Reklama

Regulamin emisji reklam w serwisach internetowych Adagri Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

 1. Postanowienia ogólne i definicje.
 2. Regulamin emisji reklam w serwisach internetowych Adagri Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, (dalej jako „Regulamin”) określa zakres i warunki zamieszczania reklam przez Zleceniodawców.
 3. Definicje terminów zawartych w niniejszym regulaminie:

Cennik – oznacza dokument zawierający wykaz cen aktualny na dzień zawarcia Umowy zamieszczony na stronie: www.agrofakt.pl

Emisja – oznacza w zależności od wybranej opcji rozliczeniowej:

 1. wyświetlenie Formy Reklamowej na Portalu lub w jego części w liczbie razy określonej w Zleceniu Reklamowym,
 2. utrzymywanie w określonej części Portalu Formy Reklamowej i zapewnienie jej dostępności w czasie określonym w Zleceniu Reklamowym,
 3. działanie mające na celu wywołanie działań Użytkownika o określonej w Zleceniu Reklamowym liczbie i charakterze (wykonanie kliknięcia lub akcji).

Portal – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną i udostępnianą przez Wydawcę, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Wydawcę lub jej partnerów oraz innych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet.

Reklama – oznacza każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę.

Specyfikacja Techniczna Reklam – oznacza dokument określający aktualne na dzień zawarcia Umowy techniczne warunki Emisji zamieszczony na stronie: www.agrofakt.pl

Umowa – oznacza umowę na Usługi Reklamowe Adagri.

Użytkownik – oznacza osobę korzystająca z Portalu.

Wydawca – oznacza Adagri Sp. z o.o., ul. Fabryczna 14D, 53-609 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000354804, posiadającą NIP: 8942996794.

Zlecenie Reklamowe – oznacza ofertę zamieszczenia Reklamy w serwisie złożonej na zasadach określonych w Regulaminie. Pisemne potwierdzenie przyjęcia Zlecenia Reklamowego przez Wydawcę oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych stanowisk stron.

Zleceniodawca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, dokonująca Zlecenia reklamowego lub dokonująca rezerwacji powierzchni reklamowej na Portalu, niezależnie od tego czy działa w imieniu własnych, czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich.

 

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przyjmowane przez Wydawcę Zleceń Reklamowych oraz zamieszczanie Reklam w Portalach Wydawcy następuje na podstawie Regulaminu. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść lub formę zamieszczanych Reklam.
 3. Podpisując Zlecenie Reklamowe Zleceniodawca oświadcza, że ma prawo posługiwać się użytymi w Reklamach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami podlegającymi ochronie prawnej oraz, że Reklamy nie są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.
 4. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi, działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z osobami, które reprezentują wobec Wydawcy za regulowanie należności, wynikających z przyjętych Zleceń Reklamowych.
 5. Odpowiedzialność za treść Reklam ponosi Zleceniodawca. W przypadku gdyby wskutek zamieszczania Reklam Wydawca poniósł jakąkolwiek szkodę związaną z zaspokojeniem uzasadnionych roszczeń osób, których prawa zostały naruszone na skutek zamieszczenia Reklamy na Portalu, Zleceniodawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej w ten sposób szkody w całości, w tym zwrotu poniesionych kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Wydawcę.
 6. Wydawca samodzielnie decyduje o zawartości Portalu i ogólnym stylu prezentowanych Reklam.
 7. Reklamy nie mogą naśladować, ani w żaden sposób symulować elementów Portalu i powinny się wyraźnie odróżniać od pozostałych elementów graficznych Portalu. W uzasadnionych przypadkach Wydawca może zamieścić na Reklamach oznaczenie treści, informujące o komercyjnym charakterze Reklamy oraz że nie stanowi ona elementu Portalu.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo do żądania zmiany Reklamy bądź odmowy jej zamieszczenia w serwisie, mogącej negatywnie wpłynąć na elementy Portalu, o których mowa w ust. 7 powyżej bądź na wizerunek Wydawcy lub renomę Portalu.
 9. Wydawca zastrzega sobie także prawo zamieszczenia Reklamy w innym niż uzgodnione wcześniej miejscu, o ile jest to uzasadnione nadzwyczajnymi wydarzeniami w kraju lub na świecie powodującymi potrzebę redakcyjnej zmiany układu graficznego Portalu.
 10. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia Reklamowego, wstrzymania jego realizacji lub odmowy dalszego zamieszczania Reklamy w Serwisie, z przyczyn:
 1. siły wyższej;
 2. sprzeczności Reklamy z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami) albo sprzeczności z linią programową bądź charakterem Portalu, a także z negatywną oceną treści Reklamy, w szczególności na skutek niespełnienia wymogów określonych technicznych, technologicznych lub emisyjnych,
 3. sądowego zabezpieczenia roszczeń związanych z Reklamą bądź zgłoszenia takich roszczeń lub uzasadnionych zastrzeżeń przez osoby trzecie przeciwko Wydawcy lub Zleceniodawcy albo jego przedstawicielom,
 4. zgłoszenia zastrzeżeń przez uprawniony do tego organ bądź Stowarzyszenie Rady Reklamy, lub Radę Etyki Mediów;
 5. braku zapłaty wynagrodzenia;

 

III. ZAWARCIE UMOWY

 1. Reklamy zamieszczenie są na Portalu na podstawie pisemnych Zleceń Reklamowych składanych przez Zleceniobiorców, które mogą być składane na formularzach wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu bądź w innej formie, jeśli spełniają wymogi określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Zlecenie reklamowe powinno zawierać:
 3. dane Zleceniodawcy:

–  imię i nazwisko dla osób fizycznych,

– nazwę (firmę), siedzibę oraz dokładny adres zgodny z widniejącym w odpowiednim rejestrze, numer NIP, ewentualnie nr w KRS (jeżeli podmiot widnieje w tym rejestrze);

 1. wskazanie miejsca lokalizacji Reklamy (np. strona główna),
 2. ilość reklam oraz czas ich wyświetlania,
 3. oświadczenie Zleceniodawcy o wyrażeniu zgody na realizację zamówienia zgodnie z postanowieniami regulaminu,
 4. podpis Zleceniodawcy oraz pieczęć firmowa lub imienna (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej),
 1. Integralną częścią Zlecenia Reklamowego jest treść Reklamy tj. tekst, ewentualnie inne materiały reklamowe, promocyjne, gotowe do zamieszczenia na Portalu i odpowiadające wymogom technicznym określonym odrębnie przez Wydawcę. Wszelkie odstępstwa od wymogów technicznych, niezgodne ze Specyfikacją Techniczną Reklam, o ile mogą mieć wpływ na pogorszenie jakości Zlecenia Reklamowego, dopuszczalne są wyłącznie na wniosek i ryzyko Zleceniodawcy.
 2. Zlecenie Reklamowe należy doręczyć w formie pisemnej na adres siedziby Wydawcy, naprzód na 3 dni robocze przed planowaną datą pierwszej Emisji.
 3. Wydawca potwierdza przyjęcie zlecenia na piśmie. Pisemne potwierdzenie Zlecenia Reklamowego jest równoznaczne z zawarciem umowy o zamieszczenie Reklamy na Portalu.
 4. Zlecenia Reklamowe złożone po terminie określonym w ust. 4 powyżej, jak również nie spełniające wymogów określonych w ust. 2 i 3 powyżej, uprawniają Wydawcę do odmowy zamieszczenia Reklamy na Portalu, bez jakichkolwiek roszczeń Zleceniodawcy z tego tytułu.
 5. Zleceniodawca może dokonać w formie pisemnej wcześniejszej rezerwacji terminów i powierzchni reklamowej na Portalu, z zastrzeżeniem że rezerwacja nie może nastąpić wcześniej niż na 6 miesięcy i później niż na 3 dni przed planowaną datą zamieszczenia Reklamy w Serwisie. Wydawca ma prawo żądać zapłaty zaliczki w wysokości 35% wartości brutto Zlecenia Reklamowego objętego rezerwacją.
 6. Niewykonanie rezerwacji poprzez niezłożenie Zleceń Reklamowych w terminach określonych w rezerwacji powoduje jej automatyczne anulowanie, bez jakichkolwiek roszczeń Zleceniodawcy z tego tytułu.
 7. Niewykonanie rezerwacji, zobowiązuje Zleceniodawcę do zapłaty na rzecz Wydawcy kary umownej w wysokości 50% wartości danego Zlecenia Reklamowego.

 

IV. MODYFIKOWANIE I ANULOWANIE ZLECENIA

 1. Wydawca gwarantuje Zleceniodawcy prawo do zmiany oraz odwołania Zlecenia Reklamowego, na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Oświadczenie zarówno o zmianie jak i odwołaniu Zlecenia Reklamowego powinno zostać dostarczone do Wydawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia Emisji.
 3. W przypadku zmiany Zlecenia Reklamowego, Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy w terminie wskazanym w ust. 2 pisemne wskazanie każdej z planowanych zmian, z dokładnym opisem ich zakresu oraz treści tej zmiany.
 4. Warunkiem skutecznego odwołania Zlecenia Reklamowego jest doręczenie w formie pisemnej oświadczenia o anulowaniu Zlecenia Reklamowego w terminie wskazanym w ust. 2.
 5. W przypadku wątpliwości i niejasności co do zakresu i rodzaju zgłoszonych zmian, których nie da się rozstrzygnąć w terminie określonym w ust. 2, Wydawca ma prawo do wykonania Zlecenia Reklamowego w pierwotnej wersji. W takiej sytuacji Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki Reklamy w wersji pierwotnej i zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za wykonaną usługę.
 6. W przypadku, jeśli Wydawca otrzyma oświadczenie o odwołaniu Zlecenia Reklamowego później niż na 14 dni roboczych przed datą pierwszej Emisji, Zleceniodawca zapłaci Wydawcy karę umowną w następującej wysokości:
 1. w okresie między 13 a, 7 dniami roboczymi przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji – 10% wartości brutto Zlecenia Reklamowego,
 2. w okresie między 6 a, 3 dniami roboczymi przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji – 30% wartości brutto Zlecenia reklamowego,
 3. poniżej 3 dni roboczych przed ustalonym terminem Emisji – 50% wartości brutto Zlecenia Reklamowego.
 4. po rozpoczęciu Emisji – 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego.

 

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Zgłoszenia dotyczące sposobu i jakości realizacji Zlecenia Reklamowego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu ewentualnych wad Emisji, jeżeli nie zawiadomi Wydawcę o wadzie (nie zgłosi reklamacji) w terminie 7 dni roboczych od daty pierwszego wyemitowania Reklamy na Portalu. Reklamacje wniesione po tym terminie bądź w innej formie niż określona w ust. 1, nie będą rozpatrywane przez Wydawcę.
 3. Na reklamacje złożone w formie określonej w ust. 1 oraz w terminie określonym w ust. 3, Wydawca udzieli odpowiedzi w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 4. Jeżeli reklamacja okaże się zasadna, Wydawca po konsultacjach z Zamawiającym, sprostuje wady i usterki Reklamy oraz dokona ponownej Emisji Reklamy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, chyba że strony uzgodnią inną formę usunięcia uchybień.
 5. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających z innych Zleceń Reklamowych.

 

VI. CENNIK, PŁATNOŚCI, FAKTUROWANIE

 1. Ceny za zamieszczenie Reklam na Portalu ustala się według cennika obowiązującego w dniu złożenia Zlecenia Reklamowego.
 2. Cennik nie zawiera podatku VAT.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania Cennika bez obowiązku powiadamiania Zleceniodawców, chyba że odrębna umowa zawarta z Zleceniodawcą lub jego przedstawicielem określi termin powiadamiania o takiej zmianie.
 4. Zapłata wynagrodzenia za zamieszczenie Reklamy zgodnie ze Zleceniem Reklamowym na stronie Portalu może być dokonana w następujący sposób:
 1. z góry – przed zamieszczeniem Reklamy
 2. z dołu – po zamieszczeniu Reklamy, każdorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydawcę, do której zostanie doliczona stawka VAT wg przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury;
 1. Osoby fizyczne nieprowadzające działalności gospodarczej, dokonują płatności wyłącznie w sposób zgodny z ust. 4 lit. b).
 2. Termin zapłaty wynagrodzenia za zamieszczenie Reklamy na Portalu wynosi 14 dni od daty doręczenia faktury VAT. W razie opóźnienia w zapłacie Wydawca ma prawo żądać odsetek ustawowych za cały okres opóźnienia. Wydawca ma także prawo odmówić przyjęcia od Reklamodawcy lub jego przedstawiciela Zlecenia Reklamowego dotyczącego zamieszczenia następnych Reklam na Portalu do czasu zapłaty zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami.

 

VII. SIŁA WYŻSZA

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umów (Zleceń Reklamowych), jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci INTERNET lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.
 2. W przypadku zaistnienia zdarzenia tego rodzaju Wydawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę i zaproponować, jeśli będzie to możliwe, inne terminy Emisji.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje od 1.10.2015 r.
 3. Regulamin, Umowy lub oświadczenia stron z nimi związane podlegają prawu polskiemu.
 4. Podpisując Zlecenie Reklamowe Zleceniodawca oświadcza, że wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu, zawartych Umów lub oświadczeń stron z nimi związanych rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Spółki Adagri Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
 5. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie.
 7. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków Regulaminu przez Zleceniodawcę w trakcie trwania Umowy zawartej przed datą zmiany Regulaminu, Umowa pomiędzy Zleceniodawcą a Wydawcą wygasa, chyba że Emisja została rozpoczęta przed zmianą Regulaminu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Emisja będzie prowadzona do jej zakończenia na dotychczasowych zasadach.