Czy opłaci się siać kukurydzę, czyli jakie będą ceny kukurydzy w 2017?

Ceny kukurydzy powinny umiarkowanie wzrastać w 2017 r., szczególnie w II i III kwartale br., aż do nowych zbiorów. Jednak ich poziom raczej nie będzie satysfakcjonujący producentów, gdyż koszty produkcji są bardzo wysokie. O tym, jakie są perspektywy dla rynku kukurydzy w 2017 r., a w szczególności, jak będą kształtować się ceny kukurydzy w kraju, UE i na świecie dla agroFaktu mówią eksperci.

dr Warzecha komentuje sytuację na rynku kukurydzy

Dr inż. Roman Warzecha, IHAR-PIB.

– Miniony, 2016 r., był bardzo korzystny dla kukurydzy, zarówno w uprawie na ziarno, jak i na kiszonkę z całych roślin. Korzystny przebieg warunków pogodowych, a zwłaszcza sprzyjający rozkład opadów w okresie wegetacji i korzystne temperatury umożliwiły uzyskanie wysokich plonów ziarna o stosunkowo niskiej wilgotności przy zbiorze – ocenia dr inż. Roman Warzecha, kierownik Pracowni Kukurydzy i Pszenżyta Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie (IHAR-PIB).

Mniejsza powierzchnia upraw – niezłe zbiory

W 2016 r. uprawiano kukurydzę na powierzchni ok. 1130 tys. ha, tj. o ok. 100 tys. ha mniej niż w 2015 r., kiedy pod uprawę przeznaczono ok. 1225 tys. ha. Pomimo spadku powierzchni zebrano ok. 4,1–4,2 mln t ziarna kukurydzy – wynika z szacunków Polskiego Związku Producentów Kukurydzy (PZPK).

– Odnotowano też wysokie, a nawet rekordowe plony suchej masy kiszonki, często powyżej 20 t/ha, co umożliwiło odbudowę bazy paszowej dla zwierząt przeżuwających po dramatycznej suszy w 2015 r. – mówi dr inż. Warzecha. – Ziarno ze zbiorów 2016 r., wskutek niskiego porażenia kukurydzy przez fuzariozę kolb, charakteryzowało się niskim poziomem akumulacji mikotoksyn. Ma to szczególne znaczenie przy eksporcie ziarna – dodaje.

 

wysokość skupu kukurydzy w ostatnich latach

Skup kukurydzy (w tys. t).

 

Więcej kukurydzy na kiszonkę niż na ziarno

W minionym roku, po raz pierwszy w ostatnich latach, powierzchnia kukurydzy na kiszonkę wyniosła ok. 600 tys. ha i była wyższa niż w uprawie na ziarno (ok. 530 tys. ha). Jednak wskutek wysokich plonów kiszonki z zasiewów kiszonkowych zebrano na ziarno z ok. 80 tys. ha – wynika z analiz IHAR-PIB. Może to mieć odzwierciedlenie w stosunku cen tych odmian kukurydzy w 2017.

– Była to sytuacja odwrotna niż w 2015 r., gdy z powodu deficytu paszy, szereg plantacji ziarnowych przeznaczono na kiszonkę. W 2016 r. udział kukurydzy na ziarno w strukturze zasiewów zbóż wyniósł 9,1%, podczas gdy w zbiorach ziarna 14% – analizuje ekspert IHAR-PIB. – Powstała duża nadwyżka eksportowa – dodaje.

 

co wpłynie na ceny kukurydzy w 2017? - jak zmieniały się w ostatnich latach notowania tygodniowe kukurydzy

Tygodniowe notowania kukurydzy paszowej (w zł/t).

 

Większa produkcja kukurydzy w Polsce

Produkcja kukurydzy w Polsce w 2016 r. osiągnęła wysoki poziom 4,2 mln t, o 32%  przewyższając produkcję z 2015 r. Może to znacząco wpłynąć na ceny kukurydzy w 2017 r.

Marta skrzypczak o rynku kukurydzy

Marta Skrzypczyk, Bank BGŻ BNP Paribas.

– Sytuacja podażowo-popytowa spowodowała, że relacje cen pszenicy do kukurydzy wróciły do przeciętnych poziomów notowanych w latach 2011–2015. Wtedy pszenica była średnio o 5% droższa od kukurydzy. W 2016 r. to ceny kukurydzy były o kilka procent wyższe od cen pszenicy – analizuje Marta Skrzypczyk, ekspert w Departamencie Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych, Bank BGŻ BNP Paribas.

Nadwyżka eksportu nad importem kukurydzy

W ubiegłym roku wyeksportowano ponad 871,98 tys. t ziarna kukurydzy, podczas gdy import wyniósł ok. 319,53 tys. t. Głównym odbiorcą polskiej kukurydzy były Niemcy (642,84 tys. t, tj. 73,7% naszego eksportu) – wynika z danych IHAR-PIB.

