Rusza od 1 czerwca nabór wniosków. O jakie wsparcie można się ubiegać?

Od 1 czerwca nabór wniosków na kolejne programy wsparcia będzie prowadziła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na co będzie można tym razem uzyskać wsparcie i na jakich warunkach? Dowiedz się…

Od 1 czerwca rusza nabór wniosków na takie inicjatywy jak wsparcie zalesiania, wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących centra przechowalniczo-dystrybucyjne produktów rolnych. Pomoc otrzymają także podmioty zajmujące się redystrybucją żywności na cele społeczne.

KPOiZO: wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących centra przechowalniczo-dystrybucyjne

Od 1 czerwca rusza nabór wniosków na wsparcie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych.

Kto może się ubiegać o pomoc?

Pomoc skierowano do osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz podmiotów, które zawarły umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wnioskodawcy powinni prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Jednocześnie muszą mieć status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa. W tym programie wsparcie nie obejmie przedsięwzięć związanych ze sprzedażą detaliczną.

Na co trzeba przeznaczyć pomoc?

Pomoc będzie można przeznaczyć na takie działania jak budowa lub remont budynków, budowli i obiektów infrastruktury towarzyszącej przeznaczonych do: przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Ponadto ze środków można skorzystać w celu kupna i instalacji nowych maszyn i urządzeń. Będzie można też z nich sfinansować zakup nowych środków transportu do gospodarki magazynowej.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski będzie można składać od 1 do 30 czerwca 2023 r. w regionalnych oddziałach ARiMR. Dokumenty można będzie złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Papierowe osobiście, przez pełnomocnika lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Z kolei elektroniczne za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Środki na wsparcie pochodzą z budżetu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wsparcie na redystrybucję żywności na cele społeczne

Organizacje będą mogły ubiegać się o nie w ARiMR. Pomoc pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Ofertę dofinansowania skierowano do organizacji non-profit zajmujących się nieodpłatnym przechowywaniem, przetwarzaniem, przygotowaniem i redystrybucją żywności. Dostaną ją też organizacje zajmujące się wydawaniem bezpłatnych posiłków, jednakże przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku. Ubiegający się o to wsparcie powinni prowadzić działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i znajdować się w ewidencji producentów.

Na co ma być przeznaczone wsparcie?

Otrzymaną pomoc organizacje mogą przeznaczyć m.in. na zakup nowych środków transportu i sprzętów (wraz z instalacją), które posłużą do wykonywania pracy. Ze środków można też będzie wykonać lub wyremontować potrzebne do prowadzenia działalności budynki, budowle i obiekty infrastruktury towarzyszącej.

Do kiedy można składać wnioski o wsparcie?

Nabór wniosków dla organizacji pożytku publicznego redystrybuujących żywność zacznie się od 1 czerwca i potrwa do 30 czerwca 2023. Wnioski można będzie złożyć w formie papierowej w placówce ARiMR — osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, rejestrowaną przesyłką pocztową. Możliwe będzie też ich przesłanie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Wsparcie na zadrzewienia lub zakrzewienia

Ponadto od 1 czerwca rusza nabór wniosków o wsparcie na zalesianie gruntów rolnych i tworzenie zadrzewień śródpolnych. Ponadto wsparcie obejmie zakładanie systemów rolno-leśnych oraz zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych.

Kto się może ubiegać o wsparcie?

Pomoc finansowa w ramach poszczególnych interwencji obejmie maksymalnie 40 ha gruntów, będących w posiadaniu wnioskodawcy lub małżonka tej osoby. Jedynym wyjątkiem jest realizacja interwencji dotyczącej zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. W tym przypadku pomoc można uzyskać do powierzchni należących do wspólnoty gruntowej. Z drugiej strony beneficjentami programu nie mogą być jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej reprezentujące Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem.

Wsparcie na jakie działania. Na jakich warunkach?

W ramach wymienionych powyżej czterech interwencji można otrzymać wsparcie na następujące działania:

  • Posadzenie lasu oraz jego ochronę przed zniszczeniem. W tym przypadku inwestycja musi zostać zrealizowana na gruntach objętych jednym planem zalesienia.
  • Tworzenie zadrzewienia i jego ochrona przed zniszczeniem. To przedsięwzięcie trzeba przeprowadzić na gruntach stanowiących jeden zwarty obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo. Jednakże powierzchnia zadrzewienia nie może być większa niż 0,5 ha. Ponadto szerokość działki musi mieścić się w przedziale 4–20 m.
  • Zakładanie systemów rolno-leśnych i ich ochronę przed zniszczeniem. W tej interwencji inwestycja objąć musi grunty tworzące zwarty obszar. Ponadto drzewa lub krzewy należy posadzić na gruncie, na którym prowadzona jest działalność rolnicza. W przypadku gruntów ornych nasadzenie musi mieć formę jednego lub dwóch rzędów, oddalonych od kolejnych nasadzeń mających formę takich rzędów. Odległość ta musi wynieść co najmniej 10 metrów i nie więcej niż 30 metrów. A z kolei drzewa lub krzewy trzeba posadzić w odległości co najmniej 3 metrów od siebie.
  • Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. W tym przypadku wsparcie obejmuje realizację przedsięwzięcia wraz z ochroną przed zniszczeniem, którą trzeba wykonać na gruntach objętych planem inwestycji.

Do kiedy można składać wnioski?

Agencja będzie przyjmować wnioski od 1 czerwca do 31 lipca 2023. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej — za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Jeden formularz będzie uwzględniać wszystkie cztery interwencje.

Czytaj również: Ceny mleka w Europie drastycznie spadają. EMB ostrzega

Źródło: ARiMR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.5 / 5. Liczba głosów 12

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *