Dopłaty obszarowe to nie tylko płatności bezpośrednie?

Wśród wielu płatności, o które właśnie ubiegają się rolnicy, dominującą rolę odgrywają dopłaty obszarowe. Przyznaje się je głównie do powierzchni – poza kilkoma wyjątkami – na której prowadzona jest produkcja rolna.

Przy wypełnianiu wniosku o płatności warto przeanalizować obowiązujące zasady przyznawania dopłat obszarowych, aby nie pominąć żadnej z nich. Zwłaszcza należy pamiętać o dopłatach obszarowych w ramach PROW.

Dopłaty obszarowe – płatności bezpośrednie realizowane w 2022 r.

Płatności bezpośrednie to ważny instrumentem polityki rolnej nie tylko wspierający ale i stabilizujący dochody rolnicze. Przyczynia się on m.in. do realizacji nowych wyzwań związanych z ochroną zasobów naturalnych, zmianami klimatycznymi, gospodarką wodną, różnorodnością biologiczną oraz energią odnawialną. Cele realizuje się za pomocą wymienionych niżej płatności.

Dopłaty obszarowe 2022 – Jednolita płatność obszarowa

Dopłaty obszarowe z tytułu JPO przysługują do każdego kwalifikującego się hektara. Biorąc pod uwagę tę zasadę, płatności przyznaje się do:

  • obszarów kwalifikowanych pozostających w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja roku, w którym rolnik składa wniosek ,
  • użytków rolnych (łącznie z gruntami, które nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych), utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska,
  • obszarów, które zostały zatwierdzone,
  • obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi.

Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. płatność za zazielenienie)

Wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową otrzymają płatność za zazielenienie pod warunkiem realizacji określonych praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska. Chodzi tu oczywiście o wszystkie hektary kwalifikujące się do JPO lub tzw. praktyki równoważnej.

Płatność dla młodych rolników

Płatność przysługuje do maksymalnie 50 ha gruntów kwalifikujących się do JPO. Dopłaty obszarowe przyznaje się na okres pięciu lat, począwszy od momentu pierwszego złożenia wniosku o płatność dla młodych rolników. Wniosek składa się w ciągu pięciu lat od daty rozpoczęcia działalności rolniczej.

Płatność dodatkowa (redystrybucyjna)

Należy pamiętać że ta płatność obszarowa przysługuje wszystkim rolnikom do powierzchni gruntów kwalifikujących się do JPO, mieszczących się w przedziale od 3,01 ha do 30 ha, krótko mówiąc maksymalnie do 27 ha na gospodarstwo. Płatność ta polega bowiem jedynie na podniesieniu wysokości stawki jednolitej płatności obszarowej w określonym przedziale powierzchniowym.

Płatności związane z produkcją

Dopłaty obszarowe związane z tymi płatnościami dotyczą powierzchni wybranych upraw, których katalog zamieszczony jest na stronach ARiMR.

Płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego (uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) i płatność niezwiązana do tytoniu). W rzeczywistości uzupełniająca płatność podstawowa jest płatnością w ramach przejściowego wsparcia krajowego. Co ważniejsze przysługuje ona rolnikowi po pierwsze do powierzchni upraw niektórych rodzajów roślin, po drugie do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin. Nawiasem mówiąc wymienione dopłaty obszarowe są ściśle związane z powierzchniami do których została przyznana jednolita płatność obszarowa.

Płatność niezwiązana do tytoniu

Płatność finansuje się z budżetu krajowego i przysługuje rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania JPO. Poza tym w dniu 14 marca 2012 r. rolnik lub jego małżonek figurował w rejestrze, o którym mowa w ustawie o organizacji rynków, prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego oraz spełnił dodatkowe wymagania.

System dla małych gospodarstw

Rolnik uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw w roku 2022 otrzymuje maksymalną kwotę płatności nie przekraczającą równowartości 1 250 euro. Pobieranie tej kwoty trwa do momentu aż nie wystąpi on z tego systemu. Wbrew pozorom są to także dopłaty obszarowe. Producenci uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw nie muszą deklarować działek rolnych niezgłoszonych do płatności, chyba że deklaracja taka jest niezbędna do celów innych schematów pomocowych.

Dopłaty obszarowe w ramach PROW

Rolnicy spełniający wymagania jakie stawia Program Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymują dopłaty obszarowe. Jak wiadomo głównym celem PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Ważną rolę odgrywają także działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich. Dopłaty obszarowe w ramach PROW, o które warto zabiegać to m.in. przyznanie płatności:

Podsumowując warto zauważyć, że dopłaty obszarowe stanowią lwią część pomocy trafiającej do rolników w ramach udzielanego im wsparcia. Pomocy udziela się głównie ze środków UE. Jest to wsparcie zarówno z dopłat bezpośrednich jak i w ramach popularnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj także: Rolnictwo ekologiczne – dopłaty stymulujące produkcję

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.1 / 5. Liczba głosów 10

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *