Dopłaty na zalesianie – rozpoczął się nabór wniosków.

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozpoczął się nabór wniosków o dopłaty na zalesianie. Czasu jest jeszcze dużo, aby złożyć wniosek i uzyskać finansowe wsparcie. Jak duże środki można otrzymać? Do jakich gruntów można uzyskać pomoc na zalesianie i jakie warunki rolnik musi spełnić?

Wsparcie na zalesianie wynosi od 4 984 zł/ha do 7 624 zł/ha. Do tego za ogrodzenie zalesionego terenu 8,82 zł/mb lub za zabezpieczenie drzewek palikami 1132 zł/ha.

 Dopłaty na zalesianie są płatnościami, o charakterze inwestycyjnym, przyznawanymi w ramach działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW 2014-2020.

Dla kogo są przeznaczone dopłaty na zalesianie?

O wsparcie na zalesienie mogą ubiegać się osoby fizyczne lub prawne bądź grupa osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo rolne jest położone na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz które prowadzą działalność rolniczą. Wsparcie na zalesienie jest przyznawane również jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw – mówi Joanna Czarnecka, wicedyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR.

Za ogrodzenie zalesionego terenu można otrzymać 8,82 zł/mb lub za zabezpieczenie drzewek 3 palikami 1132 zł/ha.

Jak duże są dopłaty na zalesianie?

Wsparcie na zalesianie jest zryczałtowaną płatnością z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnych poprawek wykonanych w drugim roku. Wynosi ono od 4 984 zł/ha do 7 624 zł/ha. Wielkość wsparcia uzależniona jest od rodzaju gruntu, na jakim wykonuje się zalesianie. Dodatkowo rolnik może otrzymać pieniądze za ogrodzenie zalesionego terenu w wysokości 8,82 zł/mb lub za zabezpieczenie drzewek 3 palikami  w wysokości 1132 zł/ha – mówi wicedyrektor Czarnecka z ARiMR. Dodaje, że wsparcie jest wypłacane w pierwszym roku dokonania zalesienia jedynie do gruntu, na którym wprowadzone są nasadzenia.

Jakie warunki musi spełnić rolnik, żeby otrzymać dopłaty na zalesianie?

Wsparcie może być przyznane rolnikowi jeżeli:

dopłaty na zalesianie

Wsparcie jest wypłacane w pierwszym roku dokonania zalesienia jedynie do gruntu, na którym wprowadzone są nasadzenia.

  •  został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  •  zobowiązał się do wykonania zalesienia gruntu zgodnie z wymogami planu zalesienia, a gdy jest to przewidziane w planie zalesienia wykonania również jego ogrodzenia lub zabezpieczenia drzewek 3 palikami,
  •  uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego wykonania zalesienia, jeśli planowane wykonanie zalesienia jest przedsięwzięciem, którego realizacja wymaga uzyskania takiej decyzji zgodnie z przepisami ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.). Obowiązek ten dotyczy sadów i gruntów z sukcesją naturalną, które  położone są na obszarach objętych formami ochrony: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Ponadto każdy wniosek musi uzyskać minimum 6 punktów w ramach weryfikacji kryteriów wyboru operacji. W przypadku wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie zostało określonych 7 kryteriów z przypisaną do każdego z nich punktacją. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej ARiMR – mówi wicedyrektor J. Czarnecka z ARiMR.

Czy każdy grunt można zalesić?

Dopłaty do zalesiania są przyznawane do gruntów:

pieniądze na zalesianie z PROW 2014-2020

Pomoc może być przyznana tylko do powierzchni nie większej niż 20 ha. Dotyczy to całego okresu programowania

fot. pixabay

  •  wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne,
  •  użytkowanych jako grunty orne lub sady lub grunty z sukcesją naturalną,
  •  przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego, gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W przypadku braku tego planu oraz tego studium, gdy grunty te zostały przeznaczone do zalesienia w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  •  stanowiących własność rolnika albo własność jego małżonka lub własność jednostki,
  •  o powierzchni co najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m. (wymagania szerokości gruntu nie stosuje się, jeżeli grunty te graniczą z lasem)

Pomoc może być przyznana tylko do powierzchni nie większej niż 20 ha. Dotyczy to całego okresu programowania – komentuje wicedyrektor J. Czarnecka z ARiMR. Dodaje, że grunty te muszą być położone poza obszarami Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) chyba, że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów, a w przypadku braku sporządzenia tych planów – gdy planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów. Grunty zalesione muszą być położone również poza obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba, że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.

Kiedy rolnicy otrzymają dopłaty na zalesianie?

Nabór wniosków o dopłaty na zalesianie potrwa do końca lipca 2018 r. 1 października 2018 r. prezes ARiMR ogłosi (na stronie internetowej agencji) informację o kolejności przyznania wsparcia na zalesienie. Następnie, do 8 października 2018 r., kierownik biura powiatowego ARiMR wyda rolnikowi postanowienie o spełnieniu warunków do przyznania wsparcia na zalesienie.

wsparcie finansowe na zalesianie

Joanna Czarnecka, wicedyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR.

fot. Bartosz Zawadzki

Po otrzymaniu postanowienia, rolnik będzie musiał wykonać zalesienie, z własnych środków finansowych, zgodnie z planem zalesienia. Może to zrobić jesienią br. lub wiosną 2019 r. – mówi wicedyrektor J. Czarnecka z ARiMR. – Po wykonaniu zalesienia rolnik musi złożyć, do kierownika biura powiatowego ARiMR, oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzającym ten fakt. Ma na to czas do 9 czerwca 2019 r. Po złożeniu oświadczenia, kontrolerzy ARiMR zweryfikują poprawność założenia uprawy leśnej, zgodnie z wymogami planu zalesienia. Decyzja o przyznaniu dopłaty na zalesianie jest wydawana w terminie do 60 dni, licząc od dnia złożenia oświadczenia. Natomiast płatność realizowana jest w terminie 30 dni, od dnia, w którym decyzja o przyznanie wsparcia na zalesienie stała się ostateczna – wyjaśnia.

Czy w kolejnych latach rolnikowi przysługuje pomoc finansowa do zalesionego gruntu?

Rolnik może ubiegać się w kolejnych latach o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej do zalesionego gruntu. Premia pielęgnacyjna jest przyznawana corocznie przez okres 5 lat. Termin ten liczy się od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej. Natomiast premia zalesieniowa jest przyznawana corocznie przez okres 12 lat. Okres ten liczy się od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej – informuje wicedyrektor Czarnecka z ARiMR.

Po otrzymaniu postanowienia, rolnik będzie musiał wykonać zalesienie, z własnych środków finansowych

Czy wszyscy zainteresowani mogą otrzymać dopłaty na zalesianie?

To już czwarty nabór. Liczba składanych wniosków co roku jest na podobnym poziomie z tendencją raczej spadkową. Do 2017 r. każdy rolnik, który spełnił wymogi, otrzymał co najmniej wymagalną minimalną liczbę punktów w ramach weryfikacji kryteriów wyboru operacji i wykonał zalesienie zgodnie z wymogami planu zalesienia otrzymał wsparcie. Przy założeniu, że liczba wniosków w tym naborze będzie podobna jak w poprzednich, co jest bardzo prawdopodobne, każdy rolnik może liczyć na pomoc finansową w założeniu uprawy leśnejAgata Kołodziejska, naczelnik Wydziału Płatności Zalesieniowych i Prognozowania w Departamencie Płatności Bezpośrednich ARiMR.

Gdzie i w jaki sposób należy składać wnioski?

Wnioski o przyznanie dopłaty na zalesianie można składać, w wersji papierowej, do 31 lipca br. do kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 22

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *