Szkoły rolnicze w województwie podlaskim
fot. ZSCKR Suwałki

Szkoły rolnicze w województwie podlaskim

Czy szkoły rolnicze Podlasia są przygotowane do wykształcenia kadry zdolnej do stawienia czoła szczególnie ciężkim warunkom gospodarowania w tym regionie?

Krótki okres wegetacji, duże spadki temperatur, gleby o niskiej klasie bonitacji, to prawdziwe wyzwania dla podlaskich rolników. Szkoły rolnicze w województwie podlaskim kształcą fachowców, którzy muszą funkcjonować w jednych z najtrudniejszych warunków klimatyczno-glebowych kraju. Po zdobyciu kwalifikacji zobowiązani są oni również do pogodzenia interesów rolniczych z wymaganiami szczególnego otoczenia przyrodniczego jakim jest m. in. obszar Natura 2000.

Szkoły rolnicze w województwie podlaskim mają za zadanie wykształcenie młodzieży, która przejmie około 100 tys. gospodarstw w tym regionie.

Agrofestyn

Wiosenny Agrofestyn (fot. ZSCKR Suwałki)

Liczy się nie ilość lecz jakość

– Uczymy się w dobrze wyposażonych, multimedialnych pracowniach przedmiotowych. Często wyjeżdżamy na zajęcia terenowe do najlepszych gospodarstw w regionie. W szkole panuje miła i przyjazna atmosfera – mówi Paweł Nowikow, uczeń klasy II, kierunek – Technik rolnik. Nikt tak dobrze nie zarekomenduje swojej szkoły jak uczeń, który do niej uczęszcza. Taką opinią wśród młodzieży cieszy się ZSCKR w Suwałkach.

szkoły rolnicze województwa podlaskiego

Dzień Drzwi Otwartych (fot. ZSCKR Suwałki)

Dlaczego akurat ZSCKR w Suwałkach?

– Zaufało nam już 6200 uczniów. Program nauczania w naszej szkole obejmuje zajęcia praktyczne w specjalistycznych pracowniach nauki zawodu. Uczniowie zdobywają wiedzę i nowe doświadczenia podczas wycieczek dydaktycznych i praktyk, również zagranicznych. Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami, m. in. Ośrodkiem Doskonalenia Rolniczego, Agencją Rynku Rolnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, instytutami naukowymi i zakładami doświadczalnymi. Staramy się, aby nasza oferta z roku na rok była coraz bardziej atrakcyjna i przyjazna dla ucznia – mówi Iwona Bargłowska, kierownik praktycznej nauki zawodu. Coś w tym musi być skoro i uczeń i nauczyciel chwalą swoją szkołę. Poza tym szkoła ma swoisty klimat ze względu na swoje położenie. Placówka jest usytuowana na uboczu miasta, otoczona zielenią. Turystyczno-rolniczy charakter Suwalszczyzny sprawia, że absolwenci szkoły szybko znajdują zatrudnienie w swoim zawodzie. Każdy kierunek daje kwalifikacje i możliwości wykonywania zawodu oraz niezbędną wiedzę do ubiegania się o miejsca pracy. Po ukończeniu szkoły można kontynuować dalszą naukę na studiach wyższych.

pokaz

Pokaz maszyn do zbioru zielonek-wycieczka (fot. ZSCKR Suwałki)

Technikum w Suwałkach proponuje

Nauka w technikum trwa cztery lata i kończy się egzaminami: maturalnym oraz potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technikum w ZSCKR ma w ofercie edukacyjnej cztery kierunki.

Technik żywienia i usług gastronomicznych. Nauka zawodu odbywa się w bogato wyposażonych pracowniach technologii gastronomicznej, obsługi konsumenta, planowania żywienia. Są to zajęcia teoretyczne, praktyczne i praktyki zawodowe.
Technik architektury krajobrazu. Uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie opracowywania projektów obiektów terenów zielonych, urządzania i pielęgnacji zieleni a także obsługi i prowadzenia ciągników rolniczych w zakresie niezbędnym do uzyskania jazdy kat. T.
Technik agrobiznesu. Młodzież zdobywa umiejętności praktyczne w pracowniach produkcji rolniczej i warsztatach szkolnych wyposażonych w pojazdy, maszyny i urządzenia. Uczniowie poznają zasady opracowania biznesplanów, prowadzenia dokumentacji dotyczącej działalności przedsiębiorstwa w sferze agrobiznesu, stosowania zasad marketingowych.
Technik rolnik. Technikum przygotowuje do pracy w rolnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, urzędach a także umożliwia prowadzenie gospodarstwa rolnego.

żniwa

Tak się to robi po kursie kombajnisty (fot. T. Śmigielski)

Jeśli nie technikum, to…

Szkoły rolnicze w województwie podlaskim to nie tylko technika. Atrakcyjny zawód można zdobyć również w Branżowej Szkole I Stopnia. Placówka proponuje naukę zawodu kucharza i mechanika – operatora pojazdów i maszyn rolniczych. Praktyczna nauka drugiego z wymienionych zawodów odbywa się w pracowniach pojazdów i maszyn rolniczych. Uczniowie nabywają umiejętności również w warsztatach kowalskich wyposażonych w stanowiska obróbki ręcznej i mechanicznej. Tam wprawiają się także w obróbkach blacharskich, spawaniu elektrycznym i gazowym, uczą się obsługi technicznej pojazdów i maszyn rolniczych. Szkoła umożliwia swoim uczniom zdobycie prawa jazdy kat. B i T. Jest też oferta dla dorosłych – Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy  w systemie zaocznym o kierunku Prowadzenie produkcji rolniczej. Osoba, która ukończy kurs, uzyskuje możliwość zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wszystko dla ucznia

ZSCKR w Suwałkach, podobnie jak niektóre szkoły rolnicze w województwie podlaskim, umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Organizowane są kursy kelnerskie, barmańskie, baristów a także na obsługę opryskiwaczy, sieczkarni, kombajnu zbożowego, wózków widłowych, pił łańcuchowych, kos spalinowych. Szkoła, jako jedyna w mieście, dysponuje internatem wyposażonym w dwuosobowe pokoje z łazienkami. Mieszkańcy internatu mają zapewnione całodzienne wyżywienie, dostęp do internetu, aneksu kuchennego, sali komputerowej, obiektów sportowych.

Szkoły rolnicze w województwie podlaskim

Efekt nauki nakrywania stołu (fot. ZSCKR w Suwałkach)

A co na to uczeń?

– Nasza szkoła daje wiele możliwości i pozwala zdobyć atrakcyjny zawód. Nauczyciele służą pomocą. Pracownie dydaktyczne są dobrze wyposażone. Mamy możliwość uczestniczenia w wycieczkach dydaktycznych do zakładów gastronomicznych i targach żywności. Praktyki zawodowe odbywamy w najlepszych hotelach i restauracjach. Szkoła organizuje kursy, podczas których, pod okiem najlepszych specjalistów, możemy nabyć umiejętności nagradzane certyfikatem. W szkole dostajemy także szansę na rozwój i rywalizację w konkursach gastronomicznych – chwalą swoją szkołę uczennice klasy II, Paulina MisiukiewiczElżbieta Pawlik. Chciałoby się powiedzieć, że najważniejsze jest aby obie strony biorące udział w procesie kształcenia były zadowolone. W ZSCKR w Suwałkach są! Do tego również dążą pozostałe szkoły rolnicze w województwie podlaskim.

Szkoły rolnicze w województwie podlaskim i ich oferta

Wśród szkół oferujących naukę zawodów rolniczych znajdują się placówki o bardzo bogatej ofercie edukacyjnej jak i te, w których zawody rolnicze są tylko jej uzupełnieniem. Niezależnie od wielkości oferty uczniowie znajdą dla siebie kierunki, które ich szczególnie interesują.

Ul

Ul – jeden z prototypów nowoczesnego pszczelarstwa (fot. T.Śmigielski)

Zespół Szkół im. B. Podedwornego w Niećkowie

Placówka proponuje absolwentom gimnazjum naukę w technikum w zawodach rolniczych: Technik hodowca koni, Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Technik przetwórstwa mleczarskiego, Technik pszczelarz, Technik rolnik. W szkole branżowej można kontynuować naukę w zawodach: Jeździec, Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, Rolnik. Absolwenci szkół średnich mogą zdobyć dyplom Technika turystyki wiejskiej w szkole policealnej. Na kursach zawodowych można uzyskać uprawnienia rolnicze uczęszczając na kierunki: Prowadzenie produkcji rolniczej, Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, Jeździectwo i trening koni. Warto wspomnieć o dość rzadkich zawodach, które w swojej ofercie ma ZS w Niećkowie a mianowicie Technik pszczelarz i Technik przetwórstwa mleczarskiego.
Technik pszczelarz organizuje i prowadzi prace związane z hodowlą pszczół, produkcją wosku i innych produktów pszczelarskich, prowadzi ich sprzedaż. Do jego zadań należy również kontrola oblotów pszczół i przegląd uli w pasiece.
Technik przetwórstwa mleczarskiego  do jego zadań należy nadzór nad procesami produkcji wyrobów mleczarskich.

Dzien chleba

Dzień chleba (fot. ZSCKR Suwałki)

ZSCKR w Sejnach

Zespół szkół proponuje naukę na kierunku Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Technik agrobiznesu, Technik turystyki wiejskiej, Technik architektury krajobrazu, Technik rolnik. W szkole branżowej można zdobyć zawód Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych a w szkole policealnej – Technik turystyki wiejskiej.

ZSCKR im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Do specjalności, które można zdobyć w tej szkole zaliczyć można zawody: Technik rolnik, Technik agrobiznesu, Technik turystyki wiejskiej a w szkole branżowej podjąć naukę na kierunku Prowadzenie produkcji rolniczej.

ZSCKR im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie

Szkoła zachęca młodzież do nauki w Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Technikum rolniczym i Technikum agrobiznesu.

Zniwa

To urządzenie też jest przedmiotem zainteresowania mechaników (fot. T. Śmigielski)

ZSCKR im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie

W Janowie można zdobyć kwalifikacje w zawodach takich jak: Technik weterynarii, Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Technik rolnik. Poza tym w Centrum Kształcenia Ustawicznego na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych można zdobyć wiedzę na następujących kierunkach:

  • Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie;
  • Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
  • Prowadzenie produkcji rolniczej;
  • Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej.

W szkole branżowej można osiągnąć kwalifikacje Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Zespół Szkół w Dowspudzie

Placówka zaprasza chętnych do zdobycia zawodów: Technik weterynarii, Technik hodowca koni, Technik rolnik, Technik agrobiznesu. W szkole branżowej można zdobyć zawód Rolnika a w policealnej dla dorosłych Technika weterynarii.

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

Szkoła proponuje naukę w Technikum rolniczym lub na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym na kierunkach: Prowadzenie produkcji rolniczej i Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

W tej placówce można zdobyć następujące zawody: Technik rolnik, Mechanik – operator pojazdów rolniczych, Rolnik.

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

W tej szkole można podjąć naukę w Technikum rolniczym lub na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym na kierunkach Prowadzenie produkcji rolniczej i Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

buraki

Rolnik potrafi być też artystą (fot. T. Śmigielski)

Zespół Szkół im. ks. Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie

Dla chętnych do nauki w szkole średniej przygotowano takie kierunki jak Technik weterynarii, Technik architektury krajobrazu, Technik rolnik. W szkole branżowej można zdobyć wykształcenie zdobywając zawód Ogrodnika, Rolnika czy Mechanika – operatora pojazdów i maszyn rolniczych.

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie

Ta placówka wśród wielu oferowanych zawodów ma również w pakiecie zawód Rolnika.

Młodzież i dorośli chcąc zdobyć kwalifikacje przydatne w branży rolniczej na pewno znajdą odpowiadający im kierunek. Warto również pamiętać, że szkoły rolnicze w województwie podlaskim oferują zdobycie odpowiednich kwalifikacji, które dają możliwość pozyskiwania środków z Unii Europejskiej!

 

Szkolenia dla rolników drogą do sukcesu

Szkolenia dla rolników to okazja do poszerzenia wiedzy, która w połączeniu z praktyką będzie owocować. Dowiedz się więcej i skorzystaj!

15 grudnia 2018

Wizja Zero – najnowsza strategia KRUS

Zapobieganie wypadkom w miejscu pracy rolnika to międzynarodowa kampania organizowana przez ISSA, do której w tym roku przystąpiła Kasa

6 grudnia 2018

Gospodarstwa opiekuńcze – przepis na intratny biznes

"Gospodarstwo opiekuńcze" to program łączący biznes i dobroczynność. Dowiedz się jak można wziąć w nim udział!

15 grudnia 2018

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony AgroFakt.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Informacje te są udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy w zakresie marketingu, reklamy i analizowania ruchu na stronie. Podmioty te mogą je łączyć z innymi informacjami, których im udzieliłeś. Kontynuując korzystanie z AgroFakt.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich zamieszczanie w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz jednak dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w każdym czasie. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close