POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Agrofakt.pl

Polityka prywatności i plików cookies

obowiązująca od 1 września 2022 r.

Ochrona sfery prywatności Użytkowników serwisu AgroFakt.pl, a w szczególności ochrona danych osobowych, jest aspektem, który traktujemy priorytetowo. Szanujemy prawo do ochrony danych osobowych i prawo do prywatności Użytkowników, a także stosujemy wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane nam przez Użytkowników dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Poniżej opisane zostały zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://www.agrofakt.pl.

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Adagri sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 14D, 53-609 Wrocław, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000354804, NIP: 8942996794, REGON: 021239495, o kapitale zakładowym 50 000.00 złotych, adres e-mail: kontakt@agrofakt.pl („Administrator”).
 2. Użytkownicy w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mają możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej: daneosobowe@agrofakt.pl.

Definicje

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
 • Serwis – serwis internetowy AgroFakt.pl, znajdujący się pod adresem internetowym http://www.agrofakt.pl, stanowiący własność Administratora; wskazany serwis jest dostępny także w wersji mobilnej;
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu;
 • Subskrybent Newslettera – Użytkownik, który zamówi dostępną w Serwisie usługę newsletter,
 • Partner – spółki należące do tej samej grupy kapitałowej co Administrator, tj. AGROFOTO.PL SKOWROŃSKI sp. j., Martin & Jacob sp. z o.o., wszystkie z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 14D, 53-609 Wrocław, lub inny podmiot współpracujący z Administratorem, zwłaszcza w celach marketingowych. Partnerzy są dobierani przez Administratora z uwzględnieniem stosowanych przez nich zasad ochrony danych osobowych. Administrator współpracuje tylko z zaufanymi podmiotami.

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. W odniesieniu do Użytkowników Serwisu Administrator przetwarza IP oraz dane z plików cookies – jeśli informacje te, w zestawieniu z innymi danymi, będą stanowiły informacje o możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, należy wówczas uznać, że Administrator przetwarza dane osobowe takiej osoby fizycznej.
 2. Niezależnie od danych wskazanych w ust. 1 powyżej, Administrator przetwarza:
  1. w odniesieniu do Subskrybentów Newslettera: podane przez Subskrybenta imię i adres e-mail;
  2. w odniesieniu do Użytkowników, którzy korzystają z dostępnych w Serwisie formularzy kontaktowych (jeżeli zostały przewidziane) lub innych sposobów kontaktu z Administratorem – dane osobowe podane przez Użytkownika, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail lub inne dane kontaktowe;
  3. w odniesieniu do Użytkowników, którzy odwiedzają profile Administratora w mediach społecznościowych – dane osobowe pozostawione w związku z odwiedzeniem danego profilu Administratora w mediach społecznościowych (np. identyfikatory internetowe, komentarze, polubienia).
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania przez Użytkownika z wybranych funkcjonalności Serwisu, w tym zawarcia umowy z Administratorem, lub korzystania z funkcjonalności profili Administratora w mediach społecznościowych.
 4. Dane osobowe przekazane Administratorowi są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dane te są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 5. Dane osobowe Użytkowników są lub mogą być przetwarzane:
  1. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w celu zamówienia usług, udostępnienia Użytkownikowi konkretnych informacji lub usług, a także do utrzymywania kontaktu z Użytkownikami – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. w zakresie i celu niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub Partnerów Administratora, jeśli przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą – w szczególności do zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonania pomiarów statystycznych, ulepszania usług oferowanych w ramach Serwisu i dopasowania ich do potrzeb i wygody Użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również do celów marketingu bezpośredniego, oraz dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. f) RODO;
  3. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, w tym zgodą wyrażoną podczas zapisu na newsletter, która dotyczy przesyłania informacji handlowej – podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a) RODO;
  4. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych – podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c) RODO.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez czas korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym przez czas trwania umowy zawartej z Administratorem, a także przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa lub, na wypadek dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, także przez okres ich przedawnienia wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika w oparciu o zgodę – do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z realizowaniem prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub Partnerów Administratora dane osobowe są przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu lub do czasu wniesienia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkowników swoim Partnerom, w szczególności spółkom z tej samej grupy kapitałowej (AGROFOTO.PL SKOWROŃSKI sp. j., Martin & Jacob sp. z o.o., wszystkie z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 14D, 53-609 Wrocław) lub innym Partnerom, z którymi Administrator współpracuje głównie w zakresie marketingowym, usług hostingu, usług teleinformatycznych, usług wsparcia w wysyłce informacji handlowych (np. Newsletter) do Użytkowników, usług związanych z obsługą techniczną Serwisu (tzw. odbiorcy danych).
 8. Dane osobowe są co do zasady przetwarzane w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: „EOG”). Jednak w związku ze współpracą Administratora z podmiotami trzecimi w zakresie działalności Serwisu (np. w związku z usługą Newsletter) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza EOG, w którym podmiot współpracujący z Administratorem utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem. W przypadku takiego przekazania danych, będzie ono następowało tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem usług przez te podmioty na rzecz Administratora. W przypadku przekazywania danych osobowych do podmiotów mających siedzibę poza EOG, Administrator zapewnia stosowanie wymogów określonych w rozdziale 5 RODO, w tym zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń przekazania w postaci standardowych klauzul umownych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej. Możesz uzyskać kopię zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych poza EOG, kontaktując się z Administratorem
 9. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom w celach związanych z obsługą Serwisu, a także – zgodnie z wyrażoną przez Użytkownika zgodą – w związku z wykonaniem zadań reklamowych, przy czym podmioty te nie będą uprawnione do używania danych Użytkowników we własnym zakresie, ani powierzania ich dalszym osobom.
 10. Serwis  może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecane jest, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu.

Uprawnienia osób, których dotyczą dane osobowe

 1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do dotyczących go danych osobowych,
  2. sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
  3. usunięcia dotyczących go danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  4. przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie niezbędność do wykonania umowy, np. do innego administratora;
 2. Użytkownik ma prawo do:
  1. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie wcześniej;
  2. wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika,
  3. wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa.

Pliki cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu.
 2. Gromadzone informacje dotyczą w szczególności adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Dodatkowo, pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem Partnerów, w szczególności: Facebook Ireland (https://www.facebook.com/privacy/explanation),  Google Ireland Limited (https://policies.google.com/privacy), Hotjar Ltd. (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy), OneSignal, Inc (https://onesignal.com/privacy_policy).
 4. W ramach Serwisu stosowane są wtyczki udostępniane przez Facebooka, Instagram, YouTube, Twitter. Wyświetlając Serwis przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów ww. serwisów społecznościowych. W konsekwencji, administratorzy ww. serwisów społecznościowych otrzymują informacje, że Użytkownik korzysta z Serwisu. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych przez ww. serwisy społecznościowe znajdują się w ich politykach prywatności.

Rodzaje stosowanych plików cookies

 1. Pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na Twoją identyfikację). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać przypisane konkretnej osobie, a tym samym zostać uznane za dane osobowe. W stosunku do tego typu informacji stosuje się odpowiednio postanowienia Polityki dotyczące danych osobowych.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

Modyfikowanie ustawień dotyczących plików cookies

 1. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz realizacji jego podstawowych funkcji (dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, kiedy to Administrator bazuje na przepisie prawa – art. 173 ust. 3 pkt 2 Prawa Telekomunikacyjnego), jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na pliki cookies za pośrednictwem ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub za pośrednictwem managera plików w ramach Serwisu, w przypadku gdy taka funkcjonalność została udostępniona.
 3. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) w zakresie plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w odpowiednich ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Blokowanie poszczególnych rodzajów plików cookies może prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym z dostępnością niektórych usług (funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu).

Profilowanie

 1. W celu dostarczenia Użytkownikom usług dopasowanych do indywidualnych preferencji Użytkownika, Administrator dokonuje profilowania (tj. zautomatyzowanego podejmowania decyzji, dokonywanego na podstawie danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu). Prowadzone działanie nie wywołuje wobec Użytkowników skutków prawnych, a także nie wpływa istotnie na Użytkowników w podobny sposób.
 2. Administrator dokonuje profilowania na podstawie aktywności Użytkownika w Serwisie (podczas korzystania za pomocą przeglądarki internetowej) i poza Serwisem, przy wykorzystaniu plików cookies.
 3. Profilowanie ma na celu:
  1. dostarczanie Użytkownikom treści odpowiadających ich zainteresowaniom, poprzez dopasowanie widoku Serwisu i tematyki wyświetlanych treści merytorycznych oraz reklamowych do preferencji Użytkownika;
  2. zapewnienie większego bezpieczeństwa usług, w tym poprzez wykrywanie botów, oszustw i nadużyć;
  3. umożliwienie udoskonalania usług oraz tworzenia nowych produktów i funkcjonalności Serwisu.
 4. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika przy pomocy profilowania w celu przedstawienia oferty marketingowej dopasowanej do indywidualnych preferencji Użytkownika.