Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych – jak otrzymać wsparcie?

Uwaga, właściciele lasów! Dostępna jest nowa forma pomocy z budżetu PROW! ARiMR uruchomiła wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Sprawdzamy, czy warto z tego skorzystać!

Na wnioski o pomoc czekają powiatowe biura ARiMR od 2 maja do 12 czerwca 2019 roku. Wsparcie przysługuje na lasy prywatne, które:

 • są w wieku 11-60 lat
 • mają powierzchnie od 0,1 ha do 20 ha
 • stanowią własność wnioskodawcy
 • nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW
 • mają opracowany Uproszczony Plan Urządzenia Lasu/ lub którym zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu

Komu przysługuje pomoc?

inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych

fot. T. Śmigielski

Nowa forma pomocy przysługuje na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

O wsparcie mogą starać się właściciele lasów, czyli osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Aby otrzymać dofinansowanie powinien on mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wymagane jest również zobowiązanie do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, sporządzonym przez nadleśniczego – informuje ARiMR.

Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych:

Pomoc można otrzymać do powierzchni lasu na inwestycje takie jak:

 • przebudowanie składu gatunkowego drzewostanu
 • wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat
 • dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat, wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach
 • zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat
 • wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę.
 • założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat (WARUNEK – remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów)
 • w zakresie czyszczenia późnego rozumianego jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat
 • zabiegi ochronne przed zwierzyną – ogrodzenie remizy – w przypadku realizacji inwestycji polegającej na jej założeniu; zabezpieczenie drzewek repelentami albo zabezpieczenie drzewek osłonkami – w przypadku przebudowy składu gatunkowego drzewostanu lub realizacji zróżnicowania struktury drzewostanu

Ile można otrzymać?

Wysokość pomocy jest zróżnicowana, zależy od rodzaju inwestycji:

 • Na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra – 8 137 zł/ha (na inwestycje na gruntach w warunkach korzystnych) – 9 249 zł/ha (na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°)
 • Na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach na gruntach w warunkach korzystnych to 12 538 zł/ha, na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12° – 14 213 zł/ha
 • Na inwestycje w zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu właściciele lasu – 4 610 zł/ha na gruntach w warunkach korzystnych oraz 5 210 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°
 • Na zakładanie remizy –  848 zł (bez względu na powierzchnię realizacji inwestycji i rodzaj gruntu)
 • Na czyszczenie późne -764 zł/ha – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 917 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°
 •  Na zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku wprowadzania drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu, lub dolesiania luk, lub założenia remizy – 424 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek repelentami – 1 488 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek osłonkami, na ogrodzenie remizy siatką metalową o wysokości minimum 2 m – 8,82 zł/mb.

Jakie dokumenty?

inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych

fot. pixabay

Wysokość pomocy jest zróżnicowana, można otrzymać nawet 9 249 zł/ha

Aby otrzymać dofinansowanie należy dołączyć do wniosku:

 • kopię planu inwestycji potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, którzy sporządził ten plan
 • dokumenty potwierdzające własność gruntów, na których będzie wykonywana inwestycja
 • pisemną zgodę na realizację inwestycji pozostałych współwłaścicieli gruntu, jeżeli grunt ten stanowi przedmiot współwłasności; małżonka właściciela gruntu, jeżeli grunt ten stanowi własność tego małżonka

Wymagany plan 

Do Nadleśnictwa należy złożyć wniosek o sporządzenie planu inwestycji. Wymagane są też następujące dokumenty, po które właściciel lasu powinien udać się do Starostwa Powiatowego:

 • wypis z ewidencji i budynków dotyczących działek ewidencyjnych, na których będą realizowane inwestycje
 • wypis z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu
 • zaświadczenie starosty sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w drzewostanie, w którym są planowane inwestycje, potwierdzającego, że inwestycje te nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

Źródło: ARiMR

Kup min. 3 j.s. RGT JakuzziKup teraz a czwartą dostaniesz za 1 zł netto!

30 czerwca 2019

Umowa dzierżawy gruntów rolnych – jak ją sporządzić?

Radca prawny doradza, co zrobić krok po kroku!

17 czerwca 2019

Jak sobie radzić z nieuczciwymi praktykami handlowymi?

Jak walczyć o własne prawa z większym i silniejszym, ale nieuczciwym kontrahentem?

17 czerwca 2019