Modernizacja gospodarstw rolnych 2018 – rusza nabór wniosków

W ramach tegorocznego naboru wniosków w ramach programu Modernizacja gospodarstw rolnych 2018 rolnicy mogą otrzymać finansowe wsparcie m. in. na zwiększenie, poprawę jakości lub zmianę profilu produkcji. Kto może starać się o pomoc? Jak duże wsparcie można otrzymać? Gdzie i do kiedy można składać wnioski?

Od 19 lutego do 20 marca 2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie  przyjmować wnioski o przyznanie pomocy w ramach programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze „d”. Jest to obszar związany z: racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Kto może ubiegać się o pomoc?

modernizacja gospodarstw rolnych 2018

fot. Ewa Ploplis

Małgorzata Niemiec, dyrektor Departament Działań Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

W ramach programu Modernizacja gospodarstw rolnych 2018 o dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna jest w granicach od 10 tys. euro do 200 tys. euro – mówi Małgorzata Niemiec, dyrektor Departament Działań Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). – Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać wniosek. W takim przypadku łączna wielkość ekonomiczna gospodarstw, należących do nich, musi kształtować się na poziomie co najmniej 15 tys. euro. Dodatkowo, w roku, w którym zostanie złożony wniosek o wypłatę płatności ostatecznej, gospodarstwo każdego z wnioskujących musi osiągnąć wielkość ekonomiczną przynajmniej o wartości 10 tys. euro – dodaje.

 W jakiej formie jest przyznawane wsparcie?

Wsparcie w ramach programu Modernizacja gospodarstw rolnych jest przyznawane w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji – wyjaśnia dyrektor M. Niemiec z ARiMR.

Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł

 Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników. Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł – mówi dyrektor M. Niemiec z ARiMR. Dodaje, że w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem, maksymalna wysokość pomocy może wynieść 200 tys. zł.

Skąd pochodzą pieniądze na modernizację gospodarstw rolnych 2018?

Modernizacja gospodarstw rolnych 2018 jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tzw. PROW 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

modernizacja gospodarstw rolnych 2018

W ramach programu Modernizacja gospodarstw rolnych 2018 o dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna jest w granicach od 10 tys. euro do 200 tys. euro

Pieniądze z programu Modernizacja gospodarstw rolnych można otrzymać na inwestycje związane z:

  • racjonalizacją technologii produkcji,
  • wprowadzeniem innowacji,
  • zmianą profilu produkcji,
  • zwiększeniem skali produkcji,
  • poprawą jakości produkcji
  • zwiększeniem wartości dodanej produktu.

 Jak będą oceniane wnioski?

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy – informuje ARiMR.

Modernizacja gospodarstw rolnych 2018 – gdzie składać wnioski?

Wnioski na modernizację gospodarstw rolnych będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR, właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wnioski można też będzie składać za  pośrednictwem biur powiatowych Agencji.

Wsparcie jest przyznawane w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji

W przypadku osób, które wspólnie składają wniosek o przyznanie pomocy, należy złożyć go w oddziale regionalnym agencji, który jest właściwy ze względu na położenie gospodarstw. W przypadku, gdy gospodarstwa są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek należy złożyć w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której realizacja operacji obejmuje inwestycje budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub inwestycje związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat. W takim przypadku wniosek należy złożyć w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

Modernizacja gospodarstw rolnych w minionych latach

Warto przypomnieć, że poprzedni nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych odbył się w 2016 r.

Cieszył się on dużą popularnością wśród rolników, którzy złożyli blisko 30 tys. wniosków – podsumowuje dyrektor M. Niemiec z ARiMR. Dodaje, że środki uzyskane w ramach tej pomocy pozwoliły m. in. na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń rolniczych.

Kup min. 3 j.s. RGT JakuzziKup teraz a czwartą dostaniesz za 1 zł netto!

Ustawa o ziemi znowelizowana – jakie zmiany dla rolników?

Jakie zmiany zakłada znowelizowana przez Sejm ustawa o ziemi? Czy są korzystne dla rolników?

29 kwietnia 2019

Mniejsza konsumpcja mleka

Dowiedz się więcej!

13 czerwca 2019

Wspólna polityka rolna po 2020 r. – będzie mniej pieniędzy!

Na jakie wsparcie z środków Unii Europejskiej mogą liczyć rolnicy po 2020 r.? Na co mają być przeznaczane pieniądze w ramach WPR?

17 czerwca 2019