Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych – rusza nabór wniosków!

Download PDF

Od 28 września br. rusza nabór wniosków 0 wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych  na inwestycje w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków ewentualnych  klęsk żywiołowych oraz niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Kto może się starać o finansowe wsparcie? Jak dużo pieniędzy można otrzymać? Jakie warunki trzeba spełnić? 

Ewa Ploplis, agrofakt.pl: 28 września br. rozpocznie się nabór wniosków na wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, które mają zapobiegać skutkom klęsk żywiołowych. Proszę przypomnieć nazwę działania, w ramach którego jest realizowana pomoc.

Małgorzata Niemiec, dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Przemysłu (ARiMR) – Jest to działanie o nazwie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.

EP: Do kogo jest skierowane wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych?

wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych z obszarów ASF

MN – Ta forma wsparcia kierowana jest do dwóch grup docelowych odbiorców pomocy. Pierwszą są rolnicy: osoby fizyczne lub osoby prawne, które są posiadaczami  samoistnymi lub zależnymi nieruchomości na obszarze objętym afrykańskim pomorem świń (ASF). Muszą one także prowadzić chów lub hodowlę świń na poziomie, co najmniej 300 sztuk na obszarze ASF.

Druga, docelowa grupa beneficjentów to spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których więcej niż połowę członków spółki stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Spółka została utworzona do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do: ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią, melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, będących w posiadaniu członków spółki wodnej.

Czy w przypadku związku spółek wodnych warunki muszą spełnić wszystkie spółki?

– Tak. W przypadku związku spółek wodnych wsparcie będzie przyznawane, jeżeli każda ze spółek tworzących ten związek spełnia warunki określone dla spółki.

Na co rolnik może wykorzystać środki finansowe z gospodarstw położonych na obszarach ASF?

wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Małgorzata Niemiec, dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Przemysłu (ARiMR)

fot. Ewa Ploplis

– Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych na terenach dotkniętych ASF będzie można uzyskać na inwestycje, polegające na wykonaniu ogrodzenia chlewni. Środki można także przeznaczyć na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, funkcjonalnie związanej z chlewnią położoną na obszarze ASF. Inwestycja taka musi być zrealizowana w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń.

Na co mogą otrzymać wsparcie spółki i związki spółek?

– W przypadku spółek wodnych i związku spółek wodnych będzie można otrzymać wsparcie na zaopatrzenie w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych, służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym zwilgoceniem, spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

Na jakie dokładnie inwestycje rolnicy z terenów ASF mogą przeznaczyć pieniądze w ramach tego wsparcia?

Pieniądze można przeznaczyć m.in. na  budowę ogrodzenia chlewni lub budowę niecki dezynfekcyjnej M. Niemiec ARiMR

– W przypadku rolników kosztami kwalifikowalnymi mogą być koszty budowy, przebudowy, remontu budynków lub budowli, wykonania ogrodzenia wraz z zakupem lub montażem instalacji technicznej. Mogą być przeznaczone na zakup wyposażenia. Możliwe będzie również uzyskanie dofinansowania na koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych, pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna do realizacji inwestycji. Kosztami kwalifikowalnymi są także koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji, a także koszty montażu.

A w przypadku spółek wodnych i związku spółek, jakie koszty są uznawane?

– W przypadku spółek wodnych i związku spółek wodnych dofinansowanie można uzyskać na zakup nowego sprzętu, służącego utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych. Sprzęt musi być wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed skutkami powodzi lub deszczu nawalnego.

Zakup może w szczególności dotyczyć: ciągników, koparek, rębaków do drewna, kos spalinowych, kosiarek samojezdnych oraz osprzętu do koparek i ciągników, w tym kosiarek, odmularek i przyczep. Można również otrzymać pomoc na zakupu lub rozwój oprogramowania oraz zakup patentów i licencji związanych z ww. sprzętem w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych. Współfinansowaniu mogą również podlegać koszty transportu do miejsca realizacji operacji maszyn i urządzeń objętych inwestycją.

Jak dużą pomoc mogą otrzymać rolnicy z terenów ASF?

wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Do 100 tys. zł wsparcia inwestycji w gospodarstwach dla rolników z obszarów ASF

– Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości do 80% tych kosztów.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi, w przypadku rolników, maksymalnie na jednego beneficjenta 100 tys. zł.

A w przypadku spółek wodnych, jak duże jest to wsparcie inwestycji?

– W przypadku spółek wodnych lub związku spółek wodnych wsparcie wynosi 100 tys. zł

Warto dodać, że koszty ogólne uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Koszty transportu do miejsca realizacji operacji materiałów służących realizacji inwestycji, a także koszty montażu uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Jakie są kryteria i zasady ustalania kolejności przysługiwania pomocy w przypadku rolników z obszarów ASF?

– W przypadku rolników punkty są przyznawane jeśli średnia liczba świń w stadzie wynosi:

  • od 300 do 800 świń –  od 2 do 6 punktów,
  • od 800 do 1200 świń – od 2 do 6 punktów,
  • powyżej 1200 świń – 2 punkty.

Jeżeli operacja dotyczy niecki dezynfekcyjnej – przyznaje się 2 punkty.

Jak przedstawia się punktacja w przypadku spółek wodnych i związku spółek wodnych?

wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Do 100 tys. zł wsparcia, a ARiMR, dla inwestycji zapobiegającym skutkom klęsk żywiołowych realizowanych przez spółki wodne i związki spółek wodnych

– W przypadku spółek wodnych i związków spółek wodnych, jeżeli powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej lub związku spółek wodnych wynosi:

  • mniej niż 600 ha – przyznaje się 0 punktów,
  • od 600 do 3600 ha – przyznaje się od 0 do 15 punktów,
  • więcej niż 3600 ha – przyznaje się 15 punktów.

Jeżeli spółka wodna albo związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne, co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 r. przyznaje się 2 punkty.

Jak ustala się punkty i kolejność przysługiwania pomocy w przypadku rolników?

– Punkty i kolejność przysługiwania pomocy w przypadku wniosków złożonych przez rolników ustala się na podstawie danych zawartych w:

Do 100 tys. zł dla rolników z terenów ASF i do 400 tys. zł dla spółek wodnych i związków spółek M. Niemiec ARiMR

  •  rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, dostępnych w tym rejestrze na dzień złożenia Wniosku;
  •  kosztorysie inwestorskim lub kopii projektu budowlanego dotyczących niecki dezynfekcyjnej, dołączonych do Wniosku.

A w przypadku spółek wodnych, jak ustala się punkty?

W przypadku spółek wodnych związków spółek wodnych punkty ustala się na podstawie danych zawartych w:

  • uchwale w sprawie budżetu lub planu finansowego spółki wodnej lub związku spółek wodnych na rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy,
  • zaświadczeniu wystawionym przez wójta, burmistrza lub prezydenta, że spółka wodna lub związek spółek wodnych działa na terenie gminy poszkodowanej przez powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwukrotnie od dnia 1 stycznia 1997 r.

Jak jest minimalna liczna punktów kwalifikująca projekt do wsparcia?

W przypadku operacji realizowanych przez rolników są to 2 punkty, a w przypadku operacji realizowanych przez spółki wodne i związki spółek wodnych trzeba uzyskać minimum 2,5 punktu.

Do kiedy będzie można składać wnioski o wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych?

– Wnioski można składać do 27 października 2017 r.

Gdzie należy składać wnioski?

– W Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek może zostać złożony osobiście lub wysłany pocztą. Należy pamiętać, aby nadać go w placówce pocztowej w terminie naboru, czyli najpóźniej do 27 października 2017 roku.

Dziękuję za rozmowę.

Z Małgorzatą Niemiec, dyrektorem Departamentu Działań Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozmawiała Ewa Ploplis (agroFakt.pl).

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o