Prawo: nowe obowiązki dla grup producentów rolnych

Pod koniec kadencji ostatniego rządu powstała długo zapowiadana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowelizacja ustawy dotyczącej grup producentów rolnych, wprowadzająca kilka bardzo istotnych zmian w sposobie ich tworzenia i funkcjonowania. Co istotne, zmiany dotyczą nie tylko grup nowo zakładanych, ale również grup już istniejących, nakazując im dostosowanie się do nowych przepisów.

W informacjach kierowanych do mediów poprzedni minister rolnictwa wyjaśniał, że nowelizacja była potrzebna z uwagi na konieczność dostosowania ustawy o grupach producentów rolnych do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a także ma zachęcić rolników do organizowania się w grupy producentów. O ile raczej wątpliwym jest, że wprowadzenie nowych obowiązków zachęci rolników do zakładania nowych grup, to należy liczyć na to, że w końcu nastąpi uruchomienie działania Tworzenie grup i organizacji producentów w ramach PROW 2014–2020.

Podstawową zmianą wprowadzoną przepisami ustawy zmieniającej jest przeniesienie tworzenia i nadzoru nad grupami producentów rolnych z kompetencji właściwego Marszałka Województwa do kompetencji dyrektora Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na siedzibę grupy. Również grupy producentów rolnych, które zostały zarejestrowane przed wejściem w życie zmienionych przepisów, zostają automatycznie przeniesione do Agencji Rynku Rolnego.

producentów

ARR nie przedstawiła jeszcze formularza planu biznesowego, więc trudno określić, jak rozbudowany będzie to dokument.

Nowością jest też konieczność sporządzenia przez nowo rejestrowane grupy producentów planu biznesowego, który tworzony będzie na okres 5 lat na formularzu opracowanym przez ARR, zgodnie z wytycznymi ministra rolnictwa określonymi w rozporządzeniu. Wprowadzanie zmian do planu biznesowego będzie możliwe, przy czym wniosek o zmianę planu złożony musi zostać w terminie do 3 miesięcy przed zakończeniem danego roku działalności grupy, którego zmiana dotyczy. ARR nie przedstawiła jeszcze formularza planu biznesowego, więc trudno określić, jak rozbudowany będzie to dokument, ale z całą pewnością można przyjąć, że w porównaniu z wcześniej obowiązującym planem działania grupy będzie bardziej szczegółowy.

Nowa ustawa wprowadza też obowiązek składania corocznie dyrektorowi ARR sprawozdania dotyczącego obrotu produktem w terminie 2 miesięcy od zakończenia danego roku działalności. Sprawozdanie składane będzie na formularzu opracowanym przez prezesa ARR.

Nowością jest konieczność sporządzenia przez nowo rejestrowane grupy producentów planu biznesowego, który tworzony będzie na okres 5 lat na formularzu opracowanym przez ARR, zgodnie z wytycznymi ministra rolnictwa określonymi w rozporządzeniu.

Ustawa wprowadza również ważną zmianę dotyczącą wspólników grup producentów poprzez rozbudowanie dotychczasowego ograniczenia posiadania nie więcej niż 20% głosów na zgromadzeniu wspólników. Nowe przepisy każą uwzględniać w limicie 20% głosów także głosy posiadane pośrednio w osobach prawnych (np. spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością) lub spółkach osobowych (np. spółkach jawnych) będących członkami tej samej grupy producentów, a także gdy członkowie zarządu osoby prawnej będącej członkiem grupy stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej osoby prawnej będącej członkiem grupy.

Największy problem będą mieć grupy producentów, których członkami jest kilka osób prawnych posiadających tych samych wspólników lub członkiem grupy jest osoba fizyczna, która jest udziałowcem w spółkach również będących członkami grupy.

Nowym obowiązkiem jest również konieczność corocznej produkcji produktów, dla których utworzono grupę, przez każdego z członków (wcześniej, co potwierdziły wyrokami sądy administracyjne, takiej konieczności nie było), a także obowiązek sprzedaży do grupy co najmniej 80% wyprodukowanych przez siebie produktów.

Zmiany wprowadzone ustawą dotyczące nowych wymogów związanych z rejestracją grup producentów rolnych odnoszą się nie tylko do nowo zakładanych grup, ale też do grup już istniejących. Zgodnie z art. 4 ustawy zmieniającej, grupy zarejestrowane przed dniem wejścia w życie ustawy składają, w rocznym terminie od dnia wejścia w życie ustawy, do dyrektora ARR właściwego ze względu na siedzibę grupy wniosek o potwierdzenie spełnienia warunków uznania jej za grupę producentów.

Będzie konferencja dotycząca rolnictwa; zmiany dot. grup producentów

Zmiany wprowadzone ustawą dotyczące nowych wymogów związanych z rejestracją grup producentów rolnych odnoszą się nie tylko do nowo zakładanych grup, ale też do grup już istniejących.

Największy problem będą mieć grupy producentów, których członkami jest kilka osób prawnych posiadających tych samych wspólników lub członkiem grupy jest osoba fizyczna, która jest udziałowcem w spółkach również będących członkami grupy. Takie grupy w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy będą zmuszone do zmiany składu osobowego. W przeciwnym razie nastąpi wykreślenie grupy z rejestru, co jest równoznaczne z utratą statusu grupy producentów rolnych.

Wpisany do rejestru podmiot może również utracić status grupy producentów rolnych na wniosek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, której ustawa przyznaje prawo do wnioskowania do dyrektora ARR o wykreślenie grupy z rejestru.

Nowe przepisy dotyczące grup producentów, wbrew prezentowanym opiniom polityków, raczej utrudniają tworzenie i funkcjonowanie grup. Trudno w tym momencie ocenić, jak wpłyną one na powstawanie nowych grup producentów i czy doprowadzą do likwidacji już istniejących. Wątpliwości prawne budzi przede wszystkim narzucanie już istniejącym grupom obowiązków, których niespełnienie doprowadzi do ich wykreślenia z rejestru.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *