Strefa ASF – dofinansowanie do 100 tys. zł dla producentów trzody chlewnej

Download PDF

Do 31 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków na dofinansowanie producentów trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF. Już kolejny raz strefa ASF otrzymuje wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Producenci świń  mogą otrzymać nawet 100 tys. zł. Warto się pospieszyć i złożyć wniosek!

Wnioski o pomoc można składać w ramach poddziałania 5.2 pt. Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.

Strefa ASF

Małgorzata Niemiec, dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

fot. Ewa Ploplis

Do chwili obecnej mamy złożonych kilkanaście wniosków – mówi Małgorzata Niemiec, dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). – Oznacza to, że zainteresowanie dofinansowaniem nie jest duże, ale czekamy jeszcze na wnioski, które zostały złożone drogą pocztową. Zachęcamy producentów trzody chlewnej z obszarów ASF do składania wniosków – dodaje.

Na co można otrzymać dofinansowanie w strefie ASF?

Producenci świń mogą otrzymać dofinansowanie na wykonanie ogrodzenia chlewni lub utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej – mówi dyr. Niemiec z ARiMR.

Kto może starać się o dofinansowanie produkcji świń w strefie ASF?

O wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy, tj. osoby fizyczne, osoby prawne albo spółki osobowe i wspólnicy spółek cywilnych, którzy:

O pomoc mogą ubiegać się: osoby fizyczne, osoby prawne, spółki osobowe i wspólnicy spółek cywilnychM. Niemiec dyr. DDI ARiMR

 • są, co najmniej od dnia założenia wniosku o przyznanie pomocy, posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości położonej w strefie ASF, czyli terenu dotkniętego i zagrożonego afrykańskim pomorem świń,
 • prowadzą chów lub hodowlę świń na poziomie, co najmniej 300 sztuk na obszarze tzw. strefie ASF,
 • posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Strefa ASF – pomoc dla indywidualnych producentów świń

W przypadku gdy rolnikiem jest osoba fizyczna, w dniu złożenia wniosku musi spełniać jeszcze kolejne warunki. Producent trzody chlewnej musi być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Składający wniosek musi być także osobą pełnoletnią – wyjaśnia dyr. M. Niemiec z ARiMR.

 Strefa ASF – pomoc dla osób prawnych

pomoc dla obszarów ASF

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych, max do 80%, kosztów kwalifikowanych

W przypadku, gdy o dofinansowanie stara się osoba prawna albo spółka osobowa w dniu złożenia wniosku musi spełniać także dodatkowe warunki. Musi posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – mówi dyr. M. Niemiec z ARiMR.

W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, wymogiem jest wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium Polski w ramach oddziału. Oddział musi być wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – wyjaśnia dyr. Niemiec.

Natomiast w przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej, pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce. Wymogiem jest, aby nieruchomość, na której jest prowadzony chów lub hodowla świń, była położona w strefie ASF. Nieruchomość taka musi także stanowić wkład wniesiony do tej spółki, co najmniej do dnia złożenia wniosku – dodaje dyr. Niemiec.

Strefa ASF- ogrodzenie chlewni

Producenci świń mogą otrzymać dofinansowanie na wykonanie ogrodzenia chlewni, które:

 • otoczy chlewnię położoną na obszarze ASF wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń, w tym miejsca, w których składuje się paszę, ściółkę oraz sprzęt do obsługi świń,
 • zabezpieczy chlewnię przed przedostaniem się zwierząt, w tym przez podkopanie,
 • obejmie wyłącznie teren niezbędny do zapobieżenia rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń,
 • obejmie teren o powierzchni mniejszej lub większej niż teren, o którym mowa wcześniej wyłącznie, gdy nie ma możliwości ogrodzenia tylko wyłącznie samego terenu lub jest ono nieracjonalne,
 • ma długość nieprzekraczającą 1500 m,
 • ma wysokość co najmniej 1,5 m,
 • jest na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem,
 • będzie posiadać zamykane bramy wjazdowe i furtki.

Obszar ASF – utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej

Producenci trzody chlewnej, mogą także otrzymać pomoc finansową na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, która jest funkcjonalnie związana z chlewnią położoną na obszarze ASF. Budowa w/w niecki musi być wykonana w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń i spełniać następujące warunki:

walka z ASF

Budowa niecki dezynfekcyjnej musi być wykonana w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się ASF i musi spełniać warunki

 • musi mieć wymiary dostosowane do szerokości i wysokości pojazdów, które przez nią przejeżdżają i do obwodu kół tych pojazdów,
 • musi zabezpieczyć przed przesiąkaniem środka dezynfekcyjnego do podłoża,
 • musi zapewnić zabezpieczenie środka dezynfekcyjnego przed działaniem czynników zewnętrznych, w tym przez zadaszenie.

 Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych – odpowiada dyr. Niemiec z ARiMR. Dodaje, że pomoc jest przyznawana na podstawie umowy zawieranej przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi, w przypadku rolników maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta. W przypadku spółek wodnych lub związku spółek wodnych dofinansowanie może wynieść maksymalnie 500 tys. zł – mówi dyr. Niemiec. Dodaje, że koszty ogólne uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych. Koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania oraz zakupu patentów i licencji związanych z zakupem sprzętu do melioracji uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Na co dokładnie mogą otrzymać dofinansowanie rolnicy z obszarów ASF?

W przypadku rolników – producentów trzody chlewnej ze strefy ASF dofinansowanie można otrzymać na:

Walka z  ASF

Strefa ASF – wnioski o przyznanie pomocy należy składać do 31 stycznia 2018 r.

 • budowę, przebudowę, remont budynków lub budowli w celu utworzenia zadaszonej niecki dezynfekcyjnej lub wykonanie ogrodzenia. Dotyczy to także: zakupu lub montażu instalacji technicznej, zakupu wyposażenia, kosztów rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna do realizacji tej operacji,
 • transport materiałów,
 • montaż.

Dofinansowanie obejmuje także tzw. koszty ogólne, tj.:

 •  koszt przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: kosztorysów, projektów budowlanych lub architektoniczno-budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości;
 •  sprawowania nadzoru inwestorskiego,
 •  koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

 Jakie koszty nie są uznawana przy przyznaniu pomocy?

Walka z ASF

Budowa ogrodzenia chlewni ma być w celu zapobiegania rozpowszechnianiu się ASF

Zakres dofinansowanych kosztów nie obejmuje m. in.: nabycia nieruchomości, podatku od towarów i usług  tj. VAT, nabycia rzeczy używanych, leasingu zwrotnego, kosztów związanych z umową leasingu, w szczególności marży finansującego oraz ubezpieczenia i kosiarek innych niż samojezdne albo stanowiących osprzęt do ciągnika.

Strefa ASF – gdzie należy składać wnioski o przyznanie pomocy?

Wniosek o przyznanie pomocy, wraz z kompletem załączników, należy złożyć, do 31 stycznia br., w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie nieruchomości, na której jest prowadzony chów lub hodowla świń. Wniosek można także złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej.

Warto dodać, że w jednym naborze można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomoc.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o