Jak sfinansować inwestycje w ramach PROW?

Ubieganie się o dofinansowanie z Unii Europejskiej wymaga znajomości szeregu zasad. Programy PROW stawiają przed rolnikiem warunki wsparcia, również finansowe. Jaka jest droga do otrzymania dotacji z PROW? Skąd wziąć pieniądze na wkład własny do Modernizacji?

W ramach PROW 2014–2020 można wyróżnić programy promujące rozwój gospodarstw, których jest 11, czy też wzmacnianie przedsiębiorczości, które są 4. Są też inne programy.

Droga do otrzymania środków unijnych

Pierwszym krokiem jest analiza własnej sytuacji i pomysł na inwestycję, bo również w rolnictwie, aby się rozwijać rolnik musi inwestować. Procedura aplikacyjna PROW nie jest prosta. Na początek trzeba wypełnić wniosek wraz z biznesplanem. Wzór wniosku, biznesplanu oraz wymaganych załączników jest dostępny na stronie internetowej instytucji zarządzającej danym programem. Złożenie wniosku nie jest jednak równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

PROW

Wzór wniosku, biznesplanu oraz wymaganych załączników jest dostępny na stronie internetowej instytucji zarządzającej danym programem.

Gdy upłynie termin składania wniosków, eksperci rozpoczynają ocenę. Czas oczekiwania na ogłoszenie wyników naboru to kilka miesięcy. Najlepiej punktowane projekty trafiają na specjalną listę. Miejsce na liście rankingowej decyduje o uzyskaniu dotacji. Po otrzymaniu decyzji z ARiMR o przyznaniu dotacji w ramach PROW można zacząć realizować inwestycje. Należy pamiętać, że dotacje unijne w większości programów działają na zasadzie refundacji, czyli zwrotu poniesionych wcześniej kosztów. Oznacza to, że gdy zrealizowana jest już cała lub część inwestycji (w zależności od programu), do ARiMR lub innej instytucji, z którą podpisana została umowa o dofinansowaniu, składa się wniosek o płatność wraz z załączonymi fakturami zakupów. Dopiero po sprawdzeniu złożonych dokumentów, zgodności realizacji przyjętych założeń i po zaakceptowaniu wniosku o płatność następuje zwrot części lub całości kosztów inwestycji.

Zainteresowanie Modernizacją gospodarstw rolnych

– Programem, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem rolników jest «Modernizacja gospodarstw rolnych». W dniu 29 kwietna 2016 r. zakończył się II nabór wniosków i jak podaje ARiMR, tym razem aż 30,5 tys. rolników złożyło wnioski. Tak duże zainteresowanie wsparciem świadczy o tym, że rolnicy dalej chcą inwestować. Szczególnie w obszarze D, gdzie można kupować maszyny rolnicze. Większość, bo ponad 90% wszystkich złożonych wniosków, dotyczy obszaru D – mówi pracownik ARiMR.

W obszarach A, B, C (odpowiednio: rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego) będzie można podejmować inwestycje związane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem. Inwestycja może być zakupem i instalacją wyposażenia w postaci zaawansowanych linii technologicznych lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem. Może to być budowa lub modernizacja magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca oraz kosztów ogólnych.

W obszarach A, B, C (odpowiednio: rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego) będzie można podejmować inwestycje związane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem.

Koszty kwalifikowane w Modernizacji gospodarstw rolnych

Pomoc na Modernizację gospodarstw rolnych jest przyznawana rolnikom jako refinansowanie poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Koszty kwalifikowalne operacji to:

  1. koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli;
  2. koszty zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu, nowych maszyn i wyposażenia;
  3. koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej;
  4. koszty ogólne, np. opłaty za konsultacje;
  5. koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;
  6. koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji.

Ograniczenia Modernizacji gospodarstw rolnych

PROW

Koszty kwalifikowalne operacji to m.in. koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat.

Pomoc nie obejmuje w szczególności kosztów: zakupu zwierząt, nabycia nieruchomości, rzeczy używanych, kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji odtworzeniowych. W przypadku beneficjentów, którzy w PROW 2007–2013 zakupili maszyny służące produkcji rolnej, za niekwalifikowalny uznaje się zakup rzeczy tego samego rodzaju, jak z poprzedniej dotacji. W dodatku pomoc może być przyznana wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem kosztów oraz nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Finansowanie zewnętrzne

Wsparcie finansowe z PROW, np. w Modernizacji gospodarstw rolnych, otrzymuje się jako refundację części poniesionych wydatków.

Wyniki badań przeprowadzonych wśród rolników na temat barier w dostępie do funduszy unijnych, na pierwsze miejsce wysuwają „skomplikowane procedury ubiegania się o środki UE” (46,6% badanych rolników), a następnie „brak własnych środków finansowych” (30,7% odpowiedzi).

Najczęściej środki własne są niezbędne jeśli rolnik lub inny beneficjent chce aplikować o dotację z Unii Europejskiej, która w określonej części pokrywa całość planowanej inwestycji. Środkami własnymi mogą być źródła zewnętrznego finansowania takie jak np. leasing czy kredyt.

Najczęściej wypłata dofinansowania następuje po przyznaniu dotacji przez określoną instytucją finansującą. Wypłata może też być uzależniona od zrealizowania i rozliczenia inwestycji zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku i umowie dotacyjnej.

Dofinansowanie inwestycji z unijnych środków idzie w parze z koniecznością posiadania określonej puli własnych środków finansowych

PROW

By dostać dofinansowanie, należy mieć wkład własny. Ile?

fot. Fotolia

Wsparcie finansowe z PROW, np. w Modernizacji gospodarstw rolnych, otrzymuje się jako refundację  części poniesionych wydatków. Pozostała cześć kosztów inwestycyjnych to wkład własny, czyli pieniądze rolnika. Niejednemu rolnikowi trudno jest od razu wyjąć z własnej kieszeni np. 200 tys. zł na zakup maszyny, przy dofinansowaniu wynoszącym 200 tys. zł, więc należy się zastanowić nad innymi, zewnętrznymi źródłami finansowymi.

Jest jeszcze kilka okoliczności skłaniających rolnika do skorzystania z zewnętrznego źródła finansowania. Po pierwsze: nie każdy rolnik zainteresowany finansowaniem z dotacji UE działalności swojego gospodarstwa, takie wsparcie otrzymuje. Po drugie: nie wszyscy ci, którzy chcą się rozwijać, mogą takie wsparcie otrzymać. Po trzecie rolnicy, którzy dostają wsparcie finansowe z PROW, a koszty kwalifikowane są finansowane lub refinansowane w określonych transzach, muszą zachować ciągłość finansowania inwestycji w gospodarstwie np. budowy budynku inwentarskiego.

A co w przypadku, gdy rolnik nie ma własnych środków?

Dla rolników, którzy planują inwestycje w swoich gospodarstwach, przygotowaliśmy kompleksową ofertę finansowania. Jest ona skierowana do wszystkich klientów, niezależnie od faktu, czy planują korzystanie z dofinansowania w ramach PROW, czy nie.

Piotr Domagała, Bank Zachodni WBK

Dla rolników, którzy planują inwestycje w swoich gospodarstwach, przygotowaliśmy kompleksową ofertę finansowania. Jest ona skierowana do wszystkich klientów, niezależnie od faktu, czy planują korzystanie z dofinansowania w ramach PROW, czy nie. Biorąc pod uwagę założenia i wspierane kierunki rozwoju gospodarstw rolnych, określone w «Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020», przygotowaliśmy ofertę finansowania budowy/modernizacji budynków inwentarskich (Agro Budowa) – wyjaśnia Piotr Domagała z Banku Zachodniego WBK. – Warunki oferty umożliwiają finansowanie inwestycji przy minimalnym udziale własnym klienta, a proponowany okres finansowania pozwala na spłatę kredytu w ratach, których wysokość jest dopasowana do możliwości danego gospodarstwa. Wprowadziliśmy także możliwość karencji w spłacie kapitału. Ta oferta stanowi doskonałe uzupełnienie pożyczki na maszyny i urządzenia, która już od kilku lat ciszy się dużym zainteresowaniem klientów decydujących się na zakup ciągników, kombajnów i innych maszyn wykorzystywanych w gospodarstwie. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, szczególnie w budynki inwentarskie, niejednokrotnie prowadzą do znacznego wzrostu skali działalności gospodarstwa, co może generować dodatkowe potrzeby związane z finansowaniem kosztów bieżącej produkcji rolnej. W takich przypadkach proponujemy finansowanie Agro Produkcja. Produkt umożliwia finansowanie zakupu nawozów, pasz, środków ochrony roślin, a także zakupu stada obrotowego – dodaje.

Sposób finansowanie inwestycji przez młodego rolnika

– Prowadzę produkcję mleka i dodatkowo roślinną. Premię dla młodego rolnika wykorzystałem z PROW 2007–2013. Wnioskowałem o zakup przyczepy, ale później zmieniłem wydatkowanie środków na zakup ziemi. Po wypłaceniu przez ARiMR, na wstępie całej kwoty kupiłem ziemię. Wystarczyło pieniędzy i nie musiałem szukać innych możliwości sfinansowania tej inwestycji. Teraz złożyłem wniosek o dotację na «Modernizację». Planuję zakup belarki i ciągnika. Potrzebuję środków na wkład własny, myślę o kredycie, tylko jeszcze nie wiem jakim – mówi rolnik ze wsi Gnieciuki (woj. podlaskie).

Premia dla młodego rolnika w PROW 2007–2020

PROW

Jeśli chcemy przeznaczyć dotację na sprzęt, to w grę wchodzą tylko nowe maszyny.

Premia wypłacana jest w 2 ratach – 80 tys. zł na starcie (po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy i przejęciu gospodarstwa), a reszta, czyli 20 tys. zł po realizacji założeń biznesplanu, jednak nie później niż po 3 latach od wypłaty pierwszej raty. Wypłata 2 raty jest zależy od realizacji inwestycji zaplanowanych w biznesplanie. Otrzymane pieniądze należy przeznaczyć na inwestycje, a także na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej. Kwota na inwestycje będzie musiała obejmować przynajmniej 70% otrzymanej premii.

Pożyczka leasingowa to nowa oferta, ale zyskuje na popularności, można więc twierdzić, że jest uznawana na rynku rolniczym za korzystną formę finansowania sprzętu rolniczego.

W przypadku zakupu maszyn, urządzeń czy wyposażenia w grę mogą wchodzić jedynie rzeczy nowe. W przypadku operacji wspieranych z PROW, obejmujących inwestycje polegające na nabyciu rzeczy, będących przedmiotem leasingu, beneficjent składa w oddziale regionalnym Agencji, przed planowanym dniem złożenia wniosku o płatność pośrednią, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu: umowę leasingu wraz z harmonogramem spłat oraz oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez finansującego faktury sprzedaży rzeczy będących przedmiotem leasingu wystawionej przez zbywcę na rzecz finansującego – w terminie określonym w umowie.

Pożyczka leasingowa to nowa oferta, ale zyskuje na popularności, można więc twierdzić, że jest uznawana na rynku rolniczym za korzystną formę finansowania sprzętu rolniczego.

Warunkiem uzyskania takiej pożyczki jest zabezpieczenie. Może nim być: dotacja obsługiwana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaPROWAgencję Rynku Rolnego lub inną jednostkę publiczną udzielającą środków unijnych w ramach projektu PROW 2014–2020.

 

Nie przegap: Jak inwestować z głową?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 5

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

NOWOŚĆ | SU TARROCAPrzeczytaj Nawet 115.3% wzorca wg COBORU

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *