Pomoc dla rolników z obszarów ASF – trwa nabór wniosków!

Download PDF

Do 28 lipca br. trwa nabór wniosków o pomoc dla rolników z obszarów ASF na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW 2014-2020.

Kto może ubiegać się o pomoc? Jak duże środki można otrzymać i na co mogą być one wykorzystane? Jakie warunki należy spełnić, i jak dobrze przygotować wniosek? Z Małgorzatą Niemiec, dyrektor Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozmawia Ewa Ploplis.

Kto może ubiegać się o pomoc dla rolników z obszarów ASF w ramach poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”?

Pomoc przyznaje się na inwestycje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń na obszarach

dyr. M. Niemiec, ARiMR

O tę pomoc dla rolników z obszarów ASF może ubiegać się rolnik, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, małżonek rolnika lub domownik rolnika, który:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • ma ukończone 18 lat w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy,
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

albo

beneficjent poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014-2020 z wyłączeniem możliwości ubiegania się o pomoc na operację związaną z zaprzestaniem chowu i hodowli świń na obszarze wiejskim.

Co jest podstawowym warunkiem przyznania pomocy?

Pomoc finansową przyznaje się rolnikowi, który spełnia określone warunki pomocowe i przedłożył dobrze przygotowany wniosek wraz z biznesplanem, dotyczącym podjęcia działalności pozarolniczej oraz zobowiązał się do realizacji założeń tego biznesplanu. Ważne jest, aby prawidłowo przygotować sam wniosek i złożyć wraz z nim wymagane dokumenty.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pomoc dla rolników z obszarów ASF?

Pomoc dla rolników z obszarów ASF

Małgorzatą Niemiec, dyrektor Departamentu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Pomoc przyznaje się, jeżeli gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika:

 • ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro, przy czym dla tego naboru – dla inwestycji związanych  z zaprzestaniem chowu i hodowli świń – przy ustaleniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa nie uwzględnia się świń,
 •  jest położone na terytorium Polski w miejscowości znajdującej się na terenie: gminy wiejskiej lub  gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Ważne jest, żeby w roku złożenia wniosku, lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano rolnikowi albo jego małżonkowi, albo współposiadaczowi gospodarstwa jednolitą płatność obszarową, na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, do użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

Na jakie rodzaje działań przyznaje się pomoc dla rolników z obszarów ASF?

Pomoc dla rolników z obszarów ASF

Pomoc na inwestycje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń na obszarach dotkniętych ASF

Pomoc przyznaje się na inwestycje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń na obszarach wiejskich, na których są położone gospodarstwa, które to obszary zostały wymienione w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach, tj. przede wszystkim województwa podlaskiego oraz przylegających do niego województw w zakresie  wybranych gmin i powiatów.

Jak dużo pieniędzy można otrzymać w ramach tej pomocy – premii? Jak są wypłacane środki?

Wysokość premii wynosi 100 tys. zł. i jest wypłacana w dwóch ratach.dyr. M. Niemiec, ARiMR

Wysokość premii wynosi 100 tys. zł. i wypłacana jest w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości 80 tys. zł. wypłacana jest na wniosek o płatność, który składa się w terminie maksymalnie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy. Zasadnym jest więc skracanie przez rolników terminu na rozpoczęcie realizacji Biznesplanu i realizację innych zobowiązań, warunkujących złożenie pierwszego wniosku o płatność, tak, aby maksymalnie szybko otrzymać pierwszą ratę, tj. 80 tys. zł. Druga rata w wysokości 20 tys. zł. wypłacana na wniosek o płatność, który składa się po realizacji całości biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty premii.

Jakie rodzaje działalności gospodarczych mogą zostać objęte pomocą?

Pomoc może być udzielana na operacje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności nierolniczej w zakresie:

Pomoc dla rolników z obszarów ASF

Pomoc finansowa może być udzielana m.in. na działalność rzemieślniczą lub rękodzieło.

 • usług dla leśnictwa i pozyskiwanie drewna,
 • wybranych działalności związanych z wydobywaniem surowców,
 • produkcji artykułów spożywczych i napojów,
 • produkcji wyrobów tekstylnych i odzieży,
 • produkcji skór i wyrobów ze skór wyprawianych,
 • produkcji mebli i wyrobów z drewna,
 • produkcji papieru i wyrobów z papieru,
 • usług poligraficznych,
 • produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych,
 • produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
 • produkcji wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych,
 • produkcji metali i wyrobów metalowych,
 • produkcji wyrobów elektronicznych i optycznych,
 • produkcji urządzeń elektrycznych,
 • produkcji maszyn i urządzeń,
 • produkcji monet, wyrobów jubilerskich i innych drobnych wyrobów,
 • naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń,
 • wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • zbierania odpadów innych niż niebezpieczne,
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 • usług transportowych,
 • zakwaterowania turystów, usług turystycznych oraz związanych ze sportem,
 • ubezpieczeń, rachunkowości i doradztwa,
 • usług informatycznych.
 • różnorodnych usług dla ludności,
 • wynajmu i dzierżawy,
 • magazynowania lub przechowywania towarów,
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 • działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej,
 • wybranych form działalności edukacyjnej,
 • działalności w zakresie opieki zdrowotnej, takie jak: praktyki lekarskie, pielęgniarskie i fizykoterapeutyczne,
 • pomocy społecznej z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania,
 • działalności twórczej związanej z kulturą i rozrywką,
 • naprawy, konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego.

Na co mogą być przeznaczone pieniądze z pomocy, czyli jakie rodzaje kosztów są uznawane za koszty kwalifikowane w ramach operacji – pomoc dla rolników z obszarów ASF?

Pomoc dla rolników z obszarów ASF

Otrzymane pieniądze mogą być przeznaczone m.in. na produkcję artykułów spożywczych i napojów.

Pomoc może być przeznaczona na inwestycję w środki trwałe i inne środki związane z działalnością pozarolniczą, na realizację których występuje się o pomoc w jednym wniosku. W ramach poddziałania jest możliwy zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz nowego wyposażenia niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju działalności gospodarczej. Rozporządzenie MRiRW nie określa zakresu kosztów kwalifikowalnych operacji.

Koszty związane z realizacją operacji muszą stanowić co najmniej 100% kwoty premii, w tym planowane wydatki inwestycyjne w środki trwałe muszą wynosić kwotowo co najmniej 70% kwoty premii wynoszącej 100 tys. zł.

 Jak określa się wielkość ekonomiczną gospodarstwa rolnego?

Ważne, aby prawidłowo  przygotować wniosek i złożyć go w ustalonym terminie wraz z wymaganymi dokumentami.dyr. M. Niemiec, ARiMR

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest ustalana na podstawie całkowitej rocznej standardowej produkcji gospodarstwa wyrażonej w euro. Przy ustalaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa bierze się pod uwagę:

 • uprawy w plonie głównym w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, przy czym za plon główny uznaje się uprawę, której okres wegetacji jest najdłuższy – w przypadku produkcji roślinnej,
 • stan średni zwierząt w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy – w przypadku produkcji zwierzęcej.

Warto wspomnieć, że w przypadku operacji w zakresie zaprzestania chowu i hodowli świń, przy ustalaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa prowadzącego produkcję zwierzęcą nie uwzględnia się świń.

Kiedy nie można starać się o omawianą pomoc dla rolników z obszarów ASF?

Pomocy nie przyznaje się rolnikom, którzy uzyskali pomoc finansową w ramach niniejszego poddziałania lub uzyskali pomoc finansową:

na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW 2014-2020 lub

 • na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego PROW 2014-2020, lub
 • w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, lub
 • w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Warto pamiętać, że pomocy nie przyznaje się również podmiotom, które są wspólnikami spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

 Gdzie można złożyć wniosek o pomoc dla rolników z obszarów ASF?

Wniosek składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Należy go złożyć do 28 lipca 2017 r.

Dziękuję za rozmowę.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o