Ptasia grypa – wsparcie finansowe

Od 15 czerwca do 8 lipca br., gospodarstwa rolne, które poniosły straty spowodowane wystąpieniem ptasiej grypy będą mogły ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej.

Wnioski o tą płatność należy składać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie jest skierowane do gospodarstw, które były zmuszone chwilowo zaprzestać produkcji drobiarskiej w związku z wystąpieniem wirusa H5N8 w okresie od 3 grudnia 2017 roku do 16 marca 2017 roku. Szczegółowe warunki przyznania tej formy wsparcia zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie realizacji przez ARiMR zadań, które obejmują opracowanie nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorze mięsa drobiowego i jaj (Dz.U. z 2019 r. poz. 1066). Szczegółowe zasady przyznawania tej formy pomocy znajdziemy również w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2018/1507 z dnia 10 października 2018 r.

Ptasia grypa – dla kogo przeznaczona jest ta pomoc?

Z tej formy wsparcia finansowego mogą skorzystać producenci rolni w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych, a także ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2007., poz. 1853).

Producent rolny musi spełnić następujące warunki:

 • musi prowadzić działalność rolniczą w przedziale czasowym od dnia 3 grudnia 2017 r., do dnia 16 marca 2017 roku. Zakres takiej działalności powinien obejmować nadzór zgodnie z art.1 lit. H lub lit. n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt, oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych u zwierząt;
 • jego gospodarstwo usytuowane było na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z obecnością ptasiej grypy, co zostało nadmienione w załączniku rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) 2018/1507. Z tego też powodu, w gospodarstwie użyto niezbędnych środków w zakresie zdrowia zwierząt i środków pochodzenia weterynaryjnego, co zostało wspomniane w tych przepisach;
 • lekarz weterynarii dla tego gospodarstwa wydał nakaz zabicia lub uboju drobiu w drodze decyzji administracyjnej, wraz z zakazem pozostawienia w gospodarstwie zarażonego ptactwa. Ma to miejsce w sytuacji, gdy producent nie przestrzegał zakazów, nakazów i ograniczeń, które zostały sporządzone w celu zwalczenia wirusa ptasiej grypy;
 • producent nie powinien wcześniej ubiegać się o jakąkolwiek inną pomoc z tytułu wnioskowanych szkód, z budżetu krajowego, unijnego, a także z wykupionych ubezpieczeń.

Wsparcie jest skierowane do gospodarstw, które były zmuszone chwilowo zaprzestać produkcji drobiarskiej w związku z wystąpieniem wirusa H5N8 (ptasia grypa) w okresie od 3 grudnia 2017 roku do 16 marca 2017 roku

fot. Fotolia

Wymagane załączniki do wniosku

1. Kopia decyzji administracyjnej, która informuje o konieczności zabicia lub poddania ubojowi zwierząt zarażonych ptasią grypą.
2. Kopia decyzji, która wygasza decyzję o określeniu, że gospodarstwo należy do ogniska choroby (jest to wymagane wówczas, gdy gospodarstwo rzeczywiście należy do tego ogniska).
3. Dokumenty, w których podano ilość sztuk drobiu, które zabito lub poddano ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej.

Należy do nich przede wszystkim:

 • kopia decyzji administracyjnej wydana na podstawie art. 49 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt, a także o zwalczaniu chorób zakaźnych, na które są narażone zwierzęta (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 1967), dzięki której producent rolny otrzyma odszkodowanie za zabity drób lub za przeprowadzony ubój wykonany z nakazu IW, wraz z kopią protokołu szacowania zwierząt, który został opracowany przed jej wydaniem (jeśli odszkodowanie zostało przyjęte), lub
 • kopia dokumentu sporządzonego w rzeźni, w którym widnienie informacja o zabiciu zwierząt lub poddaniu go ubojowi, lub
 • kopie dokumentów, które potwierdzają odbiór z gospodarstwa drobiu, który został zabity zgodnie z nakazem Inspekcji Weterynaryjnej oraz dokumentów stwierdzających fakt unieszkodliwienia (utylizacji) drobiu zabitego, na skutek nakazu, lub
 • dokumenty inne niż wyżej wymienione, które pozwalają określić ilość sztuk zabitego drobiu lub poddanego ubojowi.
wirus ptasiej grypy

Ze wsparcia mogą ubiegać się gospodarstwa m.in. którym lekarz weterynarii wydał nakaz zabicia lub uboju drobiu w drodze decyzji administracyjnej, wraz z zakazem pozostawienia w gospodarstwie zarażonego ptactwa

fot. Fotolia

4. Kopie dokumentów, które potwierdzają wyrażenie zgody przez właściwego lekarza weterynarii na ponowne utrzymanie drobiu w gospodarstwie – w sytuacji, gdy taka zgoda była wydana.
5. Kopię dokumentu o dokonaniu wpisu rodu hodowlanego lub stada reprodukcyjnego do księgi hodowlanej lub zrealizowaniu wpisu stada reprodukcyjnego do rejestru mieszkańców, który został określony przez podmiot prowadzący odpowiednią księgę lub rejestr na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich – w przypadku, gdy producent rolny stara się o pomoc finansową skierowana dla hodowców gęsi, która charakteryzują się kodem CN 0105 99 20.
6. Oświadczenie rolnika, w którym to wskazuje, że w jego gospodarstwie zastosowano środki weterynaryjne, oraz takie które, mają na celu poprawę zdrowotności zwierząt. Zostało to wspomniane w załączniku do rozporządzenia 2018/1507, w którym to podano obszary zapowietrzone i zagrożone ogniskiem ptasiej grypy w terminie od 3 grudnia 2016 r. do 16 marca 2017 r. Istotne jest, aby producent rolny wcześniej nie starał się, ani też nie otrzymał krajowej lub unijnej pomocy finansowej, a także wsparcia uzyskanego z posiadanego ubezpieczenia.
7. Odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, który został przygotowany przez notariusza dotyczące spadku obejmującego gospodarstwo. Wymagane są kopie tych dokumentów w sytuacji, gdy beneficjent starający się o przyznanie pomocy jest spadkobiercą.
8. Zgodę pozostałych współposiadaczy na obdarzenie wsparcia producentowi rolnemu – w przypadku, gdy wnioskodawca jest współposiadaczem gospodarstwa.

W jaki sposób ustalane są kwoty wsparcia?

Pomoc finansowa zostanie przyznana w ramach mechanizmu „Nadzwyczajne środki wspierania rynku w sektorze jaj i mięsa drobiowego”. Podział środków kształtuje się w następujący sposób:
– 50 % kwoty wsparcia zostanie skierowana do rolników z budżetu Unii Europejskiej;
– 50 % kwoty pokrywa budżet państwa.

Na ten cel przeznaczono 1,411 mln EUR. Jest to kwota, która została przeznaczona z budżetu unijnego. Wysokość otrzymanej pomocy z budżetu krajowego określa się za pomocą iloczynu:

 • liczby drobiu różnych gatunków, na podstawie art. 3 rozporządzenia 2018/1507, które zostało zabite lub poddane ubojowi zgodnie z nakazem powiatowego lekarza weterynarii;
 • liczby dni w okresie między wydaniem decyzji administracyjnej a dniem obowiązywania nakazu;
 • wydania zgody na wznowienie hodowli drobiu w gospodarstwie przez powiatowego lekarza weterynarii, o ile taka zgoda była upubliczniona;
 • stawki, która zależna jest od numeru kodu, który określa drób:
  – 0,05047332 zł za dzień dotyczy kury nioski o kodzie CN 0105 94 00
  – 0,0727158 zł za dzień, w przypadku brojlera kurzego z kodem CN 0105 94 00
  – 0,0919641 zł za dzień, w odniesieniu do kaczki rzeźnej objętą kodem CN 0105 99 10
  – 0,10779048 zł za dzień dotyczy gęsi reprodukcyjnej o kodzie CN 0105 99 20
  – 0,28487884 zł za dzień, w przypadku indyka który posiada kod CN 0105 99 30
  Liczba dni zostaje zmniejszona o:
 • 14 dni – w sytuacji, gdy mamy do czynienia z chowem kur niosek, kaczek i gęsi rzeźnych, gęsi reprodukcyjnych i indyków;
 • 9 dni – w przypadku, gdy prowadzimy chów brojlerów kurzych.
ptasia grypa

Ptasia grypa. Pomoc finansowa zostanie przyznana w ramach mechanizmu „Nadzwyczajne środki wspierania rynku w sektorze jaj i mięsa drobiowego”

fot. Fotolia

Współczynnik redukcji i przydziału – co to takiego?

W rozporządzeniu czytamy, że prezes Agencji w ciągu 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania wniosków określa współczynnik redukcji, który odnosi się do liczby sztuk drobiu określonej we wniosku. Wielkość tą będzie można znaleźć na stronie internetowej ARiMR – www.arimr.gov.pl.
Współczynnik ten to nic innego jak iloraz, który zależny jest od:

 • ilości zwierząt danego gatunku, według w art. 3 rozporządzenia 2018/1507, oraz
 • całkowitej ilości zwierząt określonego gatunku drobiu, który jest uwzględniany do przyznania wsparcia finansowego, co wynika z wniosku złożonego na ten cel.

Wartość tego współczynnika określa się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, z zaokrągleniem w dół do pełnych sztuk. W sytuacji, gdy całkowita kwota wsparcia, która została skierowana na ten cel przekroczy wartość dostępnych środków w budżecie krajowym, to Prezes ARiMR w terminie 30 dni od daty zakończenia składania wniosków przedstawi współczynnik przydziału wsparcia. Wielkość ta jest określana na podstawie ilorazu środków, które określa art. 3 rozporządzenia 2018/1507, które zostały zwiększone o pomoc krajową.

Jakie stada objęte są wsparciem w związku z ptasią grypą?

Maksymalne kwoty pomocy zostały podzielone na podstawie gatunków, którym przypisano określone kody CN. Wsparcie otrzyma każdy, kto posiada:

 • 186 598 szt. kur niosek;
 • 474 567 szt. brojlerów kurzych;
 • 246 131 szt. kaczek rzeźnych;
 • 4 622 szt. gęsi rzeźnych;
 • 55 307 szt. gęsi reprodukcyjnych;
 • 485 343 szt. indyków.

W celu wyliczenia kwoty udzielonej pomocy z PLN na EUR wykorzystuje się kurs wymiany walut wg EBC z dnia 28 września 2018 r. (tj. 1 euro = 4,2774 zł).

Kto nie otrzyma „dopłat” do ptasiej grypy?

Tej formy pomocy nie otrzymają gospodarstwa, które znajdowały się w momencie występowania ptasiej grypy na terenie zapowietrzonym lub u których wykryto wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków. W przypadku zaistnienia tych dwóch sytuacji powiatowy lekarz weterynarii w drodze decyzji wyda nakaz zabicia lub uboju drobiu, a także zakaże chowu tych zwierząt w gospodarstwie. W sytuacji, gdy nie zostaną spełnione warunki określone w art. 4 rozporządzenia 2018/1507 na producenta rolnego zostaną nałożone sankcje, których wysokość wynosi 10% kwoty otrzymanej pomocy finansowej przeznaczonej na ten cel.

Warto pamiętać!

Przypomnijmy według dyrektywy unijnej (o numerze 2005/94 WE) państwa należące do Unii Europejskiej mają obowiązek wdrażania programów, których celem jest wykrycie wirusa, a także poszerzenie wiedzy w zakresie tej choroby. Kraje UE powinny zawiadamiać odpowiednie służby w przypadku wykrycia choroby w celu wykonania badań epidemiologicznych. W sytuacji, gdy w naszym gospodarstwie istnieje ryzyko wystąpienia wirusa H5N8 należy podjąć następujące czynności:

 • liczenie i grupowanie zwierząt na te, które zostały zarażone, są martwe, lub u których przypuszcza się wystąpienie tego wirusa;
 • wyizolowanie gospodarstwa od jego otoczenia;
 • na terenie gospodarstwa należy wprowadzić zakaz transportowania drobiu oraz produktów, pasz i odpadów, zarówno z gospodarstwa, jak i do gospodarstwa;
 • w gospodarstwie zmniejsza się ilość osób i pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z gospodarstwa;
 • należy również wprowadzić dezynfekcję na terenie zarażonym wirusem ptasiej grypy.
wsparcie dla producentów drobiu

W przypadku wykrycia przypadków HPAI zarażony drób i inne ptaki muszą zostać zabite

fot. Fotolia

Ptasia grypa o wysokiej zjadliwości

W przypadku wykrycia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) organ odpowiedzialny wprowadza następujące kroki:

 • zarażony drób i inne ptaki muszą zostać zabite;
 • zwłoki zwierząt należy zutylizować pod nadzorem urzędu;
 • drób, który został wylężony z jaj przed wykryciem wirusa powinien być poddany ścisłej obserwacji;
 • mięso ubitego drobiu, a także jaja należy zidentyfikować i usunąć;
 • substancje, które mogły ulec skażeniu nakazuje się unieszkodliwić;
 • obornik, gnojowica, podściółka oraz inne materiały, które mogły zostać skażone należy zdezynfekować i usunąć;
 • rotacja zwierząt z gospodarstwa i do niego musi być prowadzona pod szczególnym nadzorem;
 • wykryty wirus należy wyizolować zgodnie z procedurami laboratoryjnymi.

Zabezpieczenie terenu

Dodatkowo teren, na którym wykryto obecność wirusa HPAI należy objąć obszarem zapowietrzonym, którego zasięg powinien sięgać 3 km wokół gospodarstwa, w którym występuje ptasia grypa. Oprócz tego, teren w promieniu 10 km należy zabezpieczyć jako obszar zagrożony. W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się tego wirusa wprowadza się następujące czynności:
– przeprowadzenie spisu gospodarstw, które znajdują się w najbliższej okolicy;
– wykonanie kontroli urzędowych przez lekarza weterynarii;
– zmniejszenie ilości wykonywanego transportu ptaków, jaj, drobiu oraz zwłok zwierząt.
Powyższe czynności są przeprowadzanie do czasu zakończenia wstępnego oczyszczania, czyli w czasie przynajmniej 21 dni na obszarach objętych zapowietrzeniem i 30 dni na terenach zagrożonych.

Ptasia grypa o niskiej zjadliwości

W sytuacji, gdy rozpoznana zostanie ptasia grypa o niskiej zjadliwości (LPAI) należy przeprowadzić następujące czynności:

 • drób i inne ptaki poddane są od razu wybiciu lub po potwierdzeniu badań w laboratorium, w momencie gdy zostaną one przetransportowane do rzeźni;
 • unieszkodliwianie zwłok i jaj wylęgowych należy przeprowadzać pod nadzorem uprawnionego urzędu;
 • jaja, które są przeznaczone do spożycia należy wywieźć przed usunięciem drobiu z gospodarstwa do zakładu zajmującego się ich pakowaniem, lub wytwarzającego produkty z jaj;
 • ściółka, obornik, gnojowica, sprzęty i budynki należy poddać dezynfekcji;
 • inne zwierzęta domowe (ssaki) nie mogą być transportowane zarówno do, jak i z gospodarstwa;
 • wykryty wirus musi być poddany wyizolowaniu.

 

Źródła:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001066/O/D20191066.pdf
www.arimr.gov.pl
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/Rynki_Rolne/Ptasia_grypa/2019/Instrukcja_wypelniania_wniosku.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al12025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1507

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 5

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

NOWOŚĆ | SU TARROCAPrzeczytaj Nawet 115.3% wzorca wg COBORU

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *