Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Od 20 sierpnia 2016 r. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, podobnie jak pozostałe ośrodki w kraju, podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi i prowadzi działalność doradczą w oparciu o Ustawę o jednostkach doradztwa rolniczego. Czy ta zmiana, kolejna już w historii ośrodków doradztwa, wyjdzie na dobre rolnikom, na rzecz których od lat pracują specjaliści z ODR?

Z historycznego punktu widzenia można odnotować w wielkim skrócie kilka zmian, które zapewne pamiętają rolnicy nieco dłużej prowadzący swoje gospodarstwa rolne. Dzieje Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu sięgają roku 1960, kiedy powstał Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny w Targoszynie, którego zadaniem było prowadzenie kompleksowych badań obejmujących zagadnienia produkcji rolnej województwa, podnoszenie poziomu wiedzy rolniczej oraz oraz świadczenie fachowych usług doradztwa rolniczego. Ośrodek przechodził wiele zmian w podległości oraz nazewnictwie (Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny Wysoka, Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich).

Ustawa sejmowa z 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego określiła organizację, zasady działania 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w kraju, w tym Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Co sądzi o zmianach nowy dyrektor DODR?

Marek Tarnacki, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Wrocław

Marek Tarnacki, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

– Patrzymy na zmianę w doradztwie rolniczym z ogromną nadzieją – mówi Marek Tarnacki, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. – Jestem przekonany, że przyniesie ogromne korzyści dla Ośrodków i naszych klientów – rolników. Dzięki nowej podległości pod Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ośrodki stały się narzędziem do kreowania polityki rolnej kraju. Nowa strategia wspiera rozwój gospodarstw rolnych, co przekłada się w bezpośredni sposób na realizowane zadania przez doradztwo rolnicze.

Istota rzeczy w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego się nie zmienia!

Podstawową działalnością Ośrodka we Wrocławiu jest w dalszym ciągu doradztwo rolnicze w zakresie rozwoju rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego. Działania te mają na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych i podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

Praktycznie kontakt ze specjalistami z ODR mam na co dzień. Nie z jednym, a z wieloma.

Dariusz Śmichura, hodowca koni z miejscowości Godziszowa

– Nie ma takich słów, którymi mógłbym podziękować pracownikom Dolnośląskiego ODR za pomoc, życzliwość i profesjonalizm w wykonywaniu pracy doradcy – mówi Dariusz Śmichura, hodowca koni rasy śląskiej z miejscowości Godziszowa w gm. Długołęka, właściciel ponad 50-hektarowego gospodarstwa. – Praktycznie kontakt ze specjalistami z ODR mam na co dzień. Nie z jednym, a z wieloma. Z ich pomocy skorzystałem już wiele lat temu przy okazji programów SAPARD. Obecnie jestem beneficjentem programu rolnośrodowiskowego, pn. „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie – Zachowanie lokalnych ras koni”. Programem objętych jest 8 kobył rasy śląskiej. Moim zdaniem w rolnictwie najbardziej potrzebna jest stabilizacja, normalność, życzliwość i współpraca, a to wszystko w pakiecie z fachową wiedzą zapewniają mi pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

dolnośląski ośrodek doradztwa rolniczego wrocław

Budynek Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. (fot. DODR)

Po pierwsze: szkolić i doradzać!

W zeszłym roku doradcy z Dolnośląskiego ODR we Wrocławiu przeprowadzili 1100 szkoleń dla blisko 16 tys. dolnośląskich rolników i udzielili 120 tys. porad indywidualnych. Te liczby robią wrażenie. Szkolenia, w których najczęściej uczestniczą rolnicy, to szkolenia w zakresie pozyskiwanie środków na inwestycje w gospodarstwach rolnych z działań PROW 2014–2020 oraz szkolenia w zakresie stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli, przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym nowoczesne technologie produkcji.

Jednym z wielu rolników dolnośląskich, który skorzystał szerokiej oferty doradztwa wrocławskiego ośrodka, jest Ryszard Bednarczuk, właściciel 100-hektarowego gospodarstwa z miejscowości Dankowice w gm. Jordanów Śląski.

Dni Ziemniaka - impreza organizowana przez dolnośląski ośrodek doradztwa rolniczego wrocław

Jedną z imprez organizowanych przez DODR są Dni Ziemniaka, podczas których plantatorzy mogą poznać cechy różnych odmian ziemniaków jadalnych i skrobiowych. (fot. DODR)

Dzięki doradcom mogłem wziąć udział w wielu programach przeznaczonych dla rolników. Oprócz pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe, sporządzeniu biznesplanu przy zakupie ziemi mogłem również zmodernizować moje gospodarstwo – mówi rolnik. – Chciałbym też dodać, że dzięki inicjatywie doradców mogłem uczestniczyć w wielu szkoleniach, pokazach i targach. Dla mnie najbardziej istotne jest to, że ODR jest firmą stabilną, a ludzie tam pracujący wykształceni i solidni.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu realizuje swoje zadania w oparciu o działalność szkoleniową, doradczą, jak również informacyjną i upowszechnieniową, wpisującą się w priorytety ministerstwa powiązane z priorytetami programowymi dla woj. dolnośląskiego.

Marek Tarnacki, dyrektor DODR

Dużym zainteresowaniem cieszy się nie tylko doradztwo rolnicze z zakresu pozyskiwania środków pochodzących z PROW, ale i upowszechniania metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznego dla środowiska. Dla rolników coraz ważniejsze stają się bowiem programy rolnośrodowiskowe oraz programy mające na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

– Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Wrocław realizuje swoje zadania w oparciu o działalność szkoleniową, doradczą, jak również informacyjną i upowszechnieniową, wpisującą się w priorytety ministerstwa powiązane z priorytetami programowymi dla woj. dolnośląskiego – informuje Marek Tarnacki, dyrektor DODR. – Ważne miejsce w tematyce szkoleń zajmują działania dotyczące pozyskiwania środków finansowych na rozwój gospodarstw, prośrodowiskowe i przeciwdziałające zmianom klimatycznym oraz na rzecz bezpieczeństwa żywności, jak również rozwoju przedsiębiorczości i pozarolniczych funkcji wsi.

Warto wspomnieć również o tym, że Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest instytucją wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych, która z powodzeniem może współpracować w ramach szkoleń z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy.

DODR Wrocław ogranizuje wiele imprez rolniczych

W ramach swojej działalności Dolnośląski ODR w trakcie imprez rolniczych udziela porad rolnikom na specjalnie w tym celu przygotowanych stoiskach. (fot. DODR)

Po drugie: informować!

W 2016 r. Ośrodek we Wrocławiu wydał 19 broszur i 30 ulotek poruszających takie tematy jak uprawa roślin, hodowla zwierząt, problematyka rynków rolnych, wiejskiego gospodarstwa domowego, agroturystyki, odnawialnych źródeł energii, przepisów prawnych czy unijnych funduszy pomocowych dostępnych dla mieszkańców obszarów wiejskich.

Na działalność wydawniczą i informacyjną Ośrodka, wspierającą rozwój produkcji rolnej, składają się również inne opracowania będące wsparciem szkoleń organizowanych przez Ośrodek z Wrocławia, m.in. tworzone przez DODR czasopismo „Twój Doradca Rolniczy Rynek”. Jest powód do dumy! Miesięcznik zdobył 3 miejsce w XXIV edycji konkursu na „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” oraz nagrodę w kategorii „Najlepsza publikacja tematyczna” za „Zagrody edukacyjne na Dolnym Śląsku”.

wystawa maszyn rolniczych organizowana przez dolnośląski ośrodek doradztwa rolniczego wrocław

Największą rolniczą imprezą w regionie są Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego powiązane z Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych oraz Wystawą Maszyn Rolniczych.

Po trzecie: upowszechniać!

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu jest również organizatorem wielu imprez targowo-wystawienniczych, promujących rolnictwo i obszary wiejskie oraz bardzo ważne dla województwa zagadnienia z dziedziny rolnictwa, ekologii, przedsiębiorczości i kultywowania tradycji.

Największą rolniczą imprezą w regionie są Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego powiązane z Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych oraz Wystawą Maszyn Rolniczych.

Dzięki ODR udało się nam nawiązać kontakty z rolnikami starej Unii, np. z duńskimi i francuskimi farmerami, aby wymienić się doświadczeniami.

Mateusz Muzyka, rolnik z gm. Siechnice

Kilka tysięcy rolników, przedstawicieli instytucji z otoczenia rolnictwa, producentów i handlowców z branży rolniczej co roku gości w kompleksie pałacowo-parkowym w Piotrowicach w gm. Chojnów, na Dniach Otwartych Doradztwa Rolniczego. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu organizuje tę największą rolniczą imprezę w regionie wspólnie z Urzędem Gminy Chojnów, Dolnośląską Izbą Rolniczą i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Jej celem jest promocja instytucji i firm rolniczych, zajmujących się doradztwem rolniczym i nie tylko, oraz pomoc w nawiązaniu kontaktów pomiędzy rolnikami, producentami i handlowcami z branży rolniczej.

Z takiej możliwości skorzystał Mateusz Muzyka, prowadzący rodzinne gospodarstwo rolne w gm. Siechnice.

dolnośląski ośrodek doradztwa rolniczego: szkolenie Rzepak w integrowanej uprawie

W ramach szkolenia „Rzepak w integrowanej uprawie” rolnicy odwiedzają ze specjalistami poletka demonstracyjne. (fot. DODR)

– W naszym gospodarstwie zajmujemy się uprawami roślin, takich jak cebula, szczypiorek, marchew, groch, peluszka, roszponka, buraki cukrowe, rzepak i wiele innych. Dzięki Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu udało się nam nawiązać kontakty z rolnikami starej Unii, np. z duńskimi i francuskimi farmerami, aby wymienić się doświadczeniami – mówi pan Mateusz. – ODR prowadzi rozmaite szkolenia, w których staram się uczestniczyć, np. kursy odnośnie użytkowania opryskiwaczy polowych. Doradcy pomagają nam wypełniać wnioski o płatności obszarowe, wnioski PROW czy Młody Rolnik. Również mieliśmy możliwość podnieść kwalifikacje poprzez kursy związane z rolnictwem ekologicznym czy dobrej praktyce w ochronie roślin. Nasz doradca rolny, pomimo różnicy wiekowej, stara się „dotrzymać kroku” nam, młodym rolnikom. Wymieniamy się spostrzeżeniami, aby nasza praca na roli zaowocowała. Chciałbym, aby każda gmina miała takiego doradcę, który nie boi się wspierać młodych rolników i zachęca ich do działania – dodaje. 

Jednym z głównych punktów programu Dni Otwartych Doradztwa Rolniczego jest Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, podczas której hodowcy prezentują bydło, trzodę chlewną, owce, konie, osły, kozy oraz drobny inwentarz. Po zakończeniu oceny zwierząt wręczane są tytuły championów i wicechampionów.

wystawa zwierząt hodowlanych organizowana przez dolnośląski ODR

Prezentacja cieląt na Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Piotrowicach. (fot. DODR)

W trakcie imprez specjaliści Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dzielą się wiedzą z rolnikami, przedsiębiorcami i innymi uczestnikami imprezy. W punktach informacyjno-wystawienniczych można uzyskać informacje z zakresu nowych technologii produkcji i ekonomiki rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich, a także na temat możliwości uzyskania wsparcia z unijnych środków pomocowych. Wystawa to również prezentacja rękodzieła ludowego czy produktów regionalnych. Stowarzyszenia wiejskie i koła gospodyń prezentują swoje wyroby i działalność, jaką prowadzą. Specjalistki DODR we Wrocławiu udzielają porad dotyczących poprawy estetyki obejścia i zagospodarowania zagrody.

Największa impreza rolnicza na Dolnym Śląsku jest również okazją do sprawdzenia fachowości mieszkańców wsi podczas konkursu wiedzy rolniczej. Rozrywki dostarczają występy zespołów uczestniczących w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Śpiewająca Wieś.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego to nie tylko imprezy rolnicze, ale i wiejskie!

Fanów zdrowej żywności Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zaprasza na Kiermasz Ekologiczny w Jeleniej Górze. Ideą kiermaszu jest edukacja ekologiczna, promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. To ważne wydarzenie regionalne, promujące żywność wysokiej jakości, turystykę wiejską, zdrowy styl życia i twórczość ludową od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem wystawców, mieszkańców Jeleniej Góry i odwiedzających te piękne tereny turystów.

DODR - impreza w Jeleniej Górze

Fanów zdrowej żywności DODR we Wrocławiu zaprasza na Kiermasz Ekologiczny w Jeleniej Górze. (fot. DODR)

Dolnośląskie Forum Kobiet to z kolei miejsce, w którym kobiety kreatywne mogą realizować swoje pomysły. Bierze w nim udział ponad 200 wyjątkowo aktywnych kobiet z Dolnego Śląska. To dobra okazja i czas na podsumowanie kolejnego roku swojej pracy, pochwalenie się osiągnięciami, wymiana doświadczeń czy nawiązanie nowych znajomości. Forum to również możliwość podsumowania wojewódzkiego konkursu „Najaktywniejszy lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej”, w ramach krajowego konkursu „Kryształowej Koniczyny”.

Innowacje? Proszę bardzo!

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu kultywuje nie tylko tradycje, ale wprowadza również innowacje w sektorze rolnym. Niebagatelne znaczenie dla rozwoju rolnictwa ma dziś wzmocnienie transferu wiedzy i innowacji. Łącznikiem pomiędzy ośrodkami naukowymi a gospodarstwami rolnymi i mieszkańcami obszarów wiejskich są właśnie doradcy przekazujący producentom rolnym wiedzę sprzyjającą wdrażaniu najnowocześniejszych rozwiązań.

Doradztwo świadczone na rzecz rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich stanowi wyzwanie, do którego doradcy podchodzą z pełnym zaangażowaniem.

Pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie w Ośrodku Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) aktywnie pracują nad tworzeniem kontaktów, wymianą fachowej wiedzy i popularyzowaniem dobrych praktyk w zakresie wdrażania rolniczych „nowinek”. W bazie SIR jest zarejestrowanych 78 partnerów. Jest to jeden z najlepszych wyników w Polsce. Holandia, kraj z pierwszej 5 najbardziej innowacyjnych państw był miejscem docelowym, do którego udali się dolnośląscy rolnicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych i obywatelskich, mieszkańcy obszarów wiejskich oraz przedstawiciele jednostek naukowych i pracownicy doradztwa rolniczego.

Również wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wymaga od kadry doradczej ciągłego doskonalenia i rozwoju. Doradztwo świadczone na rzecz rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich stanowi wyzwanie, do którego doradcy podchodzą z pełnym zaangażowaniem. Pracownicy, mając możliwość uczestniczenia w szkoleniach, zdobytą wiedzę i kompetencje wykorzystują do rzetelnego i efektywnego wykonywania usług doradczych na wysokim poziomie. Szkolenia dla doradców są prowadzone m.in. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Specjaliści z dolnośląskiego Ośrodka uczą się od najlepszych. Należą do nich instytuty badawcze IUNG w Puławach, IHAR w Radzikowie, IZ w Krakowie, IT-P w Falentach, IO w Skierniewicach, IOR w Poznaniu i uczelnie wyższe, np. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Nawiązana została stała współpraca z partnerami z Niemiec, czyli Saksońskim Urzędem do Spraw Środowiska, Rolnictwa i Geologii w ramach projektów transgranicznych oraz Stowarzyszeniem Chrześcijańsko-Socjalnym Centrum Odżywiania w klasztorze St. Marienstern. W ramach projektów transgranicznych dolnośląscy doradcy poznali najnowsze technologie i innowacyjne rozwiązania w Niemczech.

Dni Doradztwa Rolniczego, dolnośląski ośrodek doradztwa rolniczego

Najważniejsza impreza rolnicza na Dolnym Śląski to Dni Doradztwa Rolniczego w Piotrowicach. W trakcie jej trwania w punktach informacyjno-promocyjnych można uzyskać informacje m.in. z zakresu nowych technologii produkcji i ekonomiki rolnictwa. (fot. DODR)

Nie tylko rolnik potrzebuje wsparcia!

W tej chwili doradcy, również dolnośląscy, przygotowują się do świadczenia usług w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zgodnie z przepisami, usługi świadczone w ramach programu doradczego mają być kompleksowe i zaspokajać indywidualne potrzeby rolników. W ramach doradztwa rolniczego Wrocław będzie mógł zaoferować m.in. wypełnianie wniosków o wsparcie z PROW, prowadzenie rachunkowości czy przygotowywanie analizy sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa a także ocenę przystosowania gospodarstwa do norm wzajemnej zgodności.

Dobry doradca to… profesjonalny doradca

Marek Tarnacki, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, uważa, że w pracy doradcy nie ma miejsca na przypadek.

Doradcy działają według planu, realizując działalność szkoleniową, doradczą i upowszechnieniową, a jednocześnie elastycznie reagują na pojawiające się problemy. Stawiamy na jakość, stabilność i utrzymanie wysokich standardów usług. Dzięki takiemu podejściu ODR Wrocław jest rozpoznawalną marką od lat. To, co najważniejsze dla rolników, to stała obecność doradcy. Rolnicy wiedzą, gdzie nas znaleźć, znają numer telefonu do doradcy na swoim terenie. Dobry doradca jest w stanie odpowiedzieć na potrzeby rolnika. I chodzi tu nie tylko o formalno-prawny zakres działania gospodarstw. Specjalista doradzi w zakresie technologii uprawy czy hodowli, ale i zainspiruje rolnika do poszukiwania nowych rozwiązań – podsumowuje Marek Tarnacki.

 

O tym, jakie imprezy rolnicze w tym roku planuje Dolnośląski Ośrodek Dorardztwa Rolniczego, dowiecie się z tekstu: Targi i wystawy rolnicze 2017: co planuje DODR?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *