Wnioski o materiał siewny – końcowy termin

Download PDF

Rolniku! Śpiesz się, złóż wniosek o przyznanie dopłaty z tytuły zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego. Ostateczny termin mija 25 czerwca 2019 r.

O uzyskanie pomocy finansowej w tej formie mogą starać się producenci rolni, którzy w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. zostali wpisani do krajowego systemu ewidencji producentów. Dopłata jest przyznawana do powierzchni gruntów ornych, które zostały obsiane lub obsadzone materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dopłatami nie są objęte uprawy, które zostały przeznaczone na przedplon lub poplon. Wnioski należy składać w Biurach Powiatowych ARiMR.

Do jakich gatunków jest przyznawana dopłata do materiału siewnego?

O zwrot kosztów poniesionych za materiał siewny można się starać do gatunków takich jak:

 • zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (zwyczajna, twarda), pszenżyto, żyto;
 • rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
 • ziemniak.

Dopłata do materiału siewnego – kto może zostać beneficjentem?

Warunkiem uzyskania dopłaty jest m.in. fakt posiadania działek rolnych, które są ujęte w dopłatach obszarowych, a których powierzchnia wynosi co najmniej 1 ha. Wymagane jest również dołączenie do wniosku faktury zakupu lub dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego, na których widnieje data od dnia 15 lipca 2018 r. do dnia 15 czerwca 2019 r. Ważne jest, aby dokument ten posiadał w szczególności:

 • datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego;
 • nazwę gatunku i odmianę;
 • kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego;
 • numer partii materiału siewnego.

Oprócz tego rolnik zobowiązany jest dostarczyć kopię zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis (np. w rybołówstwie), jaką otrzymał w przeciągu 3 lat podatkowych (obrotowych).

dopłata do materiału siewnego

Dopłata do materiału siewnego nie obowiązuje w przypadku upraw, które zostały przeznaczone na przedplon lub poplon

fot. fotolia.pl

Jakie minimalne ilości są wymagane?

Ilość materiału siewnego, która została zużyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych została podana w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, która została wykorzystana do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni G.O.

Minimalne ilości przedstawiają się w następujący sposób:

 • odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;
 • odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg lub 1,7 jednostki siewnej;
 • pszenicy twardej – 150 kg;
 • odmiany populacyjnej żyta – 90 kg lub 2 jednostki siewne;
 • odmiany syntetyczne żyta – 80 kg
 • odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg lub 1,7 jednostki siewne;
 • odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;
 • odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 ka lub 2 jednostki siewne;
 • pszenżyta – 150 kg;
 • owsa zwyczajnego – 150 kg;
 • owsa nagiego – 120 kg;
 • owsa szorstkiego – 80 kg;
 • łubinu (żółtego, wąskolistnego, lub białego) – 150 kg;
 • grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) – 200 kg;
 • bobiku – 270 kg;
 • wyki siewnej – 80 kg;
 • soi – 120 kg;
 • ziemniaka – 2000 kg;
 • mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych, które zostały uzyskane z materiału siewnego gatunków odmian roślin zbożowych lub
 • pastewnych, które zostały wymienione powyżej.

Czym różni się materiał siewny kategorii elitarny od kwalifikowanego?

Elitarny materiał siewny – jest to materiał siewny bazowy, który został wyprodukowany przez hodowcę odmiany. Celem jego wytworzenia było przeznaczenie go do produkcji materiału siewnego kwalifikowanego.
Kwalifikowany materiał siewny – został on wytworzony bezpośrednio z materiału siewnego bazowego. Został on wykorzystany do produkcji materiału siewnego kategorii kwalifikowany dla kolejnych rozmnożeń (C1 i dalszych).

Dodatkowe załączniki, które należy złożyć w przedstawionych niżej sytuacjach:

 1. Oświadczenie w sprawie składu mieszanki materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany – wymagane jest wtedy, gdy rolnik wnioskuje o dopłatę do mieszanki zbożowej bądź pastewnej, która została zakupiona od podmiotu upoważnionego do obrotu materiałem siewnym.
 2. Oświadczenie w sprawie mieszanki materiału siewnego, która została sporządzona we własnym zakresie przez producenta rolnego – składa się je wówczas, gdy rolnik wnioskujący o dopłatę do mieszanki zbożowej, lub pastewnej, którą sam sporządził z zakupionego materiału siewnego. W skład takiej mieszanki muszą wchodzić nasiona, które posiadają kategorię elitarny lub kwalifikowany. Jeśli Twoja mieszanka nie będzie zawierała składników z ww. kategorii (czyli będą to nasiona niekwalifikowane), to wtedy żaden ze składników tej mieszanki nie zostanie uwzględniony do dopłaty za materiał siewny.
 3. Oświadczenie o łącznej powierzchni działek rolnych, obsianych lub obsadzonych gatunkami roślin uprawnych, które są objęte dopłatami – ten załącznik jest wymagany wówczas, gdy producent rolny w złożonym przez siebie wniosku stara się o dotację do powierzchni, która jest mniejsza od 1 ha. W takim przypadku rolnik jest zobligowany udowodnić, że posiada też inne działki rolne (o łącznej sumie przekraczającej 1 ha), na których wysiał bądź wysadził gatunki roślin uprawnych, które są włączone do dopłat bezpośrednich.
 4. Oświadczenie o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu – składane jest wtedy, gdy uprawy, które powstały z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zostały zniszczone z powodu wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, na które producent rolny i osoby trzecie nie miały wpływu. Oprócz samego oświadczenia wnioskodawca musi udokumentować fakt wystąpienia szkody na powierzchni deklarowanej we wniosku za pośrednictwem złożenia przynajmniej jednego z niżej wymienionych dokumentów:

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o