Uprawy GMO pod kontrolą – nowe przepisy!

Prowadzenie przez rolnika upraw z wykorzystaniem GMO będzie wymagało utworzenia specjalnej strefy. Uprawy GMO będą kontrolowane, a prowadzenie produkcji roślinnej z zawartością GMO bez zezwolenia będzie karane – zakłada rządowy projekt ustawy, na którym w tym tygodniu będą pracować komisje sejmowe. Już niedługo nowe prawo może obowiązywać.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o mikroorganizmach i GMO został skierowany do: sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

wojciech_skurkiewicz

Poseł Wojciech Skurkiewicz, Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska

W tym tygodniu komisje będą pracować nad tym projektem – mówi dla agroFaktu Wojciech Skurkiewicz, z sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, poseł na Sejm RP   W tej chwili  trudno powiedzieć od kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać.  w tymn tygodniu okaże się, jak komisje ustosunkują się do tematu – dodaje.

Celem nowelizacji przepisów jest wdrożenie do polskiego prawa postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego, która reguluje kwestie zamierzonego uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych tzw. GMO do środowiska, wprowadzania do obrotu produktów GMO oraz ich stosowania w uprawach.

Celem ustawy jest zwiększenie stopnia bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i dla środowiska przez ustanowienie mechanizmów umożliwiających skuteczną kontrolę oraz ewentualne ograniczanie upraw GMO mówi Andrzej Szweda-Lewandowski, wiceminister środowiska, Główny Konserwator Przyrody.

andrzej-szweda-lewandowski

Andrzej Szweda-Lewandowski, wiceminister środowiska, Główny Konserwator Przyrody

Tworzenie specjalnych stref uprawy GMO

Przygotowywane nowe przepisy prawa zakładają, że prowadzenie ewentualnej uprawy GMO przez rolnika będzie wymagało utworzenia specjalnej strefy.

Co będzie decydować o utworzeniu strefy uprawy GMO?

Przy wydaniu decyzji o utworzeniu specjalnej strefy ma być oceniany m.in. wpływy GMO na bezpieczeństwo środowiska, owady zapylające, w szczególności na pszczoły.

Zezwolenia na utworzenie specjalnej strefy uprawy GMO

Strefa będzie mogła być utworzona po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez ministra środowiska, który będzie mógł wydać takie zezwolenie po zapoznaniu się z opinią ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz opinią rady gminy, na terenie której będzie planowana uprawa GMO.

Na podstawie ww. informacji minister rolnictwa będzie mógł przedstawić ministrowi środowiska opinię, w której zaakceptuje albo odmówi akceptacji zaproponowanych warunków i sposobu prowadzenia danej uprawy GMO. Rada gminy będzie akceptować albo odmawiać akceptacji utworzenia strefy prowadzenia uprawy GMO zgodnie z prowadzoną przez siebie polityką przestrzenną, strategią rozwoju oraz zgodnością z innymi dokumentami strategicznymi gminy.

Przygotowany projekt ustawy przewiduje kary pieniężne, od 10 tys. do 30 tys. zł za każdy hektar prowadzonej uprawy GMO bez wymaganego zezwolenia.

Uprawy GMO bez sprzeciwu w odległości 3 km

Zgodnie z projektem ustawy, do wniosku o utworzenie strefy prowadzenia uprawy GMO będzie należało dołączyć pisemne oświadczenia właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, a także pszczelarzy lub związków pszczelarzy, których nieruchomości lub odpowiednio pasieki, położone w odległości trzech kilometrów od gruntu rolnego, na którym planowana jest uprawa GMO, iż nie wyrażają oni sprzeciwu w związku z zamiarem utworzenia takiej strefy.

Każdy podmiot ubiegający się o zezwolenie na utworzenie strefy prowadzenia uprawy GMO będzie musiał przedłożyć dokumentację potwierdzającą, że planowana uprawa GMO nie będzie mieć negatywnego wpływu na bezpieczeństwo środowiska.

kukurydza gmo

Nowy projekt ustawy zakłada, że gminy będą mogły decydować o powstaniu stref uprawy roślin GMO.

Ponadto do wniosku będzie trzeba dołączyć informację o celach uprawy GMO, warunkach i sposobie prowadzenia danej uprawy GMO, z uwzględnieniem planowanych zabiegów agrotechnicznych, w tym: środków ochrony roślin, nawożenia, planowanej metody zbioru, planowanych roślinach następczych, sposobie i miejsca przechowywania plonów, planowanym postępowaniu z miejscem powstałym po zakończeniu prowadzenia uprawy GMO, a także informację o rodzaju i charakterze upraw prowadzonych na terenach sąsiadujących z gruntem rolnym, na którym planowana jest uprawa GMO.

Celem ustawy jest zwiększenie stopnia bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i dla środowiska przez ustanowienie mechanizmów umożliwiających skuteczną kontrolę oraz ewentualne ograniczanie upraw GMO

Andrzej Szweda-Lewandowski

Musi wiedzieć lokalna społeczność

Na gminie będzie spoczywać obowiązek powiadomienia lokalnej społeczności o zamiarze utworzenia strefy prowadzenia uprawy GMO przez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot postępowania informacji dotyczących planowanego zamierzenia oraz jego bezpieczeństwa dla środowiska, pochodzących z wniosku i jego załączników.

Kontrola Upraw GMO

Przygotowywany projekt ustawy zakłada także kontrolę upraw GMO, którą ma prowadzić Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa na czele z Głównym Inspektorem Roślin i Nasiennictwa. Inspekcja ma m.in. kontrolować materiał siewny pod kątem wykrywania odmian genetycznie modyfikowanych. Natomiast Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin w Toruniu ma prowadzić nadzór w województwach: ma badać próbki roślin, prowadzić i wydawać decyzje administracyjne i nakładać kary pieniężne.

Co będzie podlegać kontroli?

Kontroli mają podlegać uprawy prowadzone na podstawie zezwolenia na utworzenie strefy prowadzenia uprawy GMO, jak i inne uprawy, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż są uprawami GMO. Kontrole mają dotyczyć zarówno dokumentów, np. weryfikacji dowodów zakupu kwalifikowanego materiału siewnego, jak i pobierania próbek z pola – roślin lub produktów roślinnych, do ich laboratoryjnej analizy w zakresie wykrywania modyfikacji genetycznych.

kukurydza gmo

Projekt ustawy zakłada, że Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa będzie przeprowadzać kontrole upraw pod kątem obecności GMO.

Nakaz zniszczenia nielegalnych roślin

W przypadku, gdy w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że uprawa GMO jest prowadzona bez stosownego zezwolenia na utworzenie strefy prowadzenia uprawy GMO lub niezgodnie z warunkami lub sposobem prowadzenia danej uprawy GMO określonymi w takim zezwoleniu, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa (właściwy ze względu na miejsce prowadzenia danej uprawy) nakaże, w drodze decyzji administracyjnej, zniszczenie roślin lub produktów roślinnych pochodzących z tej uprawy. Zniszczenia ma być dokonywane pod nadzorem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

Od decyzji nakazującej zniszczenie roślin lub produktów roślinnych będzie przysługiwać odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Kary za uprawy GMO bez zezwolenia

Przygotowany projekt ustawy przewiduje kary pieniężne, od 10 tys. do 30 tys. zł za każdy hektar prowadzonej uprawy GMO bez wymaganego zezwolenia. Kary mają być nałożone także za prowadzenie upraw GMO niezgodnie z warunkami i sposobami określonymi w zezwoleniu na utworzenie takiej strefy.

Polska jeszcze wolna od uprawy GMO

Obecnie w Polsce nie prowadzi się upraw GMO. Nasz kraj skorzystał ze swobody prawa unijnego w tym zakresie. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego przyznaje państwom członkowskim swobodę decydowania, czy chcą one prowadzić na swoim terytorium uprawy genetycznie modyfikowane.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *