Wycinka drzew – zaostrzone przepisy wchodzą w życie!

17 czerwca br. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wycinki drzew. Ograniczą one swobodną wycinkę. W niektórych przypadkach wycinka drzew będzie wymagała uzyskania zezwolenia w gminie. Kiedy będzie można wyciąć drzewo, a kiedy nie? Jakie będą stawki opłat za wycięcie drzew? Czyli jakie zmiany zostały wprowadzone do ustawy o ochronie przyrody?

Już tylko kilka dni właściciele zadrzewionych posesji mogą usuwać drzewa bez zastanawiania się, czy chęć takiego czynu muszą zgłosić w odpowiednim urzędzie. Obowiązujące od początku roku liberalne przepisy prawa, zgodnie z którymi właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia wycinać drzewa na swoich posesjach, bez względu na obwód drzew (jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą) niebawem przestaną obowiązywać. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie przyrody. Ustawa została ogłoszona 2 czerwca br. Zacznie obowiązywać 14 dni od opublikowania tj. 17 czerwca br. Ustawa wprowadza zasadnicze zmiany odnośnie wycinki drzew na posesjach.

Najważniejsza wprowadzona zmiana w przepisach polega na tym, że jeśli właściciel wytnie drzewo lub drzewa na własnej posesji i nie zgłosi tego jako wycinkę pod działalność gospodarczą, a następnie w okresie 5 lat od wycinki rozpocznie działalność gospodarczą na tej posesji, będzie musiał wnieść opłatę według stawek za wycinkę drzew pod cele przemysłowe.

Kiedy wycinka drzew nie będzie musiała być zgłoszona?

Ustawa, która zacznie obowiązywać 17 czerwca br., wprowadza zasadnicze zmiany odnośnie wycinki drzew na posesjach.

Nowe przepisy wprowadzają szczegółowe zasady postępowania dotyczące wycinki drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (dodanie ust. 4–20 w art. 83f).

Nie trzeba będzie zgłaszać wycinki do gminy jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nie będzie przekraczał:

– 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

– 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Kiedy trzeba będzie zgłosić wycinkę?

Jeżeli drzewa będą miały większy, niż w/w obwód, właściciele nieruchomości będą musieli zgłosić zamiar usunięcia drzewa lub drzew. Ustawa zakłada, że możliwość usunięcia drzewa nastąpi dopiero gdy nie będzie sprzeciwu ze strony odpowiedniego organu tj. wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Po obowiązkowym zgłoszeniu przez właściciela zamiaru wycinki drzewa lub drzew na posesji, urzędnik będzie mieć obowiązek przeprowadzenia oględzin tych drzew i sporządzenia protokołu. Oględziny takie będą musiały być przeprowadzone w terminie 21 dni od zgłoszenia. Następnie samorząd będzie miał 14 dni na wydanie ewentualnego zakazu. Jeśli samorząd nie zgłosi zastrzeżeń wówczas będzie można dokonać wycinki czyli w tym przypadku będzie obwiązywać zasada tzw. milczącej zgody.

Kiedy urząd może nie zgodzić się na wycinkę drzew?

Jeżeli drzewa będą miały większy, niż w/w obwód, właściciele nieruchomości będą musieli zgłosić zamiar usunięcia drzewa lub drzew

Urząd, tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta będą mógli wnieść sprzeciw odnośnie wycinki tj. nie zgodzić się na nią w przypadku lokalizacji drzewa:

– na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

– na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

–  na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5,

– uznania drzewa za pomnik przyrody (tj. spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3).

W ciągu pół roku od 17 czerwca br. minister środowiska ma także wydać  rozporządzenia, w których mają być określone kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (zmiana w art. 40 ust. 3).

Od 17 czerwca br. będzie także obowiązek uzgodnienia, z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej. Przepis ten nie będzie dotyczyć tylko niektórych gatunków topoli (art. 83a).

Wysokość opłat

W ciągu miesiąca od wejścia w życie nowelizacji przepisów minister środowiska ma wydać rozporządzenia określające wysokość opłat dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew lub krzewów w zależności od obwodu pnia drzewa lub powierzchni krzewu. Do czasu wydania tego rozporządzenia za usunięcie drzewa lub krzewu stosowane będą maksymalne stawki opłat tj. 500 zł za centymetr drzewa.

Przypomnijmy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi od 1 stycznia br. przepisami (wprowadzonymi 16 grudnia 2016 r.) opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Opłatę za usunięcie krzewu – mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty. Stawki opłaty wynikają z uchwały rady gminy, a zatem są ustalane na poziomie lokalnym i dostosowane do warunków miejscowych i polityki danej gminy w zakresie ochrony drzew i krzewów i nie mogą być wyższe niż 500 zł za 1 cm obwodu usuwanego drzewa oraz 200 zł za 1 m2 usuwanych krzewów – informuje Ministerstwo Środowiska.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *