Tarcza antykryzysowa dla rolnictwa – jakie wsparcie dla rolników?

Tarcza antykryzysowa dla rolnictwa wprowadza rozwiązania mające przeciwdziałać skutkom pandemii koronawirusa. Na jaką pomoc ze strony rządu mogą liczyć gospodarze?

Tarcza antykryzysowa dla rolnictwa przewiduje takie rozwiązania jak:

Wyłącznie dla rolników i ich domowników

Zasiłek opiekuńczy na dzieci

Rolnikowi będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy na dzieci. Będzie on przyznawany w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko. A także w przypadku, gdy sprawowanie opieki nad dzieckiem przez nianię lub innego opiekuna z powodu COVID-19 jest niemożliwe. Warunkiem uzyskania zasiłku jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Dotyczy to dzieci do 8 lat, dzieci z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 18 lat.

Zasiłek opiekuńczy:

 • Przysługiwał będzie przez okres nie dłuższy niż 14 dni
 • Wynosił będzie 1/30 z kwoty emerytury podstawowej za każdy dzień. Obecnie wysokość emerytury podstawowej po waloryzacji wynosi 972,40 zł. Stawka dzienna wyniesie zatem 32,41 zł (972,40 zł / 30 dni = 32,41 zł)
 • Finansowany będzie z budżetu państwa za pośrednictwem KRUS
 • W celu przeciwdziałania COVID-19, Rada Ministrów będzie mogła w drodze rozporządzenia określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zwolnienie ze składek KRUS

Zasiłek opiekuńczy na dzieci to nie jedyne rozwiązanie jakie zawiera tarcza antykryzysowa dla rolnictwa. Znalazło się w niej również zwolnienie z obowiązku opłacania składek emerytalno-rentowych dla osób ubezpieczonych w KRUS

Jak podaje resort rolnictwa wszystkie osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zostaną zwolnione z obowiązku opłacania składek na to ubezpieczenie do KRUS za trzy miesiące (drugi kwartał 2020 r.).

Budżet państwa opłaci składki za pośrednictwem KRUS. Rolnicy nie będą musieli składać żadnych dodatkowych wniosków w tym zakresie.

Tarcza antykryzysowa dla rolnictwa – co jeszcze?

Zmiany dotyczą także zachowania ważności orzeczeń wydanych między innymi na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Chodzi o orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, czy też niezdolności do samodzielnej egzystencji, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Resort rolnictwa informuje, że takie orzeczenia zachowują ważność przez kolejne 3 miesiące od dnia upływu terminu ważności.

tarcza antykryzysowa dla rolnictwa

Tarcza Antykryzysowa dla Rolników

fot. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dla sektora rolnego

Tarcza antykryzysowa dla rolnictwa zawiera rozwiązania przeznaczone nie tylko dla rolników, ale również dla przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą lub związaną z sektorem rolnym. Na jakie wsparcie mogą oni liczyć?

Pokrycie przez państwo składek na ZUS

 • Rozwiązanie dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników. Na trzy miesiące państwo przejmie od nich pokrycie składek do ZUS. Zwolnienie obejmie składki za przedsiębiorce i pracujące dla niego osoby.
 • Ze zwolnienia skorzystać mogą również samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300 proc. przeciętnego wynagrodzenia), opłacający składki tylko za siebie.
 • Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek do ZUS, należy przekazać do ZUS do 30 czerwca 2020 r. Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek do ZUS jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Odroczenie i rozłożenie na raty składek ZUS

 • Kolejne rozwiązanie dla przedsiębiorców, mających trudności w opłaceniu składek na ZUS za okres od stycznia 2020 r. Będą oni mogli odroczyć termin płatności składek lub rozłożyć należności na raty, bez opłat i odsetek za zwłokę (tj. bez tzw. opłaty prolongacyjnej).
 • Wniosek w tej sprawie będzie trzeba złożyć do ZUS w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Dofinansowanie zatrudnienia

Tarcza antykryzysowa dla rolnictwa przewiduje również pomoc dla przedsiębiorców w okresie przestoju ekonomicznego lub spadku obrotów gospodarczych:

1)     nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub

2)     nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r.,  w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

 • Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dla pracodawcy przewidziano dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. Plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09  zł (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy).
 • Przedsiębiorca, który w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych obniżył wymiar czasu pracy – może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%. Jednak nie więcej niż do 0,5 etatu. Ale wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy). Dofinansowanie będzie wtedy wynosiło do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS. Plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. czyli 2 452,27 zł.
 • Powyższe świadczenia będą przysługiwać przez łączny okres 3 miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń.
 • Wnioski będą składane elektronicznie, do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Uelastycznienie czasu pracy

tarcza antykryzysowa dla rolnictwa

Tarcza antykryzysowa dla rolnictwa wprowadza szereg rozwiązań mających ułatwić funkcjonowanie branży w dobie koronawirusa.

fot. pixabay.com

Kolejny ukłon w stronę pracodawców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Będą oni mogli skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8. Z gwarancją jednak oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni. Natomiast tygodniowy czas takiego odpoczynku będzie mógł być skrócony z 35 do 32 godzin.

Pracodawca będzie też mógł – w porozumieniu ze związkami zawodowymi – wydłużyć dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin. A także okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.

Rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

Tarcza antykryzysowa dla rolnictwa zawiera również rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. Wydłużeniu ulegają terminy składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych. Także te o przedłużenie wizy oraz o przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego. Dotyczy to sytuacji, jeżeli terminy te wypadałyby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Terminy te ulegają przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Pobyt cudzoziemca w Polsce w okresie biegu przedłużonego terminu będzie legalny, jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek w tym terminie.

Również z mocy prawa wydłużeniu ulega okres ważności wiz krajowych, zezwoleń na pobyt czasowy oraz zezwoleń na pracę. W tym zezwoleń na pracę sezonową, jeżeli ostatni dzień ich ważności przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Okresy te ulegają przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni – informuje resort rolnictwa.

Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku

Podatnikom CIT i PIT umożliwione będzie odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. Warunek to osiągnięcie w 2020 r.  przychodów niższych o co najmniej 50 proc. niż w 2019 roku.

Podatek od nieruchomości

Rady gmin otrzymały możliwość wprowadzenia za część 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dotyczy to osób, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Możliwe będzie także przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych

Przedsiębiorcy mogą obliczać zdolność kredytową w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r. Będą temu towarzyszyć rekomendacje w zakresie sposobu liczenia rezerw na kredyty. Jak informuje resort rolnictwa, sektor bankowy zadeklarował gotowość do przedłużenia kredytów obrotowych przy zmianie regulacji. W rezultacie pozwoli to na wydłużenie kredytów obrotowych –  o wartości ok. 150 mld zł – dla sektora przedsiębiorstw.

Zmiana warunków lub terminów spłaty kredytu 

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii banki mogą również dokonać zmiany warunków lub terminów spłaty kredytu. Chodzi o kredyty udzielane mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom, jeżeli:

1)     kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r.

2)     zmiana jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.

Warunki takiej zmiany uzgodnią bank i kredytobiorca. Nie może ona jednak powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. Rozwiązania te stosuje się odpowiednio do pożyczki pieniężnej udzielonej przez bank.

Zmiany w zakresie cen

Tarcza antykryzysowa dla rolnictwa pozwala również na odgórne ustalanie cen maksymalnych lub marż hurtowych i detalicznych. Ustalać je mają minister gospodarki w porozumieniu z ministrem zdrowia oraz ministrem rolnictwa w drodze rozporządzenia. Mają one dotyczyć sprzedaży towarów lub usług, mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i kosztów utrzymania gospodarstw domowych.

Rozwiązanie to z założenia ma dotyczyć tylko produktów podstawowych. Tych mających wyjątkowe znaczenie dla ochrony zdrowia lub funkcjonowanie gospodarstw domowych – podaje resort rolnictwa.

Zmiany dotyczące biegu terminów procesowych i sądowych

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych zmienia się. Tych przewidzianych przepisami prawa administracyjnego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Chodzi m.in. o terminy zasiedzenia, przedawnienia, a także udzielenia ochrony prawnej przed sądem.

Podobnie bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Dotyczy to postępowań sądowym, w tym sądowoadministracyjnych, postępowań egzekucyjnych, karnych itd.

Zmiana wprowadzająca ułatwienia dotyczące korzystania z usług e-administracji

Tarcza antykryzysowa dla rolnictwa zawiera ułatwienia dla osób, które z różnych powodów nadal nie posiadają możliwości korzystania z podpisów elektronicznych, zaufanego lub osobistego. Nowe przepisy pozwolą na wydanie takim osobom tymczasowego środka identyfikacji elektronicznej, czyli „tymczasowego profilu zaufanego”.

„Tymczasowy profil zaufany” będzie mógł być wydany w usłudze online. Będzie ona zrealizowana bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, więc bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania. Ułatwi to kontakt z organami administracji publicznej.

Źródło: MRiRW

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.1 / 5. Liczba głosów 38

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *