Kalkulacja produkcji trzody chlewnej – panaceum na sukces?

Wysokie koszty produkcji, drogie zboża i pasze a przy tym niskie ceny skupu tuczników powodują, że rolnicy nie inwestują w produkcję. Sytuację na rynku pogarsza afrykański pomór świń. Czy starannie prowadzona kalkulacja produkcji trzody chlewnej może zmienić sytuację?

kalkulacja produkcji trzody chlewnej

Czy nie zasługujemy na zainteresowanie?

fot. szkoła ZSTP Międzyświecie

Opłacalność trzody chlewnej według WIR

Ekonomiści Wielkopolskiej Izby Rolniczej profesjonalnie podeszli do tematu prezentując skrupulatne obliczenia opłacalności produkcji żywca wieprzowego. Sporządzona przez Kornela Pabiszczaka i Grzegorza Wysockiego kalkulacja dotyczy tradycyjnego gospodarstwa, w którym produkcja nie przekracza 200 sztuk rocznie. Warto zauważyć, że występują w niej dwa warianty kosztów pasz. W paszach własnych (kolor niebieski), ceną jest koszt wyprodukowania jęczmienia, natomiast pasze zakupione (kolor czerwony) odzwierciedlają średnie ceny skupu występujące w Wielkopolsce. Trzeba zaznaczyć, że specjaliści WIR podając koszt wyprodukowania jęczmienia zastosowali „rachunek kosztów ciągnionych” (jest to metoda obliczania wartości produktów, która opiera się na uwzględnieniu kosztów z wcześniejszych etapów przetwarzania).

Wyszczególnienie Jednostka Ilość Cena Wartość
A) Koszty bezpośrednie
1. Zakup prosięcia szt.  1  159,00 163,77
Ubytki naturalne %  3
2. Pasza
Jęczmień z zakupu dt  2,6  45,61  118,59
Jęczmień z produkcji własnej dt  2,6  60,81  158,11
Pszenica z zakupu dt  0,16  79,74  12,76
pszenica z produkcji własnej dt 0,16 61,98 9,92
Konc.T Starter dt  0,032  271,00  8,67
Konc.T Grower dt  0,065  240,00  15,60
Konc.T Finiszer dt  0,194  238,00  46,17
Razem pasza z zakupu I    3,051    201,79
Razem pasza (zboża własne) II    3,051    238,47
3. Słoma  dt  2 6,84 13,68
4. Woda  m³  0,64  6,00  3,84
5. Obsługa weterynaryjna  zł  16,00
6. Praca ciągnika  h/szt.  0,6  48,71  29,22
7. Koszt pracy ludzkiej  h/sz.  4  15,00  60,00
Razem koszty bezpośrednie I  zł      488,31
Razem koszty bezpośrednie II  zł      524,99
B) Koszty ogólnogospodarcze
Roczna obsada zwierząt  szt. 200
Koszty ogólnogospodarcze bez amortyzacji  zł  39,42
Amortyzacja budynków inwentarskich i wyposażenia  zł  58,64
Amortyzacja ciągnika
(w koszcie pracy ciągnika)
 zł  8,58
Razem koszty ogólnogospodarcze  zł      98,06
KOSZTY RAZEM I  zł      586,37
KOSZTY RAZEM II  zł      623,05
Wartość produkcji
Produkt główny (netto)  kg  110 3,78  415,80
Ryczałtowy zwrot VAT  %  7  0,26  29,11
Cena brutto  zł/kg  4,04
Jednostkowy koszt prod. I  zł/kg  5,33
Jednostkowy koszt produkcji II zł/kg 5,66
Suma przychodów  zł  444,91
Wynik ekonomiczny I  zł      -141,46
Wynik ekonomiczny II zł       -178,14
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa I  %      -110,46
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa II        -165,03

 

Kalkulacja produkcji trzody chlewnej Podlaskiego ODR

Wyszczególnienie J.m. Ilość szt Ceny w zł Wartość zł Ilość Wartość zł Ilość Wartość zł
tucznik kg 110,00 6,00 660,00 110,00 660,00 110,00 660,00
Koszty I wariant II wariant III wariant
wartość prosięcia
Pasze
superkoncentrat dt 0,30 248,00 74,40 0,30 74,40 0,31 76,88
miesz. pszen. 50%,
jęcz. 50%
dt 2,55 77,50 197,63 0,00 0,00 0,00 0,00
% miesz. psz. 20,
jęcz. 30, ow. 50
dt 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 1,17 58,50
śruta sojowa dt 0,15 174,00 26,10 0,15 26,10 0,15 26,10
pszenica dt 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 1,71 136,80
jęczmień dt 0,00 75,00 0,00 0,90 67,50 0,00 0,00
pszenżyto dt 0,00 65,00 0,00 1,35 87,75 0,00 0,00
Razem pasze 3,00 298,13 255,75 298,28
Koszty weterynaryjne 30,00 30,00 30,00
Energia elektryczna 30,00 30,00 30,00
Ubezpieczenie
zwierzęcia
szt.
Koszty bezpośrednie 558,13 515,75 558,28
Koszt produkcji
1 kg żywca zł
5,07 4,69 5,08

Tak liczą w ZPODR

Zestawienie wyników kalkulacji produkcji tucznika wg relacji cenowych w III kwartale 2018 r.

Wyszczególnienie Koszty i opłacalność produkcji w zł
Tucznik wariant I Tucznik wariant II
Wielkość produkcji 110 kg 110 kg
I. Koszty bezpośrednie 561,19 566,67
   1. Wartość materiału do chowu 208,69 208,69
   2. Koszty paszowe 279,50 284,98
   3, Koszty pozapaszowe 73,00 73.00
II. Pozostałe koszty bezpośrednie (specjalistyczne wydatki, usługi, środki czystości, dezynfekcje, itp. – 5% kosztów bezpośrednich 28,06 28,33
III. Koszty pośrednie – koszty ogólnogospodarcze ( 10% kosztów bezpośrednich) 56,12 56,67
IV. Ogółem koszty 645,37 651,67
Wartość produkcji w zł 479,05 479,05
Cena skupu zł/jedn. 4,36 4,36
Nadwyżka bezpośrednia zł – 82,14 – 87,62
Dochód rolniczy zł -166,32 -172,62
Wskaźnik opłacalności % 74,23 73,51

Kalkulacja produkcji trzody chlewnej zaprezentowana w powyższej tabeli nie wygląda optymistycznie. Jest to poważny problem dla hodowców trzody chlewnej.

A na Mazowszu wygląda to tak

    Wariant I     Wariant II
 Wyszczególnienie  Jedn.  Szt.  Ilość  Cena j  Wartość  Szt.  Ilość  Cena j.  Wartość
 Razem wartość produkcji    zł  524,40    zł  
 Produkcja główna żywiec wieprzowy  kg  0,95 120  4,60  524,40  0,95 115  4,60  502,55
 Razem koszty bezpośrednie    zł  439,40    zł  444,40
 1. Razem koszt odnowienia stada    zł  143,40    zł  143,40
 Prosię własne  kg  1,00 20,00 7,17  143,40  1,00 20,00 7,17 143,40
 2. Razem koszty pasz      zł  266,00    zł  271,00
 Śruta zbożowa własna  dt  2,50  58,00  145,00  2,50 60,00 150,00
 Prowit T  kg  50,00  2,42  121,00  50,00 2,42 121,00
3, Razem koszty specjalistyczne   0,00 0,00
A. Specjalistyczne wydatki 0,00 0,00
B. Usługi specjalistyczne prod. zwierz. 0,00 0,00
C. Najem dorywczy do prac specjalist. 0,00 0,00
4. Razem inne koszty   30,00 30,00
Opieka weterynaryjna leki 1,00 30,00 30,00 1,00 30,00 30,00
Koszt bezpośredni jednostki prod. 3,66 3,86
Nadwyżka bezpośrednia bez dopłat 85,00 58,15
Razem koszty pośrednie      zł  59,85 zł     60,1
 Koszty ogólnogosp,- 5% k. bezpośred.  zł  21,97  22,22
 Ciągnik własny cnh  0,50  75,76  37,88  0,50 75,76  7,88
 Razem koszty ogółem      zł  499,25    zł  504,50
 Koszt ogółem jednostki produkcji  zł  4,16  4,39
 Dochód z działalności bez dopłat  zł  25,15  -1,95
 Dopłaty do produkcji  zł  0,00  0,00
 Dochód z działalności  zł        25,15        -1,95
Wskaźnik opłacalności % 105,04 99,61
Kalkulacja produkcji trzody chlewnej

Wymagamy szczególnej opieki

fot. ZSCKR Studzieniec

Wobec zmieniających się w błyskawicznym tempie cen żywca, aktualność obliczeń może mieć stosunkowo krótki żywot. Ważna jest jednak metodyka ich sporządzania. Kalkulacja produkcji trzody chlewnej wykonana przez ekonomistę, oparta na doświadczeniu rolnika i realnych zasadach hodowli stanowi doskonały materiał jej do planowania w gospodarstwie. Jeśli prawidłowo sporządzona kalkulacja produkcji trzody chlewnej a tym bardziej praktyka wskazują na nieopłacalność produkcji, to istota problemu leży zupełnie gdzie indziej.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Udowodnione wyższe plony!Zobacz Encera SC = Efekty

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *