Prawo: dofinansowanie z PROW na zakup maszyn

W PROW największym zainteresowaniem cieszą się działania umożliwiające zakup maszyn. Sprawdźcie, jak można otrzymać pieniądze!

We wcześniejszych edycjach PROW największym zainteresowaniem cieszyły się działania umożliwiające zakup maszyn i urządzeń. Kolejnym takim działaniem w PROW 2014–2020, oprócz np. Modernizacji gospodarstw rolnych, jest Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych. Działanie to jest niejako kontynuacją dobrze znanych działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej z poprzednich edycji PROW, jednak z dość znacznymi różnicami, które niestety zaostrzają i znacznie ograniczają krąg podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie.

PROW maszyny

Za pieniądze z PROW będzie można np. kupić nowy ciągnik.

Już samo określenie „rozwój usług rolniczych” w nazwie działania zawiera istotną wskazówkę, a jednocześnie najważniejszą różnicę z poprzednimi tego typu działaniami. W obecnie uruchamianym działaniu dofinansowywane będą tylko te firmy, które udokumentują, że posiadają historię w świadczeniu usług rolniczych. O dofinansowanie nie mogą się w związku z tym starać podmioty dopiero rozpoczynające taką działalność, co było powszechne w działaniu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw z PROW 2007–2013.

Zgodnie bowiem z projektem rozporządzenia pomoc przyznaje się podmiotowi, który wykonywał działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług rolniczych przez okres co najmniej 2 lat obrotowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Wykonywanie działalności ma być udokumentowane poprzez przedłożone wraz z wnioskiem faktury VAT lub wydruki z kasy fiskalnej wystawione na rzecz podmiotów zewnętrznych na kwotę co najmniej 20 tys. zł brutto, nie mniej jednak niż 10 tys. zł brutto w każdym roku obrotowym. Rozporządzenie w załączniku określa też, co uznaje się za świadczenie usług rolniczych, do których zaliczana jest działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z), działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKD 01.62.Z) oraz działalność usługowa następującą po zbiorach (PKD 01.63.Z).

Pomoc przyznawana będzie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych i kwoty 500 tys. zł.

Podmiotem ubiegającym się o wsparcie może być osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka jawna) oraz osoba prawna, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych.

Pomoc tylko raz

Projekt rozporządzenia wprowadza też jeszcze jedno ważne ograniczenie w korzystaniu z tego działania. Pomoc nie będzie przyznawana podmiotom, które uzyskały pomoc finansową w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych z PROW 2007–2013. Takiego ograniczenia nie było w działaniu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i bardzo często ten sam podmiot korzystał zarówno z tego działania, jak i z Modernizacji gospodarstw rolnych.

Zgodnie z projektem rozporządzenia pomoc przyznaje się na operację, która jest m.in. uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem racjonalności jej kosztów, oraz której realizacja i osiągnięcie zakładanych celów w danym terminie nie są możliwe bez udziału środków publicznych. Korzystanie z pomocy nie jest natomiast uzależnione od stworzenia nowych miejsc pracy, co było jednym z głównych kryteriów w działaniu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Pomoc przyznawana będzie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych i kwoty 500 tys. zł. O ile procentowy poziom pomocy w porównaniu z poprzednimi działaniami jest taki sam, to znacznie wzrosła jej kwota (z 300 tys. zł na 500 tys. zł).

Wszystkie złożone w ramach danego naboru wnioski będą punktowane, a pomoc przysługiwać będzie według kolejności ustalonej przez ARiMR.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się zakup lub leasing nowych maszyn lub urządzeń do produkcji rolnej, a w szczególności do uprawy gleby, siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru, do przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania i pakowania produktów rolnych, do przygotowywania pasz, do rozdrabniania i szarpania słomy i roślin. Za koszty kwalifikowane uznaje się również zakup ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych, przy czym koszt zakupu ciągnika rolniczego może być kosztem kwalifikowanym w części nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych. Pomoc nie obejmuje natomiast m.in. zakupu nieruchomości, podatku VAT, nabycia rzeczy używanych, a także kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji odtworzeniowych.

Punktowanie wniosków

Ważną zmianą związaną z rozpatrywaniem wniosku jest tylko 1-krotne wzywanie przez ARiMR do jego uzupełnienia, gdyż dotychczas zasadą były 2 wezwania. Zmusi to podmioty wnioskujące o pomoc do lepszego przygotowywania wniosków już podczas ich składania, gdyż będzie tylko jedna szansa na jego uzupełnienie.

PROW wnioski

Trzeba pamiętać o poprawnym wypełnieniu wniosku o dofinansowanie z PROW.

Wszystkie złożone w ramach danego naboru wnioski będą punktowane, a pomoc przysługiwać będzie według kolejności ustalonej przez ARiMR. Punkty przyznawane będą za uruchomienie nowych usług lub zmianę technologii oferowanych usług, za wykorzystanie maszyn i urządzeń ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz rozwiązań służących oszczędności zasobów, w tym energii i wody. Dodatkowo punktowane będą operacje zrealizowane w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym (zgodnie z Powszechnym Spisem Rolnym z 2010 r.). Dodatkowe punkty otrzyma też podmiot, który nie uzyskał pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej lub Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2007–2013. Agencja nie przyznaje pomocy, jeżeli wniosek otrzyma mniej niż 3 punkty.

Wprowadzone ograniczenia w korzystaniu z pomocy w ramach działania Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych, jak również konieczność uzyskania minimalnej liczby 3 punktów znacznie zmniejszą liczbę podmiotów uprawnionych do otrzymania pomocy, jednak wysoka kwota dofinansowania sprawi, że na pewno działanie to będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem.

Przegląd i serwis opryskiwacza: na co zwrócić szczególną uwagę?

Opryskiwacz to jedna z najważniejszych maszyn w gospodarstwie rolnym. Przed rozpoczęciem sezonu należy sprawdzić jego stan techniczny!

23 marca 2017

Agrotech 2017: fotorelacja z wystawy

Potężne maszyny i nowoczesne rozwiązania prezentowane na wystawie Agrotech 2017 przyciągają tłumy zwiedzających. Zapraszamy na fotorelację z targów.

19 marca 2017

Czy będzie zakaz wstępu psów i kotów do budynków gospodarczych i rejestr wjeżdżających pojazdów?

Kontrowersyjny projekt rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi niebawem może obowiązywać! Sprawdź, co się zmieni!

20 marca 2017