Płatności bezpośrednie WPR 2023-2027 – Projekt Planu Strategicznego

Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027 jeszcze do 15 lutego pozostaje na etapie konsultacji społecznych. Jakie płatności bezpośrednie w nowej WPR proponuje gospodarzom resort rolnictwa? Czym są ekoschematy i czy będą dobrowolne?

Wspólna Polityka Rolna składa się z II filarów. Pierwszy z nich skupia się wokół płatności bezpośrednich (płatności bezpośrednie WPR 2023-2027), które otrzymują rolnicy oraz działań sektorowych w zakresie rynków rolnych. Natomiast drugi filar Wspólnej Polityki Rolnej opiera się na wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich.

Cele nowej WPR zorientowane są na rentowność i dochody gospodarstw rolnych, bardziej skuteczną realizację polityki w zakresie ochrony środowiska i klimatu, a także na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Przekrojowym celem jest wspieranie wiedzy, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – czytamy na stronie gov.pl.

Jakie płatności bezpośrednie w nowej WPR?

Ministerstwo rolnictwa już w grudniu ubiegłego roku informowało, że w ramach nowej WPR przewiduje się następujące rodzaje wsparcia – płatności bezpośrednich:

 • podstawowe wsparcie dochodów – na podobnych warunkach jak obecny system jednolitej płatności obszarowej;
 • redystrybucyjne wsparcie dochodów– analogiczne do płatności „dodatkowej”
 • wsparcie dochodów związane z produkcją– na podobnych warunkach do obecnych płatności związanych;
 • wsparcie dla młodych rolników
 • systemy na rzecz klimatu i środowiska (ekoschematy) – dla rolników podejmujących się dobrowolnie stosowania dodatkowych praktyk prośrodowiskowych, których zakres musi wykraczać poza wymogi obowiązkowe.

Powyższe płatności mają być wprowadzone zgodnie z projektem rozporządzenia PE i Rady dotyczącego planów strategicznych WPR.

Projekt Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej

Aktualnie trwają konsultacje społeczne Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Jakie rozwiązania w zakresie płatności bezpośrednich proponuje więc MRiRW?

Proponowane przez MRiRW rozwiązania w zakresie płatności bezpośrednich: 

Minimalne wymagania

Obecnie: 1 ha (od 2004 r.) i 200 EUR (od 2015 r., dot. rolników otrzymujących wsparcie związane z produkcją do zwierząt, którzy nie spełniają progu powierzchniowego).

Proponowana minimalna powierzchnia działki: 0,1 ha.

„Ustalając obszar minimalny lub kwotę minimalną, państwa członkowskie dążą do zapewnienia, aby płatności bezpośrednie były przyznawane rolnikom tylko wtedy, gdy:

 • zarządzanie odnośnymi płatnościami nie pociąga za sobą nadmiernego obciążenia administracyjnego, oraz
 • odnośne kwoty skutecznie przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w art. 6, realizacji których służą płatności bezpośrednie.”.

Średni koszt obsługi pojedynczego wniosku – poniżej 100 EUR.

Płatności bezpośrednie WPR 2023-2027

Podstawowe wsparcie dochodów

Opis zakresu interwencji:

 • Wsparcie przysługuje do całkowitej powierzchni kwalifikujących się hektarów.
 • Płatność na hektar, jednolita w całym kraju.

Opis warunków uzyskiwania pomocy:

 • Minimalne wymagania
 • Działka musi być położona na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami.

Redystrybucyjne wsparcie dochodów

Opis zakresu interwencji:

 • Interwencja jest uzupełnieniem Podstawowego wsparcia dochodów.
 • Płatność roczna przyznawana do powierzchni maksymalnie 30 ha (dotychczas 27 ha), do której przyznano Podstawowe wsparcie dochodów, dla gospodarstw posiadających od 3 ha do 50 ha (dotychczas dla wszystkich gospodarstw).

Opis warunków uzyskiwania pomocy:

 • Minimalne wymagania.
 • Działka deklarowana do wsparcia musi być położona na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami, do których przyznano Podstawowe wsparcie dochodów.

Wsparcie dochodów dla młodych rolników

Opis zakresu interwencji

 • Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników w ramach I filaru jest jedną z możliwości wsparcia młodych rolników obok pomocy inwestycyjnej udzielanej w ramach II filaru WPR na podstawie art. 69 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wsparcia na podstawie planów strategicznych.
 • Interwencja ma na celu zahamowanie odpływu młodych osób z rolnictwa i przyciąganie młodych rolników oraz ich zachęcanie do rozpoczęcia lub kontynuacji prowadzenia działalności rolniczej.
 • Wsparcie przyznawane beneficjentom Podstawowego wsparcia dochodów.
 • Płatność roczna przyznawana na hektar użytków rolnych w gospodarstwie, z jednolitą stawką w całym kraju, bez limitu powierzchniowego użytków rolnych w gospodarstwie (obecnie limit wynosi 50 ha).
 • Wsparcie przyznawane maksymalnie przez okres pięciu lat począwszy od rozpoczęcia działalności rolniczej.

Opis warunków kwalifikowalności – opis warunków udzielania pomocy:

 • Posiadanie gruntów, do których przyznano Podstawowe wsparcie dochodów.
 • Maksymalny wiek nieprzekraczający 40 lat w roku złożenia wniosku o przyznanie wsparcia
 • Ponadto warunek bycia „kierującym gospodarstwem”.

Wsparcie dochodów związane z produkcją

płatności bezpośrednie WPR 2023-2027

Wspólna Polityka Rolna. Płatności bezpośrednie WPR 2023-2027  – sprawdzamy projekt!

fot. pixabay.com

Interwencje państw członkowskich stanowią pomoc dla wspieranych sektorów i rodzajów produkcji lub konkretnych typów rolniczych wymienionych w art. 30, mającą na celu pokonanie trudności, jakie w nich występują, poprzez zwiększenie ich konkurencyjności, ich zrównoważonego charakteru lub poprawie ich jakości.

Wsparcie dochodów związane z produkcją można przyznawać jedynie następującym sektorom i rodzajom produkcji lub konkretnym typom rolniczym w ich ramach, jeśli są one istotne ze względów gospodarczych, społecznych lub środowiskowych:

 • zboża,
 • nasiona oleiste, z wyjątkiem nasion słonecznika do konfekcjonowania,
 • rośliny wysokobiałkowe,
 • rośliny strączkowe,
 • uprawy mieszane roślin strączkowych jak również traw,
 • len,
 • konopie
 • ryż,
 • orzechy,
 • ziemniaki,
 • mleko jak również przetwory mleczne,
 • nasiona,
 • mięso baranie jak również mięso kozie,
 • wołowina jak również cielęcina.

Wsparcie dochodów związane z produkcją młodego bydła

Opis zakresu interwencji:

Wsparcie do młodego bydła będzie przeciwdziałać spadkowi opłacalności produkcji rolnej w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta.

Płatność roczna do sztuki zwierzęcia. Przyznawana jest do zwierząt kwalifikujących się do płatności, nie więcej jednak niż do 20 sztuk.

Opis warunków kwalifikowalności – opis warunków udzielania pomocy:

 • Minimalne wymagania.
 • W przypadku województw, w których średnia wielkość gruntów rolnych jest niższa od średniej krajowej, tj. lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, do płatności kwalifikują się rolnicy, którzy posiadają 1 szt. kwalifikujących się zwierząt (w przypadku pozostałych co najmniej 3 szt.)
 • Obsada zwierząt (bydła, owiec i kóz) w gospodarstwie wynosi od 0,5 do 1,5 DJP/ha UR.
 • Wiek zwierząt ustalany na dzień 15 maja roku złożenia wniosku.
 • Zwierzęta zgłaszane do płatności powinny spełniać wymagania w zakresie identyfikacji i rejestracji najpóźniej od dnia złożenia wniosku.
 • Wymagany okresy przetrzymywania: 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wsparcie dochodów do produkcji związane z produkcją do krów

Opis zakresu interwencji:

 • Wsparcie do krów będzie przeciwdziałać spadkowi opłacalności produkcji rolnej w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta.
 • Płatność roczna do sztuki zwierzęcia.
 • Przyznawana jest do zwierząt kwalifikujących się do płatności, nie więcej jednak niż do 20 sztuk.

Opis warunków kwalifikowalności – opis warunków udzielania pomocy:

 • Minimalne wymagania.
 • W przypadku województw, w których średnia wielkość gruntów rolnych jest niższa od średniej krajowej, tj. lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, do płatności kwalifikują się rolnicy, którzy posiadają 1 szt. kwalifikujących się zwierząt (w przypadku pozostałych co najmniej 3 sztuk).
 • Obsada zwierząt (bydła, owiec i kóz) w gospodarstwie wynosi od 0,5 do 1,5 DJP/ha UR.
 • Wiek zwierząt ustalany na dzień 15 maja roku złożenia wniosku.
 • Zwierzęta zgłaszane do płatności powinny spełniać wymagania w zakresie identyfikacji i rejestracji najpóźniej od dnia złożenia wniosku.
 • Wymagany okres przetrzymywania: 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wsparcie dochodów związanych z produkcją owiec

Opis zakresu interwencji:

 • Wsparcie do owiec będzie przeciwdziałać spadkowi opłacalności produkcji rolnej w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta.
 • Płatność roczna do sztuki zwierzęcia. Jednolita w całym kraju. Wypłacana jest do wszystkich kwalifikujących się zwierząt w gospodarstwie (brak limitu).

Opis warunków kwalifikowalności – opis warunków udzielania pomocy:

 • Minimalne wymagania.
 • Rolnik posiada minimum 10 maciorek owczych w wieku co najmniej 12 miesięcy.
 • Wiek zwierząt, ustalany na dzień 15 maja roku złożenia wniosku.
 • Zwierzęta zgłaszane do płatności powinny spełniać wymagania w zakresie identyfikacji i rejestracji najpóźniej od dnia złożenia wniosku.
 • Wymagany okres przetrzymywania: od 15 marca do 15 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności.

Nowa Wspólna Polityka Rolna czyli WPR po 2020 roku. Przeczytaj więcej na ten temat!

Wsparcie dochodów związane z produkcją kóz

Opis zakresu interwencji:

 • Wsparcie do kóz będzie przeciwdziałać spadkowi opłacalności produkcji rolnej w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta.
 • Płatność roczna do sztuki zwierzęcia. Jednolita w całym kraju. Wypłacana jest do wszystkich kwalifikujących się zwierząt w gospodarstwie (brak limitu).

Opis warunków kwalifikowalności – opis warunków udzielania pomocy:

 • Minimalne wymagania.
 • Rolnik posiada minimum 5 samic kozy w wieku co najmniej 12 miesięcy.
 • Wiek zwierząt ustalany na dzień 15 maja roku złożenia wniosku.
 • Zwierzęta zgłaszane do płatności powinny spełniać wymagania w zakresie identyfikacji i rejestracji najpóźniej od dnia złożenia wniosku.
 • Wymagany okres przetrzymywania: 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wsparcie dochodów związane z produkcją chmielu

 Zakres interwencji:

 • Wsparcie ma na celu utrzymanie .produkcji w sektorze chmielu.
 • Pomoc w formie płatności na hektar do uprawy chmielu w tych samych rejonach, co dotychczas, tj.: rejonie lubelskim, rejonie wielkopolskim i rejonie dolnośląskim.

Opis warunków kwalifikowalności – opis warunków udzielania pomocy:

 • Minimalne wymagania.
 • Minimalna obsada: 1 300 szt./ ha.
 • Płatność do powierzchni, na których uprawiane są rośliny chmielu, zajętych przez konstrukcję nośną i ograniczonych linią jej zewnętrznych odciągów kotwicznych. Jeżeli na tej linii znajdują się sadzonki chmielu, to dodaje się pasy brzeżne o szerokości odpowiadającej średniej szerokości międzyrzędzia wewnątrz działki, pod warunkiem że nie stanowią one części drogi publicznej. Ponadto dodaje się pasy przeznaczone na manewry maszynami rolniczymi, znajdujące się na zakończeniach rzędów roślin, pod warunkiem że szerokość żadnego z nich nie przekracza 8 m i nie stanowią one części drogi publicznej.

Wsparcie dochodów związane z produkcją lnu

Opis zakresu interwencji:

 • Wsparcie ma na celu utrzymanie produkcji w sektorze lnu.
 • Pomoc w formie płatności rocznej na hektar, jednolita w całym kraju.

Opis warunków kwalifikowalności – opis warunków udzielania pomocy:

 • Minimalne wymagania.
 • Rolnik posiada grunty rolne na terenie Polski, na których prowadzi w roku składania wniosku uprawę lnu.

Wsparcie dochodów związane z produkcją konopi

Opis zakresu interwencji:

 • Wsparcie ma na celu utrzymanie produkcji w sektorze konopi.
 • Pomoc w formie płatności rocznej na hektar, jednolita w całym kraju.

Opis warunków kwalifikowalności – opis warunków udzielania pomocy:

 • Minimalne wymagania.
 • Rolnik posiada grunty rolne na terenie Polski, na których prowadzi w roku składania wniosku uprawę konopi.
 • Rolnik stosuje odmiany zawierające w uprawie polowej maksymalnie 0,2% tetrahydrokanabinolu (THC) w suchej masie rośliny.

Wsparcie dochodów związane z produkcją do roślin wysokobiałkowych na nasiona

Opis zakresu interwencji:

 • Wsparcie przyczyni się do złagodzenia trudności występujących w sektorze roślin wysokobiałkowych na nasiona i do zwiększenia konkurencyjności sektora.
 • Płatność roczna na hektar, jednolita w całym kraju, brak różnicowania wysokości stawki w zależności od powierzchni (od 2021 r.),
 • Pomoc do uprawy w plonie głównym roślin wysokobiałkowych objętych wsparciem, tj.: bobik, groch pastewny, soja jak również łubin. Natomiast wyłączone ze wsparcia: mieszanki z innymi roślinami (np. zboża).

Opis warunków kwalifikowalności – opis warunków udzielania pomocy:

 • Minimalne wymagania.
 • Warunek otrzymania wsparcia: zbiór nasion.

Wsparcie związane z produkcją paszowych roślin wysokobiałkowych

Opis zakresu interwencji:

 • Wsparcie przyczyni się do złagodzenia trudności występujących w sektorze paszowych roślin wysokobiałkowych i do zwiększenia konkurencyjności sektora.
 • Płatność roczna na hektar, jednolita w całym kraju, do uprawy w plonie głównym następujących paszowych roślin wysokobiałkowych: esparceta, komonica, koniczyna, lędźwian, lucerna, nostrzyk, seradela, wyka – do określonej powierzchni uprawy.
 • Wyłączone ze wsparcia: mieszanki z innymi roślinami (np. zboża) z wyjątkiem wyki uprawianej z rośliną podporową.

Opis warunków kwalifikowalności – opis warunków udzielania pomocy, warunki dostępu:

 • Minimalne wymagania.
 • Uprawa nie może zostać przeznaczona na zielony nawóz (zakaz przyorywania).

Wspólna Polityka Rolna. Płatności bezpośrednie WPR 2023-2027. Jaka będzie przyszłość europejskiego rolnictwa? Przeczytaj więcej na ten temat!

Wsparcie dochodów związane z produkcją ziemniaków skrobiowych

Opis zakresu interwencji:

 • Wsparcie przyczyni się do złagodzenia trudności występujących w sektorze ziemniaków skrobiowych i do zwiększenia konkurencyjności sektora.
 • Pomoc w formie płatności rocznej na hektar, jednolita w całym kraju.

Opis warunków kwalifikowalności – opis warunków udzielania pomocy:

 • Minimalne wymagania.
 • Uprawa ziemniaków skrobiowych.
 • Zawarcie umowy na uprawę ziemniaków skrobiowych, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia podmiotowi, którego przedmiot działalności obejmuje wytwarzanie skrobi lub wyrobów skrobiowych, określonej ilości ziemniaków skrobiowych z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te ziemniaki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i wyprodukować z nich skrobię lub wyroby skrobiowe.
 • Płatność przyznawana jest rolnikowi do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych nie większej, niż powierzchnia gruntów określona w umowie.

Wsparcie dochodów związane z produkcją buraków cukrowych

Opis zakresu interwencji:

 • Wsparcie przyczyni się do złagodzenia trudności występujących w sektorze buraków cukrowych i do zwiększenia konkurencyjności sektora.
 • Pomoc w formie płatności rocznej na hektar, jednolita w całym kraju.

Opis warunków kwalifikowalności – opis warunków udzielania pomocy:

 • Minimalne wymagania.
 • Uprawa buraków cukrowych.
 • Zawarcie umowy dostawy, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia odpowiedniemu podmiotowi określonej ilości buraków cukrowych z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te buraki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te buraki na produkcję cukru.
 • Płatność przyznawana do powierzchni uprawy buraków cukrowych nie większej, niż powierzchnia gruntów określona w umowie.

Wsparcie związane z produkcją pomidorów

Opis zakresu interwencji

 • Wsparcie przyczyni się do złagodzenia trudności występujących w sektorze pomidorów i do zwiększenia konkurencyjności sektora.
 • Pomoc w formie płatności rocznej na hektar, jednolita w całym kraju.

Opis warunków kwalifikowalności – opis warunków udzielania pomocy:

 • Minimalne wymagania.
 • Uprawa pomidorów założona z rozsady, minimalna obsada 20 000 szt./ha – od 2021 r.
 • Zawarcie umowy na uprawę pomidorów, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia podmiotowi, którego przedmiot działalności obejmuje przetwarzanie owoców i warzyw, określonej ilości pomidorów z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te pomidory odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i je przetworzyć.
 • Płatność przyznawana do powierzchni uprawy pomidorów nie większej, niż powierzchnia gruntów określona w umowie.

Wsparcie dochodów związane z produkcją truskawek

Opis zakresu interwencji:

 • Wsparcie przyczyni się do złagodzenia trudności występujących w sektorze truskawek i do zwiększenia konkurencyjności sektora.
 • Pomoc w formie płatności rocznej na hektar, jednolita w całym kraju.

Opis warunków kwalifikowalności – opis warunków udzielania pomocy:

 • Minimalne wymagania.
 • Rolnik posiada grunty rolne na terenie Polski, na których prowadzi w roku składania wniosku uprawę truskawek.

Przejściowe krajowe wsparcie do tytoniu

Opis zakresu interwencji:

 • Płatność przysługuje do indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej ilość surowca tytoniowego wyprodukowanego w ramach umowy kontraktacji lub umowy na uprawę tytoniu zawartej w 2005 r. lub w 2006 r.

Opis warunków kwalifikowalności – opis warunków udzielania pomocy:

 • Rolnik spełnia warunki do przyznania Podstawowego wsparcia dochodu.
 • Rolnik uprawiał tytoń w okresie referencyjnym.

Płatności bezpośrednie WPR 2023-2027 mogą zostać przyznane nie tylko do gruntów rolnych, na których jest prowadzona produkcja (uprawa lub wypas zwierząt), ale również do takich, które są użytkowane jedynie w minimalnym stopniu, poprzez przeprowadzenie jednego zabiegu agrotechnicznego koszenia, gdyż przepisy UE uznają fakt utrzymywania użytków rolnych w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających ponad zwykłe praktyki rolnicze za wystarczający do stwierdzenia prowadzenia działalności rolniczej – podaje MRiRW.

Wspólna Polityka Rolna na zielono

Płatności bezpośrednie WPR 2023-2027 opierać się mają na tak zwanej ,,zielonej architekturze”. Chodzi o wprowadzenie systemu składającego się z wymogów i dodatkowych zachęt w celu wypełnienia praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu.

W nowej Wspólnej Polityce Rolnej obecny system zazieleniania i cross compliance zastąpiono systemem warunkowości. Co to więc oznacza w praktyce dla rolników? Gospodarstwa będą musiały w pewien sposób „zasłużyć” na płatności dotyczące zazielenienia.

Warunkowość oznacza, że przewidziane są dopłaty podstawowe do hektara (wartość podstawowa około 50 proc.) oraz uzupełniające. Żeby dostać wartości uzupełniające rolnik będzie musiał spełnić w I filarze tzw. obowiązek zazieleniania czyli wybrać jeden z ekoschematów który jest w I filarze (np. motylkowe bez środków ochrony roślin, poplony). Natomiast jeśli rolnik nie spełni wymogów to płatności uzupełniającej nie otrzymatłumaczy Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.Gdzie tu jest więc dobrowolność jeśli chodzi o ekoschematy? Natomiast w scenariuszu jeśli rolnik nie wybierze ekoschematu może dostać mniejsze dopłaty niż teraz – mówi Wiktor Szmulewicz.

Czym są ekoschematy?

Ekoschematy to nowa forma płatności w projektowanym planie Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Projektowana interwencja będzie miała formę płatności rocznej na hektar użytków rolnych, na których rolnik zobowiąże się do realizacji co najmniej jednego ekoschematu – tłumaczy resort rolnictwa. Poniżej podajemy więc przykładowe ekoschematy:

Obszary z roślinami miododajnymi

 • Wysiew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych z określonej listy, przy czym gatunki typowo uprawne mogą być wysiewane wyłącznie w mieszance z pozostałymi (nieuprawnymi) gatunkami roślin i nie mogą dominować w mieszance. Dopuszcza się udział traw lub innych zielnych roślin pastewnych w mieszance pod warunkiem, że nie są one dominujące.
 • Zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) w terminie do 30 września.
 • Zakaz stosowania środków ochrony roślin.

Zimowe pożytki dla ptaków

 • Wysiew we wsiewce, wraz ze zbożem jarym, przynajmniej dwóch gatunków roślin stanowiących źródło pokarmu i miejsce schronienia dla ptaków w okresie jesiennozimowym, m.in. takich gatunków jak len, komosa ryżowa, rzepak, jarmuż, w określonej ilości.
 • Pozostawienie zboża wraz ze wsiewkami na polu na okres jesienno-zimowy do luty/marzec następnego roku.
 • Zakaz stosowania środków ochrony roślin po wysiewie roślin.

Zielone ścierniska

 • Pozostawienie po zbiorze: zboża, mieszanki zbożowej lub mieszanki zbożowostrączkowej, ścierniska do 15 marca następnego roku.
 • Zakaz stosowania środków ochrony roślin i innych zabiegów agrotechnicznych po zbiorze rośliny uprawianej w plonie głównym.

Międzyplony ozime

 • Utrzymanie międzyplonu ozimego w terminie co najmniej od dnia 1 października do co najmniej 15 lutego; W okresie utrzymania międzyplonu dopuszcza się jego wcześniejszą likwidację poprzez zmulczowanie i pozostawienie mulczu na polu do co najmniej 15 lutego.
 • Zakaz stosowania środków ochrony roślin przez okres utrzymania międzyplonu ozimego.
 • Po okresie utrzymania międzyplonu ozimego, obowiązek jego przykrycia/wymieszania (rozdrobnienie i przyoranie, wymieszanie z wierzchnią warstwą gleby, podorywka, jak również talerzowanie i inne).

Wsiewki śródplonowe

 • Wysiew traw lub roślin bobowatych drobnonasiennych (w tym mieszanek traw z bobowatymi drobnonasiennymi oraz mieszanek bobowatych drobnonasiennych) w uprawę główną.
 • Termin wysiewu: w terminie wysiewu uprawy jarej lub wiosną w rosnącą roślinę ozimą.
 • Okres pozostawienia na polu: do czasu wysiewu następnej uprawy głównej. Ponadto dopuszcza się pozostawienie wsiewki jako uprawa główna w roku następnym.

Uproszczone systemy uprawy

Na gruntach ornych prowadzona jest uprawa uproszczona w formie następujących praktyk – uprawy:

 • konserwującej bezorkowa z mulczowaniem lub
 • uproszczonej lub
 • pasowej.

Wspólna Polityka Rolna – kolejne rozdanie

Podsumowując zdaniem Wiktora Szmulewicza, zaproponowane płatności bezpośrednie WPR 2023-2027 „są do przyjęcia, ale diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach, które trzeba dopracować”. Znacznie krytyczniej prezes KRIR ocenia jednak ekoschematy. Podkreśla, że budzą one poważne wątpliwości rolników i z pewnością narażą ich na dodatkowe koszty.

Dla przykładu, ma być punktowana uproszczona uprawa rolna. Dziś w gospodarstwach nie ma wystarczającej ilości sprzętu, żeby można było odejść od uprawy tradycyjnej. Wymagałoby to więc wymiany maszyn. Jeśli chcemy mówić o zmniejszeniu ilości środków chemicznych powinna być zwiększona ilość uprawek pożniwnych, żeby niszczyć chwasty. Krótko mówiąc, walka mechaniczna osusza glebę, to wymaga więcej pracy i wymiany sprzętu. Uproszczona uprawa jest więc moim zdaniem sprzeczna ze stosowaniem mniejszej ilości środków ochrony roślin. Jeden z ekoschematów mówi np. żeby po żniwach na polu nie robić nic do wiosny, zostawić ściernisko zielone, nie można stosować środków ochrony roślin. Wtedy wyrośnie tam przecież dużo różnych chwastów i trzeba je będzie zwalczyć. Wiosną rolnik będzie ziemię orał, bo załóżmy, że nie ma sprzętu do bezorkowej uprawy a przy tym nie może stosować środków ochrony roślin. Więc w rezultacie glebę osuszy, a później zasieje rośliny, które mu dadzą mniejsze plonyuważa Wiktor Szmulewicz.

Płatności bezpośrednie WPR 2023-2027. Przeczytaj więcej o tym jakie wsparcie dla rolników proponuje resort rolnictwa!

Podsumowanie

Podsumowując, zdaniem Wiktora Szmulewicza to wszystko będzie oznaczało dla rolników wyższe koszty a także – niższe plony.

Wyższe koszty uprawy mechanicznej, zakup nowego sprzętu i plon o 20 proc. niższy, a do tego biurokracja, dużo papierkowej roboty i jeszcze rolnik będzie miał na głowie kontrole podkreślił Wiktor Szmulewicz. – Jestem więc sceptycznie nastawiony do polityki rolnej UE, która obciąża producentów rolnych dodatkowymi działaniami (ekoschematy) a pieniądze będą mniejsze. Krótko mówiąc polityka rolna będzie jeszcze bardziej zbiurokratyzowana niż wcześniej. Rolnik zanim bowiem wyjdzie na pole będzie musiał nad kwitami usiąść i zastanowić się czy może zrobić to co sobie zaplanował – dodaje.

Przypominamy, że do 15 lutego trwają konsultacje społeczne Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Rolnicy mogą przesyłać swoje opinie i propozycje przez stronę  (na dole strony internetowej jest formularz do zgłaszania propozycji zmian).

Źródło: MRiRW/ Plan Strategiczny WPR/ agroFakt.pl

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 35

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *