Pobór energii: co nas czeka, gdy licznik pokaże zbyt dużo?

Pobór energii: co nas czeka, gdy licznik pokaże zbyt dużo?

Co nas czeka, jeśli przy odczytywaniu zużycia enegrii stwierdzono nieprawidłowości? Jakie są nasze prawa przy poborze energii?

Jeśli przy odczytywaniu zużycia energii elektrycznej inkasent stwierdzi nieprawidłowości w pracy licznika, sporządza protokół. Nie stanowi on podstawy do naliczenia opłaty karnej za bezprawny pobór energii. Wówczas musi zostać przeprowadzona dodatkowa kontrola. Prawo domagania się sprawdzenia poprawności wskazań licznika przysługuje też odbiorcom.

Podstawą do obciążenia odbiorcy karą np. za zerwanie plomby legalizacyjnej licznika może być tylko protokół sporządzony zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra gospodarki.

Kontrola układów pomiarowych i ich zabezpieczeń w celu ustalenia niepoprawnego poboru energii, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne (Dz. U. z 2000 r., Nr 75, poz. 866), powinna być przeprowadzana przez 2 przedstawicieli przedsiębiorstwa energetycznego, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz legitymacji służbowych. Kontrola w lokalu mieszkalnym musi się w dodatku odbyć w godzinach 7 –20 z wyłączeniem dni wolnych od pracy w obecności odbiorcy lub osoby przez niego upoważnionej i zakończyć się sporządzeniem protokołu w 2 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje odbiorca.

Odbiorcy lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie (w terminie 7 dni od otrzymania protokołu) umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokóle. Odbiorca może również odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni roboczych od jego otrzymania pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Wszelkie ustalenia kontroli przeprowadzonej niezgodnie z przepisami wskazanego rozporządzenia nie mogą być zatem podstawą do obciążenia odbiorcy opłatami karnymi, przewidzianymi w taryfie lub umowie sprzedaży energii.

pobór energii

Odbiorca ma również prawo żądać od przedsiębiorstwa energetycznego laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania licznika.

Odbiorca energii może również zażądać od przedsiębiorstwa energetycznego sprawdzenia prawidłowości działania licznika – zgodnie z § 43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz. 623). Sprawdzenie licznika powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Odbiorca może, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego, zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy licznika.

Odbiorca ma również prawo żądać od przedsiębiorstwa energetycznego laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania licznika, które przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania. W przypadku, gdy nie stwierdzi się nieprawidłowości, odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia prawidłowości działania tego układu oraz badania laboratoryjnego. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane dostarczyć odbiorcy wynik badania laboratoryjnego. Odbiorca może, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego, zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy licznika. Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie takiej ekspertyzy (§ 43 ust. 4 rozporządzenia). Koszty tej dodatkowej ekspertyzy pokrywa odbiorca (§ 43 ust. 5 rozporządzenia).

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu licznika przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do zwrotu kosztów sprawdzenia jego prawidłowości oraz wykonania badania laboratoryjnego, jak również przeprowadzonej dodatkowej ekspertyzy, a także ma obowiązek dokonać korekty należności za dostarczaną energię elektryczną (§ 43 ust. 6 rozporządzenia). Zasady dokonywania korekty zostały określone w §34§36 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2007 r., Nr 128, poz. 895).

Innowacje w rolnictwie w opinii rolników

Wyniki badania przeprowadzonego przez Martin & Jacob wskazują, że duża część rolników ufa innowacyjnym produktom rolniczym.

16 stycznia 2018

Wydatki państwa na rolnictwo – jakie będą w 2018 roku?

Sejm uchwalił budżet państwa na 2018 rok. Czy wydatki na rolnictwo będą wystarczająco wysokie?

16 stycznia 2018

Apel Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Hodowcy zwierząt gospodarskich powinni stosować antybiotyki w sposób legalny i pod nadzorem lekarza weterynarii.

11 stycznia 2018

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij