Uznanie grupy producentów rolnych

Kto może ubiegać się o uznanie grupy producentów rolnych? Jakie warunki musi spełnić nowopowstała grupa, żeby została formalnie utworzona? Jakie są podstawowe obowiązki grupy producenckiej po jej uznaniu? Kiedy grupa może złożyć wniosek o pomoc finansową do ARiMR, a kiedy otrzymać płatności? 

Kolejne nabory wniosków o pomoc finansową zostały zaplanowane na II i IV kwartał 2018 r.

Tworzenie grup producentów rolnych jest wręcz koniecznością i wyzwaniem rynkowym wobec rosnącej koncentracji na rynku. Przynależność do grupy producentów rolnych daje rolnikom wiele korzyści (o czym niedawno pisałam na stronach aF). Jedną z tych zalet jest możliwość skorzystania z pomocy finansowej w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  tzw. PROW. Grupa może otrzymać do 500 tys. euro w ciągu 5 lat. Maksymalnie po 100 tys. euro rocznie. Obecnie w ARiMR trwa nabór wniosków o taką pomoc. Podstawowym warunkiem starania się o nią jest  uznanie grupy. Jak to zrobić? Jak w praktyce realizuje się  uznanie grupy producentów?

Kto może ubiegać się o uznanie grupy producentów rolnych?

– Zgodnie z zapisami ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach…, rolnicy, którzy w ramach działalności rolniczej prowadzą gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej, mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu:

Uznanie grupy producentów

Paweł Żuk, wicedyrektor Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

 •  dostosowania produktów rolnych i procesu produkcyjnego do wymogów rynkowych,
 •  wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych;
 •  ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów rolnych;
 •  rozwijania umiejętności biznesowych i marketingowych;
 •  organizowania i ułatwiania procesów wprowadzania innowacji;
 •  ochrony środowiska naturalnego.

Grupy producentów rolnych mogą być tworzone przez producentów jednego produktu rolnego, lub jednej grupy produktów, spośród określonych w rozporządzeniu MRiRW z 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych.

Pod jakimi warunkami następuje uznanie grupy  producentów rolnych?

– Grupa producentów rolnych może zostać uznana, pod następującymi warunkami:

Coroczne przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy muszą stanowić więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów, ze względu na które grupa została utworzona

 •  działa jako przedsiębiorca mający osobowość prawną,
 •  przedstawiła plan biznesowy grupy, zgodny z rozporządzeniem MRiRW z 18 lutego 2016 r., w sprawie wymagań jakie powinien spełniać plan biznesowy, w zakresie realizacji powyższych celów określonych w ustawie o grupach producentów rolnych (…), sporządzony na co najmniej 5 lat,
 •  działa na podstawie statutu lub umowy, spełniającej wymagania określone w ustawie o grupach producentów rolnych,
 •  żaden z członków, udziałowców lub akcjonariuszy grupy nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników lub walnym zebraniu członków, także pośrednio,
 •  coroczne przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona,
 •  określi obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące jakości i ilości produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży,
 •  każdy z członków grupy produkuje oraz sprzedaje do grupy co najmniej 80% wyprodukowanych przez siebie produktów, ze względu na które grupa została utworzona,
 •  każdy z członków grupy przynależy tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów.

Jaki jest tryb ubiegania się o uznanie grupy producentów rolnych?

Grupa producentów rolnych

Grupa producentów rolnych może zostać uznana pod określonymi warunkami

– W pierwszej kolejności grupa jako podmiot zrzeszający rolników musi uzyskać osobowość prawną, wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych na podstawie planu biznesowego, zgodnie z przepisami ustawy o grupach producentów rolnych…. Do 31 sierpnia 2017 r. taki wniosek można było złożyć do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. Od 1 września 2017 r. wnioski o uznanie składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.

Jakie są podstawowe obowiązki grupy producenckiej po jej uznaniu?

Grupa producencka może złożyć wniosek o pomoc finansową po uzyskaniu uznania.

P. Żuk, ARiMR

– Grupa producentów rolnych od daty uznania jest zobowiązana przede wszystkim do realizacji zatwierdzonego planu biznesowego.

Kiedy grupa może złożyć wniosek o pomoc finansową do ARiMR?

– Grupa producencka może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej, do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, po uzyskaniu uznania. Oczywiście musi to być w terminie naboru wniosków. Obecnie jest realizowany taki nabór. Od 30 października br. do 28 grudnia 2017 r. Jest więc jeszcze dużo czasu, żeby utworzyć grupę producentów i starać się o pomoc z PROW2014-2020.

A jeśli grupa nie zostanie utworzona w tym roku i nie zdąży w tegorocznym terminie złożyć wniosku o dofinansowanie? Kiedy będą kolejne nabory o pomoc?

– Kolejne nabory zostały zaplanowane na II i IV kwartał 2018 r.

Kiedy grupa będzie mogła składać wnioski o płatności?

– Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, grupa producencka będzie mogła składać wnioski o płatność do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Będzie to musiało nastąpić w terminie 60 dni od dnia zakończenia każdego kolejnego 12 miesięcznego okresu realizacji planu biznesowego, rozpoczynającego się po dacie uznania grupy.

Na czym polega wyprzedzające finansowanie?

wyprzedzające finansowanie.

Z Pawłem Żukiem, wicedyrektorem w Departamencie Działań Społecznych i Organizacji Producentów ARiMR rozmawia Ewa Ploplis.

– Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, grupa będzie mogła wystąpić o wypłatę środków przeznaczonych na tzw. wyprzedzające finansowanie. W wysokości maksymalnie 50 tys. zł. Środki te zostaną rozliczone w ramach składanych wniosków o płatność.

Przypominam, że okres wdrażania planu biznesowego, a tym samym, otrzymywania wsparcia wynosi 5 lat.

 Dziękuję za rozmowę.

Z Pawłem Żukiem, wicedyrektorem w Departamencie Działań Społecznych i Organizacji Producentów ARiMR rozmawiała Ewa Ploplis (agrofakt.pl).

Więcej na temat grup producenckich: o korzyściach jakie płyną z przynależności do grupy, naborach na dofinansowanie grup producenckich w artykułach: Dofinansowanie grup producentów – trwa nabórZalety członkostwa w grupie producenckiej i Tworzenie grup producentów – rusza nabór wniosków.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *