Wykształcenie rolnicze, czyli jakie?

W każdym województwie jest kilkanaście, kilkadziesiąt szkół, w których uczniowie mogą zdobyć wykształcenie rolnicze. Jednym jest to potrzebne aby przejąć gospodarstwo po rodzicach, inni chcą prowadzić biznes kupując gospodarstwo rolne.

Chcę do szkoły policealnej!

szkołach policealnych można zdobyć kwalifikacje na kierunkach: technik turystyki wiejskiejtechnik weterynarii.

Technik turystyki wiejskiej – to nowy zawód dający możliwość pracy w środowisku wiejskim a „narzędziem pracy” jest tu przyroda, kultura, krajobraz, lokalne zabytki. Specjalista w tym zawodzie planuje i organizuje pobyt na wsi turystom oraz wykonuje prace związane z  prowadzeniem gospodarstwa rolnego i agroturystycznego. Z takim wykształceniem można pracować w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach itp. Naukę w zawodzie można podjąć choćby w Szkole Policealnej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie. 

Technik weterynarii – to z kolei zawód o długiej tradycji, ale raczej dla tych, którzy lubią zwierzęta i chcą z nimi pracować. Nic dodać nic ująć. A co po ukończeniu? Praca w lecznicach, schroniskach, zakładach hodowlanych, ogrodach zoologicznych, zakładach przetwórstwa itd. itp. no i oczywiście we własnym gospodarstwie rolnym.

Technik hodowca koni

Technik hodowca koni, to jeden z kierunków kształcenia w PZS w Krzyżowicach (fot. PZS Krzyżowice)

Trzeba wiedzieć, że zdobywając zawód technika weterynarii w przyszłości trzeba prowadzić chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich. W obu przypadkach nauka trwa dwa lata. Zawód technika weterynarii można zdobyć, np. w Powiatowym Zespole Szkół w Krzyżowicach.

Szkoła średnia też jest godna uwagi! Technika są chyba najpopularniejszymi szkołami kształcącymi potencjalnych rolników. Przed kandydatami na technika stoją do wyboru kierunki kształcenia umieszczone w poniższym wykazie.

Wykaz zawodów i specjalności wykształcenia rolniczego średniego zawodowego

 1. technik rolnik; organizuje i nadzoruje prace związane z hodowlą roślin, oraz chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich;
 2. technik ogrodnik; kieruje pracami związanymi z uprawą, hodowlą i produkcją roślin ogrodniczych, zakładaniem i utrzymywaniem terenów zieleni;
 3. technik architektury krajobrazu; przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu; produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski;
 4. technik hodowca o specjalności:
  • a) hodowla drobiu; planuje, organizuje i wykonuje prace związane z chowem i hodowlą drobiu oraz prowadzi sprzedaż drobiu i produktów drobiarskich;
  • b) hodowla zwierząt; organizuje i nadzoruje hodowlę lub chów zwierząt gospodarskich (bydło, konie, trzoda chlewna, owce, drób) w grupach gatunkowych lub na zasadzie chowu mieszanego oraz uczestniczy w badaniach naukowych związanych z chowem i hodowlą zwierząt;
 5. technik hodowca koni; planuje i organizuje wszelkie prace w gospodarstwie hodowlanym oraz uczestniczy w badaniach naukowych dotyczących hodowli koni;
 6. technik pszczelarz; planuje, organizuje, nadzoruje i prowadzi prace związane z hodowlą pszczół, produkcją wosku, miodu i innych produktów pszczelarskich;
 7. technik rybactwa śródlądowego – w przypadku gdy w gospodarstwie są prowadzone chów lub hodowla ryb; organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą i produkcją ryb słodkowodnych w jeziorach, stawach, zbiornikach zaporowych i rzekach;
 8. technik weterynarii – pomaga lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt; wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt;
 9. technik ekonomista;  organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy,
  specjalności:

  • a) ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw rolniczych;
  • b) rachunkowość i rynek rolny;
 10. technik towaroznawca o specjalności surowce rolne; zajmuje się badaniem i oceną właściwości użytkowych towarów  oraz czynników wpływających na jakość;
 11. technik agrobiznesu; posiada umiejętności, które umożliwią mu podjęcie działalności na własny rachunek, np. prowadzenie własnego gospodarstwa agroturystycznego lub organizowania wypoczynku ekoturystycznego;
 12. technik mechanizacji rolnictwa; organizuje, kontroluje i wykonuje prace wymagające użycia maszyn i urządzeń w produkcji rolniczej;
 13. technik melioracji wodnych; wykonuje oraz nadzoruje eksploatację systemów wodno-melioracyjnych dla małych obszarów, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, oczyszczania ścieków, sanitacji wsi;
 14. technik inżynierii środowiska i melioracji; prowadzi prace z zakresu inżynierii sanitarnej, wodnej i melioracyjnej, jak również z zakresu ochrony i rekultywacji środowiska, urządzania terenów miejskich;
 15. technik turystyki wiejskiej; zawód przygotowuje do planowania i organizowania pobytu turystom na obszarach wiejskich, organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;
 16. technik mechanik o specjalności maszyny i urządzenia rolnicze; organizuje, kontroluje i wykonuje prace wymagające użycia maszyn i urządzeń w produkcji rolniczej; diagnozuje uszkodzenia, nadzoruje, wykonuje demontaż, naprawy i montaż maszyn oraz urządzeń rolniczych
efekt pracy technika architektury krajobrazu

Ogród renesansowy, efekt pracy uczniów o specjalności technik architektury krajobrazu (fot.PZS w Krzyżowicach)

Posiadając wykształcenie gimnazjalne czy podstawowe można uzyskać kwalifikacje rolnicze kończąc szkoły dające zasadnicze zawodowe wykształcenie rolnicze. Zasadnicze zawodowe wykształcenie rolnicze to: a) rolnik, b) ogrodnik, c) pszczelarz, d) mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, e) rybak śródlądowy – w przypadku, gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb, f) mechanik maszyn rolniczych, g) mechanik maszyn i urządzeń o specjalności maszyny i urządzenia rolnicze, h) rolnik mechanizator.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

Dość popularnym zawodem dający pełne kwalifikacje rolnicze jest mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. Kwalifikacje w tym zawodzie można uzyskać, np. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim, dodatkowo uzyskując prawo jazdy kategorii T, B oraz nauczyć się jazdy kombajnem zbożowym. Oprócz możliwości prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego po ukończeniu szkoły można znaleźć zatrudnienie we wszelkiego rodzaju warsztatach, przedsiębiorstwach technicznej obsługi maszyn, itp. Nauka w tego typu szkole trwa trzy lata.

Na naukę nigdy nie jest za późno. Nie tylko Jaś może zdobyć wykształcenie rolnicze. Jest też oferta dla Jana!

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Technik mechanizacji rolnictwa to ciekawy zawód

Technik mechanizacji rolnictwa, to również ciekawy zawód (fot. CKZiU Ludów Polski)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  podaje „Wykaz tytułów kwalifikacyjnych w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności” rolniczej zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą. Wymienia się tu następujące zawody:

 1. rolnik: a) wykwalifikowany rolnik, b) mistrz rolnik;
 2. rolnik upraw polowych: a) wykwalifikowany rolnik upraw polowych, b) mistrz – rolnik upraw polowych;
 3. rolnik łąkarz: a) wykwalifikowany rolnik łąkarz, b) mistrz – rolnik łąkarz;
 4. rolnik chmielarz: a) wykwalifikowany rolnik chmielarz, b) mistrz – rolnik chmielarz;
  Aby okiełznać takie zwierzę, dobrze mieć wykształcenie rolnicze, rolnik hodowca bydła(fot.Tadeusz Śmigielski).jpg
  Aby okiełznać takie zwierzę, dobrze mieć wykształcenie rolnicze, rolnik hodowca bydła (fot.Tadeusz Śmigielski)
 5. rolnik hodowca bydła: a) wykwalifikowany rolnik hodowca bydła, b) mistrz – rolnik hodowca bydła;
 6. rolnik hodowca trzody chlewnej: a) wykwalifikowany rolnik hodowca trzody chlewnej, b) mistrz – rolnik hodowca trzody chlewnej;
 7. rolnik hodowca owiec: a) wykwalifikowany rolnik hodowca owiec, b) mistrz – rolnik hodowca owiec;
 8. rolnik hodowca koni: a) wykwalifikowany rolnik hodowca koni, b) mistrz – rolnik hodowca koni;
 9. hodowca drobiu: a) wykwalifikowany hodowca drobiu, b) mistrz – hodowca drobiu;
 10. hodowca zwierząt futerkowych: a) wykwalifikowany hodowca zwierząt futerkowych, b) mistrz – hodowca zwierząt futerkowych;
 11. pszczelarz: a) wykwalifikowany pszczelarz, b) mistrz pszczelarz;
 12. ogrodnik: a) wykwalifikowany ogrodnik, b) mistrz ogrodnik;
 13. ogrodnik sadownik: a) wykwalifikowany ogrodnik sadownik, b) mistrz – ogrodnik sadownik;
 14. ogrodnik szkółkarz: a) wykwalifikowany ogrodnik szkółkarz, b) mistrz – ogrodnik szkółkarz;
 15. ogrodnik warzywnik: a) wykwalifikowany ogrodnik warzywnik, b) mistrz – ogrodnik warzywnik;
 16. ogrodnik upraw kwiaciarskich: a) wykwalifikowany ogrodnik upraw kwiaciarskich, b) mistrz – ogrodnik upraw kwiaciarskich;
 17. ogrodnik pieczarkarz: a) wykwalifikowany ogrodnik pieczarkarz, b) mistrz – ogrodnik pieczarkarz;
 18. traktorzysta – wykwalifikowany traktorzysta;
 19. traktorzysta kombajnista – wykwalifikowany traktorzysta kombajnista;
 20. rolnik obsługi maszyn rolniczych – mistrz rolnik obsługi maszyn rolniczych;
 21. mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych: a) wykwalifikowany mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, b) mistrz – mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;
pasieka w szkole rolniczej

Oryginalne wykształcenie rolnicze: pszczelarz cieszy się sporym zainteresowaniem a mobilna pasieka, to jeden ze sposobów hodowli pszczół (fot. Tadeusz Śmigielski)

Wykształcenie rolnicze można zdobyć też przez Internet

Wszechobecna cyfryzacja dotknęła również edukację rolniczą. Wykształcenie rolnicze można rónież uzyskać zaocznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, np. pod patronatem Technikum Agrobiznesu w Przasnyszu, tel. 660 698 294. Kurs jest adresowany do osób, które chcą zdobyć zawód rolnika lub uzyskać dotację „Młodego rolnika”.

W kolejnych artykułach na stronach agrofakt.pl propozycje zdobycia wykształcenia rolniczego w poszczególnych województwach. Za tydzień: Ucz się na Dolnym Śląsku! ZAPRASZAM.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.8 / 5. Liczba głosów 9

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Udowodnione wyższe plony!Kup teraz Inwestuj w plon

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *