Szkoły rolnicze w województwie podlaskim

Krótki okres wegetacji, duże spadki temperatur, gleby o niskiej klasie bonitacji, to prawdziwe wyzwania dla podlaskich rolników. Szkoły rolnicze w województwie podlaskim kształcą fachowców, którzy muszą funkcjonować w jednych z najtrudniejszych warunków klimatyczno-glebowych kraju. Po zdobyciu kwalifikacji zobowiązani są oni również do pogodzenia interesów rolniczych z wymaganiami szczególnego otoczenia przyrodniczego jakim jest m. in. obszar Natura 2000.

Szkoły rolnicze w województwie podlaskim mają za zadanie wykształcenie młodzieży, która przejmie około 100 tys. gospodarstw w tym regionie.

Agrofestyn

Wiosenny Agrofestyn (fot. ZSCKR Suwałki)

Liczy się nie ilość lecz jakość

– Uczymy się w dobrze wyposażonych, multimedialnych pracowniach przedmiotowych. Często wyjeżdżamy na zajęcia terenowe do najlepszych gospodarstw w regionie. W szkole panuje miła i przyjazna atmosfera – mówi Paweł Nowikow, uczeń klasy II, kierunek – Technik rolnik. Nikt tak dobrze nie zarekomenduje swojej szkoły jak uczeń, który do niej uczęszcza. Taką opinią wśród młodzieży cieszy się ZSCKR w Suwałkach.

szkoły rolnicze województwa podlaskiego

Dzień Drzwi Otwartych (fot. ZSCKR Suwałki)

Dlaczego akurat ZSCKR w Suwałkach?

– Zaufało nam już 6200 uczniów. Program nauczania w naszej szkole obejmuje zajęcia praktyczne w specjalistycznych pracowniach nauki zawodu. Uczniowie zdobywają wiedzę i nowe doświadczenia podczas wycieczek dydaktycznych i praktyk, również zagranicznych. Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami, m. in. Ośrodkiem Doskonalenia Rolniczego, Agencją Rynku Rolnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, instytutami naukowymi i zakładami doświadczalnymi. Staramy się, aby nasza oferta z roku na rok była coraz bardziej atrakcyjna i przyjazna dla ucznia – mówi Iwona Bargłowska, kierownik praktycznej nauki zawodu. Coś w tym musi być skoro i uczeń i nauczyciel chwalą swoją szkołę. Poza tym szkoła ma swoisty klimat ze względu na swoje położenie. Placówka jest usytuowana na uboczu miasta, otoczona zielenią. Turystyczno-rolniczy charakter Suwalszczyzny sprawia, że absolwenci szkoły szybko znajdują zatrudnienie w swoim zawodzie. Każdy kierunek daje kwalifikacje i możliwości wykonywania zawodu oraz niezbędną wiedzę do ubiegania się o miejsca pracy. Po ukończeniu szkoły można kontynuować dalszą naukę na studiach wyższych.

pokaz

Pokaz maszyn do zbioru zielonek-wycieczka (fot. ZSCKR Suwałki)

Technikum w Suwałkach proponuje

Nauka w technikum trwa cztery lata i kończy się egzaminami: maturalnym oraz potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technikum w ZSCKR ma w ofercie edukacyjnej cztery kierunki.

Technik żywienia i usług gastronomicznych. Nauka zawodu odbywa się w bogato wyposażonych pracowniach technologii gastronomicznej, obsługi konsumenta, planowania żywienia. Są to zajęcia teoretyczne, praktyczne i praktyki zawodowe.
Technik architektury krajobrazu. Uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie opracowywania projektów obiektów terenów zielonych, urządzania i pielęgnacji zieleni a także obsługi i prowadzenia ciągników rolniczych w zakresie niezbędnym do uzyskania jazdy kat. T.
Technik agrobiznesu. Młodzież zdobywa umiejętności praktyczne w pracowniach produkcji rolniczej i warsztatach szkolnych wyposażonych w pojazdy, maszyny i urządzenia. Uczniowie poznają zasady opracowania biznesplanów, prowadzenia dokumentacji dotyczącej działalności przedsiębiorstwa w sferze agrobiznesu, stosowania zasad marketingowych.
Technik rolnik. Technikum przygotowuje do pracy w rolnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, urzędach a także umożliwia prowadzenie gospodarstwa rolnego.

żniwa

Tak się to robi po kursie kombajnisty (fot. T. Śmigielski)

Jeśli nie technikum, to…

Szkoły rolnicze w województwie podlaskim to nie tylko technika. Atrakcyjny zawód można zdobyć również w Branżowej Szkole I Stopnia. Placówka proponuje naukę zawodu kucharza i mechanika – operatora pojazdów i maszyn rolniczych. Praktyczna nauka drugiego z wymienionych zawodów odbywa się w pracowniach pojazdów i maszyn rolniczych. Uczniowie nabywają umiejętności również w warsztatach kowalskich wyposażonych w stanowiska obróbki ręcznej i mechanicznej. Tam wprawiają się także w obróbkach blacharskich, spawaniu elektrycznym i gazowym, uczą się obsługi technicznej pojazdów i maszyn rolniczych. Szkoła umożliwia swoim uczniom zdobycie prawa jazdy kat. B i T. Jest też oferta dla dorosłych – Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy  w systemie zaocznym o kierunku Prowadzenie produkcji rolniczej. Osoba, która ukończy kurs, uzyskuje możliwość zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wszystko dla ucznia

ZSCKR w Suwałkach, podobnie jak niektóre szkoły rolnicze w województwie podlaskim, umożliwia zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Organizowane są kursy kelnerskie, barmańskie, baristów a także na obsługę opryskiwaczy, sieczkarni, kombajnu zbożowego, wózków widłowych, pił łańcuchowych, kos spalinowych. Szkoła, jako jedyna w mieście, dysponuje internatem wyposażonym w dwuosobowe pokoje z łazienkami. Mieszkańcy internatu mają zapewnione całodzienne wyżywienie, dostęp do internetu, aneksu kuchennego, sali komputerowej, obiektów sportowych.

Szkoły rolnicze w województwie podlaskim

Efekt nauki nakrywania stołu (fot. ZSCKR w Suwałkach)

A co na to uczeń?

– Nasza szkoła daje wiele możliwości i pozwala zdobyć atrakcyjny zawód. Nauczyciele służą pomocą. Pracownie dydaktyczne są dobrze wyposażone. Mamy możliwość uczestniczenia w wycieczkach dydaktycznych do zakładów gastronomicznych i targach żywności. Praktyki zawodowe odbywamy w najlepszych hotelach i restauracjach. Szkoła organizuje kursy, podczas których, pod okiem najlepszych specjalistów, możemy nabyć umiejętności nagradzane certyfikatem. W szkole dostajemy także szansę na rozwój i rywalizację w konkursach gastronomicznych – chwalą swoją szkołę uczennice klasy II, Paulina MisiukiewiczElżbieta Pawlik. Chciałoby się powiedzieć, że najważniejsze jest aby obie strony biorące udział w procesie kształcenia były zadowolone. W ZSCKR w Suwałkach są! Do tego również dążą pozostałe szkoły rolnicze w województwie podlaskim.

Szkoły rolnicze w województwie podlaskim i ich oferta

Wśród szkół oferujących naukę zawodów rolniczych znajdują się placówki o bardzo bogatej ofercie edukacyjnej jak i te, w których zawody rolnicze są tylko jej uzupełnieniem. Niezależnie od wielkości oferty uczniowie znajdą dla siebie kierunki, które ich szczególnie interesują.

Ul

Ul – jeden z prototypów nowoczesnego pszczelarstwa (fot. T.Śmigielski)

Zespół Szkół im. B. Podedwornego w Niećkowie

Placówka proponuje absolwentom gimnazjum naukę w technikum w zawodach rolniczych: Technik hodowca koni, Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Technik przetwórstwa mleczarskiego, Technik pszczelarz, Technik rolnik. W szkole branżowej można kontynuować naukę w zawodach: Jeździec, Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, Rolnik. Absolwenci szkół średnich mogą zdobyć dyplom Technika turystyki wiejskiej w szkole policealnej. Na kursach zawodowych można uzyskać uprawnienia rolnicze uczęszczając na kierunki: Prowadzenie produkcji rolniczej, Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, Jeździectwo i trening koni. Warto wspomnieć o dość rzadkich zawodach, które w swojej ofercie ma ZS w Niećkowie a mianowicie Technik pszczelarz i Technik przetwórstwa mleczarskiego.
Technik pszczelarz organizuje i prowadzi prace związane z hodowlą pszczół, produkcją wosku i innych produktów pszczelarskich, prowadzi ich sprzedaż. Do jego zadań należy również kontrola oblotów pszczół i przegląd uli w pasiece.
Technik przetwórstwa mleczarskiego  do jego zadań należy nadzór nad procesami produkcji wyrobów mleczarskich.

Dzien chleba

Dzień chleba (fot. ZSCKR Suwałki)

ZSCKR w Sejnach

Zespół szkół proponuje naukę na kierunku Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Technik agrobiznesu, Technik turystyki wiejskiej, Technik architektury krajobrazu, Technik rolnik. W szkole branżowej można zdobyć zawód Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych a w szkole policealnej – Technik turystyki wiejskiej.

ZSCKR im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Do specjalności, które można zdobyć w tej szkole zaliczyć można zawody: Technik rolnik, Technik agrobiznesu, Technik turystyki wiejskiej a w szkole branżowej podjąć naukę na kierunku Prowadzenie produkcji rolniczej.

ZSCKR im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie

Szkoła zachęca młodzież do nauki w Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Technikum rolniczym i Technikum agrobiznesu.

Zniwa

To urządzenie też jest przedmiotem zainteresowania mechaników (fot. T. Śmigielski)

ZSCKR im. prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie

W Janowie można zdobyć kwalifikacje w zawodach takich jak: Technik weterynarii, Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Technik rolnik. Poza tym w Centrum Kształcenia Ustawicznego na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych można zdobyć wiedzę na następujących kierunkach:

  • Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie;
  • Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
  • Prowadzenie produkcji rolniczej;
  • Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej.

W szkole branżowej można osiągnąć kwalifikacje Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Zespół Szkół w Dowspudzie

Placówka zaprasza chętnych do zdobycia zawodów: Technik weterynarii, Technik hodowca koni, Technik rolnik, Technik agrobiznesu. W szkole branżowej można zdobyć zawód Rolnika a w policealnej dla dorosłych Technika weterynarii.

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

Szkoła proponuje naukę w Technikum rolniczym lub na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym na kierunkach: Prowadzenie produkcji rolniczej i Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

W tej placówce można zdobyć następujące zawody: Technik rolnik, Mechanik – operator pojazdów rolniczych, Rolnik.

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

W tej szkole można podjąć naukę w Technikum rolniczym lub na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym na kierunkach Prowadzenie produkcji rolniczej i Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

buraki

Rolnik potrafi być też artystą (fot. T. Śmigielski)

Zespół Szkół im. ks. Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie

Dla chętnych do nauki w szkole średniej przygotowano takie kierunki jak Technik weterynarii, Technik architektury krajobrazu, Technik rolnik. W szkole branżowej można zdobyć wykształcenie zdobywając zawód Ogrodnika, Rolnika czy Mechanika – operatora pojazdów i maszyn rolniczych.

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie

Ta placówka wśród wielu oferowanych zawodów ma również w pakiecie zawód Rolnika.

Młodzież i dorośli chcąc zdobyć kwalifikacje przydatne w branży rolniczej na pewno znajdą odpowiadający im kierunek. Warto również pamiętać, że szkoły rolnicze w województwie podlaskim oferują zdobycie odpowiednich kwalifikacji, które dają możliwość pozyskiwania środków z Unii Europejskiej!

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Konferencja dla Hodowców Bydła i Producentów MlekaPrzeczytaj Sprawdź terminy

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *