Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.agrofakt.pl

ostatnia aktualizacja: 1 września 2022 r.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Definicje:
   Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; albo na potrzeby Regulaminu również, osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
   Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu, który stanowi określony przez Usługodawcę – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym Usług, który jest zawierany z Usługodawcą.
   Usługodawca – Adagri sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 14D, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354804, NIP 8942996794, REGON 021239495, o kapitale zakładowym 50 000.00 złotych, adres e-mail: kontakt@agrofakt.pl.
   Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
   Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin;
   Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (Użytkownika), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
   Serwis – informacyjny interaktywny serwis internetowy agroFakt.pl znajdujący się pod adresem internetowym www.agrofakt.pl, stanowiący platformę internetową będącą własnością Usługodawcy, za pomocą której Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika usługi świadczone drogą elektroniczną, na które składa się kompleks uprawnień dla Użytkownika, dostępnych w ramach funkcjonalności Serwisu;
  2. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Serwisu, w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w tym Usług.
  3. Serwis jest administrowany przez Usługodawcę.
  4. Regulamin udostępniony jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
  5. W ramach Serwisu Usługodawca może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Użytkownikom możliwość dostępu do innych serwisów bądź usług świadczonych przez podmioty trzecie. Poszczególne serwisy bądź usługi, w tym usługi świadczone przez podmioty trzecie, dodatkowo dostępne w ramach Serwisu, mogą podlegać osobnym regulaminom. Usługodawca wskazuje w Serwisie jakie usługi podlegają takim osobnym regulaminom, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za takie usługi bądź serwisy.
  6. Użytkownik, do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług, musi spełnić następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, tj. Użytkownik powinien posiadać urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Usługodawca zaleca korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub w wersjach nowszych, z włączoną obsługą plików cookie: Internet Explorer 11; Firefox 35.0.1; Safari 8.0.3; Google Chrome 40.0.2214; Opera 27.0.1689.
  7. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik
  1. Status Użytkownika Serwisu uzyskuje każda korzystająca z niego osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.
  2. Dostęp do Serwisu dla Użytkowników możliwy jest bez konieczności dokonywania rejestracji w Serwisie, z zastrzeżeniem postanowień pkt. IV Regulaminu.
 3. Korzystanie z Serwisu
  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie (Netykieta) oraz dobrymi obyczajami. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do: (a) powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników; (b) powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność lub dobre imię innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji; (c) niewykorzystywania Serwisu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej; (d) powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących; (e) niepodszywania się pod inne osoby; (f) powstrzymania się od umieszczania w Serwisie oraz przekazywania za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety; (g) powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać uznane za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu.
  2. Korzystanie z Serwisu nie zwalnia z zastosowania wszystkich obowiązujących podczas zwykłej rozmowy norm zachowania. Nadużycie formy wypowiedzi, w szczególności tzw. netykiety, jak również używanie form rozkazujących, zwrotów powszechnie uznawanych za wulgarne są niemile widziane i używanie ich grozi otrzymaniem ostrzeżenia lub usunięciem wpisu. W szczególności zabronione są posty zawierające groźby i obelgi. Ponadto Użytkownicy powinni dbać o poprawność gramatyczną i ortograficzną zamieszczanych postów.
  3. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z treści oraz materiałów należących do Usługodawcy, w tym szaty graficznej Serwisu i poszczególnych jego elementów, w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest: (a) zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem; (b) umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów; (c) zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; (d) rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.
  4. Udostępniając treści lub materiały w Serwisie Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnego, niewyłącznego upoważnienia, (licencji niewyłącznej) do korzystania z wszelkich zawartych w nich utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) („Utwory”) na wszystkich znanych w dniu zawarcia umowy objętej Regulaminem polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotnienia takich Utworów, oraz ich rozpowszechniania, w tym w zakresie niezbędnym do publikacji treści lub materiałów w ramach Serwisu („Licencja”). Licencja udzielona zostaje na czas nieoznaczony od chwili przekazania Usługodawcy takich Utworów przez Użytkownika, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania dalszych licencji (sublicencji) i wraz z zezwoleniem na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz z niewyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
  5. Użytkownik oświadcza, że posiada tytuły prawne, w tym przysługują mu prawa autorskie, do wszelkich treści, Utworów i innych materiałów opublikowanych przez niego w Serwisie w zakresie niezbędnym do ich publikacji w mediach Usługodawcy. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (a) treści i materiały te nie naruszają praw lub dóbr osobistych osób trzecich; (b) treści i materiały te są wolne od wad prawnych; (c) wykorzystanie tych treści i materiałów przez Usługodawcę nie naruszy praw lub prawnie chronionych dóbr osób trzecich; (d) treści i materiały są zgodne z obowiązującym prawem.
  6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników w Serwisie treści i innych materiałów, które: (a) są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego; (b) są zniesławiające, obraźliwe lub naruszające chroniony interes osób trzecich; (c) są wulgarne, obsceniczne pornograficzne lub w inny sposób sprzeczne z akceptowanymi normami obyczajowymi lub mogące zagrozić nieletnim; (d) są pochwalające lub nawołujące do nienawiści, przemocy, nienawiści rasowej lub religijnej, faszyzmu, nazizmu, komunizmu; (e) są reklamą lub niezamówioną informacją handlową; (f) służą do usuwania, modyfikacji, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania przetwarzania, gromadzenia lub transferu takich danych, zakłócania pracy systemów lub sieci teleinformatycznych, zakłócania lub usuwania, zabezpieczeń technicznych oraz systemów DRM; (g) umożliwiają nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w jakichkolwiek systemach komputerowych lub sieciach teleinformatycznych, w szczególności kodów dostępu oraz haseł.
  7. Oznaczenia umieszczane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej, ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
  8. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonowania Serwisu lub sposobu korzystania z niego, Użytkownik, może skontaktować się z działem pomocy technicznej poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@agrofakt.pl
   Usługodawcy przysługuje w każdej chwili prawo oceny wszelkich treści oraz materiałów zamieszczanych lub zamieszczonych na łamach Serwisu, pod kątem zgodności z wymogami
  9. Regulaminu lub Netykiety oraz przepisów prawa.
  10. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę informacji o bezprawnych charakterze zamieszczonych w ramach Serwisu materiałów, Usługodawca uprawniony będzie do podjęcia decyzji o ich usunięciu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
  11. Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji związanych z Usługami oraz z Serwisem.
 4. Usługi w ramach Serwisu
  Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności następujące Usługi:
  Udostępnianie zawartości Serwisu: dostęp do przeglądania i odczytywania przez Użytkownika materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach Serwisu, polegający na świadczeniu na rzecz Użytkownika, na jego żądanie, usługi wyświetlenia strony zawierającej informacje o tematyce związanej z profilem Serwisu, w ramach której w szczególności udostępniane będą teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, itp.
  Komentarze: Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów redakcyjnych znajdujących się w Serwisie za pomocą formularzy do tego przeznaczonych znajdujących się w wybranych przez Usługodawcę miejscach Serwisu. Usługodawca ma prawo usunięcia komentarzy naruszających postanowienia Regulaminu. Usługodawca ma prawo bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy dotyczących danego wątku/tematu w ramach Serwisu. Usługodawca może zmienić zasady funkcjonowania komentarzy.
  Newsletter: Użytkownicy, którzy zainteresowani są otrzymywaniem Newslettera Serwisu (zawierającego w szczególności wybrane artykuły z Serwisu, informacje związane z Serwisem, w tym dotyczące nowości pojawiających się w Serwisie oraz inne informacje związane z tematyką Serwisu oraz Serwisem), mają możliwość otrzymywania takich Newsletterów poprzez podanie, w ramach dostępnego na stronach Serwisu formularza, swojego adresu e-mail, na który takie Newslettery chcieliby otrzymywać oraz potwierdzenie subskrypcji Newslettera poprzez skorzystanie z linku aktywacyjnego przesłanego przez Usługodawcę na podany adres e-mail. Potwierdzenie subskrypcji w opisany sposób jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika (adresu e-mail i ewentualnie imienia, jeśli zostało podane) w celu wysyłki Newslettera. Newsletter świadczony jest do czasu rezygnacji z Usługi Newslettera przez Użytkownika. Użytkownik ma możliwość wypisania się (rezygnacji) z Usługi Newslettera oraz odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie poprzez wysłanie maila z informacją o rezygnacji (odwołaniu zgód) w przedmiotowym zakresie na adres: daneosobowe@agrofakt.pl lub skorzystania z linku potwierdzającego rezygnację z Newslettera, umieszczonego w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter.
 5. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie Serwisu lub Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
  2. Reklamacje powinny być przesyłane w szczególności na adres mailowy: kontakt@agrofakt.pl w formie elektronicznej. Wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: „reklamacja” i powinna w szczególności zawierać: (1) przedmiot reklamacji; oraz uzasadnienie takiej reklamacji; (2) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Użytkownika informacja będą niepełne i w związku z tym rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę będzie niemożliwe.
  4. W przypadku Konsumenta – reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Jeżeli Usługodawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, w przypadku Konsumenta, uważa się, że Usługodawca uznał taką reklamację za zasadną.
  5. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji.
  6. Użytkownik będący Konsumentem, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  7. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.
 6. Zawarcie i rozwiązanie umowy. Odstąpienie od umowy
  1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę, tj. odpowiednio dla Usługi: (1) udostępnienia zawartości Serwisu – z momentem wejścia na stronę URL Serwisu, (2) Usług świadczonych na wyraźne życzenie Użytkownika, tj. w szczególności Usług komentowania materiałów znajdujących się w Serwisie, Usługi Newsletter – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza lub/i z momentem wyrażania woli przez Użytkownika na świadczenie konkretnej Usługi lub/i po spełnieniu określonych przez Usługodawcę wymagań.
  2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą odpowiednio:
   • opuszczenia przez Użytkownika Serwisu,
   • rezygnacji przez Użytkownika z danej Usługi (poprzez przesłanie maila z żądaniem w przedmiotowym zakresie na adres mailowy: kontakt@agrofakt.pl lub poprzez wypełnienie stosownego formularza (o ile w przypadku danej Usługi jest on dostępny) na stronie Serwisu,
   • decyzji Usługodawcy o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana: i) naruszeniami postanowień Regulaminu ze strony Użytkownika (działania w tym zakresie podejmowane są stosownie do postanowień Regulaminu); ii) odmową Użytkownika udzielenia Usługodawcy niezbędnych zgód lub danych niezbędnych do świadczenia danej Usługi; iii) problemami technicznymi po stronie Użytkownika, uniemożliwiającymi świadczenie dla niego Usługi przez Usługodawcę.
  3. Użytkownik może zakończyć korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu w każdej chwili. Prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną (stosownie do ust. 2 powyżej) przysługuje Użytkownikowi w każdej chwili (bez zachowania okresu wypowiedzenia).
  4. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z przepisami ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
  5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach rozpoczętego świadczenia Usług, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od danej umowy. Za rozpoczęcie świadczenia usług uznaje się dokonanie przez Użytkownika jakiejkolwiek czynności stanowiącej korzystanie z funkcjonalności Serwisu.
  6. Odstąpienie Konsumenta od umowy może nastąpić poprzez przesłanie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej do Serwisu na adres e-mail: kontakt@agrofakt.pl. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy
  1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę, a także aby informacje zamieszczane w ramach Serwisu były jak najwyższej jakości.
  2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wszelkie ewentualne nieścisłości techniczne oraz błędy typograficzne w informacjach zawartych w Serwisie były eliminowane na bieżąco.
  3. Usługodawca zastrzega prawo do:
   • zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności lub czasowego zaprzestania świadczenia wybranych Usług dostępnych w ramach Serwisu;
   • okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania Serwisu oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Usługodawca dołoży wszelkiej starań, aby nie wpływały one na jakość świadczonych w ramach Serwisu Usług
   • zaprzestania, świadczenia Usług w ramach Serwisu w stosunku do Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z prowadzenia Serwisu po wcześniejszym powiadamianiu o tym fakcie Użytkowników.
  5. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby wszelkie aplikacje umieszczone w ramach Serwisu działały poprawnie.
  6. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji.
  7. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
  8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wpisy zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
  9. Usługodawca zastrzega, że Usługi świadczone w ramach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
  10. Konsument ma prawo uzyskać od Usługodawcy informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu, w tym z Usług lub z Serwisu.
  11. W przypadku Użytkownika, który nie jest Konsumentem, odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest jedynie do winy umyślnej, a w przypadku utraconych korzyści – wyłączona. W przypadku Użytkownika, który nie jest Konsumentem, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności:za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych;
   • za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z jego winy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
   • za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
   • za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych, za które winy umyślnej nie ponosi Usługodawca;
   • za działanie serwerów i ich skutki, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Wybór prawa Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa właściwego nie wyłącza ochrony przyznanej Konsumentowi na podstawie przepisów prawnych, których nie można wyłączyć na mocy umowy i które to przepisy prawne byłyby właściwe w przypadku nie dokonania wyboru prawa właściwego.
  2. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu z następujących ważnych przyczyń: (a) w przypadku konieczności dostosowywania jego treści do zmieniających się przepisów powszechnie obowiązującego prawa; (b) w związku z wdrażaniem przez Usługodawcę nowych funkcjonalności lub zmian w dotychczasowych funkcjonalnościach, w tym w zakresie Usług lub Serwisu – jeżeli zmiany te pociągają za sobą konieczność zmiany Regulaminu.
  3. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie Serwisu w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie. W przypadku braku zgody Użytkownika na dokonane zmiany Regulaminu, Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę objętą Regulaminem w trybie natychmiastowym i w efekcie – zaprzestać korzystania z Serwisu.
  4. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
   W przypadku Użytkowników, nie będących Konsumentami – spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku.

 

Załącznik nr 1 – Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Wzór formularza odstąpienia od umowy (PDF)
Wzór formularza odstąpienia od umowy (DOC)