CANWIL w nawożeniu kukurydzy w uprawie na ziarno i na kiszonkę

ANWIL, włocławska spółka z Grupy ORLEN jest jednym z czołowych producentów nawozów azotowych w Europie. Przedsiębiorstwo ma w swojej ofercie saletrę  amonową i dwa rodzaje saletrzaku: CANWIL  z magnezem i CANWIL  S z siarką, które ze względu na wymienione pierwiastki odgrywają olbrzymią rolę w nawożeniu głównych gatunków roślin uprawnych. Opisujemy nawożenie kukurydzy na ziarno i na kiszonkę z użyciem tych środków.


Nawożenie kukurydzy na ziarno i na kiszonkę saletrzakiem Canwil dostarcza roślinom wielu mikroelementów

Funkcje mikroelementów

Nawozy CANWIL wzbogacają glebę  i tym samym odżywiają rośliny o azot, magnez, wapń i siarkę, a więc składniki spełniające bardzo ważne funkcje fizjologiczne i strukturalne w roślinach.

Azot

Azot(N) zawarty w nawozach azotowych jest najważniejszym czynnikiem plonotwórczym. Wpływa na wysokość i jakość plonu. Decyduje o zawartości i jakości białka w roślinach, a także  decyduje o szybkości wzrostu i wielkości masy roślin,  czyli w konsekwencji o plonie ekonomicznym. Ograniczenie pobierania azotu następuje w temperaturze poniżej 5°C. Rośliny wykazujące objawy niedoboru azotu mają bladozielony kolor liści. Liście zasychają początkowo od szczytu, a następnie wzdłuż nerwu głównego. Rośliny rosną wolno, dojrzewają późno. Brak azotu wpływa na ograniczenie pobierania fosforu i potasu.

Magnez

Potrzeby pokarmowe kukurydzy

Magnez jest podstawowym składnikiem chlorofilu. Odgrywa więc decydującą rolę w procesie fotosyntezy. Aktywuje wiele enzymów. Wpływa na syntezę substancji zapasowych: węglowodanów, białek i tłuszczy. Stymuluje przemiany energetyczne w roślinach i wpływa na transport asymilatów. Zwiększa zawartość skrobi, tłuszczów i wielu witamin. Poprawia jakość białka. Niedobór magnezu, obok niedoboru fosforu, ogranicza rozwój systemu korzeniowego. To spowalnia wzrost młodych roślin i ogranicza pobieranie składników pokarmowych z gleby (najbardziej fosforu i potasu). Ponadto powoduje spadek odporności roślin na choroby. Wpływa na niższą zawartość i jakość białka w roślinie. Niedobór jest widoczny na starszych liściach w postaci plam. U roślin jednoliściennych widoczne są pomiędzy żyłkami żółte plamy, określane jako paciorkowatość lub pasiastość liści. U roślin dwuliściennych na dolnych liściach występują pomarańczowe plamy, podczas gdy nerwy liści pozostają zielone. Większość gleb w Polsce wykazuje niską naturalną zasobność w magnez. Dodatkowo magnez łatwo ulega wymywaniu w głębsze warstwy profilu glebowego. Musi więc on być wnoszony do gleby wraz z nawozami mineralnymi.

Wapń

Wapń ma wpływ na procesy enzymatyczne, aktywując enzymy neutralizuje działanie kwasów organicznych.

Wapń spełnia istotne funkcje, zarówno w glebie, jak i w roślinie. Reguluje odczyn gleby, wpływając na jej właściwości fizykochemiczne. Gleby o uregulowanym pH, sprzyjają tworzeniu próchnicy, lepszej mineralizacji resztek pożniwnych, mają lepszy kompleks sorpcyjny. Łatwiej się ogrzewają, neutralizują toksyczny dla rozwoju korzeni toksyczny glin. Wapń w glebie wpływa na efektywność pobierania przez rośliny makroskładników i niektórych mikroskładników. W przypadku azotu, zwiększa jego przyswajalność w formie amonowej, a więc tej, która występuje również w saletrzaku.

W roślinach wapń jest ważnym składnikiem ścian komórkowych, wpływając na ich przepuszczalność. Ma wpływ na procesy enzymatyczne. Aktywując enzymy, neutralizuje działanie kwasów organicznych. Odgrywa dużą rolę w rozwoju systemu korzeniowego. Wpływa na odporność roślin na niesprzyjające warunki klimatyczne oraz ogranicza penetrację patogenów.

Siarka

Siarka ma decydujące znaczenie w wykorzystaniu azotu. Jest składnikiem wielu aminokwasów (cysteina, metionina, cystyna), niezbędnych do syntezy białek. Jest składnikiem strukturalnym błon komórkowych. Zwiększa odporność na choroby i szkodniki, gdyż wchodzi w skład związków syntetyzowanych pod wpływem czynników stresowych. Kontroluje syntezę chlorofilu w chloroplastach. Jest składnikiem witaminy B1, która odpowiada za syntezę węglowodanów. Wpływa także na syntezę ligniny i kwasów tłuszczowych.

Niedobór siarki ma bardzo duży wpływ na obniżenie zawartości oraz jakości białek, także w gatunkach o niższym zapotrzebowaniu na ten składnik, jak np. w zbożach. W Polsce aż 70% gleb wykazuje niedobory siarki, gdyż jest ona intensywnie wymywana z gleby i wynoszona razem z plonem. Widocznym objawem braku siarki w roślinach jest chloroza młodych liści, przy czym zielone pozostają nerwy na tkance liściowej, czyli tkanki przewodzące. Pozwala to odróżnić niedobory azotu i magnezu, które ujawniają się najpierw na starszych liściach.

Nawożenie kukurydzy na ziarno i na kiszonkę

CANWIL z magnezem

CANWIL z magnezem

CANWIL z magnezem zawiera 27% azotu (N), 4% magnezu (MgO) i około 6,5% wapnia (CaO). Jest to nawóz granulowany, o wysokiej trwałości jasnobrązowych granul, która  zabezpiecza  nawóz przed zbrylaniem się, jednocześnie umożliwiając jego szeroki rozrzut siewnikami nawozowymi. Nawóz jest łatwo rozpuszczalny w wodzie. To ułatwia jego przenikanie do roztworu glebowego i dostępność dla roślin. Zawiera azot w dwóch formach (po 50%) – szybko działającej azotanowej (NO3) i wolniej działającej amonowej (NH4+).

Nadaje się do stosowania we wszystkich uprawach roślin, na wszystkie rodzaje gleb, szczególnie na gleby kwaśne i ubogie w magnez. Jego ważną zaletą jest to, że nie zakwasza gleby. Wzbogaca gleby w magnez i wapń. Może być stosowany zarówno przedsiewnie, jak i pogłównie. W celu ograniczenia strat azotu wymaga wymieszania z glebą. Producent zaleca jego stosowanie w przypadku większości upraw w dwóch dawkach. Saletrzak CANWIL  z magnezem znajduje zastosowanie w nawożeniu zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego, ziemniaków, traw oraz kukurydzy. Dawki nawozu są uzależnione od rodzaju uprawy i oczekiwanego plonu.

Do roślin o bardzo dużym zapotrzebowaniu na siarkę należą rośliny kapustowate: rzepak, kapusta, gorczyca, rzodkiew, a także cebula.

CANWIL z siarką

CANWIL z siarką

CANWIL S z siarką zawiera 27% azotu dwóch formach (po 50%) – szybko działającej azotanowej (NO3) i wolniej działającej amonowej (NH4+). W jego składzie jest ponadto 4,8% siarki (S) i około 7,5% wapnia (CaO). Właściwości fizyczne nawozu są identyczne jak CANWILU z magnezem, poza tym, że barwa granul jest jasnoszara. Nawóz jest zalecany do stosowania w przypadku tych gatunków roślin, które wymagają do swojego rozwoju siarki. Gleby w Polsce są mało zasobne w siarkę, dlatego jej wprowadzenie do roztworu glebowego jest bardzo ważne.

Do roślin o bardzo dużym zapotrzebowaniu na siarkę należą rośliny kapustowate: rzepak, kapusta, gorczyca, rzodkiew, a także cebula. Duże zapotrzebowanie na siarkę wykazują natomiast  kukurydza, rośliny motylkowate i buraki, a nieco mniejsze zboża oraz  ziemniaki. ANWIL zaleca stosowanie CANWILU  z siarką w dwóch dawkach. Wysokość dawek jest oczywiście uzależniona od gatunku rośliny uprawnej i oczekiwanego plonu.

Nawożenie kukurydzy nawozami Canwil

Kukurydza w uprawie na ziarno i na kiszonkę wytwarza bardzo wysokie plony oraz  należy do roślin o wyjątkowo wysokich wymaganiach pokarmowych. Koszty nawożenia stanowią ok.  25-30% całkowitych kosztów produkcji kukurydzy. Do określenia dawek nawozów konieczna jest znajomość zasobności gleb. Bardzo ważnym czynnikiem jest określenie oczekiwanych plonów ziarna lub suchej masy kiszonki.

Potrzeby pokarmowe kukurydzy

Do wytworzenia 1 tony ziarna kukurydzy z odpowiednią ilością słomy lub 2 ton suchej masy kiszonki potrzebne jest około: 23kg N, 11kg P2O5, 28kg K2O, 6kg MgO i 4kg SO3. Zapewnienie potrzeb pokarmowych kukurydzy, przy plonie ziarna 8 ton z hektara lub plonie kiszonki 16 ton suchej masy z hektara wymaga dostarczenia do gleby na 1ha składników w ilości: 185kg N, 85kg P2O5, 225kg K2O, 55kg MgO i 32kg SO3. W zależności od zasobności gleby w wymienione składniki pokarmowe (średnia lub wysoka) lub od wysokości oczekiwanych plonów, należy dokonać odpowiedniej korekty nawożenia.

kukurydza

© agrofakt.pl

Pobór azotu przez cały okres wegetacji

Zapotrzebowanie na azot

Azot pobierany jest przez kukurydzę przez cały okres wegetacji, przy czym najintensywniej w okresie od początku kwitnienia do dojrzałości mlecznej. Nawożenie nawozami azotowymi powinno być zastosowane na 10 dni przed siewem, gdyż zastosowane bezpośrednio przed siewem może działać toksycznie na kiełkujące nasiona kukurydzy. Stosowanie azotu pogłównie powinno być wykonane w fazie 5-7 liści kukurydzy, aby nawozy nie gromadziły się w „lejkach” roślin, gdyż może to spowodować poparzenie roślin. W bardziej zaawansowanych fazach do nawożenia pogłównego można zastosować dostępne urządzenia do rzędowego stosowania nawozów azotowych. Biorąc pod uwagę potrzeby pokarmowe kukurydzy, celowe jest stosowanie nawozów CANWIL  do jej nawożenia.

Skład nawozów Canwil

Fakt, że nawozy CANWIL  zawierają po 50% azotu (N), w formie azotanowej (NO3), szybko działającej i w formie amonowej (NH4+), o spowolnionym działaniu sprawia, że produkty te w pełni zaspokajają potrzeby roślin, ponieważ wykazują działanie uzupełniające. Forma azotanowa udostępnia azot w początkowych stadiach, sprzyjając wzrostowi i rozwojowi rośliny. Natomiast forma amonowa wykazuje działanie w dalszych stadiach rozwoju, przed kwitnieniem i po kwitnieniu roślin, co jest zgodne z wzrastającym zapotrzebowaniem roślin na ten składnik. Kukurydza wykazuje również stosunkowo wysokie zapotrzebowanie na magnez i siarkę.

Technologia stosowania nawozów

Te składniki są także dostępne w nawozach CANWIL. Przykładowo, przy zastosowaniu 500 kg/ha nawozów produkowanych przez ANWIL , wnosi się do gleby 135kg N i 20kg MgO, lub 135kg N i 24kg S, a ponadto wapń. Pozostała cześć zapotrzebowania na azot i magnez jest uzupełniana poprzez stosowanie nawozów wieloskładnikowych, zawierających azot, fosfor, potas i inne składniki, równocześnie z siewem nasion w formie „nawożenia zlokalizowanego”. ANWIL zaleca stosowanie nawozów CANWIL  w dawkach dzielonych, przedsiewnie i pogłównie. Należy rozważyć technologię stosowania tych nawozów w jednej dawce i wymieszania ich z glebą w uprawie przedsiewnej. Taka technologia jest stosowana przez wielu producentów kukurydzy, co ma pełne uzasadnienie ekonomiczne.

 

Materiał przygotował dr inż. Roman Warzecha z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 7

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Z forum
Powiązany temat: Nawożenie kukurydzy
sylwek23111
Zobaczymy, w tam tym roku nie odrzuciała, w tym się zbaczy.  zobacz więcej »
krzysztofz14
Normalna sprawa,drugą zaraz odrzuci. zobacz więcej »
sylwek23111
Wie ktoś co jest przyczyną, że kukurydza ma po 2 kolby? Podobno największy plon wydaje jak ma tylko jedną kolbę.... Zwiększyłem w tym roku obsadę z 78 do 83 i dalej po 2 kolby za... zobacz więcej »

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *