW w br.

Chcemy też zapewnić rolników, że w razie wystąpienia strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi będziemy gotowi do uruchomienia pomocy na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” – zapowiada dyrektor Pączkowski z ARiMR.

Działania dla doradców

Dofinansowanie z PROW – uproszczenia w uzyskaniu pomocy

W br. resort rolnictwa wprowadzi także zmiany – udogodnienia, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rolników. Udogodnienia dofinansowania z PROW 2014–2020 to pakiet 24 zmian o charakterze technicznym, merytorycznym oraz finansowym.

 

Procedowana obecnie modyfikacja PROW 2014–2020 obejmuje pakiet 24 zmian o charakterze technicznym, merytorycznym oraz finansowym – mówi wiceminister R. Zarudzki z MRiRW. – M.in. dla rolników starających się o wsparcia rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych  zwiększyliśmy limit pomocy z 300 tys. zł do 500 tys. zł. Dotyczy to operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych  – zapowiada wiceminister.

Dofinansowanie z PROW – najważniejsze uproszczenia

Przedstawiamy propozycje zmian najbardziej istotne, z punktu widzenia warunków dostępu do składania wniosków o dofinansowanie z PROW.

 Zwiększenie limitu pomocy

Ważną zmianą będzie zwiększenie limitu pomocy z 300 tys. zł do 500 tys. zł w przypadku rolników składających wnioski o dofinansowanie z PROW rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, w ramach typu operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych.

Wprowadzenie nowego rodzaju beneficjenta dofinansowania z PROW

Dofinansowanie z PROW

Wiceminister Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW)

fot. Ewa Ploplis

Kolejną proponowana przez resort rolnictwa zmianą , która m zwiększyć liczbę składanych wniosków o dofinansowanie z PROW 2014-2020 ma być wprowadzenie nowego rodzaju beneficjenta, tj. podmiotu, który rozpoczyna, bądź prowadzi działalność przetwórczą w dofinansowania z PROW rolniczego handlu detalicznego (RHD). Beneficjent w/w typu operacji będzie mógł otrzymać wsparcie do 100 tys. zł w ramach typu operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych.

Rozszerzenie katalogu beneficjentów dofinansowania z PROW

Wprowadzone ma być także rozszerzenie katalogu beneficjentów o rolników, ich małżonków oraz domowników ubezpieczonych KRUS w pełnym zakresie na wniosek (dotychczas z mocy ustawy), a także skrócenie do 2 miesięcy wymogu ubezpieczenia w KRUS w typach operacji: Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej i Restrukturyzacja małych gospodarstw.

Rezygnacja z kryterium ograniczającego dostęp do dofinansowania z PROW

Kolejną nowością ma być rezygnacja z kryterium ograniczającego dostęp do pomocy wyłącznie dla wnioskodawców którzy pracują w niewielkim gospodarstwie rolnym o wielkości ekonomicznej do 15 tys. euro w typie operacji Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Nowy obszar wsparcia

Ma być także utworzony nowy, odrębny obszar wsparcia w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, umożliwiającego wsparcie lasów prywatnych w wieku 11-60 lat, które nie przynoszą znaczących dochodów, a jednocześnie wymagają pewnych nakładów finansowych w celu utrzymania ich w dobrej kondycji.

pieniadze dla rolników z PROW

Dofinansowanie z PROW 2014-2020 wkracza w trzeci pełny rok wdrażania.

Nowe podmioty dofinansowania z PROW

Nastąpi także wyodrębnienie nowego przedmiotu operacji w ramach działania Współpraca ukierunkowanego na tworzenie i rozwój krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych. Dotyczącego wsparcia wertykalnej i horyzontalnej współpracy między podmiotami uczestniczącymi w łańcuchu dostaw żywności.

Zmiana warunków dostępu do dofinansowania z PROW

Kolejnym ułatwieniem w uzyskania dofinansowania z PROW będzie zmiana warunków dostępu do pomocy. Dotyczy to typu operacji o nazwie „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”, rolnikowi, prowadzącemu produkcję trzody chlewnej na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Proponuje się zmianę, aby pomoc mogła być przyznawana rolnikom prowadzącym produkcję świń na ww. obszarze na poziomie co najmniej 50 sztuk świń (dotychczas 300 sztuk). Proponuje się również rozszerzenia zakresu kosztów kwalifikowalnych, o urządzenia do dezynfekcji.

Harmonogram planowanych do 31.12.2018 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020

 

Lp.Nazwa działania/poddziałania/typu operacji Planowany termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW

1.poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – nabór obszar a, b, c i dluty 2018 r. – obszar d

czerwiec 2018 r. – obszar: a, b, c

2.poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – bez ASFmarzec 2018 r.
3.poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” ASFTermin naboru ogłaszany na postawie analizy sytuacji dotyczącej występowania kolejnych ognisk ASF
4.poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników”maj 2018 r.
5.działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”czerwiec 2018 r.

listopad 2018 r.

6.poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”wrzesień 2018 r.
7.poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnejw zakresie rodzaju operacji dotyczących ASFTermin naboru ogłaszany na postawie analizy sytuacji dotyczącej występowania kolejnych ognisk ASF.
8.poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”wrzesień 2018 r.
9.poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”wrzesień 2018 r.**
10.poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”grudzień 2018 r.
11.poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”Termin naboru podawany w sytuacji wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych uzasadniających ogłoszenie naboru.

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – zakłady przetwórcze30 marca – 29 kwietnia 2018 r.

(nabór został ogłoszony 27 grudnia 2017 r.)

13.poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – bez ASFczerwiec 2018 r.
14.poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – ASFTermin naboru ogłaszany na postawie analizy sytuacji dotyczącej występowania kolejnych ognisk ASF.
15.poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – rolnicylistopad 2018 r.

(ogłoszenie o naborze w październiku 2018 r.)

ROZWÓJ TERYTORIALNY

16.poddziałanie „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” typ operacji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” oraz poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” styczeń 2018 r.

Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają nabory.

17.poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Cały rok. Terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory.
18.poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa  i leśnictwa” typ operacji „Scalanie gruntów”Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.
19.poddziałanie „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działaniaNabór ciągły. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na przygotowaniu projektu współpracy składa się do 31 marca 2021 r.

Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy składa się do 31 grudnia 2021 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

20.poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” typ operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika” oraz typ operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu”styczeń 2018 r.
21.działanie „Współpraca”wrzesień 2018 r.

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

22.poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości”maj 2018 r.

(ogłoszenie o naborze w kwietniu 2018 r.) ***

listopad 2018 r.

(ogłoszenie o naborze w październiku 2018 r.) ***

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

23.działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”

premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa,

pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną.

15 marca – 15 maja 2018 r. (wnioski będzie można składać jeszcze w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności)
24.działanie: „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”
25.działanie: „Rolnictwo ekologiczne”
26.działanie: „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”
27.działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” – wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie1 czerwca – 31 lipca 2018 r.

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w związku z proponowanymi zmianami PROW 2014-2020 oraz w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.

** Planowany termin uruchomienia naboru w 2018 r. uzależniony od wykorzystania środków w ramach naboru przeprowadzonego w 2017 r.

***Planowany termin uruchomienia naboru w 2018 r. uzależniony od procesu notyfikacji do Komisji Europejskiej krajowych systemów jakości żywności.

źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW)

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o