Rozliczenie premii dla młodych: pamiętaj o formalnościach!

Sprawozdanie i ankieta – to kolejne obowiązkowe formalności, kłopotliwe dla rolników, ale konieczne i warto je zrobić rzetelnie oraz terminowo. Dostarczenie ich do ARiMR jest niezmiernie ważne dla rolnika, ponieważ od nich zależy ocena spełnienia przez młodego rolnika zobowiązań związanych z otrzymaną pomocą. Jak należy rozliczyć się z Premii dla młodego rolnika?

– By wypełnić ankietę lub sprawozdanie młodzi rolnicy przychodzą do ODR-u. To ci, którym pisane były wnioski i biznesplany. Pomagamy im w wypełnieniu tych dokumentów, bo po napisaniu wniosków o dofinansowanie są one dostępne nadal tu, na miejscu, czyli w ODR-ach, a wgląd do wniosków jest konieczny przy wypełnianiu sprawozdań czy ankiet  mówi pracownik ODR-u.

Transze zobowiązują

Pomoc ma formę premii i wynosi 100 tys. zł, przy czym wypłacana jest w 2 transzach (odpowiednio 80 tys. zł i 20 tys. zł).

premii

I rata to 80% całej dotacji. Należy wydać ja zgodnie z biznesplanem.

– I ratę pomocy, w wysokości 80 tys. zł (80% całej kwoty premii), wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się do kierownika Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Wypłata I raty pomocy następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami – mówi pracownik biura prasowego ARiMR. 

Od tej pory są 3 lata na wydanie pieniędzy zgodnie z biznesplanem. I transza otrzymanej premii zobowiązuje, by planowaną inwestycję rozpocząć przed upływem 9 miesięcy od dnia jej wypłaty. Należy ją wydać na inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej lub przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w ciągu 3 lat od dnia jej wypłaty.  

 II transzę otrzymanej premii – w wysokości 20% całości premii, czyli pozostałą kwotę, wypłaca się na wniosek o płatność, który składa rolnik po realizacji biznesplanu, czyli po 3 latach od otrzymania I transzy. Wniosek o płatność II raty składany jest razem ze sprawozdaniem. Wypłata następuje w ciągu 90 dni od dnia złożenia wniosku po realizacji biznesplanu. Wypłata II transzy może nastąpić dopiero po rozliczeniu prawidłowego wydatkowania transzy I, czyli warunkiem wypłaty II raty jest prawidłowa realizacja biznesplanu – mówi pracownik ARiMR.

Wypłata II transzy może nastąpić dopiero po rozliczeniu prawidłowego wydatkowania I transzy.

Obowiązkowe sprawozdania

Rozliczenie I transzy pieniędzy (80 tys. zł), czyli sprawozdanie częściowe składa się w terminie do 60 dni od upływu 3 lat od dnia wypłaty premii.

– Składanie sprawozdania z realizacji biznesplanu wymaga dużo czasu i uwagi, są też wątpliwości co i ile wstawić do tabeli. Sprawozdanie jest do napisania,  a zresztą byłem przygotowany na tę konieczność, bo do tego przy podpisywaniu umowy się zobowiązałem (…) – mówi młody rolnik z okolic Gródka, woj. podlaskie.

W sprawozdaniach: częściowym i końcowym, podaje się dane identyfikacyjne, kwalifikacje beneficjenta, wielkość ekonomiczną gospodarstwa w ESU po 3 latach od dnia wypłaty, aktualną wielkość gospodarstwa w pełnych hektarach użytków rolnych, zakres zrealizowanych inwestycji, prowadzenie gospodarstwa zgodnie z określoną strukturą produkcji rolnej, wykształcenie. Posiadanie i przedstawienie dokumentów księgowych (faktury, rachunki, umowy) potwierdzających realizację inwestycji przedstawionych w biznesplanie dają podstawę do rozliczenia dotacji. Realizując inwestycje należy pamiętać o zapłacie za faktury poleceniem przelewu. Po złożeniu przez rolnika wspólnie sprawozdania i wniosku o płatność, a następnie pozytywnym zaopiniowaniu podejmowana jest kolejna decyzja Agencji na przyznanie 20 tys. zł na kolejne 2 lata.

premii

Wniosek o płatność II raty składany jest razem ze sprawozdaniem.

Swego rodzaju trudność może stanowić wpisywanie szczegółów do tabeli sprawozdania. Należy pamiętać, że opisanie zakresu zrealizowanych inwestycji polega na przedstawieniu danych, które mają dotyczyć kompletu sprzętu, a nie jego części. Oznacza to, że gdy rolnik kupił np. monitor, klawiaturę, myszkę, centralną jednostkę, to do tabeli należy tylko wpisać liczbę całego zestawu, czyli 1 w pozycji tabeli: maszyny, narzędzia i wyposażenie do produkcji zwierzęcej i nic więcej. Sprzęt traktowany jest jako całość, stąd cyfra 1.

Ankieta monitorująca

Termin zwrotu ankiety jest bardzo ważny, ponieważ jego przekroczenie grozi zwrotem 3% kwoty pomocy. Rolnik, który otrzymał premię z ARiMR na samodzielne rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa, zobowiązał się m.in. do wypełnienia i złożenia do Agencji ankiety monitorującej. Wynika to z § 19 ust. 5 Rozporządzena MRiRW. W realizacji zobowiązań programu trzeba przestrzegać terminów. Ankietę monitorującą należy dostarczyć do oddziału regionalnego ARiMR, nie wcześniej niż po upływie 4 lat i 10 miesięcy, licząc od dnia wypłaty pomocy, jednak nie później niż do dnia upływu 5 lat od wypłaty pomocy.

Ankietę monitorującą należy dostarczyć do oddziału regionalnego ARiMR, nie wcześniej niż po upływie 4 lat i 10 miesięcy, licząc od dnia wypłaty pomocy, jednak nie później niż do dnia upływu 5 lat od wypłaty pomocy.

Ankieta monitorująca służy do oceny młodego rolnika i spełnienia przez niego zobowiązań związanych z otrzymaną pomocą, a także do oceny sposobu i efektów wdrażania działania Ułatwianie startu młodym rolnikom w ramach PROW 2007–2013.

Kiedy dotacja może być zwrócona?

W przypadku nierealizowania zobowiązań programu grozi nawet całkowity zwrot dotacji. W związku z tym należy bezwzględnie realizować podstawowe warunki przyznania premii typu:

  • wielkość ekonomiczna gospodarstwa – min. 50 tys. euro,
  • uzupełnienie wykształcenia, bo jeżeli było takie zobowiązanie, to rolnik ma 3 lata by osiągnąć wymagane kwalifikacje zawodowe, liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
  • prowadzenie samodzielne gospodarstwa rolnego,
  • posiadanie wymagalnego okresu ubezpieczenia społecznego rolników (przynajmniej do dnia upływu 3 lat od dania wypłaty pomocy),
  • umożliwienie przeprowadzenia uprawnionym podmiotom kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów,
  • przechowywanie dokumentów do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy.

Przez 5 lat realizacji programu skierowanego do młodych rolników, beneficjent  zobowiązany jest do przestrzegania realizacji przyjętych założeń.

Wyjątki od reguły

Odstępstwa w zakresie struktury produkcji nie mogą być większe niż 30% (w poszczególnych latach). Wystarczy wtedy zgłosić zmianę przeznaczenia premii w oddziale regionalnym ARiMR i uaktualnić dane. Jeżeli rolnik planuje zmienić strukturę produkcji powyżej tej granicy powinien wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR o zgodę na zmianę założeń biznes planu.

Błąd, którego trzeba unikać

Jest nie do przyjęcia, by w sprawozdaniu czy ankiecie wliczyć do powierzchni gospodarstwa rolnego własność uzyskaną drogą ustną. Musi być zawarta umowa pisemna, potwierdzenie tytułu prawnego do gospodarstwa, typu akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu (w przypadka nabycia gospodarstwa w drodze spadku). Jeżeli część własności bez pisemnej umowy zostanie przedstawiona to w takim układzie błąd ten pociąga za sobą popełnianie kolejnych błędów, np. w liczeniu powierzchni ekonomicznej gospodarstwa, w liczbie zwierząt gospodarskich. Takie sprawozdanie czy ankietę należy bezwzględnie poprawić.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.4 / 5. Liczba głosów 14

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Z forum
Powiązany temat: Młody rolnik 2017/2018
oregano
Panowie i Panie, może mi ktoś wyjaśnić jak to jest z terminem składania sprawozdania w 5 roku od wypłaty 1 raty. Jeśli pierwszą ratę otrzymałem pod koniec stycznia 2018 to czy sp... zobacz więcej »
zenmaniek
Cześć, ja muszę chować 10 loch i sprzedać w każdym roku 150 sztuk świń, wiecie jak sprawdzają stan loch ? zobacz więcej »
Troker1979
potwierdzam sam rezygnowałem z zobowiązań jak nic mi nie dawały zobacz więcej »

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *