Modernizacja a punkty: obszary A–C

Dobrze przygotowany wniosek skraca własną drogę od jego złożenia do weryfikacji. Dzięki temu rolnik szybciej zaczyna zaplanowaną działalność. W związku ze zbliżającym się wielkimi krokami terminem składania wniosków na dofinansowanie PROW z działania Modernizacja gospodarstw rolnych przypominamy więc, jak liczyć punkty!

Warto się starać o dotacje. Ja spróbowałem i dostałem. Udało mi się szybko i bez poprawek złożyć wniosek.

Jan ze wsi Rogozy

Dochody rolników są bardzo niskie w porównaniu do cen maszyn – mówi pan Jan ze wsi Rogozy, w gospodarstwie którego modernizacja była możliwa dzięki poprzednim działaniom PROW. – Dlatego, gdy znalazłem się na zielonej liście, to oznaczało, że wreszcie nowoczesne maszyny pozwolą mi zrealizować moje plany produkcyjne. O konkurencyjności rolnictwa dużo się mówi, a do tego właśnie potrzebne są przede wszystkim maszyny, a więc i pieniądze, i to duże. Robota jest, tylko trzeba mieć czym ją wykonać. Warto się starać o dotacje. Ja spróbowałem i dostałem. Udało mi się szybko i bez poprawek złożyć wniosek. Jeszcze będę próbować, bo chcę się rozwijać. Mimo że niedawno skończyłem 43 lata. Głównie hoduję bydło mięsne 90 szt. Mam 110 ha. Dzięki dofinansowaniu mam bukaciarnię wolnostanowiskową, z automatycznym systemem usuwania odchodów spod rusztów, wóz paszowy, zbiornik na gnojówkę. Jestem z tego bardzo zadowolony – dodaje.

O czym muszą pamiętać wnioskodawcy z obszarów A–C?

O konkurencyjności rolnictwa dużo się mówi, a do tego właśnie potrzebne są przede wszystkim maszyny, a więc i pieniądze, i to duże.

Jan ze wsi Rogozy

W ostatnim naborze wniosków w 2015 r. nie realizowano obszaru D, a jedynie obszary A–C. Przypominamy zatem, co wówczas było najważniejsze:

1. Każda inwestycja musi jednocześnie przyczynić się do wzrostu wartości dodanej brutto (GVA), jak i przynieść wzrost produkcji.

2. Kategorie budowa, modernizacja, adaptacja użyte w przepisie § 7 ust. 3 Rozporządzenia MRiRW z dnia 21.08.2015 r.(Dz.U., poz 1371) świadczą o efekcie, jaki ma być osiągnięty w związku z inwestowaniem w dany budynek, czyli należy uwzględnić warunek powiązania kosztów operacji bezpośrednio z budową, adaptacją lub modernizacją budynków i dotyczyć to będzie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

modernizacja gospodarstw

Za pieniądze z dofinansowania na modernizację gospodarstwa nie można kupić maszyn, które mogą być wykorzystywane inaczej niż tylko w wymienionej we wniosku produkcji (np. mleka).

3. Nie można kupić urządzeń, których przeznaczenie służy również innemu zastosowaniu niż wspieranej produkcji, np. zakup prasy.

4. Nie można zakupić maszyn do prac polowych.

5. Można zaplanować zakup ciągów technologicznych paszowych w zależności od typu budynku, które są nieodłącznym elementem budowy i są uwzględnione w dokumentacji technicznej projektu budowlanego, bo przyczyni się do osiągnięcia celu.

6. Można finansować operację zawierającą elementy związane np. z modernizacją budynku, takie jak zakup i instalacja wyposażenia w postaci zaawansowanych linii technologicznych służących produkcji, system pojenia, automaty paszowe, których obecność w budynku, w którym prowadzona jest określona produkcja, jest niezbędna.

modernizacja gospodarstw

Nie jest wymagane zwiększenie stada, jeśli rolnik po modernizacji zwiększy jego wydajność.

7. Przy produkcji mleka krowiego nie można dofinansować prostych inwestycji odtworzeniowych.

8. Dopuszcza się możliwość przyjęcia do realizacji operacji, w wyniku której nie następuje zwiększenie obsady zwierząt w gospodarstwie, jeśli osiągnięto minimalną ich wielkość w roku składania wniosku o przyznanie pomocy, określoną w przepisach, jeśli w inny sposób rolnik wykaże osiągnięcie celu operacji dotyczącego rozwoju produkcji (np. w wyniku zwiększenia wydajności).

Liczą się punkty

Aby otrzymać dofinansowanie z działania Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarach A–C, wniosek składany przez rolnika musi uzyskać minimum 4 punkty. W tab. 1 przedstawiamy zatem, za jakie operacje można otrzymać punkty i ile. Przypominamy również, że o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych według 6 kryteriów (kryteria 1–2 są przydzielone w zależności od obszarów A–C, podczas gry kryteria 3–6 są wspólne dla wszystkich obszarów).

Tab. 1. Ile punktów można otrzymać za spełnienie poszczególnych kryteriów w obszarze A–C? (wg kryteriów wyboru – od 1 do 6)
Wyszczególnienie Punkty
Obszar A (rozwój produkcji prosiąt)
1. jeżeli nastąpi wzrost średniej rocznej liczby loch w stadzie: od 1 do 5 pkt
a) o co najmniej 10 szt. i nie więcej niż 20 szt. 1 pkt
b) powyżej 20 szt. i nie więcej niż 30 szt. 2 pkt
c) powyżej 30 szt. i nie więcej niż 40 szt. 3 pkt
d) powyżej 40 szt. i nie więcej niż 50 szt. 4 pkt
e) powyżej 50 sztuk 5 pkt
2. jeżeli średnia roczna liczba loch w stadzie będzie większa niż: od 1 do 3 pkt
a) 100 szt. i nie większa niż 200 szt. 1 pkt
b) 200 szt. i nie większa niż 300 szt. 2 pkt
c) 300 szt. 3 pkt
Obszar B (rozwój produkcji mleka krowiego)
1. jeżeli nastąpi wzrost średniej rocznej liczby krów mlecznych w stadzie: od 1 do 5 pkt
a) o co najmniej 10 szt. i nie więcej niż 20 szt. 1 pkt
b) powyżej 20 szt. i nie więcej niż 30 szt. 2 pkt
c) powyżej 30 szt. i nie więcej niż 40 szt. 3 pkt
d) powyżej 40 szt. i nie więcej niż 50 szt. 4 pkt
e) powyżej 50 szt. 5 pkt
2. jeżeli w wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba krów mlecznych w stadzie będzie większa niż: od 1 do 3 pkt
a) 30 szt. i nie większa niż 50 szt. 1 pkt
b) 50 szt. i nie większa niż 100 szt. 2 pkt
c) 100 szt. 3 pkt
Obszar C (rozwój produkcji bydła mięsnego)
1. jeżeli w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost średniej rocznej liczby krów nieprzeznaczonych do produkcji mleka w stadzie: od 1 do 5 pkt
a) o co najmniej 10 szt. i nie więcej niż 20 szt. 1 pkt
b) powyżej 20 szt. i nie więcej niż 30 szt. 2 pkt
c) powyżej 30 szt. i nie więcej niż 40 szt. 3 pkt
d) powyżej 40 szt. i nie więcej niż 50 szt. 4 pkt
e) powyżej 50 szt. 5 pkt
2. jeżeli w wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba krów nieprzeznaczonych do produkcji mleka w stadzie będzie większa niż: od 1 do 3 pkt
a) 30 szt. i nie większa niż 50 szt. 1 pkt
b) 50 szt. i nie większa niż 100 szt. 2 pkt
c) 100 szt. 3 pkt
Obszar A, B oraz C
3. jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uczestniczy w: 2, 4 lub 6 pkt
a) unijnym systemie jakości 2 pkt
b) systemie rolnictwa ekologicznego 4 pkt
4. jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej niż 40 lat 3 pkt
5. jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu  – punkty przyznawane są wg Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. maks. 5 pkt
6. w zależności od województwa, gdzie operacja jest realizowana, i za określone operacje – punkty przyznawane są wg §16, pkt 5, ppkt 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. od 1 do 4 pkt

Jak już wspominaliśmy, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, czyli im wyższa pozycja na liście rankingowej, tym większe szanse otrzymana pomocy. 

Przykład

Aby łatwiej zrozumieć niniejszą tabelę, pokażemy wszystko na przykładzie. Pan Tomasz ze wsi Trawka (woj. kujawsko-pomorskie) stara się o dofinansowanie na inwestycje, której celem będzie zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstwa w obszarze B rozwój produkcji mleka krowiego. Rolnik określił we wniosku własne warunki wyjściowe, które kwalifikują go przyznania pomocy finansowej: 

modernizacja gospodarstw

Młodzi rolnicy (czyli tacy, którzy nie ukończyli 40 roku życia) mogą ubiegać się o zwrot 60% kosztów kwalifikowanych.

1. Pan Tomasz prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych – od marca 2015 r. uzyskał przychód ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości 5 tys. zł, udokumentowany fakturą VAT RR.

2. Pan Tomasz planuje wzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) o 10% w odniesieniu do roku, w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.

3. Pan Tomasz jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 100 ha (wymogi formalne to: od 1 do 300 ha).

4. Grunt pod inwestycję jest przedmiotem użytkowania wieczystego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i jest to zgodne z tym, że realizacja inwestycji budowlanych musi odbyć się w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

5. Wielkość ekonomiczna wynosi 30 tys. euro (produkcja roślinna i zwierzęca).

Jeżeli złożone wnioski uzyskają taką samą liczbę punktów, to pierwszeństwo w dostępie do przyznania pomocy ma osoba młodsza bądź ta, u której wnioskowana kwota jest jest niższa.

6. Pan Tomasz rozpoczął prowadzenie gospodarstwa jako kierujący w 2012 r., czyli nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

7. Pan Tomasz ma 31 lat.

8. Pan Tomasz ma wykształcenie średnie oraz 4-letni staż pracy w rolnictwie (zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników).

Łączne spełnianie kryteriów 6, 7 i 8 uprawnia pana Tomasza do ubiegania się o podwyższony o 10% poziom pomocy, czyli 60% kosztów kwalifikowalnych.

Obliczmy punkty!

1. Pan Tomasz planuje wzrost średniej rocznej liczby krów mlecznych w stadzie o 25 szt. – otrzyma zatem 2 pkt.

modernizacja gospodarstw

Od tego, o ile sztuk zwiększy się stado, zależeć będzie liczba otrzymanych przez rolnika punktów.

2. W wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba krów mlecznych w stadzie będzie większa niż 50 szt. i nie większa niż 100 szt. – 2 pkt.

3. Rolnik uczestniczy w unijnym systemie jakości – 2 pkt.

4. Pan Tomasz ma 31 lat – 3 pkt.

5. Inwestycje służą ochronie środowiska – maks. 5 pkt (mimo że po zsumowaniu poszczególnych inwestycji rolnik uzyskuje 7,75 pkt, nie może jednak przekroczyć ustalonego maksimum punktowego) – inwestycja zakłada bowiem:

  • zakup zbiornika – chłodni do mleka z odzyskiem ciepła – 3,07 pkt,
  • zakup automatu do pasz objętościowych – 2,34 pkt,
  • modernizację budynku: obory uwięziowej, bezściółkowej (modernizacja budynku) – 2,34 pkt.
modernizacja gospodarstw

Za położenie gospodarstwa w niektórych województwach rolnik będzie mógł uzyskać dodatkowe punkty.

6. Pan Tomasz gospodaruje w woj. kujawsko-pomorskim, więc jego inwestycja nie kwalifikuje się do uzyskania dodatkowych punktów.

W sumie Pan uzyskał 14 pkt, co daje mu duże szanse na uzyskanie dotacji.

Ważne!

  1. Jest możliwe składanie jednego wniosku w roku kalendarzowym.
  2. W trakcie oceny wniosku o przyznanie pomocy nie ma możliwości wydłużenia terminu na uzupełnienie czy poprawę wniosku, dlatego rolnik musi go wypełnić najlepiej jak potrafi.
  3. Jeżeli złożone wnioski uzyskają taką samą liczbę punktów, to pierwszeństwo w dostępie do przyznania pomocy ma osoba młodsza bądź ta, u której wnioskowana kwota jest jest niższa.

***

Więcej o działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych możecie przeczytać tutaj. A już wkrótce omówimy dla Was liczenie punktów w obszarze D. 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *