Produkcja mleka na świecie – dobra koniunktura

Download PDF

Poprawia się  koniunktura na światowym rynku mleka. Zwiększa się produkcja mleka na świecie z powodu utrzymującej się relatywnie wysokiej ceny mleka surowego i przetworów mlecznych. Pod wpływem dobrej koniunktury na międzynarodowym rynku systematycznie rosną krajowe ceny skupu mleka i przetworów. O sytuacji na światowym rynku mleka mówią eksperci.

 Większa produkcja mleka na świecie

produkcja mleka na świecie w latach 2013-2017

Światowa produkcja mleka surowego w latach 2013-2017

– Produkcja mleka na świecie wykazuje długookresową tendencję wzrostową – twierdzi dr Piotr Szajner, kierownik Zakładu Badań Rynkowych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ).

W 2017 r. dynamika produkcji mleka na świecie ma zwiększyć się do 1,4%. Z kolei wartość światowej produkcji ma wynieść ok. 830 mln t – wynika z szacunków FAO.

Powodem zwiększenia produkcji mleka na świecie jest poprawa koniunktury na światowym rynku. Wysokie ceny trwałych produktów mleczarskich są wynikiem rosnącego popytu, głównie w krajach rozwijających się gospodarczo oraz mniejszej podaży z Oceanii – komentuje dr P. Szajner z IERiGŻ.  Z jego analiz wynika, że w br. jest przewidywany wzrost produkcji mleka surowego na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Oceanii.

Średnie spożycie mleka i jego przetworów na mieszkańca ma w 2017  r. zwiększyć  się  o 1,1% do poziomu 111,4 kg – według FAO.

Trochę większa produkcja mleka w Europie

Z danych IERiGŻ wynika, że w 2017  r. produkcja mleka na świecie za sprawą Europy  zwiększy się tylko o 0,2% do poziomu 222,3 mln t. Według szacunków Komisji Europejskiej, w tym roku produkcja mleka surowego w Unii Europejskiej (UE) wzrośnie o 0,4% do poziomu 164,5 mln t.

dr Piotr Szajner

dr Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ).

Wzrost produkcji w UE o 0,4% i na Białorusi o 1,0%  zostanie zniwelowany przez jej spadek w Rosji o 0,5% i na Ukrainie o 1,5% – prognozuje dr P. Szajner z IERiGŻ. Jego zdaniem, spadek produkcji w Rosji i na Ukrainie będzie przede wszystkim wynikiem napiętej sytuacji polityczno-gospodarczej, która przyczynia się do zahamowania procesów restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych w rolnictwie, w tym w szczególności do spadku pogłowia. Niewielki wzrost produkcji na Białorusi będzie wynikiem popytu importowego Rosji.

Dostawy mleka w Unii Europesjkiej (EU) mają wzrosnąć o 0,7% do 154,4 mln t. W 2018 r. dynamika wzrostu ma przyspieszyć do 1,4% –  prognozuje Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas. Przypomina, że wg danych KE w pierwszych siedmiu miesiącach br. do mleczarni w UE dostarczono jeszcze o 0,3% mniej mleka niż w analogicznym okresie przed rokiem. Szacowany poziom dostaw mleka w 2017 r. oznacza, że w okresie sierpień-grudzień dostawy mleka w UE powinny być o 2,2% większe niż to miało miejsce w tych miesiącach w 2016 r.

Wyższa dynamika wzrostu dostaw w 2018 r. będzie wynikać przede wszystkim z odbudowy produkcji mleka w Niemczech i Francji oraz wzrostu wydajności krów mlecznych, gdyż stado krów mlecznych ma zmniejszyć się o 0,8% do 23,0 mln sztuk – analizuje P. Wyrzykowski z BGŻ.

Większy popyt na sery w UE

Zwiększający się popyt na sery w UE znajdzie odzwierciedlenie w większej jego produkcji, która w 2018 r. ma wynieść 10,4 mln t, tj. o 198 tys. t więcej niż w 2017 r. – prognozuje P. Wyrzykowski z BGŻ. Zauważa, że mimo większej niż w przypadku spożycia,  tj. 1,3%,  prognozowanej dynamiki wzrostu eksportu tych produktów o 7,0% to w ujęciu ilościowym przyrost spożycia wewnętrznego w UE, będzie ponad dwukrotnie większy niż przyrost eksportu odpowiednio o 128 i 59 tys. t.

Mniej masła w Unii?

Według KE, W  2017 r. produkcja masła w UE zmniejszy się o 2,6% w relacji rocznej. Natomiast w 2018 r. ma zwiększyć się o 2,8% do poziomu 2,4 mln t. Popyt na masło na rynku wewnętrznym powinien nadal rozwijać się tj. o 1,0%. Eksport masła z UE, po raz drugi z rzędu ma odnotować spadek o 5,0%.

Rosyjskie embargo nadal utrudnia sytuację

Sytuację na światowym rynku nadal utrudnia rosyjskie embargo (nałożone w 2014 r.) między innymi na produkty mleczarskie z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Australii i Kanady. Wymienione kraje są dużymi światowymi eksporterami, a Rosja pozostaje liczącym się importerem netto ok. 4,1 mln t w ekwiwalencie surowca – twierdzą eksperci z IERiGŻ.

produkcja mleka na poszczególnych kontynentach w 2017 r.

Światowa produkcja mleka w podziale na kontynenty w 2017 r.

Większa produkcja mleka w Ameryce Północnej

W 2017 r. w Ameryce Północnej produkcja mleka surowego ma wzrosnąć o 2,2% do 107,8 mln t,  w tym produkcja w USA będzie większa o 2,1% i osiągnie poziom  98,3 mln t. W Kanadzie produkcja mleka ma zwiększyć się o 3,8% do poziomu 9,5 mln t.

Czynnikiem decydującym o tym jest duży światowy popyt na tłuszcz mleczny – twierdzi  dr Szajner z IERiGŻ.

Więcej mleka w Ameryce Południowej, ale nie wszędzie

W Ameryce Południowej produkcja mleka surowego w 2017 r. ma zwiększyć się o 3,3% do poziomu 63,4 mln t. Wzrost produkcji ma  wystąpić u trzech głównych producentów: w Brazylii o 4,5% osiągając wartość 34,5 mln t, w Argentynie o 4% do 10,5 mln t oraz w Kolumbii o 1,4% do 7,1mln t.

–  Głównym powodem wzrostu produkcji są wysokie ceny na rynku światowym – twierdzi dr  Szajner z IERiGŻ.

Paweł Wyrzykowski

Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.

Wg CLAL dostawy mleka w Brazylii  w I połowie 2017 r. były o 3,7% większe niż w analogicznym okresie przed rokiem. W drugim kwartale br., w relacji rocznej były o 8,0% większe niż w II kw. ub. r. Obecna produkcja mleka jest wystarczająca dla potrzeb rynkowych, co w konsekwencji oznacza, że kraj ten jest mnie uzależniony od przywozu mleka w proszku, zwłaszcza z Argentyny i Urugwaju –  mówi Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.

W przypadku Argentyny produkcja mleka w relacji rocznej jest nadal  mniejsza, jednak dynamika spadków wyhamowuje wynika z szacunków CLAL. W lipcu 2017 r. dostawy mleka w tym kraju były o 2,0% mniejsze niż w analogicznym miesiącu 2016 r., podczas gdy łącznie w pierwszych siedmiu miesiącach 2017 r., dostawy mleka w relacji rocznej były o 8,5% mniejsze – wynika z analiz BGŻ.

Więcej mleka w Azji

produkcja mleka na świecie w 2016 wykres

Produkcja mleka surowego w podziale na kontynenty w 2016 r.

W Azji produkcja ma zwiększyć się o 2,1% do 342,2 mln t. Z analiz IERiGŻ wynika, że duży wpływ na to będzie miał wzrost produkcji w Indiach tj. o 3,9% do poziomu 166,6 mln t i Pakistanie o 1,9% do 54 mln t. Większa produkcja mleka w wymienionych krajach zrekompensuje jej spadek w Chinach o 2,1% do 40,1 mln t.

O wzroście produkcji mleka zadecyduje rosnący popyt i postępująca urbanizacja oraz procesy modernizacyjne w rolnictwie, w tym w szczególności rozwój dużych gospodarstw i postęp technologiczny, np. wzrost mleczności krów poprzez poprawę materiału genetycznego – twierdzi dr P. Szajner z IERiGŻ.

 Więcej mleka w Nowej Zelandii

Wysokie ceny mleka surowego i trwałych przetworów mlecznych na światowym rynku utrzymują się . T. Zdziarska IERiGŻ

W sezonie 2016/2017,  od czerwca 2016 do maja 2017, produkcja mleka w Nowej Zelandii zmniejszyła się o 1,0% do 20,7 mln l. Natomiast w  pierwszych trzech miesiącach obecnego sezonu poziom produkcji mleka w tym kraju był o 1,6% większy niż w analogicznym okresie sezonu 2016/2017 – mówi P. Wyrzykowski z BGŻ BNP Paribas.

W sezonie 2017-2018 produkcja mleka w Nowej Zelandii ma zwiększyć się o 3-4% – wynika z szacunków  Eucolait. Jednak jak podaje USDA, ze względu na przedłużające się opady, wzrost produkcji mleka może się opóźnić, na co mogą również wskazywać dane DCANZ.

Produkcja mleka w Nowej Zelandii w sierpniu br. była o 1,5% mniejsza niż w analogicznym okresie 2016 r. – komentuje P. Wyrzykowski z BGŻ.

 Większa produkcja mleka w Australii  

produkcja mleka na świecie wykres

Produkcja mleka na świecie według kontynentów w latach 2013-2015

W Australii  produkcja mleka w sezonie 2017/2018 (VII.17-VI.18) ma zwiększyć się o 2-3% – według szacunków opublikowanych przez Eucolait (za Komisją Europejską), Dzieje sie tak  po 6,9-proc. spadku produkcji mleka w sezonie 2016/2017,  Wzrost produkcji mleka jest wynikiem  wyższych cen oferowanych producentom za surowiec oraz spodziewanych lepszych niż w sezonie poprzednim, warunków pogodowych,. Wg danych Dairy Australia w pierwszym miesiącu obecnego sezonu – lipcu – produkcja mleka w tym kraju zwiększyła się w relacji rocznej o 2,7%.

Według informacji zawartych w tygodniowym raporcie Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) obecnie  w całej Ameryce Południowej panują dogodne warunki atmosferyczne dla pastwisk (zbliża się sezon wiosenny). W rezultacie u głównych producentów mleka na tym kontynencie, w Brazylii, Urugwaju, Argentynie i Chile produkcja mleka poprawia się. W dodatku korzystna pogoda pomaga we wzroście, zarówno ilości jak i jakości wielu upraw, co prowadzi do większych dostaw kukurydzy i soi po stosunkowo niskich cenach.

Produkcja mleka na świecie – wysokie ceny mleka i jego przetworów

Pod wpływem dobrej koniunktury na międzynarodowym rynku systematycznie rosną krajowe ceny skupu mleka. T. Zdziarska IERiGŻ

Produkcja mleka na świecie wzrasta, ponieważ utrzymują się relatywnie wysokie ceny mleka surowego i trwałych przetworów mlecznych na światowym rynku. Decyduje o tym przede wszystkim rosnący popyt krajów rozwijających się – mówi Teresa Zdziarska z IERiGŻ. Z jej analiz wynika, że w sierpniu średnia cena mleka surowego w UE-28 wyniosła 34,48 euro/100 kg i była o ok. 1% wyższa niż w lipcu. Analityk IERiGŻ zaznacza, że za zachodnioeuropejskich giełdach notowane są rekordowe ceny masła. We wrześniu wzrosły one o ok. 6% do 6826 euro/t.

Natomiast odtłuszczone mleko w proszku potaniało o ok. 6% do 1694 euro/t. Dzieje się tak z powodu dużych zapasów w krajach unijnych. Ceny pełnego mleka w proszku pozostały na poziomie 3200 euro/t. Na giełdzie w Chicago od początku br. ceny sera Cheddar charakteryzują się różnokierunkową dynamiką zmian.  Dzieje się tak po ich znacznym wzroście w drugiej połowie 2016 r., W maju Cheddar podrożał o ok. 8%, a we wrześniu potaniał o ok. 6% do 3023 euro/t – wynika z analiz IERiGŻ.

Dobra światowa koniunktura wpływa na krajowe ceny mleka

produkcja jogurtu

Produkcja mleka na świecie rośnie wraz ze wzrostem popytu na mleko i przetwory mleczarskie w krajach rozwijających się.

Pod wpływem dobrej koniunktury na międzynarodowym rynku systematycznie rosną krajowe ceny skupu mleka. Rosną także ceny zbytu i ceny uzyskiwane w eksporcie, które stymulują wzrost produkcji przetworów mlecznych, przy dużych dostawach surowca. W efekcie poprawia się opłacalność produkcji mleka i rentowność przemysłu mleczarskiego – mówi  T Zdziarska z IERiGŻ. Analizuje, że w sierpniu skup mleka wyniósł 972,1 mln l. Oznacza to, że  był on o 2,7% mniejszy niż w lipcu, ale o 5,6% większy niż przed rokiem.

O tym jak sytuacja światowa na rynku mleka wpływa na ceny w kraju w kolejnym artykule.  

 

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 1 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o