Ekspert przyrodniczy pomoże uzyskać dopłaty!

Od 15 marca do 15 maja 2019 r. odbędą się nabory wniosków na Działanie rolno- środowiskowo-klimatyczne. Teoretycznie czasu jest jeszcze dużo, ale należy wziąć pod uwagę fakt, że rolnicy którzy będą chcieli skorzystać z Pakietu 4 i 5 muszą mieć dokumentację przyrodniczą, którą wykona ekspert przyrodniczy.

Cele pakietów

Pakiety 4 i 5 Programu rolno-środowiskowo-klimatycznego mają spełnić dwa cele. Pierwszym z nich jest poprawa warunków bytowania zagrożonych gatunków ptaków. Chodzi tu o siedliska lęgowe ptaków gniazdujących na łąkach i pastwiskach związanych z obszarami specjalnej ochrony ptaków OSO. Łączy się to również z ekstensyfikacją gospodarowania na tych obszarach. Cel ten dotyczy pakietu 4. Drugim celem jest utrzymanie bądź przywrócenie właściwego stanu lub zapobieganie pogarszaniu się stanu cennych siedlisk przyrodniczych. Obejmuje to też siedliska przyrodnicze chronione, np. w ramach sieci Natura 2000. Wymaga się tu stosowanie tradycyjnych i ekstensywnych sposobów użytkowania poszczególnych siedlisk. Odnosi się to również do siedlisk leżących poza obszarami Natura 2000. Cel ten dotyczy pakietu 4 i 5.

ekspert przyrodniczy

Łąka spełniająca wymagania programu rolno-środowiskowo-klimatycznego

fot. Urszula Kozaczuk

Jak skorzystać z pakietu 4 i 5?

Wymogów dotyczących tego działania jest oczywiście wiele, ale na pewno trzeba pamiętać o tym specyficznym, tj. obowiązku posiadania dokumentacji przyrodniczej wykonanej przez eksperta przyrodniczego. Dokument jest sporządzany przez eksperta na formularzu udostępnionym przez ARiMR. Poza tym wymagane jest choćby posiadanie planu działalności rolnośrodowiskowej. Jest również obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo. Oprócz wymogów obowiązują przyszłego beneficjenta Pakietu 4 i 5 zakazy. Spośród wielu można tu wymienić zakaz przeorywania, wałowania, stosowania osadów ściekowych, stosowania podsiewu oraz mechanicznego niszczenia struktury glebowej. Nie wolno też wykonywać włókowania z wyjątkiem ściśle określonych terminów. Zabronione jest także stosowanie środków ochrony roślin (z pewnymi wyjątkami) oraz tworzenie nowych, rozbudowy i odtwarzania istniejących urządzeń melioracji szczegółowej.

ekspert przyrodniczy

Firletka poszarpana

fot. Urszula Kozaczuk

Ekspert przyrodniczy – kto zacz?

Fachowcm, bez którego ekspertyzy nie uda nam się złożyć wniosku jest botanik lub ornitolog posiadający uprawnienia do wykonywania dokumentacji przyrodniczych siedliskowych (ekspert botanik) lub ornitologicznych (ekspert ornitolog), odpowiednio dla wariantów siedliskowych lub ornitologicznych w ramach PROW 2014-2020. Ekspert przyrodniczy może posiadać jednocześnie uprawnienia eksperta botanika i eksperta ornitologa. Takim właśnie ekspertem a jednocześnie doradcą rolno-środowiskowym jest Urszula Kozaczuk, pracownik Dolnośląskiego ODR. – Aby zostać ekspertem przyrodniczym trzeba mieć ukończone studia przyrodnicze lub podyplomowe z tego kierunku, uzyskać rekomendacje, np. Uniwersytetu Przyrodniczego, przejść szkolenie i zdać egzamin. Uprawnienia nadawane są przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Jest to jednostka państwowa podlegająca MRiRW, której celem jest m.in. doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry doradczej. Rolnik może nawiązać kontakt z ekspertem korzystając Listy ekspertów przyrodniczych PROW 2014-2020 znajdującą się pod adresem internetowym http://195.205.152.135/doradca/doradcy_str/eksp_pr.php

ekspert przyrodniczy

Przywrotnik

fot. Urszula Kozaczuk

Co musi zawierać dokumentacja przyrodniczo ornitologiczna?

Aby skorzystać z płatności związanych z Pakietami 4 i 5 ekspert musi dokonać wstępnej wizytacji w terenie – doradza Urszula Kozaczuk. Dokumentacja przyrodnicza ornitologiczna musi zawierać oprócz danych rolnika i eksperta zestaw informacji, od których zależy uzyskanie płatności. Wśród najważniejszych danych musi znaleźć się m.in. zestawienie działek RSO, charakterystyka siedliska lęgowego ptaków, identyfikacja cech biotycznych i abiotycznych wpływających na stan siedliska na działce RSO. Niezbędne są również informacje dotyczące dotychczasowego użytkowania gruntów, do których rolnik ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, identyfikacja elementów stanowiących ostoje przyrody, opis środowiska w pobliżu punktu kontrolnego czy dane ornitologiczne. Ważne są także załączniki graficzne, dokumentacja fotograficzna oraz szkice z naniesionymi granicami i oznaczeniami wyznaczonych działek rolnych, na których mają być realizowane poszczególne warianty, wraz ze wskazaniem powierzchni niekoszonych w poszczególnych latach realizacji zobowiązania i elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo, tworzących ostoje przyrody. O innych wymogach poinformuje rolnika ekspert przyrodniczy.

ekspert przyrodniczy

Knieć błotna

fot. Urszula Kozaczuk

Komu płatności?

Płatność związana z tym Pakietem przyznawana jest rolnikowi, jeżeli posiada użytki rolne lub obszary przyrodnicze położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Płatności w ramach działania są przyznawane corocznie, przez okres 5-letniego zobowiązania. Należy się ona rolnikom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w zakresie danego pakietu lub wariantu. Płatność w całości lub w części rekompensuje utracony dochód i dodatkowo poniesione koszty. Warto wiedzieć, że rolnikwi przysługuje rekompensata kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa. W ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego płatności podlegają degresywności w zależności od powierzchni deklarowanej do płatności. Wyglada to tak:

  • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
  • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
  • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

Wyjątkiem są powierzchnie zadeklarowane w Pakiecie 4. cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 położonych w granicach Parków Narodowych.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.1 / 5. Liczba głosów 13

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

SU Tarroca to 115% wzorcaKup teraz Postaw na wczesność

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze
  1. Aves Nature pisze:

    Rzeczowy artykuł. Myślę, że wyczerpująco opisuje temat. Nasz zespół posiada w swoich szeregach wykwalifikowanego botanika, jak i eksperta ornitologa. Kompleksowo zajmujemy się również wykonywaniem dokumentacji przyrodniczo – ornitologicznej.