PATRON SERWISU: Blattin

Pomoc dla producentów trzody od ARiMR!

ARiMR uruchomiła nowy program – pomoc dla producentów trzody chlewnej z terenów objętych restrykcjami związanymi z występowaniem ASF. Sprawdź, z jakiej formy pomocy możesz skorzystać!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nową formę pomocy dla producentów trzody chlewnej w związku z występowaniem w Polsce ASF. Wsparciem będą objęte przedsiębiorstwa, które utrzymywały lub wciąż utrzymują stada na obszarach objętych restrykcjami związanymi ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Pomoc otrzymają gospodarstwa:

  1. którym został nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  2. będący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem wg załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014. Według tego załącznika, „przedsiębiorstwem jest prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Obejmuje to w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub organizacje prowadzące regularną działalność gospodarczą”,
  3. którym nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na określonych obszarach.

ARiMR wypłaci producentom trzody chlewnej wyrównanie kwoty dochodu

Obszary wymienione w punkcie 3 to te zapowietrzone lub zagrożone w związku z wystąpieniem ASF. Mowa tu również o terenach wymienionych w części II i III załącznika do decyzji wykonawczej KE ws. środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do ASF w niektórych państwach członkowskich. Są to gminy z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Jaka pomoc dla producentów trzody?

Wsparcie proponowane przez ARiMR będzie polegało na wyrównaniu kwoty dochodu ze sprzedaży świń, którą rolnik uzyskał od 1 lipca 2017 roku do tej chwili. Wyrównanie to obejmuje sprzedaż zwierząt z gospodarstwa położonego na ww. obszarach.

W tym przypadku, wniosek może obejmować kwartalne, półroczne lub roczne okresy sprzedaży zwierząt, w których producent otrzymał obniżone dochody. Ważne jest, że wniosek można składać wiele razy (za różne okresy lub ze względu na więcej niż jedną siedzibę stada), przy czym na dany okres można otrzymać tę pomoc tylko raz. Jeśli producent chce złożyć wniosek więcej niż jeden raz, do dokumentów trzeba dołączyć dodatkową część IX. A oraz załącznik.

Wyrównaniu może też ulec kwota ze sprzedaży świń za cały ubiegły rok. Wspomniana pomoc będzie udzielana w związku z wprowadzeniem w tym roku zakazu przemieszczania świń lub obrotu nimi na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem ASF. W tym przypadku wniosek może dotyczyć tylko ubiegłego roku i należy do niego dołączyć wypełnioną część IX. B.

wsparcie ARiMR dla prodcuentów

Nie wszyscy producenci trzody chlewnej z terenów zagrożonych ASF mogą otrzymać wsparcie od ARiMR

fot. www.pixabay.com

Producenci, którzy otrzymali już pomoc w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny, krajowych programów wsparcia lub nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.

Na dopłaty nie mogą też liczyć ci, którym przyznano odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia, odszkodowanie na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi. Dodatkowo, producenci świń, którzy sprzedali zwierzęta w ramach prowadzonej działalności handlowej, przetwórczej, utylizacji, targów, wystaw, pokazów lub konkursów, również nie otrzymają wsparcia od ARiMR.

Wzory wniosków do pobrania

Nowa pomoc dla producentów trzody od ARiMR będzie udzielana do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Trzeba się więc spieszyć – w tym przypadku- kto pierwszy, ten lepszy!

Wnioski należy składać do biur powiatowych agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta. Tam jest też dostępny formularz wniosku. Można go również pobrać ze strony internetowej agencji.

Pamiętaj, aby do wniosku dołączyć odpowiednie dokumenty, oświadczenia, załączniki

Pamiętajmy, aby do wniosku dołączyć kopie faktur, faktur RR lub innych dowodów księgowych, które potwierdzą uzyskane dochody za dany okres. Jeżeli jest kilku współwłaścicieli gospodarstwa, należy przedstawić ich pisemną zgodę na odpowiednim formularzu udostępnionym przez ARiMR. Dodatkowo, jeśli pomoc ma dotyczyć wyrównania kwoty dochodu za okres od 1 lipca 2017 r., konieczne jest odpowiednie oświadczenie producenta świń wraz z załącznikiem do oświadczenia, na wzorze udostępnionym na stronie ARiMR.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *