Dopłaty do materiału siewnego: kiedy i dla kogo?

Rolnicy, którzy dokonali wysieli jesienią oziminy, na dopłaty do materiału siewnego mogą czekać nawet do grudnia. Tak wynika z opublikowanych z lekkim opóznieniem przez ARR nowych zasad ich przyznawania.

W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. na dopłaty do powierzchni obsianej lub obsadzonej materiałem siewnym kat. elitarny lub kwalifikowany zaplanowano środki w wysokości 90 mln 604 tys. zł i obecnie nie ma możliwości ich zwiększenia. 

– Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynęły pisma Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych, w których organizacje wnioskują m.in. o zwiększenie stawek ww. dopłat i ustalenie w wysokości obowiązującej w 2014 r. tj.: 100 zł w przypadku roślin zbożowych, 160 zł w przypadku roślin strączkowych, 500 zł w przypadku ziemniaka. W związku z powyższym wnioski Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych w zakresie możliwości podniesienia stawek dopłat będą analizowane przy planowaniu budżetu na 2017 r. –  poinformowało naszą redakcję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Aby otrzymać dopłaty do materiału siewnego i to w nieznanej wysokości wg nowych zasad trzeba mieć cierpliwość do „papierologii”. Dla niektórych wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami i oświadczeniami to 8 formularzy, które można pobrać ze strony internetowej ARR, w oddziale terenowym Agencji lub w jej Centrali. Termin na złożenie wniosku – o czym już pisaliśmy – upływa 25 czerwca 2016 r. Spóznialcy nie mogą liczyć na przedłużenie terminu. Kiedy można spodziewać się dopłat do materiału siewnego?

Załączniki i oświadczenia

dopłaty do materiału siewnego

Trzeba pamiętać o poprawnym wypełnieniu wniosku

Do wniosku o przyznanie dopłaty, rolnik zobowiązany jest dołączyć oryginał albo potwierdzone kopię faktury zakupu materiału siewnego kat. elitarny lub kwalifikowany wystawionej pomiędzy 15 lipca 2015 r. a 15 czerwca 2016 r., pod warunkiem że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia albo dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego wystawiony w tym samym terminie.

W załączniku nr 2 rolnik zobowiązany jest przedstawić wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych (obrotowych), tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych, albo złożyć oświadczenie o wielkości ww. pomocy de minimis otrzymanych w tym okresie. Trzeba dostarczyć oryginały lub potwierdzone kopie zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis, Nie trzeba ich składać, gdy gdy pomoc de minimis w rolnictwie została przyznana przez ARR.

Rolnik ma zawsze w plecy. Liczyłem, że już wiosną otrzymam dopłaty do pszenicy, którą wysiałem jesienią, a okazuje się, że nic z tego. Nie wiem jeszcze za co kupię wiosną sadzeniaki.

Łukasz z Kujaw, właściciel 40-hektarowego gospodarstwa (wraz z dzierżawami)

W przypadku współmałżonków posiadających wspólność majątkową albo osób wspólnie posiadających gospodarstwo i posługujących się tym samym numerem identyfikacyjnym producenta rolnego, w oświadczeniu o otrzymanej pomocy de minimis, wnioskodawca (jeden ze współmałżonków/współposiadaczy) jest zobowiązany do umieszczenia informacji o wysokości pomocy de minimis otrzymanej również przez współmałżonka/współposiadacza w okresie 3 lat podatkowych (obrotowych) lub załączenia zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis przez obojga małżonków albo osoby wspólnie posiadające gospodarstwo. Ponadto w przypadku gospodarstwa, które powstało z połączenia się lub przejęcia innych gospodarstw, do wniosku należy dołączyć wszystkie zaświadczenie/a lub złożyć oświadczenie obejmujące swym zakresem wszelką pomoc de minimis przyznaną któremukolwiek z tych gospodarstw.
Jeżeli rolnik za rok podatkowy (obrotowy) przyjmuje inny okres, trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, niż rok kalendarzowy, to wraz z wnioskiem o przyznanie dopłaty składa oświadczenie o obowiązującym go roku podatkowym (załącznik nr 4), w którym określa ramy czasowe trwania roku podatkowego (obrotowego). Jeśli natomiast rolnik w złożonym wniosku o przyznanie dopłaty ubiegać się będzie o dopłatę do powierzchni mniejszej niż 1 ha powinien dodatkowo złożyć oświadczenie o powierzchni upraw (załącznik nr 5), w którym wykaże, że posiada jeszcze inne działki rolne (w sumie o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha), na których wysiał/wysadził gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami.

Służby kontrolne ARR będą przeprowadzać w terenie kontrole w celu potwierdzenia danych podanych przez rolnika we wniosku o przyznanie dopłaty.

Pilnuj etykiety
Jeżeli rolnik wystąpi o przyznanie dopłaty do zakupionej mieszanki zbożowej lub mieszanki pastewnej powinien wykazać skład mieszanki poprzez złożenie oświadczenia w sprawie składu mieszanki (załącznik nr 6) wraz z etykietami materiału siewnego (w przypadku ich posiadania). Jeżeli natomiast będzie ubiegał się o przyznanie dopłaty do mieszanki zbożowej lub mieszanki pastewnej, którą sporządził we własnym zakresie z zakupionego materiału siewnego (lub materiału siewnego wydanego z magazynu w przypadku podmiotów wpisanych do ewidencji przedsiębiorców lub rolników w rozumieniu przepisów o nasiennictwie), we wniosku deklaruje zużycie do siewu mieszanki z podaniem jej składników. W skład mieszanek sporządzonych przez wnioskodawcę we własnym zakresie mogą jedynie wchodzić składniki kwalifikowane, tj. posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany. Jeżeli mieszanka w swoim składzie będzie zawierała składniki kwalifikowane i takie, które nie posiadają ww. kategorii, tzw. nasiona niekwalifikowane, żaden ze składników tej mieszanki nie będzie mógł być objęty dopłatą. Skład mieszanki należy wykazać poprzez złożenie oświadczenia w sprawie mieszanki materiału siewnego sporządzanej we własnym zakresie (załącznik nr 7).

Gdy wystąpią szkody

dopłaty do materiału siewnego

Szkody w uprawach trzeba udokumentować.

Jeżeli uprawy zostaną zniszczone z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, udzielenie dopłaty do tej uprawy jest możliwe jedynie po udokumentowaniu ww. zdarzenia poprzez złożenie przynajmniej jednego z wymienionych poniżej dokumentów:
• protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę w łaściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód;
• dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw, co najmniej od jednego z tych ryzyk;
• zaświadczenie wystawione przez odpowiedni organ administracji sporządzone w przypadku, gdy nie została powołana komisja przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia;
• zaświadczenie o wystąpieniu pożaru, w przypadku szkód w uprawach spowodowanych pożarem, wydawane przez właściwego ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
• protokół oględzin lub ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub inne podmioty uprawnione do szacowania szkód łowieckich na podstawie przepisów prawa łowieckiego;

• decyzję właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wydaną na podstawie przepisów o ochronie roślin, nakazującą zniszczenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych.

Ponadto poza złożeniem przynajmniej jednego z ww. dokumentów, należy złożyć oświadczenie o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu (załącznik nr 8). Jeżeli rolnik nie udokumentuje szkody w opisany sposób dopłata nie będzie przyznana lub w przypadku, gdy dopłata została przyznana przed uzyskaniem przez ARR informacji o wystąpieniu szkody – wypłaconą kwotę dopłaty trzeba będzie zwrócić.

Będą kontrole w terenie

dopłaty do materiału siewnego

Pomyłka w podanym we wniosku areale działki nie może przekroczyć 5%.

Służby kontrolne ARR będą przeprowadzać w terenie kontrole w celu potwierdzenia danych podanych przez rolnika we wniosku o przyznanie dopłaty. Sprawdzane będzie czy zmierzona powierzchnia działki/działek, na której/których uprawiana jest dana roślina uprawna jest zgodna z powierzchnią podaną we wniosku o przyznanie dopłaty, czy uprawiany gatunek rośliny uprawnej jest zgodny z zadeklarowanym we wniosku o przyznanie dopłaty, czy całkowita powierzchnia gruntów ornych obsianych lub obsadzonych roślinami objętymi dopłatami wynosi nie mniej niż 1 ha. czy powierzchnia poszczególnych działek rolnych, wchodzących w skład całkowitej powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych elitarnym lub kwalifikowanym materiałem siewnym jest większa lub równa 0,1 ha.
Różnica powierzchni dla poszczególnych działek rolnych zgłoszonych we wniosku nie może przekroczyć 5% powierzchni działki rolnej. W przypadku stwierdzenia różnicy powierzchni działki rolnej, która przekracza 5%, wysokość dopłaty nie może być wyższa niż przysługująca do powierzchni ustalonej w wyniku czynności sprawdzających, nie większej jednak niż zgłoszonej we wniosku. Równocześnie maksymalna różnica w odniesieniu do każdej działki rolnej nie może przekroczyć 1 ha w wartościach bezwzględnych.

Kiedy pieniądze
Agencja Rynku Rolnego wypłaci dopłatę w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego na rachunek bankowy rolnika. Niestety, na wydanie decyzji ma 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. A to rozporządzenie może się ukazać dopiero 30 września. Oznacza to, że w skrajnych terminach rolnik doczeka się dopłaty po dokonaniu kolejnych zasiewów – już pod zbiory w 2017 r.

Minimalne ilości wysiewu

dopłaty do materiału siewnego

Kwalifikowanych nasion soi trzeba wysiać 120 kg/ha.

Po poprzednim naszym tekście, niektórzy rolnicy zastanawiali się czy dostaną dopłaty np. do pszenicy, jeśli dostawca nasion zaleca wysiać nie 150 kg a 135 kg/ha. Jak wynika z nowych norm w przypadku odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej wymagane jest zużycie tylko 70 kg/ha albo 1,7 jednostki siewnej.

Oto tegoroczne wymagane normy zużycia materiału siewnego na 1 hektar:
• odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;
• odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
• pszenicy twardej – 150 kg;
• odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
• odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;
• odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
• odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;
• odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
• pszenżyta – 150 kg;
• owsa zwyczajnego – 150 kg;

• owsa nagiego – 120 kg;
• owsa szorstkiego – 80 kg;
• łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;
• grochu siewnego – 200 kg;
• bobiku – 270 kg;
• wyki siewnej – 80 kg;
• soi – 120 kg;
• ziemniaka – 2000 kg;
• mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych – 140 kg.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarze
  1. Avatar upokorzony pisze:

    Dramat!