2 tys. euro rocznie na poprawę konkurencyjności, czyli przystępowanie do systemów jakości!

Do 2 tys. euro rocznie na gospodarstwo mogą otrzymać aktywni zawodowo rolnicy w ramach wsparcia ich uczestnictwa w systemach jakości produktów rolnych i środków spożywczych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020. Jakie wymogi trzeba jednak spełnić, by otrzymać dofinansowanie na przystępowanie do systemów jakości?

Łączna pomoc dla rolników korzystających z wsparcia ich uczestnictwa w systemach jakości produktów rolnych i środków spożywczych oraz grup producentów korzystających z wsparcia działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym w ramach PROW 2014-2020 ma wynieść ponad 33 mln euro do końca rozliczania powyższego programu, tj. do 2023 r. W tym wsparcie na przystępowanie do systemów jakości wyniesie ponad 12,3 mln euro. Co ciekawe, rolnicy z woj. mazowieckiego mają otrzymać z tej sumy ponad 851,7 tys. euro; do rolników z pozostałych województw ma trafić ponad 11,45 mln euro.

pomoc z prow na klęski żywiołowe / restrukturyzacja małych gospodarstw / przystępowanie do systemów jakości

Daniel Obajtek, prezes ARiMR.

Celem pomocy jest usprawnienie łańcucha dostaw żywności, poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowemówi Daniel Obajtek, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). – Pomoc kierowana jest do rolników aktywnych zawodowo – dodaje.

Pomoc w formie zwrotu

przystępowanie do systemów jakości

Paweł Skalski z Departamentu Działań Delegowanych ARiMR.

– Rolnik otrzymuje pomoc w okresie kolejnych 3 lat objętych wsparciem na podstawie kosztów faktycznie poniesionych – mówi Paweł Skalski z Departamentu Działań Delegowanych ARiMR. – Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” jest udzielana jako roczna płatność motywująca przez okres 3 lat, przy czym wysokość wsparcia nie będzie mogła przekroczyć limitu określonego dla każdego z systemów i 2000 euro rocznie na gospodarstwo (w przypadku prowadzenia produkcji w ramach kilku systemów jednocześnie) – dodaje.

Zwrotowi podlegają poniesione koszty, w wysokości nieprzekraczającej:

 • 3200 zł – w przypadku unijnych systemów jakości, których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz kiedy produkty wytwarzane objęte są systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich;
 • 3000 zł – w przypadku unijnego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane objęte są systemem rolnictwa ekologicznego;
 • 2750 zł – w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są w ramach integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca
  2013 r. o środkach ochrony roślin;
 • 1470 zł – w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”;
 • 2386 zł – w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program”;
 • 1700 zł – w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System”;
 • 2000 zł – w przypadku krajowych systemów jakości, kiedy produkty wytwarzane są:
  • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”,
  • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”,
  • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.
przystępowanie do systemów jakości

Jednym z dofinansowywanych systemów jakości jest system „Jakość Tradycja”.

Na co można przeznaczyć pieniądze ze wsparcia?

Dofinansowanie może być udzielone na:

 • koszty kontroli związanych z wydaniem certyfikatu,
 • składki na rzecz grupy producentów,
 • koszty zakupu specjalistycznych publikacji,
 • koszty zakupu pułapek feromonowych, lepowych.

Kto może otrzymać pomoc z poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”?

– Pomoc przyznawana jest rolnikowi, który wytwarza produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach systemu jakości, który nie otrzymywał tego rodzaju wsparcia dla tego samego produktu rolnego lub środka spożywczego w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego PROW 2007-2013 – mówi Skalski z ARiMR. W celu uniknięcia podwójnego finansowania tych samych celów z dwóch różnych źródeł PROW 2014-2020, pomoc będzie w dodatku przyznawana pod warunkiem, iż wnioskodawca nie uzyskuje wsparcia na dofinansowanie kosztów transakcyjnych ze środków działania „Rolnictwo ekologiczne” w przypadku rolników uczestniczących w systemie ekologia.

Kolejny, trzeci nabór planowany jest w czerwcu br. Czwarty nabór planowany jest w IV kwartale br.

Paweł Skalski z Departamentu Działań Delegowanych ARiMR

Kiedy nabór?

– Były już 2 nabory. Drugi zakończył się 31 grudnia minionego roku. Kolejny, trzeci nabór planowany jest w czerwcu br. Czwarty nabór planowany jest w IV kwartale br. – mówi Skalski z ARiMR.

Policz punkty!

O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydować suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji:

 1. jeżeli o pomoc ubiega się rolnik, który prowadzi produkcję roślinną, na powierzchni:
  1. do 5 ha użytków rolnych – przyznawane są 3 punkty,
  2. powyżej 5 ha i nie więcej niż 10 ha użytków rolnych – przyznawane są 4 punkty,
  3. powyżej 10 ha użytków rolnych – przyznawane są 2 punkty;
 1. jeżeli o pomoc ubiega się rolnik, który jest posiadaczem co najmniej 5 szt. danego gatunku zwierząt, zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, a w przypadku posiadania innych gatunków zwierząt co najmniej 50 szt. danego gatunku, do produkcji:
  1.  jednego gatunku – przyznawane są 2 punkty,
  2. dwóch gatunków – przyznawane są 3 punkty,
  3. minimum trzech gatunków – przyznawane są 4 punkty;
 1. jeżeli dobrowolne ubezpieczenie, ważne przez okres min. 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, obejmuje min. 1 ha użytków rolnych, na których prowadzona jest produkcja roślinna, lub produkcję nie mniej niż jednego gatunku zwierząt, o których mowa w pkt. 2 – przyznawane są 3 punkty,
 2. jeżeli o pomoc ubiega się rolnik, który jest członkiem grupy producentów, działającej w jednej z form organizacyjnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia – przyznawane są 3 punkty.
przystępowanie do systemów jakości

Przed złożeniem dokumentów sprawdź, czy wszystkie pola uzupełniłeś! Tylko kompletne wnioski będą rozpatrywane!

Tylko kompletne wnioski, a co roku wniosek o płatność!

Prezes Agencji Rynku Rolnego, w ciągu 60 dni od dnia zakończenia składania wniosków ustali kolejność przysługiwania pomocy i w terminie 7 dni poda, na stronie internetowej administrowanej przez ARR, informację o tej kolejności, wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych wnioskodawców oraz liczby przyznanych punktów.

– Przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy będą uwzględniane wszystkie kompletne wnioski, złożone w terminie – mówi Skalski z ARiMR.

przystępowanie do systemów jakości

W przypadku kiedy zostanie przyznana taka sama liczba punków kilku wnioskodawcom, o kolejności pomocy będzie decydować powierzchnia posiadanych użytków rolnych, począwszy od najmniejszej.

Kolejność przysługiwania pomocy będzie ustalana na podstawie: danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy, dołączonych do niego dokumentów oraz kontroli administracyjnej. W pierwszej kolejności pomoc będzie przysługiwać tym, którym przyznano największą liczbę punktów, jednak nie mniej niż 2 punkty. W przypadku kiedy zostanie przyznana taka sama liczba punków kilku wnioskodawcom, o kolejności pomocy będzie decydować powierzchnia posiadanych użytków rolnych, począwszy od najmniejszej. W przypadku wnioskodawców, którym będą mieli przyznaną taką samą liczbę punktów i będą posiadać taką samą powierzchnię użytków rolnych, o kolejności przyznania pomocy będzie decydować data złożenia kompletnego wniosku. Dlatego warto być pierwszym przy składaniu wniosków!

Dyrektor oddziału terenowego ARR wyda decyzję administracyjną w sprawie przyznania pomocy, w terminie 60 dni od dnia podania informacji o kolejności jej przysługiwania. Rolnik, który otrzyma decyzję w sprawie przyznania pomocy na okres pierwszych 3 lat uczestnictwa w systemie jakości, może otrzymywać wsparcie finansowe, pod warunkiem złożenia wniosków o płatność po każdym roku uczestnictwa w systemie jakości.

Przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy będą uwzględniane wszystkie kompletne wnioski, złożone w terminie.

Paweł Skalski z Departamentu Działań Delegowanych ARiMR

Po każdym roku uczestnictwa w systemie jakości rolnik musi składać kompletny wniosek o płatność do dyrektora oddziału terenowego ARR (za dany okres) w terminie 90 dni po upływie roku. Dyrektor oddziału terenowego ARR przyznaje płatność w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wypłata pieniędzy odbywa się w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja dotycząca przyznania płatności stanie się ostateczna.

 

Warto wspomnieć, że w br. nastąpią zmiany organizacyjne i część zadań ARR przejmie ARiMR, zobacz: Dwie agencje w jednym! Dzięki KOWR zyska sektor rolny?

Więcej o naborach PROW 2014-2020 znajdziecie z kolei w tekście: PROW 2014-2020: 60 miliardów zł do rozdania!

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *