Wnioski o dotacje: Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój

Jakie warunki należy spełnić, by ubiegać się o unijną dotację w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”? Wiadomo już, że wnioski będą przyjmowane od 10 kwietnia do 9 maja 2017!

Na co można wykorzystać dotację z poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”?

Są pieniądze do wzięcia w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” na materialne lub niematerialne inwestycje, dotyczące przetwarzania i realizacji  handlu hurtowego produktów rolnych. Pomoc można wykorzystać np. na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej przedsięwzięcia na zakupu maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, linii produkcyjnych związanych z prowadzoną działalnością, zakupu aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji, na zakup urządzeń służących poprawie ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. „Koszty budowlane” są kwalifikowalne wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń. Natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania. Ważne, by produkt będący wynikiem przetwarzania, był również produktem rolnym, np. mąka, masło, wełna itp.

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych

Ze wsparcia powinny chętnie korzystać grupy producentów rolnych, które obsługują pełny łańcuch produkcyjny: od pola (od hodowli) aż na stół.

Jak podaje biuro prasowe ARiMR: – Biorąc pod uwagę skalę zainteresowania pierwszym naborem wniosków w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” z grudnia 2015 r., można oczekiwać, że nie zmniejszy się ona znacząco również w 2017 r. Tym bardziej, że zgodnie z Harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 na ten rok zaplanowano przeprowadzenie aż 2 naborów, skierowanych do zakładów przetwórczych i wprowadzających do obrotu produkty rolne.

Wniosek podlega ocenie punktowej. Minimalna liczba punktów wynosi: 6,5 punktów – w przypadku gdy wnioskodawcą jest zakład przetwórczy, 5,0 punktów – w przypadku gdy wnioskodawcą jest rolnik.

Beneficjenci pomocy i wysokość dotacji

Wnioski o pomoc w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” składać mogą podmioty, które prowadzą działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z określonych rodzajów działalności. Skrótowo można do nich zaliczyć:

  • produkcję gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,
  • przetwórstwo mleka i wyrób serów,
  • przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków,
  • przetwórstwo owoców i warzyw,
  • przetwórstwo mięsa.

Wnioskodawca musi mieć numer identyfikacyjny (tzw. nr EP), który nadaje Biuro Powiatowe ARiMR.

Aby skorzystać z działania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”, ważne jest, by produkt będący wynikiem przetwarzania, był również produktem rolnym, np. mąka, masło, wełna itp.

Przewidziana jest refundacja części kosztów kwalifikowalnych w wysokości 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Górna granica pomocy na 1 beneficjenta wynosi 3 mln zł, a dla związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów to 15 mln zł. Dolna wysokość pomocy wynosi 100 tys. zł. Czy to są wystarczające stawki?

– Grupom producentów zależy na poprawie infrastruktury technicznej i działanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” stwarza taką możliwość. Skorzystanie z tego rodzaju dotacji przez grupy producentów rolnych jest łatwiejsze niż przez grupy producentów owoców i warzyw – odpowiada Witold Boguta, prezes Zarządu KZGPOiW. – Obecna trudna sytuacja na rynku owoców i warzyw powoduje, że wiele grup wstrzymuje się od inwestowania, a koszty kwalifikowane ww. działania są zwracane tylko w 50%. Kwota dotacji w tym działaniu 3 mln zł nie dla wszystkich jest atrakcyjna. Za takie pieniądze można kupić tylko maszyny i urządzenia, ale nie wybuduje się przetwórni. Wymaga ona większych nakładów finansowych. Grupy producentów owoców i warzyw oczekują więc wyższych dotacji, w kwocie 10 mln zł. Szacuję wobec tego, że zainteresowanie programem ze strony grup producenckich będzie umiarkowane – odpowiedział Witold Boguta.

Są przewidziane zaliczki dla przedsiębiorców, przy czym niezbędne będzie ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej kwocie zaliczki. Może to być również weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Wsparcie inwestycji w obrót produktami rolno-spożywczymi

Obecna trudna sytuacja na rynku owoców i warzyw powoduje, że wiele grup wstrzymuje się od inwestowania, a koszty kwalifikowane działania z PROW są zwracane w 50%.

Długoterminowe umowy

Warunkiem przyznania pomocy z „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” jest konieczność zawarcia długoterminowej umowy z producentami rolnymi: z rolnikami, grupami producentów rolnych czy też ich związkami. Są jednak wyjątki!

– Grupa producencka, jeżeli przetwarza produkty, pochodzące od swoich członków, nie musi zawierać umów długoterminowych. Są one wymagane przy zawieraniu umów z dostawcami zewnętrznymi – mówi Witold Boguta.

– Wprowadzenie umów długoterminowych ma za zadanie wprowadzenie stabilizacji w relacji przetwórca – grupa producentów rolnych. Dla grup producentów rolnych będzie to stabilizacja zbytu ich produktów, natomiast dla przetwórców będzie to zapewnienie dostaw towaru w odpowiedniej ilości i jakości – podaje z kolei ARiMR.

wparcie dla przetwórstwa ziemniaków

Wnioski o pomoc w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” składać mogą podmioty, które prowadzą działalność w ramach co najmniej jednego z określonych rodzajów działalności (np. przetwórstwo ziemniaków).

Umowy długoterminowe mają jednak i wady, i zalety. Tak je charakteryzuje Michał Szeliga, radca prawny: – Główne zalety umów (producent rolny) to: bezpieczeństwo zbytu; możliwość realnego planowania kierunków prowadzonej produkcji,  dostosowanie podaży do popytu, prowadzenie działalności na zasadzie rachunku ekonomicznego; pewność ceny produktów rolnych, uzyskiwanie stałych cen na produkty rolne w przypadku drastycznej obniżki cen na rynku. Z kolei główne wady to: konieczność spełnienia wysokich wymogów jakościowych; stałość ceny w przypadku wzrostu cen sprzedaży; odpowiedzialność za brak dostarczenia produktów w określonej ilości i jakości.

Jeżeli firma zajmuje się produkcją, taka długoterminowa umowa musi dotyczyć kupna co najmniej połowy potrzebnych produktów. W przypadku świadczonych usług związanych z przechowalnictwem, co najmniej połowa przechowywanego towaru musi pochodzić od producentów rolnych związanych takimi umowami lub od podmiotów (usługodawców), które same skupują produkty z producentami rolnymi, na podstawie takich umów. Ważne jest, by w umowie ustalić ceny.

– Umowy długoterminowe w pierwszej kolejności powinny zawierać mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych, co z uwagi na minimalny okres obowiązywania umów wynosi 3 lata. W zakresie szczegółowych postanowień umów, podmioty umowy długookresowej dostosowują postanowienia umowne do konkretnej sytuacji faktycznej, jednakże muszą mieć na uwadze obowiązkowe postanowienie umowne oraz pisemną formę umowy dotyczącą dostawy produktów rolnych – mówi Michał Szeliga.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *