Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce do pracy sezonowej – jak to zrobić?

Wielu rolników skarży się, że zatrudnienie cudzoziemców w Polsce do pracy sezonowej nie jest wcale takie łatwe. Jak to zrobić krok po kroku? Sprawdź, co doradza radca prawny!

O tym, jak zatrudnić cudzoziemca do pracy sezonowej piszą dla Was  Paragrafki”: radca prawny Milena Rutkowska i radca prawny Agata Bożek.  Prowadzą kancelarie prawne i bloga „Paragrafki” (www.paragrafki.pl).

Od 1 stycznia 2018 roku znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej – zezwolenie na pracę sezonową- typ S.

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce do pracy sezonowej

zatrudnienie cudzoziemców w Polsce

Największym problemem producentów owoców w tym sezonie okazuje się być brak chętnych do pracy przy zbiorach. Wielu rolników decyduje się więc na zatrudnienie cudzoziemców.

fot. Pixabay

Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka, w ramach działalności uznanych za sezonowe określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD.

Zezwolenie na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Decyzję wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

We wniosku pracodawca określa, m.in. proponowane wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy,  liczbę godzin pracy, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Do wniosku pracodawca dołącza również dowód wpłaty kwoty  30 zł.

Jeżeli zezwolenie dotyczy obywatela innego kraju niż  Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja lub Ukraina, do wniosku należy dołączyć informację dot. wyniku tzw. testu rynku pracy tj. informacji  starosty  o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

Kiedy starosta może odmówić wydania zezwolenia?

Postępowanie o zezwolenie na pracę sezonową różni się w zależności od tego czy cudzoziemiec jest już w Polsce i posiada tytuł pobytowy umożliwiający wykonywanie pracy w Polsce czy dopiero będzie ubiegał się o wjazd do Polski.

zatrudnienie cudzoziemców w Polsce

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce do pracy sezonowej przy zbiorach jest powszechne.

fot. Pixabay

Starosta odmawia wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca m.in. w sytuacji gdy  podmiot powierzający pracę nie spełnił wymogów proceduralnych dot. udzielenia zezwolenia na pracę albo był karany w związku z powierzeniem pracy cudzoziemcom.

Starosta może także odmówić wydania zezwolenia, jeżeli z okoliczności wynika, że uzyskane zezwolenie może zostać wykorzystane niezgodnie z celem lub uzyskane jest dla pozoru. W przypadku decyzji odmownej, podmiot ma możliwość odwołania się do organu drugiej instancji – ministra właściwego do spraw pracy.

Obowiązki pracodawcy

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Pracodawca powierzający pracę cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową ma m.in. obowiązek:

  • zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem, przetłumaczonej na język  zrozumiały dla cudzoziemca zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu,
  • przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników,  a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów.

Jakie kary grożą za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca? O tym, już niebawem w kolejnym artykule na naszym portalu!

Treść przedstawiona w artykule nie stanowi porady prawnej i nie odnosi się do konkretnego stanu faktycznego. Radca prawny Milena Rutkowska i Radca prawny Agata Bożek nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych w artykule lub działania czy zaniechania podejmowane na jej podstawie. Zamieszczone dane są zgodne ze stanem prawnym na dzień ich publikacji, chyba że wskazano inaczej.

Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z radcą prawnym Mileną Rutkowską lub radcą prawnym Agatą Bożek lub innym prawnikiem, gdyż tylko dogłębna analiza sytuacji faktycznej i prawnej danego przypadku pozwala wyciągać właściwe wnioski na temat konsekwencji prawnych.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *