Brexit. Jak się przygotować na niego mają eksporterzy?

Download PDF

Wielka Brytania opuściła UE z końcem dnia 31 stycznia 2020 r. 1 luty tego roku stał się pierwszym dniem rozpoczęcia okresu przejściowego, który będzie trwać do końca 2020 roku. To czas na wynegocjowanie przyszłych relacji oraz dostosowanie się do nowych warunków współpracy. Brexit – jak się przygotować na niego powinni eksporterzy?

Okres przejściowy oznacza  dla polskich przedsiębiorców i obywateli brak zasadniczych zmian w relacjach z Wielką Brytanią do końca 2020 r.:

 • Utrzymanie dotychczasowych zasad związanych ze swobodą przepływu osób
 • Brak ceł, kontyngentów i innych dodatkowych barier w handlu. Wielka Brytania pozostanie w unii celnej z UE i będzie uczestnikiem wspólnego rynku UE
 • Utrzymanie obecnych zasad przekraczania granicy UE-Wielka Brytania. Nadal będzie można podróżować do i z Wielkiej Brytanii na podstawie dowodu osobistego
 • Możliwość eksportu towarów do Wielkiej Brytanii na obecnych zasadach. Nie będzie potrzeby składania zgłoszeń celnych posiadania dodatkowych dokumentów (np. świadectw pochodzenia), niewymaganych dotychczas certyfikatów dla produktów. Wielka Brytania nadal będzie respektować wszystkie regulacje Unii Europejskiej w tym zakresie
 • Obowiązywanie dotychczasowych przepisów w zakresie VAT i akcyzy, w tym limitów zwolnień dla podróżnych, funkcjonowania podatkowych systemów informatycznych itp.
 • Brak zmian w zakresie ew. obowiązków dot. uzyskania licencji, pozwoleń lub spełniania norm sanitarnych czy fitosanitarnych dla produktów rolno-spożywczych
 • Utrzymanie dotychczasowych zasad wykonywania transportu drogowego i lotniczego pomiędzy UE a Wielką Brytanią
 • Dalsze wzajemne uznawania kwalifikacji zawodowych dla przedstawicieli zawodów regulowanych
 • Utrzymanie jednolitego paszportu dla usług finansowych

Negocjacje i co dalej?

Umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE przewiduje możliwość jednorazowego przedłużenia okresu przejściowego o rok lub dwa. Jednak Londyn już zapowiedział, że nie przedłuży okresu przejściowego. Rząd brytyjski informuje również, że preferowaną przez Wielką Brytanię formą współpracy będzie umowa o wolnym handlu.

Po zakończeniu okresu przejściowego warunki współpracy gospodarczej zależeć będą od zapisów przyszłej umowy o wolnym handlu. Obecnie nie sposób przesądzić jak będą wyglądać relacje na linii UE-Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 roku. Jednak z pewnością nie będą one takie same jak dzisiaj. W handlu z Wielką Brytanią pojawią się dodatkowe obowiązki i ograniczenia.

Bezumowny brexit. Jak się przygotować?

Czarnym scenariuszem byłby bezumowny brexit czyli brak uregulowania przyszłych relacji między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem do końca 2020 r. Relacje gospodarcze pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią byłyby wówczas oparte na  zasadach Światowej Organizacji Handlu.

Oznacza to m.in. wprowadzenie ceł i kontroli celnych (jak obecnie dla krajów spoza Unii Europejskiej). A także: zmiany w zasadach rozliczania VAT, podatku akcyzowego, konieczność dostosowania przedsiębiorców i eksporterów do brytyjskich regulacji.

Brexit bez umowy – eksport

brexit bez umowy

Brexit. Jak się przygotować na niego powinni eksporterzy?

fot. Pixabay

Bezumowny brexit – jak się przygotować? Jak podaje resort rolnictwa, w przypadku brexitu bez umowy pojawi się konieczność dopełniania przez przedsiębiorców standardowych formalności celnych. Chodzi o składanie zgłoszeń i deklaracji celnych oraz płacenie należności celnych i podatkowych (VAT i akcyza). Podmioty, które aktualnie nie dokonują obrotu towarowego z krajami spoza UE, będą zobowiązane do zarejestrowania się w usłudze e-Klient na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych (PUESC).

Eksport zwierząt, żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego

 • Przy eksporcie zwierząt, materiału biologicznego, pasz, ubocznych produktów jak również produktów pochodzenia zwierzęcego nie zostaną wprowadzone weterynaryjne kontrole graniczne
 • Przy eksporcie żywności i pasz nie będzie dodatkowych kontroli. Handel będzie mógł być kontynuowany na dotychczasowych zasadach
 • Przedsiębiorcy eksportujący powyższe towary do Wielkiej Brytanii nadal będą mogli korzystać z systemu TRACES. Wcześniejsza notyfikacja wymagana będzie wyłącznie w przypadku produktów „wysokiego ryzyka”
 • Polski eksporter musi podać certyfikującemu Urzędowemu Lekarzowi Weterynarii indywidualny numer notyfikacji uzyskany od importera w celu wpisania do świadectwa zdrowia ITAHC (Intra Trade Animal Health Certificate), dokumentu handlowego (DOCOM) lub brytyjskiego świadectwa zdrowia
 • Brytyjskie świadectwa zdrowia dostępne są na stronie internetowej służb weterynaryjnych Wielkiej Brytanii: https://www.gov.uk/government/collections/eu-import-health-certificates
 • Wielka Brytania będzie akceptowała przy imporcie z UE wzory świadectw zdrowia i dokumenty określone w przepisach UE o handlu wewnątrzwspólnotowym w pierwszych miesiącach po brexicie
 • Zmiany mogą dotyczyć również eksportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (rozporządzenie PE i RE nr 1069/2009). Eksport w kategorii 1 i 2 prawdopodobnie nie będzie dozwolony. W przypadku eksportu w kategorii 3 nie będzie dodatkowych kontroli i handel będzie mógł być kontynuowany na dotychczasowych zasadach, ale będzie on podlegać procedurze notyfikacji importu opisanej powyżej

Eksport towarów roślinnych do Wielkiej Brytanii

 • Wyszczególniony w brytyjskich przepisach fitosanitarnych asortyment będzie musiał być eksportowany ze świadectwem fitosanitarnym. Duża część owoców, warzyw, kwiatów i zieleni ciętej ma być nadal wwożona do Wielkiej Brytanii bez świadectw fitosanitarnych
 • Świadectwo fitosanitarne – więcej informacji: http://piorin.gov.pl/eksport-i-import/ogolne-zasady-eksportu/
 • Importer będzie musiał z wyprzedzeniem powiadomić o przesyłce brytyjską instytucję kontrolną
 • A co z drewnianym materiałem opakowaniowy (np. palety), wykorzystywanym w transporcie wszelkich towarów? Będzie on musiał być oznakowany zgodnie z Międzynarodowym Standardem ds. środków fitosanitarnych ISPM15 http://piorin.gov.pl/eksport-i-import/opakowania-drewniane

Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i nadzór rynku

 • Export żywności na dotychczasowych zasadach, bez obowiązku wcześniejszej notyfikacji, z wyjątkiem produktów „wysokiego ryzyka”.
 • Wymóg wstępnego zgłoszenia zamiaru wwozu dotyczy żywności pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz pasz, mogących zawierać m.in. pozostałości pestycydów

Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw w eksporcie

 • Przedsiębiorcy zobowiązani są do zgłoszenia zamiaru wywozu do krajów trzecich każdej partii świeżych owoców i warzyw objętych wymaganiami norm handlowych UE. Zgłoszenie odbywa się w wyznaczonym oddziale lub we właściwym WIJHARS, na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie internetowej IJHARS https://ijhars.gov.pl/wzory-dokumentow.html
 • Na etapie eksportu owoców i warzyw do Wielkiej Brytanii, procedury weryfikacji spełnienia wymagań norm handlowych na granicach nie zmienią się. Świeże owoce i warzywa pochodzące z UE lub towary z krajów trzecich, które zostały odprawione w UE, nie będą musiały ubiegać się o wydanie w Zjednoczonym Królestwie świadectwa zgodności przed wjazdem do Wielkiej Brytanii
 • Aby zapewnić, że owoce i warzywa z UE wchodzące na rynek brytyjski są wysokiej jakości i są zgodne z brytyjskimi normami handlowymi przeprowadzone zostaną dodatkowe kontrole zgodności w kraju.Przeprowadzą je: Inspektorat Ogrodnictwa (Horticultural Marketing Inspectorate – HMI) w Anglii i Walii, Szkocka Agencja ds. Nauki i Doradztwa w Rolnictwie – Science and Advice for Scottish Agriculture (SASA), Departament Rolnictwa, Środowiska i Spraw Wsi (DAERA) w Irlandii Północnej
 • Wymienione powyżej jednostki nie będą przeprowadzać kontroli norm handlowych na granicy

Brexit – jak się przygotować? Chmiel i produkty chmielowe

 • Aby wykazać, że chmiel i produkty chmielowe eksportowane do Wielkiej Brytanii z UE spełniają normy, muszą posiadać unijny certyfikat chmielu. Chmielowi importowanemu do Zjednoczonego Królestwa musi towarzyszyć jeden z następujących dokumentów potwierdzających spełnienie brytyjskich norm handlowych: – poświadczenie równoważności UE dla chmielu importowanego z zatwierdzonych państw trzecich (można stosować do 29 marca 2021 r.) – certyfikat UE dla chmielu importowanego z UE – musi być zgodny z przepisami UE. Może być wydany przez organ upoważniony w UE (może być używany do 29 marca 2021 r.).
 • W Polsce certyfikację chmielu i produktów chmielowych realizują właściwe Wojewódzkie Inspektoraty JHARS. Odbywa się to na wniosek producentów chmielu lub produktów chmielowych. Należy pamiętać o konieczności zgłoszenia do certyfikacji WIJHARS uprawianego w Polsce chmielu i wytwarzanych w Polsce produktów chmielowych, przeznaczonych na eksport z UE do Wielkiej Brytanii
 • Zgłoszenie odbywa się we właściwym WIJHARS, na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie internetowej IJHARS https://ijhars.gov.pl/wzory-dokumentow.html
 • Po 29 marca 2021 r. każdemu przywozowi chmielu z UE i innych państw trzecich będzie musiał towarzyszyć nowy brytyjski certyfikat równoważności. Musi on być wydany przez autoryzowaną agencję z państwa trzeciego. Lista tych agencji zostanie opublikowana na stronie www.gov.uk, gdy będą one dostępne. Agencje zarejestrowane obecnie w UE zostaną zarejestrowane w Zjednoczonym Królestwie, gdy Wielka Brytania opuści UE
 • Brytyjska Agencja Płatności Wiejskich będzie kontrolować 5 proc. chmielu importowanego z Wielkiej Brytanii. Kontrole te będą odbywać się w centrach przetwórczych w Wielkiej Brytanii. Londyn może przestać akceptować unijne atesty równoważności i certyfikaty UE przed 29 marca 2021 r., jeśli unijne normy handlowe dotyczące chmielu spadną poniżej standardów brytyjskich. Szczegóły dostępne na https://www.gov.uk/guidance/hops-and-hops-products-marketing-standards-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal

Ocena jakości artykułów rolno-spożywczych na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy

 • Ocena jakości polega na sprawdzeniu, czy artykuły rolno-spożywcze spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów
 • Koszty oceny jakości są ponoszone przez wnioskodawcę – wzór wniosku oraz szczegóły procedury znajdują się na https://ijhars.gov.pl/ocena-jakosci.html

Nadzór nad rolnictwem ekologicznym i importem produktów z państw trzecich

 • Żywność i pasze zarejestrowane jako ekologiczne w UE będą nadal akceptowane jako ekologiczne w Wielkiej Brytanii
 • Nadzór nad produktami posiadającymi zarejestrowane nazwy – oznaczenia geograficzne (Chroniona Nazwa Pochodzenia NP, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność)
 • Prawdopodobnie producenci istniejących unijnych oznaczeń geograficznych musieli będą złożyć wniosek do odpowiedniego systemu brytyjskiego w celu zabezpieczenia statusu brytyjskiego oznaczenia geograficznego.
 • Informacja nt. unijnych oraz planowanych brytyjskich stawek celnych w imporcie towarów rolnych: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/taryfa-celna-w-obrocie-rolno-spozywczym/
 • Informacje nt. procedur celnych, które zaczną obowiązywać w eksporcie do oraz imporcie z UK w warunkach brexitu bezumownego, zawarte są na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/clo/brexit/

Mechanizm administrowania handlem w obrocie towarami rolno-spożywczymi z Wielką Brytanią

 • Z chwilą opuszczenia przez Wyspy UE wymiana handlowa z tym krajem podlegać będzie takim zasadom, jak z innymi krajami trzecimi
 • Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania pozwolenia na przywóz/wywóz, lista administrowanych przez KOWR kontyngentów: www.kowr.gov.pl w zakładce Handel Zagraniczny.

Źródło: MRiRW/ KOWR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 5

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o