Z kolei import ziarna kukurydzy w 2016 r. wyniósł ponad 319,53 tys. t, w tym z Ukrainy ponad 151,46 tys. t (co stanowiło 47,4% całego importu) i z Argentyny ok. 66,34 tys. t (tj. 20,8%).

– Wielkość obrotów ziarnem kukurydzy świadczy o tym, że eksport ziarna ze zbiorów 2016 jest kontynuowany w I kwartale 2017 – mówi dr inż. Warzecha z IHAR PIB. – Ceny ziarna w eksporcie są bardziej korzystne niż w obrocie krajowym – dodaje.

 

jak eksport i import wpłyną na ceny kukurydzy w tym roku?

Eksport i import kukurydzy (w tys. t).

 

Dobre prognozy krajowych cen

– Według notowań z 2 października 2016 r., a więc na początku zbiorów, ceny ziarna kukurydzy w przedsiębiorstwach prowadzących skup wynosiły 573 zł/t (bez VAT). Wraz ze zwiększoną podażą ziarna ceny wykazywały tendencje spadkowe. Od początku roku obserwuje się wzrost cen ziarna kukurydzy. Według notowań z 26 lutego 2017 r., ceny ziarna kukurydzy wyniosły 656 zł/t i w porównaniu z wcześniejszymi notowaniami jest odnotowywany umiarkowany wzrost cen – analizuje ceny dr inż. Roman Warzecha na podstawie danych ze zintegrowanego systemu informacji rynkowej MRiRW.

– W 2016 r. kukurydza była jedynym zbożem, oprócz owsa, którego ceny były wyższe niż w 2015 r. Sytuacja zmieniła się dopiero po zbiorach. W listopadzie ceny kukurydzy spadły do 560 zł/t, podczas gdy jeszcze w II kwartale 2016 r. wynosiły 680 zł/t – mówi Marta Skrzypczyk z Banku BGŻ BNP Paribas.

Olejniczak o cenach kukurydzy

Dr Wojciech Olejniczak, Alior Bank.

– O ile w 2016 r. ceny zbóż utrzymywały się na relatywnie stabilnym poziomie, to ceny kukurydzy wzrosły o blisko 7% w skali roku – mówi dr Wojciech Olejniczak, dyrektor Działu Biznesu Agro Alior Bank. – W Polsce w grudniu 2016 r. utrwaliła się wzrostowa tendencja cen skupu kukurydzy, gdy ceny wzrosły do 86 zł/dt, czyli o 16,4% w relacji rocznej. Był to najwyższy wzrost na rynku zbóż – kontynuuje dyrektor Działu Biznesu Agro Alior Bank.

Wiesław Łopaciu optymistycznie o cenach kukurydzy

Mgr inż. Wiesław Łopaciuk, IERiGŻ.

– Na rynku krajowym w grudniu 2016 r. postępował, zapoczątkowany w poprzednim miesiącu, sezonowy wzrost cen zbóż. W porównaniu z poprzednim miesiącem, ceny skupu zbóż wzrosły od kilku do kilkunastu procent. Za kukurydzę płacono 558 zł/t, tj. cenę o 16,4% większą – mówi mgr inż. Wiesław Łopaciuk z Zakładu Badań Rynkowych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ-PIB).

– Tendencja wzrostowa cen kukurydzy powinna utrzymać się w I i II kwartale 2017 r. Ceny kukurydzy mogą być od 10 do 15% niższe od cen pszenicy paszowej – prognozuje dr Olejniczak. – Szacowanie cen zbóż w II połowie roku jest na tym etapie przedwczesne. Ceny zależeć będą od żniw w państwach będących głównymi producentami zbóż. Na razie nie wystąpiły czynniki losowe mogące w sposób znaczący przełożyć się na żniwa – dodaje ekspert.

 

Ceny skupu kukurydzy (w zł/t).

Ceny skupu kukurydzy (w zł/t).

 

W ostatnim tygodniu lutego 2017 r. przeciętna cena zakupu kukurydzy paszowej wynosiła 656 zł/t – wynika z danych podawanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

– Oznacza to, że była o 84 zł, tj. 17% wyższa, niż na początku listopada, kiedy zboże to było najtańsze. Jednocześnie była o ponad 3% niższa wobec analogicznego okresu ubiegłego roku – mówi ekspert z Banku BGŻ BNP Paribas. – Fakt, że kukurydza ma niższe ceny, wobec analogicznego okresu poprzedniego roku, uzasadniony jest sytuacją popytowo-podażową tego zboża na rynku światowym, ale też krajowym – dodaje.

Oczekuje się, że ceny ziarna ze zbiorów 2016 r. będą umiarkowanie wzrastały, szczególnie w II i III kwartale, aż do nowych zbiorów. Jednak poziom cen nie będzie satysfakcjonujący dla producentów.

dr inż. Roman Warzecha, IHAR-PIB

Według notowań z 2 października 2016 r., a więc na początku zbiorów, ceny ziarna kukurydzy w przedsiębiorstwach prowadzących skup wynosiły 573 zł/t (bez VAT).

– Wraz ze zwiększoną podażą ziarna, ceny wykazywały tendencje spadkowe – analizuje dr inż. Roman Warzecha z IHAR-PIB.

Rekordowe zbiory, większe zapasy kukurydzy na świecie

Światowe zbiory kukurydzy w sezonie 2016/2017 wyniosą rekordowe 1049 mln t i będą o 76 mln t, tj. ponad 7% wyższe niż w poprzednim sezonie – wynika z lutowego raportu Międzynarodowej Rady Zbożowej. Produkcja ma przewyższać o 14 mln t prognozowane zużycie, które ma być na poziomie 1035 mln t, co spowoduje, że po raz kolejny zwiększą się zapasy na koniec sezonu. Ich relacja do zużycia ukształtuje się na komfortowym poziomie 22%, najwyższym od kilkunastu lat.

– Oznacza to, że są fundamentalne podstawy do relatywnie niskich cen kukurydzy w bieżącym sezonie. Na niższe ceny wpływa również sytuacja na rynku krajowym, tj. wysoki poziom produkcji krajowej – podsumowuje Marta Skrzypczyk.

od czego będą zależeć ceny kukurydzy w 2017

Kukurydza ogólnie dobrze reaguje na zmienne warunki pogodowe i przeważnie plonuje średnio 2-krotnie wyżej niż zboża ozime, a jeszcze wyżej niż zboża jare – mówi dr inż. Roman Warzecha.

Wyższe ceny kukurydzy w UE

Dane z 19 lutego br. wskazują, że średnie ceny ziarna kukurydzy w Unii Europejskiej (UE) wyniosły 692 zł/t (tj. 161 euro/t), podczas gdy w Polsce 642 zł/t (tj. 149 euro/t). W większości krajów UE ceny na ziarno kukurydzy były wyższe niż w Polsce:

 • w Belgii – 825 zł/t,
 • w Portugalii i Holandii – 769 zł/t,
 • we Włoszech – 761 zł/t,
 • w Grecji – 752 zł/t,
 • we Francji – 735 zł/t,
 • w Hiszpanii – 731 zł/t,
 • w Słowenii – 685 zł/t,
 • w Bułgarii – 670 zł/t.

Jedynie niższe ceny zanotowano:

 • na Słowacji – 538 zł/t,
 • w Chorwacji – 594 zł/t,
 • na Węgrzech – 595 zł/t
 • i w Rumunii – 620 zł/t – wynika z danych IHAR-PIB.

 

co wpłynie na ceny kukurydzy w 2017? - jak zmieniały się w ostatnich latach ceny za granicą

Ceny kukurydzy za granicą (w euro/t).

 

Jakie są zatem perspektywy, jeśli chodzi o ceny kukurydzy w 2017 r.?

– Oczekuje się, że ceny ziarna ze zbiorów 2016 r. będą umiarkowanie wzrastały, szczególnie w II i III kwartale, aż do nowych zbiorów. Jednak poziom cen nie będzie satysfakcjonujący dla producentów, gdyż koszty produkcji są bardzo wysokie, a nadwyżkę bezpośrednią uzyskuje się przy wysokich plonach – odpowiada dr inż. Roman Warzecha. Jego zdaniem powierzchnia uprawy utrzyma się na podobnym, stabilnym poziomie. Zasiewy wyniosą ponownie ponad 1,1 mln ha, w tym na ziarno ok. 5560% powierzchni. Wiadomo, że jesienią posiano z powodu trudnych warunków pogodowych mniej zbóż ozimych. Czy część z tej dodatkowej powierzchni pod uprawy jare zastanie przeznaczona pod kukurydzę? Jeszcze nie wiadomo. W każdym razie kukurydza znosząca gorsze gleby i uproszczenia w uprawie, pozostanie ważnym zbożem, gdyż uprawa pszenicy i rzepaku napotyka na barierę wymagań glebowych. Na gorszych glebach ich uprawa jest nieopłacalna – kontynuuje ekspert IHAR-PIB. – Prawdopodobnie tak korzystny układ warunków pogodowych jak w 2016 r. nie powtórzy się, jednak kukurydza ogólnie dobrze reaguje na zmienne warunki pogodowe i przeważnie plonuje średnio 2-krotnie wyżej niż zboża ozime, a jeszcze wyżej niż zboża jare – podsumowuje dr inż. Warzecha.

 

Zobacz również: Jakie będą ceny zbóż w 2017? Ceny aktualne a prognozy

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *