Modernizacja gospodarstw rolnych – do 900 tys. zł z PROW

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji związanych z produkcją: mleka, prosiąt i bydła mlecznego. Modernizacja gospodarstw rolnych jest wspomagana funduszami PROW 2014-2020, którymi dysponuje ARiMR.

Kto może otrzymać wsparcie finansowe, i na jakie przedsięwzięcia? Jak przygotować wniosek? Z Małgorzatą Niemiec, dyrektor Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozmawia Ewa Ploplis.

Do 28 lipca br. można składać wnioski na pomoc finansową w ramach poddziałania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, należącego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020. Dla jakiej grupy rolników jest tym razem dedykowane wsparcie?

Pomoc jest przeznaczona na:

 •  rozwój produkcji prosiąt,
 •  rozwój produkcji mleka krowiego,
 •  rozwój produkcji bydła mięsnego.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać pomoc?

W celu uzyskania dofinansowania z poddziałania modernizacja gospodarstw rolnych, należy spełnić wymagania i złożyć w terminie dobrze przygotowany wniosek. Podstawą ubiegania się o przyznanie pomocy są dobrze przygotowane i złożone dokumenty aplikacyjne.

Jaki kryteria muszą spełnić rolnicy, aby otrzymać pomoc w ramach programu „Modernizacja gospodarstw rolnych”?

Ubiegając się o wsparcie, należy spełniać kilka kryteriów, które decydują o możliwości przyznania pomocy. Kryteria obligatoryjne dotyczą samego wnioskodawcy i jego gospodarstwa. Wśród nich są: posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni nie większej jak 300 ha UR, prowadzenie działalności rolniczej, odpowiednia wielkość ekonomiczna tego gospodarstwa – nie mniejsza niż 10 tys. euro, ten wymóg nie dotyczy osób wspólnie wnioskujących, i nie większa niż 200 tys. euro SO w obszarach produkcji mleka i bydła mięsnego i 250 tys. euro w obszarze związanym z rozwojem produkcji prosiąt, itp.

modernizacja gospodarstw rolnych

Małgorzata Niemiec, dyrektor Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Jakie jeszcze kryteria musi spełnić rolnik, który chce uzyskać pomoc w programie modernizacja gospodarstw rolnych ?

Kolejną grupą kryteriów są te, które będą decydowały o kolejności przyznania tej pomocy. Minimalna liczba punktów, która warunkuje przyznanie pomocy w tych obszarach tematycznych, wynosi 4. Agencja będzie przydzielała tzw. punkty rankingowe za spełnienie danych kryteriów, którymi w każdym z ww. obszarów są wielkość przyrostu stada, jego liczebność po zrealizowaniu operacji, wiek producenta, fakt uczestnictwa w krajowych i unijnych systemach jakości oraz wpływ inwestycji na środowisko naturalne i klimat.

Czy może Pani podać przykład przyznawania punktów?

Na przykładzie obszaru rozwój bydła mlecznego, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

Modernizacja gospodarstw rolnych - do 900 tys. zł z PROW

Na modernizację produkcji prosiąt można otrzymać nawet 900 tys. zł z PROW 2014-2020

 •  jeżeli w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost średniej rocznej liczby krów mlecznych w stadzie:
 •  o co najmniej 10 i nie więcej niż 20 sztuk, przyznaje się 1 punkt,
 •  powyżej 20 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk, przyznaje się 2 punkty,
 •  powyżej 30 sztuk i nie więcej niż 40 sztuk, przyznaje się 3 punkty,
 •  powyżej 40 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk, przyznaje się 4 punkty,
 •  powyżej 50 sztuk, przyznaje się 5 punktów;
 •  jeżeli w wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba krów mlecznych w stadzie będzie większa niż:
 •  30 sztuk i nie większa niż 50 sztuk, przyznaje się 1 punkt,
 •  50 sztuk i nie większa niż 100 sztuk, przyznaje się 2 punkty,
 •  100 sztuk, przyznaje się 3 punkty,
 •  jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada certyfikat lub świadectwo potwierdzające, że uczestniczy w unijnym systemie jakości, o których mowa w programie – przyznaje się 4 punkty,
 •  jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej niż 40 lat, przyznaje się 3 punkty;
 • jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu –  przyznaje się maksymalnie 5 punktów.

Jakie inwestycje obejmuje dofinansowywana w obecnym naborze modernizacja gospodarstw rolnych? Jakie koszty są uznawane za zasadne w tym programie pomocowym, czyli są kwalifikowane?

500 tys. zł można otrzymać na modernizację produkcji mleka krowiego i bydła mięsnego.

dyr. M. Niemiec , ARiMR

W uruchomianym naborze pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów związanych bezpośrednio z:

 •  budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym z ich wyposażaniem, lub
 •  adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem,
 •  lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem,
 •  oraz kosztami ogólnymi.

Zatem nie ma możliwości przyznania dofinansowania w tych obszarach np. do zakupu maszyn do upraw polowych.

Na jak dużą pomoc może liczyć rolnik?

Pomoc w tych obszarach przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi, na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, maksymalnie:

 •  900 tys. zł w przypadku modernizacji dotyczącej produkcji prosiąt,
 •  500 tys. zł, jeśli jest realizowana modernizacja gospodarstw rolnych związanych z produkcją mleka krowiego i bydła mięsnego,
 •  Poziom dofinansowania wynosi 50% i może wzrosnąć do 60% w przypadku operacji realizowanej przez osoby wspólnie wnioskujące lub młodego rolnika.

Na co należy zwrócić uwagę, przygotowując wniosek?

Dofinansowania wynosi 50 % inwestycji i może wzrosnąć nawet do 60% w przypadku operacji realizowanej przez osoby wspólnie wnioskujące lub młodego rolnika.

dyr. M. Niemiec, ARiMR

Przede wszystkim należy zadbać, aby wniosek został prawidłowo wypełniony i zostały do niego załączone wszystkie wymagane dokumenty, z których najważniejszy to oczywiście Plan Rozwoju Gospodarstw, opisujący planowaną inwestycję. Należy mieć na uwadze, że prawidłowo wypełniony wniosek w sposób bezpośredni wpływa na tempo jego rozpatrzenia i możliwość zawarcia umowy z Agencją, a tym samym rozpoczęcia realizacji inwestycji.

A jeśli wniosek składa kilku rolników?

W przypadku osób wspólnie ubiegających się o pomoc finansową wniosek o jej przyznanie składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących.

Co w przypadku, jeśli gospodarstwa są położone w różnych województwach?

Jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw, a jeżeli projekt dotyczy inwestycji budowlanej w województwie na terenie, którego realizowana będzie inwestycja budowlana.

Gdzie i do kiedy można składać wnioski o pomoc?

Wnioski można składać do 28 lipca br. w regionalnych oddziałach ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR. Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej.

Dziękuję za rozmowę.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *