Posadź las na nieużytkach: wkrótce wnioski!

Na posadzenie hektara lasu na nieużytkach można uzyskać wsparcie w wysokości od 5 do 7,6 tys. zł. Nie każdy jednak może złożyć wniosek.

To kolejne z działań finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2016 r. będzie można składać wnioski na Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów.

Wysokość wsparcia, które można uzyskać na posadzenie lasu wynosi od 5 tys. zł do 7,6  tys. zł na ha i jest uzależniona od m.in. od gatunków posadzonych drzew, nachylenia terenu informuje Biuro Prasowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dodatkowe pieniądze przysługują za zabezpieczenie uprawy leśnej przed zwierzyną stosując ogrodzenie (8,82 zł/m²) albo zabezpieczenia trzema palikami.

Ze wsparcia skorzystać będą mogli rolnicy, którzy gospodarują na słabych ziemiach, niezapewniających godziwego dochodu.

Wysokość wsparcia, które można uzyskać na posadzenie lasu wynosi od 5 tys. zł do 7,6  tys. zł na ha i jest uzależniona od m.in. od gatunków posadzonych drzew, nachylenia terenu.

Biuro Prasowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Posadzenie na takich gruntach lasu, spowoduje że przez kolejnych 12 lat będą otrzymywać z ARiMR pomoc finansową informuje agencja.

Zanim jednak rolnicy zdecydują się składać wnioski, muszą najpierw sprawdzić w swoim urzędzie gminy, czy na jego gruntach można będzie posadzić las. Jeżeli okaże się, że w planie zagospodarowania przestrzennego czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nie ma do tego przeciwwskazań, wówczas rolnik powinien zwrócić się do nadleśniczego o przygotowanie planu zalesienia. Dysponując takim planem rolnik może przystąpić do sadzenia lasu i ubiegania się w ARiMR o przyznanie wsparcia na taką inwestycję.

W 2015 r. także była możliwość ubiegania się o wsparcie na posadzenie lasu. Jednak w tym roku nastąpiły zmiany przepisów, ułatwiające skorzystanie z tej formy wsparcia.

Najważniejsze zmiany:

 • możliwość otrzymania pomocy na zalesianie nieużytków;
 • zmiana definicji kompleksu leśnego, który teraz może obejmować także elementy krajobrazu i powierzchnie nieuprawnione do płatności wskazane w planie zalesienia takie jak:
  • powierzchnie pod liniami przesyłowymi, których zalesienie nie zostało uzgodnione z właściwymi jednostkami zarządzającymi tymi liniami;
  • śródlądowe wody powierzchniowe oraz stawy na gruntach rolnych;
  • uprawy leśne lub inne istniejące lasy, dla których nie został złożony wniosek o wypłatę pomocy/płatności w ramach PROW 2004–2006 oraz PROW 2007–2013;
  • kamieniołomy, żwirownie lub wyrobiska po wykopie piasku, gliny lub torfu;
  • elementy krajobrazu tj.: rowy, nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy zadrzewień, żywopłoty, ściany tarasów, których szerokość przekracza 2 m;

   nieużytkach

   W tym roku nastąpiły zmiany przepisów, ułatwiające skorzystanie z tej formy wsparcia.

 • w przypadku, gdy gmina na terenie, której są położone grunty przeznaczone do zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, rolnik może dołączyć do wniosku o sporządzenia planu zalesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określającej grunty przeznaczone do zalesienia;
 • możliwości złożenia zmiany do wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie:
  • w wyniku, której nastąpi zwiększenie pomocy lub która wpłynie na spełnienie kryteriów wyboru operacji, najpóźniej 21 dni przed terminem podania do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informacji o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie (najpóźniej 21 dni przed 1 października),
  • do dnia poprzedzającego dzień, w którym rolnik został powiadomiony przez Agencję o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub wizyty;
 • zmniejszenia wsparcia na zalesienie, w przypadku gdy rolnik nie wypełni obowiązku poinformowania opinii publicznej, o korzystaniu przez niego z pomocy EFRROW, przez umieszczenie w widocznym miejscu w terminie 30 dni od dnia wykonania zalesienia tablicy informacyjnej – obowiązek dotyczy tylko takiej inwestycji, która przekroczy równowartość 50 tys.euro;
 • brak obowiązku posiadania przez rolnika świadectw pochodzenia sadzonek.

Złożone wnioski zostaną poddane kontroli w ramach, której zostaną sprawdzone kryteria wyboru operacji. Punkty będzie można otrzymać m.in. za zalesienie gruntów:

 • leżących w strefie ekologicznych korytarzy,
 • przylegających do lasu czy do śródlądowych wód powierzchniowych,
 • o nachyleniu powyżej 12º;

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *