Trwa nabór na dofinansowanie grup producentów!

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie grup producentów.  Od 30 października do 28 grudnia 2017 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przyjmuje wnioski. Nowopowstała grupa może otrzymać nawet 500 tys. euro w ciągu 5 lat, po 100 tys. euro rocznie.  Z pomocy może skorzystać nawet 600 grup. Od czego zależy wysokość pomocy? Jakie grupy rolników mogą się o nią starać? Na co można przeznaczyć środki?

 

Grupa producentów przez 5 lat może otrzymać maksymalnie 500 tys. euro pomocy finansowej.

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tzw. PROW 2014-2020 przewidziano dofinansowanie grup producentów rolnych. Jest ono realizowane w ARiMR w ramach działania 9 o nazwie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

Jak duże środki przewidziano na dofinansowanie grup producentów w planie finansowym PROW 2014-2020?

Dofinansowanie grup producentów

Paweł Żuk, wicedyrektor w Departamencie Działań Społecznych i Organizacji Producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

– W planie finansowym PROW 2014-2020 na dofinansowanie grup producentów rolnych przewidziano kwotę ponad 402 mln euro. Z tego 110 mln euro przeznaczono na zobowiązania z PROW 2007-2013, w ramach kontynuacji płatności grupom producentów rolnych z działania 142.

Do kogo jest kierowane dofinansowanie grup producentów?

-Dofinansowanie  grup producentów jest kierowane do nowych grup producentów rolnych. Nowych, czyli takich grup, które zostały uznane na podstawie planu biznesowego, począwszy od ostatniego naboru wniosków, tj. od dnia 29 listopada 2016 r. Warto dodać, że dotyczy to grup powstałych zgodnie z przepisami ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach (…).

 Kto może ubiegać się o uznanie za grupę producentów rolnych?

– O uznanie za grupę producentów mogą ubiegać się rolnicy, którzy w ramach swojej działalności rolniczej prowadzą gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Mogą starać się także rolnicy, którzy prowadzą dział specjalny produkcji rolnej. Rolnicy tacy mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu:

Nawet 500 tys. euro może wynieść dofinansowanie grup producentów

O uznanie za grupę producentów mogą ubiegać się rolnicy, którzy w ramach swojej działalności rolniczej prowadzą gospodarstwo rolne i którzy prowadzą dział specjalny produkcji rolnej.

 •  dostosowania produktów rolnych i procesu produkcyjnego do wymogów rynkowych;
 •  wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych;
 •  ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów rolnych;
 •  rozwijania umiejętności biznesowych i marketingowych;
 •  organizowania i ułatwiania procesów wprowadzania innowacji;
 •  ochrony środowiska naturalnego.

Pomoc na dofinansowanie grup producentów może dotyczyć jednego produktu czy także wielu produktów?

– Grupy producentów rolnych mogą być tworzone przez producentów jednego produktu rolnego lub jednej grupy produktów. Dotyczy to  produktów określonych w rozporządzeniu MRiRW z 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych.

Jakie warunki musi spełnić tworzona grupa producencka, aby została uznana?

Grupa producentów rolnych może zostać uznana, pod warunkiem, że:

Grupy producentów rolnych mogą być tworzone przez producentów jednego produktu rolnego lub jednej grupy produktów.P. Żuk, ARiMR

 •  działa jako przedsiębiorca mający osobowość prawną,
 •  przedstawiła plan biznesowy grupy. Plan taki musi być zgodny z rozporządzeniem MRiRW z 18 lutego 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać plan biznesowy, w zakresie realizacji powyższych celów określonych w ustawie o grupach producentów rolnych (…). Musi być on sporządzony na co najmniej 5 lat,
 •  działa na podstawie statutu lub umowy, spełniającej wymagania określone w ustawie o grupach producentów rolnych  (…),
 •  żaden z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, zwanych dalej „członkami grupy”, nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników lub walnym zebraniu członków, także pośrednio,
 •  coroczne przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona,
 •  określi obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące jakości i ilości produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży,
 •  każdy z członków grupy produkuje oraz sprzedaje do grupy co najmniej 80% wyprodukowanych przez siebie produktów, ze względu na które grupa została utworzona,
 •  każdy z członków grupy przynależy tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania grup producentów?

– Wsparcie dla grup producentów rolnych stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów. Muszą być one wytworzone w gospodarstwach członków grupy w poszczególnych latach i sprzedane odbiorcom niebędącym członkami grupy oraz niepowiązanym osobowo lub kapitałowo z członkami grupy.

Jak długo można otrzymywać pomoc na tworzenie grup producentów?

– Pomoc jest przyznawana w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy od dnia jej uznania.

Na jak wysokie wsparcie finansowe mogą liczyć nowopowstałe grupy producentów?

500 tys. euro w ciągu 5 lat dla grup producenckich

Maksymalnie po 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy

Wsparcie wynosi:

 •  w pierwszym roku – 10% kwalifikowanej sprzedaży netto,
 •  w drugim roku – 8%,
 •  w trzecim roku – 6%,
 •  w czwartym roku – 5%,
 •  w piątym roku – 4% kwalifikowanej sprzedaży netto grupy producentów.

Czy jest limit pomocy, jeśli tak to jaki, na tworzenie grup producentów?

– Tak, jest ustalony limit. Wynosi on 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy. Warto zaznaczyć, że pozostaje on na niezmienionym poziomie w kolejnych latach. W przeciwieństwie do limitu wsparcia w PROW 2007-2013, który miał charakter degresywny.

Ile pieniędzy w ramach wsparcia może otrzymać maksymalnie grupa producentów?

Kolejne nabory zostały zaplanowane na II i IV kwartał 2018 r. P. Żuk, ARiMR

– W sumie grupa producentów przez 5 lat może otrzymać maksymalnie 500 tys. euro pomocy finansowej.

Na co można przeznaczyć te pieniądze?

– Pomoc finansowa jest przyznawana w celu ułatwienia tworzenia i prowadzenia działalności grupy producentów rolnych. Jest to pomoc ryczałtowa. Wypłacana jest „z dołu” od wysokości osiągniętych przez grupę przychodów.

Tworzone grupy producentów mogą przeznaczyć otrzymaną pomoc na dowolne wydatki. np. na opłacenie kosztów prowadzenia biura, zatrudnienie menadżera, handlowca, czy też na wydatki inwestycyjne, jednak pod warunkiem osiągnięcia w ciągu pięciu lat, po uznaniu grupy, celów określonych w planie biznesowym.

Jakie są podstawowe warunki przyznania pomocy finansowej grupom producentów rolnych?

Pomoc będzie przyznana grupie producentów, która spełni m.in. następujące warunki:

 • została uznana na podstawie planu biznesowego,
 •  w jej skład wchodzą wyłącznie osoby fizyczne,
 •  łączy producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r.,
 •  wykonuje swoją działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Oznacz to w praktyce, że zatrudnia mniej niż 250 pracowników lub roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro,
 •  zadeklaruje realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

 Jakie są kryteria przyznania dofinansowania grup producentów rolnych? Jakie są tu preferencje?

– Preferencje w dofinansowaniu grup producentów rolnych są dla grup spełniającym następujące warunki:

100 tys. euro pomocy w każdym roku przez 5 lat dla grup producenckich

Przewiduje się preferencje w przyznawaniu pomocy grupom producentów m. in. zorganizowanym w formie spółdzielni

 • zorganizowanych w formie spółdzielni,
 •  zrzeszających producentów w takich kategoriach, jak:

– produkty wysokiej jakości, w szczególności rolnictwa ekologicznego,

– świnie żywe, prosięta, warchlaki, oraz mięso wieprzowe,

– bydło żywe, oraz mięso wołowe,

– owce lub kozy żywe oraz produkty pochodne,

– miód naturalny lub jego produkty pszczele,

– rośliny w plonie głównym, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego,

– szyszki chmielowe.

Ponadto, preferencje w przyznawaniu pomocy przewiduje się dla grup:

 •  zrzeszających jak największą liczbę członków w danej kategorii produktów,
 •  zrzeszających producentów, w gospodarstwach, których, dla każdego producenta, produkcja została objęta dobrowolnym ubezpieczeniem. Min. 50% produkcji, w zakresie produktu, ze względu na który podmiot został uznany,
 •  posiadających siedzibę w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym,
 •  planującym w ramach planu biznesowego inwestycje przyczyniające się do realizacji celu innowacyjności lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub ochrony środowiska czy też
 •  zatrudniającym minimum dwie osoby na pełne etaty na umowę o pracę albo zatrudniającym na umowę o pracę minimum jedną osobę niepełnosprawną.
pomoc z PROW dla grup producentów

Środki zabezpieczone w PROW 2014-2020 mogą pozwolić na wypłatę wsparcia finansowego dla ok. 600 nowych grup producentów twierdzi P. Żuk z ARiMR

Jakie główne zobowiązanie spoczywa na grupie producentów, która skorzystała z pomocy?

– Stworzona grupa producentów, która skorzysta z pomocy jest zobowiązana przede wszystkim do realizacji zatwierdzonego planu biznesowego. Warto podkreślić, że wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu prawidłowej realizacji planu biznesowego przez grupę producentów.

 Jaki jest tryb ubiegania się o wsparcie przez nową grupę producentów rolnych?

– W pierwszej kolejności grupa, jako podmiot zrzeszający rolników, musi uzyskać osobowość prawną, wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców.

Grupa producentów, która skorzysta z pomocy musi realizować  zatwierdzony plan biznesowy.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych na podstawie planu biznesowego. Zgodnie z przepisami ustawy o grupach producentów rolnych (…), do 31 sierpnia 2017 r. taki wniosek można było złożyć do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. Od 1 września br. wnioski o uznanie należy składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.

Warto zaznaczyć, że od daty uznania, grupa producentów rolnych jest zobowiązana do realizacji zatwierdzonego planu biznesowego.

Natomiast po uzyskaniu uznania, grupa może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Oczywiście w terminie naboru wniosków, czyli do 28 grudnia 2017 r.

pomoc dla grup producentów

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, grupa będzie mogła składać wnioski o płatność do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.

Z kolei po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, grupa będzie mogła składać wnioski o płatność do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Musi to nastąpić w terminie 60 dni od dnia zakończenia każdego kolejnego 12 miesięcznego okresu realizacji planu biznesowego, rozpoczynającego się po dacie uznania grupy.

Ponadto, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, grupa będzie mogła wystąpić o wypłatę środków przeznaczonych na tzw. wyprzedzające finansowanie w wysokości maksymalnie 50 tys. zł, które zostaną rozliczone w ramach składanych wniosków o płatność.

Okres wdrażania planu biznesowego, a tym samym, otrzymywania wsparcia wynosi 5 lat.

 Ile grup producenckich może skorzystać z pomocy na tworzenie grup producentów?

– Przewidujemy, że środki zabezpieczone w PROW 2014-2020 mogą pozwolić na wypłatę wsparcia dla ok. 600 nowych grup producentów.

Kiedy w Agencji mają być kolejne nabory na dofinansowanie grup producentów?

– Kolejne nabory na dofinansowanie grup producentów zostały zaplanowane na II i IV kwartał 2018 r.

 Dziękuję za rozmowę.

Z Pawłem Żukiem, wicedyrektorem w Departamencie Działań Społecznych i Organizacji Producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozmawiała Ewa Ploplis.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *