Dopłaty na zalesianie – rozpoczął się nabór wniosków.

Download PDF

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozpoczął się nabór wniosków o dopłaty na zalesianie. Czasu jest jeszcze dużo, aby złożyć wniosek i uzyskać finansowe wsparcie. Jak duże środki można otrzymać? Do jakich gruntów można uzyskać pomoc na zalesianie i jakie warunki rolnik musi spełnić?

Wsparcie na zalesianie wynosi od 4 984 zł/ha do 7 624 zł/ha. Do tego za ogrodzenie zalesionego terenu 8,82 zł/mb lub za zabezpieczenie drzewek palikami 1132 zł/ha.

 Dopłaty na zalesianie są płatnościami, o charakterze inwestycyjnym, przyznawanymi w ramach działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW 2014-2020.

Dla kogo są przeznaczone dopłaty na zalesianie?

O wsparcie na zalesienie mogą ubiegać się osoby fizyczne lub prawne bądź grupa osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo rolne jest położone na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz które prowadzą działalność rolniczą. Wsparcie na zalesienie jest przyznawane również jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw – mówi Joanna Czarnecka, wicedyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR.

Za ogrodzenie zalesionego terenu można otrzymać 8,82 zł/mb lub za zabezpieczenie drzewek 3 palikami 1132 zł/ha.

Jak duże są dopłaty na zalesianie?

Wsparcie na zalesianie jest zryczałtowaną płatnością z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnych poprawek wykonanych w drugim roku. Wynosi ono od 4 984 zł/ha do 7 624 zł/ha. Wielkość wsparcia uzależniona jest od rodzaju gruntu, na jakim wykonuje się zalesianie. Dodatkowo rolnik może otrzymać pieniądze za ogrodzenie zalesionego terenu w wysokości 8,82 zł/mb lub za zabezpieczenie drzewek 3 palikami  w wysokości 1132 zł/ha – mówi wicedyrektor Czarnecka z ARiMR. Dodaje, że wsparcie jest wypłacane w pierwszym roku dokonania zalesienia jedynie do gruntu, na którym wprowadzone są nasadzenia.

Jakie warunki musi spełnić rolnik, żeby otrzymać dopłaty na zalesianie?

Wsparcie może być przyznane rolnikowi jeżeli:

dopłaty na zalesianie

Wsparcie jest wypłacane w pierwszym roku dokonania zalesienia jedynie do gruntu, na którym wprowadzone są nasadzenia.

  •  został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  •  zobowiązał się do wykonania zalesienia gruntu zgodnie z wymogami planu zalesienia, a gdy jest to przewidziane w planie zalesienia wykonania również jego ogrodzenia lub zabezpieczenia drzewek 3 palikami,
  •  uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego wykonania zalesienia, jeśli planowane wykonanie zalesienia jest przedsięwzięciem, którego realizacja wymaga uzyskania takiej decyzji zgodnie z przepisami ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.). Obowiązek ten dotyczy sadów i gruntów z sukcesją naturalną, które  położone są na obszarach objętych formami ochrony: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Ponadto każdy wniosek musi uzyskać minimum 6 punktów w ramach weryfikacji kryteriów wyboru operacji. W przypadku wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie zostało określonych 7 kryteriów z przypisaną do każdego z nich punktacją. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej ARiMR – mówi wicedyrektor J. Czarnecka z ARiMR.

Czy każdy grunt można zalesić?

Dopłaty do zalesiania są przyznawane do gruntów:

pieniądze na zalesianie z PROW 2014-2020

Pomoc może być przyznana tylko do powierzchni nie większej niż 20 ha. Dotyczy to całego okresu programowania

fot. pixabay

  •  wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne,
  •  użytkowanych jako grunty orne lub sady lub grunty z sukcesją naturalną,
  •  przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego, gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W przypadku braku tego planu oraz tego studium, gdy grunty te zostały przeznaczone do zalesienia w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  •  stanowiących własność rolnika albo własność jego małżonka lub własność jednostki,
  •  o powierzchni co najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m. (wymagania szerokości gruntu nie stosuje się, jeżeli grunty te graniczą z lasem)

Pomoc może być przyznana tylko do powierzchni nie większej niż 20 ha. Dotyczy to całego okresu programowania – komentuje wicedyrektor J. Czarnecka z ARiMR. Dodaje, że grunty te muszą być położone poza obszarami Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) chyba, że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów, a w przypadku braku sporządzenia tych planów – gdy planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów. Grunty zalesione muszą być położone również poza obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba, że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.

Kiedy rolnicy otrzymają dopłaty na zalesianie?

Nabór wniosków o dopłaty na zalesianie potrwa do końca lipca 2018 r. 1 października 2018 r. prezes ARiMR ogłosi (na stronie internetowej agencji) informację o kolejności przyznania wsparcia na zalesienie. Następnie, do 8 października 2018 r., kierownik biura powiatowego ARiMR wyda rolnikowi postanowienie o spełnieniu warunków do przyznania wsparcia na zalesienie.

wsparcie finansowe na zalesianie

Joanna Czarnecka, wicedyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR.

fot. Bartosz Zawadzki

Po otrzymaniu postanowienia, rolnik będzie musiał wykonać zalesienie, z własnych środków finansowych, zgodnie z planem zalesienia. Może to zrobić jesienią br. lub wiosną 2019 r. – mówi wicedyrektor J. Czarnecka z ARiMR. – Po wykonaniu zalesienia rolnik musi złożyć, do kierownika biura powiatowego ARiMR, oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzającym ten fakt. Ma na to czas do 9 czerwca 2019 r. Po złożeniu oświadczenia, kontrolerzy ARiMR zweryfikują poprawność założenia uprawy leśnej, zgodnie z wymogami planu zalesienia. Decyzja o przyznaniu dopłaty na zalesianie jest wydawana w terminie do 60 dni, licząc od dnia złożenia oświadczenia. Natomiast płatność realizowana jest w terminie 30 dni, od dnia, w którym decyzja o przyznanie wsparcia na zalesienie stała się ostateczna – wyjaśnia.

Czy w kolejnych latach rolnikowi przysługuje pomoc finansowa do zalesionego gruntu?

Rolnik może ubiegać się w kolejnych latach o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej do zalesionego gruntu. Premia pielęgnacyjna jest przyznawana corocznie przez okres 5 lat. Termin ten liczy się od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej. Natomiast premia zalesieniowa jest przyznawana corocznie przez okres 12 lat. Okres ten liczy się od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej – informuje wicedyrektor Czarnecka z ARiMR.

Po otrzymaniu postanowienia, rolnik będzie musiał wykonać zalesienie, z własnych środków finansowych

Czy wszyscy zainteresowani mogą otrzymać dopłaty na zalesianie?

To już czwarty nabór. Liczba składanych wniosków co roku jest na podobnym poziomie z tendencją raczej spadkową. Do 2017 r. każdy rolnik, który spełnił wymogi, otrzymał co najmniej wymagalną minimalną liczbę punktów w ramach weryfikacji kryteriów wyboru operacji i wykonał zalesienie zgodnie z wymogami planu zalesienia otrzymał wsparcie. Przy założeniu, że liczba wniosków w tym naborze będzie podobna jak w poprzednich, co jest bardzo prawdopodobne, każdy rolnik może liczyć na pomoc finansową w założeniu uprawy leśnejAgata Kołodziejska, naczelnik Wydziału Płatności Zalesieniowych i Prognozowania w Departamencie Płatności Bezpośrednich ARiMR.

Gdzie i w jaki sposób należy składać wnioski?

Wnioski o przyznanie dopłaty na zalesianie można składać, w wersji papierowej, do 31 lipca br. do kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena / 5. Liczba głosów

Pszenica ozima RGT TrefferKup teraz Wysoki i stabilny plon nawet na słabszych stanowiskach

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o