Modernizacja gospodarstw rolnych: ostatni dzień naboru!

Modernizacja gospodarstw rolnych – termin złożenia wniosków mija 29 kwietnia. Do 13 kwietnia wnioski złożyło 1409 rolników. Ubiegają się oni o przyznanie wsparcia w wysokości blisko 249 mln zł.

Przypominamy, że dokumenty aplikacyjne w ramach programu Modernizacja gospodarstw rolnych można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej. W terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy.

Jakie pojawiają się problemy przy wypełnianiu wniosków?

– Najwięcej problemów stwarza rolnikom dobór inwestycji. Są przypadki, że rolnik planuje inwestycję, a potem się okazuje, że nie ma przewidzianych za nią punktów. Rolnicy nie wybierają też takich inwestycji, za które można dostać najwięcej punktów. Najczęściej jednak po pomoc do Ośrodków Doradztwa Rolniczego przychodzą ci, których inwestycja kwalifikuje się do przyznania punktów. Pomoc ODR jest udzielana najczęściej przy pisaniu biznesplanu, który w tym naborze jest inny, bardziej skomplikowany niż w poprzednim naborze – twierdzi pracownik ODR w Białymstoku.

Najczęściej jednak po pomoc do Ośrodków Doradztwa Rolniczego przychodzą ci, których inwestycja kwalifikuje się do przyznania punktów.

ODR w Białymstoku

Błędy we wniosku

We wnioskach sprawdzane będzie przede wszystkim:

  • niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania pomocy;
  • terminowość i sposób złożenia wniosku;
  • przestrzeganie zasady dotyczącej możliwości złożenia w jednym roku tylko 1 wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego danego gospodarstwa;
  • wypełnienie pozycji wniosku Numer identyfikacyjny oraz dołączenie załączników Wniosku o wpis do ewidencji producentów – kopii lub oryginału.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że Agencja pozostawia wniosek bez rozpatrzenia w sytuacji, gdy w sprawdzając wstępnie dokument, okaże się, że nie został złożony w terminie oraz zawiera braki w zakresie numeru identyfikacyjnego. Wniosek bezwzględnie musi zawierać: informację w zakresie numeru identyfikacyjnego oraz załączenie wniosku o wpis do ewidencji producentów. Te elementy nie podlegają uzupełnieniu!

Przypominamy, że dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej.

Uzupełnienie wniosku następuje po weryfikacji wstępnej. Dla rolników, którzy złożyli wnioski o wsparcie na Modernizację gospodarstw rolnych w poprzednim naborze (z 2015 r.), ważne jest, że mieli oni możliwość złożenia wszelkich uzupełnień do dzisiaj – 29 kwietnia 2016 r. Termin jest jednak nieprzekraczalny. Skreśla on jednocześnie poprzedni termin wskazany w pismach wysłanych przez Oddziały Regionalne ARR. Trzeba również wziąć pod uwagę, że niedotrzymanie terminu jest jednoznaczne z odmową przyznania wsparcia przez Agencję.

Kolejny krok do uzyskania pieniędzy

Jeżeli w wyniku oceny wniosek złożony przez rolnika zostanie zakwalifikowany do objęcia wsparciem, to między nim a Agencją zostanie zawarta umowa o dofinansowanie. Procedura jej podpisania rozpoczyna się w momencie otrzymania oficjalnego pisma potwierdzającego przyznanie wsparcia na realizację projektu. Zawiera ono również informację o dokumentach, jakie należy zgromadzić do podpisania umowy, oraz terminie, w którym należy dopełnić niezbędnych formalności.

Postępowanie ofertowe

Przystępując do modernizacji gospodarstwa, trzeba mieć na uwadze, że koszty kwalifikowalne podlegają refundacji dopiero poniesione od dnia, w którym została zawarta umowa z Agencją. Przeprowadzenie postępowania ofertowego przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy finansowej jest więc nieuzasadnione!

Przeczytaj też: Modernizacja gospodarstw rolnych – do 900 tys.  zł z PROW

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *