Grupy producentów rolnych w PROW 2014–2020

Podobnie jak we wcześniejszych latach również w PROW 2014–2020 grupy producentów rolnych będą mogły ubiegać się o pomoc finansową w ramach działania Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie.

Przyznane wsparcie, tak jak miało to miejsce w przypadku analogicznego działania Grupy producentów rolnych objętego PROW 2007–2013, będzie stanowiło procentowy ryczałt od wartości przychodów netto ze sprzedaży. Dotyczy to produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych członków i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy producentów rolnych. Również okres przyznawania wsparcia, tj. maks. 5 lat od dnia rejestracji takiej grupy, pozostaje bez zmian.

grupy producentów rolnych

Maksymalna kwota pomocy nie będzie mogła wynieść więcej niż 100 tys. euro za każdy kolejny rok działalności grupy.

Wysokość pomocy finansowej

Natomiast w przypadku wysokości kwot pomocy finansowej nastąpiła spora zmiana na korzyść grup producentów rolnych. W pierwszym roku działalności wsparcie będzie wynosić 10% wartości netto sprzedaży, o której mowa powyżej. W drugim roku 8% tej wartości, w trzecim roku 6%, w czwartym roku 5%, a w ostatnim roku będzie wynosić 4%. Maksymalna kwota pomocy nie będzie mogła jednak wynieść więcej niż 100 tys. euro za każdy kolejny rok działalności grupy. Tutaj również nastąpiła korzystna zmiana. We wcześniejszych latach suma pomocy dla grupy w okresie 5 lat nie mogła przekroczyć 390 tys. euro, a obecnie będzie to limit 500 tys. euro.

Grupy producentów rolnych będą preferowane przy staraniu się o uzyskanie wsparcia z działania Przetwórstwo i marketing produktów rolnych.

Komu się należy?

Pomoc w ramach działania Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie będzie przyznana tylko tym grupom, które zostały utworzone po 1 stycznia 2014 r. przez osoby fizyczne. Pomoc należeć się będzie również osobom wykonującym swoją działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Z udziału w grupach producentów otrzymujących pomoc z ARiMR wykluczono spółki i spółdzielnie. Osoby fizyczne, które będą tworzyły grupy, nie mogą natomiast posiadać „historycznej producenckiej przeszłości”. Istotą wsparcia dla grup producentów rolnych w ramach PROW 2014–2020 jest bowiem pomoc dla zrzeszonych producentów, którzy nie byli członkami tego rodzaju grup. Chodzi o grupy utworzone ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków UE po 1 maja 2004 r. Tj. w ramach działania Grupy producentów rolnych objętego PROW 2004–2006 oraz PROW 2007–2013.

Niezbędny jest biznesplan

Kolejnym kryterium decydującym o przyznaniu wsparcia jest konieczność przedłożenia biznesplanu. Osiągnięcie wszystkich założeń zawartych w tym dokumencie będzie skutkowało wypłatą ostatniej transzy pomocy w 5 roku działalności grupy producentów rolnych. Biznesplan powinien zawierać cele stawiane grupie producentów przez jej członków. Należy uwzględnić też spójną koncepcję jej funkcjonowania oraz etapy rozwoju grupy producentów. Ponadto, opis sytuacji początkowej wraz z podaniem wielkości powierzchni gospodarstw członków oraz przewidywaną wielkością produkcji towarowej. Jak i opis prognozowanej sytuacji po 5 pierwszych latach działalności. Szczegółowy harmonogram realizacji działań mających na celu rozwój i modernizację grupy oraz zarys dotyczący planowanych szkoleń i posługiwania się doradztwem rolniczym powinien również zostać opisany w biznesplanie.

harmonogram grupy producentów

Szczegółowy harmonogram realizacji działań mających na celu rozwój i modernizację grupy oraz zarys dotyczący planowanych szkoleń i posługiwania się doradztwem rolniczym powinien zostać opisany w biznesplanie.

Preferencje dla grupy producentów rolnych

Podczas ubiegania się o wsparcie w ramach działania Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie przewiduje się także preferencje dla grup producentów rolnych. Tych, których członkowie wytwarzają produkty wysokiej jakości objęte art. 16 rozporządzenia EFRROW, w szczególności produkty rolnictwa ekologicznego. W sposób priorytetowy podczas przyznawania wsparcia będą traktowane grupy zrzeszające producentów. Należą do nich producenci trzody chlewnej, bydła, owiec, kóz, miodu, szyszek chmielowych oraz roślin w plonie głównym uprawianych z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego. Preferowane również będą grupy producentów utworzone w formie spółdzielni. Dodatkowo, zrzeszenie jak największej liczby członków w danej kategorii oraz objęcie produkcji dobrowolnym ubezpieczeniem, będzie dodatkowym atutem przy kwalifikowalności grupy do otrzymania wsparcia. Preferencja dotyczyć będzie wyłącznie kolejności rozpatrywania wniosków przez ARiMR, a nie wysokości pomocy.

Zmiany w zakładaniu grup

Co ważne, sam proces zakładania grup producentów rolnych będzie niósł ze sobą również kilka istotnych zmian. Rejestracja formy prawnej takiej grupy odbywać się będzie bez zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednak status grupy producentów rolnych nie będzie już przyznawany przez Marszałków Województw. Kompetencje te będą należeć do Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego. Do kompetencji tego ostatniego organu należeć będzie również prowadzenie rejestru grup producentów rolnych. Także aktualizowanie danych zawartych w tym wykazie oraz przyjmowanie sprawozdań grup zawierających informację o wartości i ilości produkcji towarowej. Sprawozdania te grupy będą miały obowiązek złożyć w terminie do 2 miesięcy od dnia zakończenia danego roku działalności. W planowanych zmianach nie przewiduje się zmiany minimalnej liczby członków grupy producentów, która wynosi 5 osób.

Kto nie skorzysta?

wsparcie dla grupy producentów rolnych

Priorytetowe wsparcie dostaną producenci trzody chlewnej, bydła, owiec, kóz, miodu, szyszek chmielowych oraz roślin w plonie głównym uprawianych z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego.

Wartym podkreślenia jest fakt, że w ramach PROW 2014–2020 wsparcia nie przewiduje się dla grup powstałych dla kategorii drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone. Również grupy, które będą chciały uzyskać wsparcie w ramach działania Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie, nie będą mogły być tworzone przez osoby prawne. Dotyczy to też jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jak miało to miejsce w ramach działania Grupy producentów rolnych objętego PROW 2007–2013.

Podsumowanie

Grupy producentów będą musiały sprostać nowym obostrzeniom. Ich spełnienie będzie tymczasem równało się z otrzymaniem znacznego wsparcia. Grupy będą mogły je przeznaczyć nie tylko na bieżące działania administracyjne. Również na zakup środków do produkcji, inwestycje czy na wdrożenie działań poprawiających jakość sprzedawanych produktów. Dodatkowo grupy producentów rolnych będą preferowane przy staraniu się o uzyskanie wsparcia z działania Przetwórstwo i marketing produktów rolnych. Na inwestycje związane ze sprzedażą hurtową produktów, jego magazynowaniem czy przetworzeniem przewidziane jest wsparcie na poziomie 50% i w wysokości do 3 mln zł.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *