Prawo: dofinansowanie z PROW na zakup maszyn

We wcześniejszych edycjach PROW największym zainteresowaniem cieszyły się działania umożliwiające zakup maszyn i urządzeń. Kolejnym takim działaniem w PROW 2014–2020, oprócz Modernizacji gospodarstw rolnych, jest Rozwój przedsiębiorczości.

Działanie to jest niejako kontynuacją dobrze znanych działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej z poprzednich edycji PROW. Jednak z dość znacznymi różnicami, które niestety zaostrzają i znacznie ograniczają krąg podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie.

PROW maszyny

Za pieniądze z PROW będzie można np. kupić nowy ciągnik.

Na nowych zasadach

Już samo określenie „rozwój usług rolniczych” w nazwie działania zawiera istotną wskazówkę, jednocześnie najważniejszą różnicę z poprzednimi tego typu działaniami. W obecnie uruchamianym działaniu dofinansowywane będą tylko te firmy, które udokumentują, że posiadają historię w świadczeniu usług rolniczych. O dofinansowanie nie mogą się w związku z tym starać podmioty dopiero rozpoczynające taką działalność. Było to powszechne w działaniu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw z PROW 2007–2013.

Minimum 2 lata doświadczenia

Zgodnie bowiem z projektem rozporządzenia pomoc przyznaje się podmiotowi, który wykonywał działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług rolniczych. Okres musi wynosić co najmniej 2 lata obrotowe poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Wykonywanie działalności ma być udokumentowane poprzez przedłożone wraz z wnioskiem faktury VAT lub wydruki z kasy fiskalnej wystawione na rzecz podmiotów zewnętrznych. Kwota musi wynosić co najmniej 20 tys. zł brutto, nie mniej jednak niż 10 tys. zł brutto w każdym roku obrotowym. Rozporządzenie w załączniku określa też, co uznaje się za świadczenie usług rolniczych, do których zaliczana jest działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z), działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKD 01.62.Z) oraz działalność usługowa następującą po zbiorach (PKD 01.63.Z).

Pomoc przyznawana będzie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych i kwoty 500 tys. zł.

Podmiotem ubiegającym się o wsparcie może być osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka jawna) oraz osoba prawna, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych.

Pomoc tylko raz

Projekt rozporządzenia wprowadza też jeszcze jedno ważne ograniczenie w korzystaniu z tego działania. Pomoc nie będzie przyznawana podmiotom, które uzyskały pomoc finansową w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych z PROW 2007–2013. Takiego ograniczenia nie było w działaniu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i bardzo często ten sam podmiot korzystał zarówno z tego działania, jak i z Modernizacji gospodarstw rolnych.

Zgodnie z projektem rozporządzenia pomoc przyznaje się na operację, która jest m.in. uzasadniona ekonomicznie. W tym pod względem racjonalności jej kosztów oraz której realizacja i osiągnięcie zakładanych celów w danym terminie nie są możliwe bez udziału środków publicznych. Korzystanie z pomocy nie jest natomiast uzależnione od stworzenia nowych miejsc pracy. Jednak to było jednym z głównych kryteriów w działaniu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Pomoc przyznawana będzie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych i kwoty 500 tys. zł. O ile procentowy poziom pomocy w porównaniu z poprzednimi działaniami jest taki sam, to znacznie wzrosła jej kwota (z 300 tys. zł na 500 tys. zł).

Wszystkie złożone w ramach danego naboru wnioski będą punktowane, a pomoc przysługiwać będzie według kolejności ustalonej przez ARiMR.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się zakup lub leasing nowych maszyn lub urządzeń do produkcji rolnej. W szczególności do uprawy gleby, siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru, do przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania i pakowania produktów rolnych, do przygotowywania pasz, do rozdrabniania i szarpania słomy i roślin. Za koszty kwalifikowane uznaje się również zakup ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych. Przy czym koszt zakupu ciągnika rolniczego może być kosztem kwalifikowanym w części nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych. Pomoc nie obejmuje natomiast m.in. zakupu nieruchomości, podatku VAT, nabycia rzeczy używanych, a także kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji odtworzeniowych.

Punktowanie wniosków

Ważną zmianą związaną z rozpatrywaniem wniosku jest tylko 1-krotne wzywanie przez ARiMR do jego uzupełnienia. Dotychczas zasadą były 2 wezwania. Zmusi to podmioty wnioskujące o pomoc do lepszego przygotowywania wniosków już podczas ich składania. będzie tylko jedna szansa na jego uzupełnienie.

PROW wnioski

Trzeba pamiętać o poprawnym wypełnieniu wniosku o dofinansowanie z PROW.

Wszystkie złożone w ramach danego naboru wnioski będą punktowane, a pomoc przysługiwać będzie według kolejności ustalonej przez ARiMR. Punkty przyznawane będą za uruchomienie nowych usług lub zmianę technologii oferowanych usług. Za wykorzystanie maszyn i urządzeń ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz rozwiązań służących oszczędności zasobów, w tym energii i wody. Dodatkowo punktowane będą operacje zrealizowane w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym (zgodnie z Powszechnym Spisem Rolnym z 2010 r.). Dodatkowe punkty otrzyma też podmiot, który nie uzyskał pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej lub Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2007–2013. Agencja nie przyznaje pomocy, jeżeli wniosek otrzyma mniej niż 3 punkty.

Wprowadzone ograniczenia w korzystaniu z pomocy w ramach działania Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych, jak również konieczność uzyskania minimalnej liczby 3 punktów znacznie zmniejszą liczbę podmiotów uprawnionych do otrzymania pomocy. Jednak wysoka kwota dofinansowania sprawi, że na pewno działanie to będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *