Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Zostały jeszcze tylko dwa tygodnie, aby rolnicy mogli złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

A jak było w zeszłym roku?

Stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2018 roku określona była na poziomie 1 złotego na 1 litr oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej. Limit maksymalnie zużytego oleju napędowego wynosił 86 l na 1 ha użytków rolnych. Taka sama stawka obowiązywała w 2017 r. Można więc przyjąć, że za każdy ha użytków rolnych rolnik otrzymywał 86 złotych zwrotu akcyzy za olej napędowy, który zużył do produkcji rolnej. A w tym roku…

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Jak obliczyć DJP?

Wspólczynniki przeliczeniowe sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe
Grupa technologiczna zwierząt gospodarczych Współczynnik przeliczenia sztuk bydła na DJP
Buchaje powyżej 6 miesiąca 0,36
Buchaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca 0,9
Buchaje powyżej 18 miesiąca 1,4
Cielęta do 6 miesiąca 0,15
Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku 0,3
Jałowki powyżej 1 roku do 18 miesiąca 0,8
Krowy 1

Wymagane dokumenty

Jak można wyczytać w Ustawie, wniosek o zwrot podatku akcyzowego powinien mieć załączniki:

  • faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
  • oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego;
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Hodowcy bydła mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego

fot. T. Śmigielski

Dokumenty o liczbie DJP wydają Biura Powiatowe ARiMR

-Mamy w tej chwili bardzo duże zainteresowanie rolników, hodowców, dokumentami potwierdzającymi liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w ich posiadaniu – informuje pracownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pile w woj. wielkopolskim. – Zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej stworzyła hodowcom bydła dodatkowe możliwość. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składany w gminie i uzupełniony wydanym przez nas dokumentem pozwoli powiększyć kwotę zwrotu.
Podobna sytuacja jest w biurze ARiMR w Wadowicach w woj małopolskim. – Po ukazaniu się informacji o nowej możliwości odzyskania podatku akcyzowego na portalach internetowych i w urzędach gmin odwiedzają nas hodowcy bydła. Składają podania o wydanie dokumentu o liczbie DJP w ich gospodarstwie. Rolnicy są obsługiwani bardzo sprawnie i otrzymują niezbędny dokument „od ręki” – informuje pracownik biura.

Nie ma róży bez…

W ustawie uwagę zwraca artykuł 4 określajacy limity wydatków na dany rok.
Emocje ochładza ustęp drugi art.4, w którym jest mowa o tym, że: – minister właściwy do spraw rozwoju wsi monitoruje przekroczenie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz w razie potrzeby wdraża mechanizm korygujący.
Dla rolników oznacza to, że: – mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 2, polega na zmniejszeniu stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej w następnym roku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Warto pamiętać o dwóch terminach ubiegania się o zwrot podatku

fot. T. Śmigielski

Kiedy i do kogo z wnioskiem?

Jak informuje ARiMR – Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku. Wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.
Wójt, burmistrz, prezydent miasta przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku. Decyzja o zwrocie akcyzy powinna być wydana do 30 dni od złożenia wniosku przez rolnika.

Z wnioskiem do gminy

Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, woj. wielkopolskie też jest większy ruch petentów. – Ma to związek z nowymi zasadami dotyczącymi zwrotu akcyzy. Hodowcy bydła składają wniosek o zwrot podatku akcyzowego uzupełniając go o dokument uzyskany z ARiMR zawierający przelicznik DJP – wyjaśnia pracownik wydziału finansowego UM w Rogoźnie. – Wypłata kwoty podatku zaakceptowanego przez gminę nastąpi w terminie od 1.04 do 30.04.br – dodaje.

O czym warto pamiętać?

Rolnik może dwa razy w roku składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego, tj. od 1.02 do 28.02 oraz od 1.08 do 31.08. Wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów. Od 2019 roku hodowcy bydła dołączają do wniosku dokument potwierdzający liczbę DPJ uprawniającą do dodatkowego zwrotu podatku akcyzowego. W tym roku stawka zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego wynosi 1 zł a limit  wynosi 100 l na 1 ha użytków rolnych.

 

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *