Wnioski o materiał siewny – końcowy termin

Rolniku! Śpiesz się, złóż wniosek o przyznanie dopłaty z tytuły zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego. Ostateczny termin mija 25 czerwca 2019 r.

O uzyskanie pomocy finansowej w tej formie mogą starać się producenci rolni, którzy w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. zostali wpisani do krajowego systemu ewidencji producentów. Dopłata jest przyznawana do powierzchni gruntów ornych, które zostały obsiane lub obsadzone materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dopłatami nie są objęte uprawy, które zostały przeznaczone na przedplon lub poplon. Wnioski należy składać w Biurach Powiatowych ARiMR.

Do jakich gatunków jest przyznawana dopłata do materiału siewnego?

O zwrot kosztów poniesionych za materiał siewny można się starać do gatunków takich jak:

 • zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (zwyczajna, twarda), pszenżyto, żyto;
 • rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
 • ziemniak.

Dopłata do materiału siewnego – kto może zostać beneficjentem?

Warunkiem uzyskania dopłaty jest m.in. fakt posiadania działek rolnych, które są ujęte w dopłatach obszarowych, a których powierzchnia wynosi co najmniej 1 ha. Wymagane jest również dołączenie do wniosku faktury zakupu lub dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego, na których widnieje data od dnia 15 lipca 2018 r. do dnia 15 czerwca 2019 r. Ważne jest, aby dokument ten posiadał w szczególności:

 • datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego;
 • nazwę gatunku i odmianę;
 • kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego;
 • numer partii materiału siewnego.

Oprócz tego rolnik zobowiązany jest dostarczyć kopię zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis (np. w rybołówstwie), jaką otrzymał w przeciągu 3 lat podatkowych (obrotowych).

dopłata do materiału siewnego

Dopłata do materiału siewnego nie obowiązuje w przypadku upraw, które zostały przeznaczone na przedplon lub poplon

fot. fotolia.pl

Jakie minimalne ilości są wymagane?

Ilość materiału siewnego, która została zużyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych została podana w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, która została wykorzystana do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni G.O.

Minimalne ilości przedstawiają się w następujący sposób:

 • odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;
 • odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg lub 1,7 jednostki siewnej;
 • pszenicy twardej – 150 kg;
 • odmiany populacyjnej żyta – 90 kg lub 2 jednostki siewne;
 • odmiany syntetyczne żyta – 80 kg
 • odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg lub 1,7 jednostki siewne;
 • odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;
 • odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 ka lub 2 jednostki siewne;
 • pszenżyta – 150 kg;
 • owsa zwyczajnego – 150 kg;
 • owsa nagiego – 120 kg;
 • owsa szorstkiego – 80 kg;
 • łubinu (żółtego, wąskolistnego, lub białego) – 150 kg;
 • grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) – 200 kg;
 • bobiku – 270 kg;
 • wyki siewnej – 80 kg;
 • soi – 120 kg;
 • ziemniaka – 2000 kg;
 • mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych, które zostały uzyskane z materiału siewnego gatunków odmian roślin zbożowych lub
 • pastewnych, które zostały wymienione powyżej.

Czym różni się materiał siewny kategorii elitarny od kwalifikowanego?

Elitarny materiał siewny – jest to materiał siewny bazowy, który został wyprodukowany przez hodowcę odmiany. Celem jego wytworzenia było przeznaczenie go do produkcji materiału siewnego kwalifikowanego.
Kwalifikowany materiał siewny – został on wytworzony bezpośrednio z materiału siewnego bazowego. Został on wykorzystany do produkcji materiału siewnego kategorii kwalifikowany dla kolejnych rozmnożeń (C1 i dalszych).

Dodatkowe załączniki, które należy złożyć w przedstawionych niżej sytuacjach:

 1. Oświadczenie w sprawie składu mieszanki materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany – wymagane jest wtedy, gdy rolnik wnioskuje o dopłatę do mieszanki zbożowej bądź pastewnej, która została zakupiona od podmiotu upoważnionego do obrotu materiałem siewnym.
 2. Oświadczenie w sprawie mieszanki materiału siewnego, która została sporządzona we własnym zakresie przez producenta rolnego – składa się je wówczas, gdy rolnik wnioskujący o dopłatę do mieszanki zbożowej, lub pastewnej, którą sam sporządził z zakupionego materiału siewnego. W skład takiej mieszanki muszą wchodzić nasiona, które posiadają kategorię elitarny lub kwalifikowany. Jeśli Twoja mieszanka nie będzie zawierała składników z ww. kategorii (czyli będą to nasiona niekwalifikowane), to wtedy żaden ze składników tej mieszanki nie zostanie uwzględniony do dopłaty za materiał siewny.
 3. Oświadczenie o łącznej powierzchni działek rolnych, obsianych lub obsadzonych gatunkami roślin uprawnych, które są objęte dopłatami – ten załącznik jest wymagany wówczas, gdy producent rolny w złożonym przez siebie wniosku stara się o dotację do powierzchni, która jest mniejsza od 1 ha. W takim przypadku rolnik jest zobligowany udowodnić, że posiada też inne działki rolne (o łącznej sumie przekraczającej 1 ha), na których wysiał bądź wysadził gatunki roślin uprawnych, które są włączone do dopłat bezpośrednich.
 4. Oświadczenie o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu – składane jest wtedy, gdy uprawy, które powstały z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zostały zniszczone z powodu wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, na które producent rolny i osoby trzecie nie miały wpływu. Oprócz samego oświadczenia wnioskodawca musi udokumentować fakt wystąpienia szkody na powierzchni deklarowanej we wniosku za pośrednictwem złożenia przynajmniej jednego z niżej wymienionych dokumentów:

 • protokół oszacowania szkody w uprawach rolnych, która powstała na skutek suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganów, uderzeń piorunu, obsunięć się ziemi lub lawin, które są jednoznacznie określone w przepisach o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Dokument ten powinien zostać sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce, w którym wystąpiła ta szkoda;
 • dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolniczych, w którym została zawarta powierzchnia upraw, na której wystąpiła ta szkoda. Pismo to powinno zostać sporządzone przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę na ubezpieczenie upraw, od co najmniej jednego z ryzyk;
 • zaświadczenie o wystąpieniu pożaru, w sytuacji, gdy szkoda powstała na skutek pożaru upraw. Dokument ten wydawany jest przez właściwego ze względu na miejsce zdarzenia komendanta głównego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
 • protokół oględzin bądź ostatecznego szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych, które zostały spowodowane przez dziki, łosie, sarny i daniele. Pismo to powinno zostać przygotowane przez upoważnionego przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub przez innych przedstawicieli, którzy są uprawnieni do szacowania szkód łowieckich na podstawie przepisów prawa łowickiego;
 • decyzję właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, która została sporządzona na podstawie przepisów o ochronie roślin, nakazująca zniszczenie roślin, produktów i przedmiotów roślinnych w sytuacji, gdy występuję lub istnieje podejrzenie występowania organizmów kwarantannowych;
 • zaświadczenie, które zostało wystawione przez organ administracji w przypadku, gdy nie zostanie powołana komisja przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, oraz wtedy, gdy uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia.

Kiedy dopłata do materiału siewnego wpłynie na konto?

Decyzja o przyznaniu dopłaty zostanie wydana przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w terminie 60 dni od dnia obowiązywania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów rolnych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie wszystkich wymagań formalno-prawnych i niezbędnych warunków do przyznania dopłaty.

dopłata do materiału siewnego

Decyzja o przyznaniu dopłaty zostanie wydana przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w terminie 60 dni od dnia obowiązywania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów

Istotne informacje o dopłacie do zużytego materiału siewnego

Ważne jest, aby numery działek ewidencyjnych, powierzchnia, oznaczenie działek rolnych i podana przez producenta rolnego uprawa we wniosku o materiał siewny była zgodna z wnioskiem obszarowym, złożonym za pośrednictwem aplikacji eWniosek Plus. W przypadku powierzchni działki rolnej wielkość ta nie powinna być większa niż maksymalny kwalifikowany obszar (MKO), który został określony przez ARiMR. Przy wypełnianiu wniosku warto też zwrócić uwagę na nazwy odmian gatunków roślin uprawnych, które zostały zakupione przez producenta rolnego. Do dopłat kwalifikują się te odmiany, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Odmian, który jest aktualizowany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz odmiany, które istnieją we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych.

Należy podkreślić, że odmiany roślin rolniczych zostają wpisane do Katalogu Odmian pod warunkiem, że spełniają wymagania w zakresie odrębności, wyrównania i trwałości, a także wtedy, gdy wykazują one odpowiednią wartość gospodarczą. W Polsce w celu wykrycia tych cech przeprowadza się Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO), którego zadaniem jest dostarczenie producentom rolnym niezbędnych informacji na temat odmian, które zostały zarejestrowane w naszym kraju. Ma to również na celu określenie rejonizacji danej uprawy na podstawie jej wymagań klimatycznych i agrotechnicznych. Typowanie roślin uprawnych do określonego regionu Polski jest możliwe dzięki wieloletnim doświadczeniom polowym, które zostały przeprowadzone w stacjach
i zakładach doświadczalnych COBORU.

Co rolnik powinien wiedzieć o nasiennictwie?

W materiał siewny należy zaopatrywać się w punkcie dystrybucji, który został wpisany do rejestru ewidencji przedsiębiorców lub ewidencji rolników. Opakowanie do materiału siewnego roślin rolniczych powinno być nowe i wytrzymałe (np. worki, big bagi itp.) W przypadku zakupu materiału zaprawionego ważne jest, aby jego opakowanie było zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem zarówno z ludźmi, zwierzętami, jak i ze środowiskiem. Opakowanie materiału siewnego powinno zostać tak wykonane, aby po jego otwarciu zostało ono zniszczone. Dzieje się tak dlatego, że przepisy zabraniają powtórnego użycia opakowań po materiale siewnym.

Wymogi odnośnie materiału siewnego

Zgodnie z ustawą o nasiennictwie odmiany gatunków roślin rolniczych i warzywnych, które zostały wpisane do wyżej wymienionego Rejestru Odmian i Katalogu Wspólnotowego muszą być opatrzone urzędową etykietą.   Na nich powinien widnieć unikatowy numer z napisem ,,jakość WE”. Oprócz tego na etykiecie powinno znajdować się logo Państwowej Inspekcji Roślin i Nasiennictwa, a także niezbędne informacje, które określają dany materiał siewny. Są to cechy takie jak: gatunek, odmiana, stopień kwalifikacji, numer partii. Istnieje tam również informacja o dacie zamknięcia opakowania, nazwa przedsiębiorcy, jego numer z rejestru przedsiębiorców, a także masa materiału siewnego, który znajduje się w opakowaniu. Kolory, które znajdują się na etykietach określają kategorię i stopień materiału siewnego.

Poszczególne kategorie i stopnie kwalifikacji materiału siewnego zaopatruje się w etykiety o następujących kolorach:

 • biała z filetowym paskiem po przekątnej etykiety – materiał elitarny przedbazowy (PB/III, PB/II);
 • biała – materiał elitarny bazowy (B);
 • niebieska – materiał kwalifikowany pierwszego rozmnożenia (C/1);
 • czerwona – materiał kwalifikowany drugiego i trzeciego rozmnożenia (C/2, C/3);
 • niebieska z zielonym paskiem po przekątnej etykiety – mieszańce złożone rzepaku;
 • zielona – mieszanki nasienne.

Materiał siewny, który został zaprawiony środkami ochrony roślin powinien zawierać następujące informacje:

 • nazwa środku ochrony roślin, który został wykorzystany do zaprawiania nasion;
 • nazwa lub nazwy substancji czynnych, które w chodzą w skład tego środka;
 • na temat środków ostrożności (na etykiecie oznaczone jest to literą P);
 • odnośnie sposobu postępowania z zaprawionymi nasionami.

Dopłata do materiału siewnego – pamiętaj o:

dopłaty do materiału siewnego

Nie zapomnij o dokumencie potwierdzającym zakup materiału siewnego

Sadzeniaki ziemniaka oznakowane są etykietą urzędową, która jest jednocześnie paszportem roślin (oznaczenie ,,paszport roślin EC”). Paszport jest dokumentem, który poświadcza, że zakupiony materiał roślinny jest wolny od wszelakich organizmów kwarantannowych i spełnia on wszystkie wymagania, które są określone dla tej rośliny.

Urzędowa etykieta świadczy o tym, że materiał siewny został oceniony urzędowo lub był poddany nadzorem urzędowym. Oznacza to, że w trakcie jego wytwarzania przeprowadzono urzędowe lustracje sprawdzające oraz przeanalizowano również, czy dany materiał siewny spełnia wymagania jakościowe, takie jak: zdolność kiełkowania i czystość.

Materiał siewny, który posiada etykietę musi być poddany pozytywnej ocenie polowej, laboratoryjnej i w niektórych przypadkach (np. sadzeniaki ziemniaka) również ocenę jego cech zewnętrznych.

Przy zakupie materiału siewnego należy ubiegać się o wystawienie przez sprzedającego faktury bądź paragonu, który identyfikuje zakupiony materiał siewny. Dopłata do materiału siewnego uzależniona jest od księgowego dokumentu zakupu. Faktura ewentualnie paragon są niezbędne przy składaniu wniosku. Ponadto faktura wraz z paragonem i etykietą stanowią dowód w przypadku, gdy będziemy chcieli złożyć reklamację.
Źródła: www.arimr.gov.pl; www.piorin.gov.pl; isap.sejm.gov.pl

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 2

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *