Pomoc dla poszkodowanych gospodarstw do 300 tys. zł

Od 4 września do 18 września br. rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych, mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych gospodarstw. Kto i na co może składać wniosek o pomoc dla poszkodowanych?

Kto może starać się o pomoc dla poszkodowanych?

Pomoc dla poszkodowanych

Jolanta Duchnik, zastępca dyrektora Departamentu Działań Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

O przyznanie takiego wsparcia mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna – mówi  Jolanta Duchnik, zastępca dyrektora Departamentu Działań Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od czego zależy wysokość pomocy?

Przyznanie wsparcia uzależnione będzie m. in. od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk, jeżeli miała ona miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek oraz

jeżeli spełnione będą kryteria dostępu do pomocy określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Jaki jest zakres wsparcia?

Pomoc może być przyznana na inwestycje odtworzeniowe tj.: na odbudowę zniszczonych budynków, z wyłączeniem budynków, do których rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego, na zakup, w miejsce zniszczonego, nowego sprzętu do produkcji rolnej, na zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich, w przypadku utraty zwierząt oraz na odtwarzanie plantacji chmielu, sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, oczywiście jeśli uległy one zniszczeniu – informuje dyrektor J. Duchnik z ARiMR.

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku nawałnic

Do 300 tys. zł może wynieść pomoc z PROW 2014-2020 dla poszkodowanych gospodarstw w wyniku nawałnic

Jakie są warunki udzielenia wsparcia?

pomoc dla poszkodowanych mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w produkcji rolnej, rzędu co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej oraz jeżeli straty, które wystąpiły w gospodarstwie dotyczą tego jego składnika, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem informuje dyr. Duchnik z DDI ARiMR. Zaznacza, że starty te będą potwierdzane przez ARiMR na podstawie protokołu z oszacowania zakresu i wysokości strat w gospodarstwie sporządzanego przez powołane w tym celu komisje.

Jak duża będzie pomoc dla poszkodowanych gospodarstw ?

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej w całym okresie realizacji PROW 2014–2020, może wynieść (w ramach PROW 2014-20) do 300 tys. zł na beneficjenta i gospodarstwo rolne. Pomoc dla poszkodowanych jest w formie refundacji  do 80% kosztów kwalifikujących się do wsparcia.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *