Czas na dyskusję w UE się skończył. Pora działać!

Podjęcie pilnych działań w skali UE prowadzących do zniesienia embarga i ponowne otwarcie rynku rosyjskiego na unijne produkty rolne, zwolnienie producentów mleka z kar za przekroczenie kwot mlecznych i monitorowanie rynku wieprzowiny – to zdaniem Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa, najważniejsze dziś zadania Unii Europejskiej w rolnictwie.

Wczoraj Krzysztof Jurgiel uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.

Stabilizacja rynków rolnych jest celem Wspólnej Polityki Rolnej wynikającym z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej – mówił Krzysztof Jurgiel. – Dziś Komisja Europejska nie realizuje w sposób efektywny tego traktatowego celu.

W ramach wspólnej organizacji rynków rolnych istnieje zestaw instrumentów, który należy pilnie wprowadzić, by pomóc rolnikom przetrwać ten trudny okres.

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa

Dlatego też Polska jest zainteresowana kwestiami związanymi z przeglądem WPR 2014–2020 w 2016 r. oraz reformą WPR po 2020 r.

Uważamy, iż dyskusja o kształcie WPR po 2020 r. na Radzie ds. Rolnictwa i Rybołówstwa powinna być włączona w program formalnych spotkań rady – mówił Krzysztof Jurgiel. – Należy wziąć pod uwagę, iż rozpoczyna się już dyskusja nad przeglądem Wieloletnich Ram Finansowych UE, gdzie analizie poddaje się fundamentalne pytania o europejską wartość dodaną Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście przyszłości budżetu UE.

Zgłoszony przez Polskę punkt wczorajszych obrad dotyczył afrykańskiego pomoru świń w kontekście ostatnio wydanej decyzji Komisji Europejskiej poszerzającej strefę ograniczeń dla producentów trzody z woj. podlaskiego. Minister Jurgiel wyraził stanowczy sprzeciw wobec jednostronnej decyzji KE, której skutki są nieproporcjonalne do istniejącego ryzyka.

Nie możemy również zapominać, że to właśnie Polska bierze aktualnie na siebie cały ciężar zabezpieczenia Unii Europejskiej przed dalszym szerzeniem się ASF z terytorium Ukrainy, na którym pojedyncze przypadki i ogniska odnotowano już w 2012 r. – mówił polski minister rolnictwa. – Jednakże Polska kontroluje sytuację w zakresie ASF na swoim terytorium. Dlatego Polska powinna mieć większy wpływ na podejmowanie decyzji, które jej dotyczą.

Kolejnym zgłoszonym przez Polskę punktem obrad była dyskusja dotycząca trudnej sytuacji na rynkach rolnych, w szczególności na rynku wieprzowiny oraz na rynku mleka i jego przetworów. Podczas dyskusji minister wskazał, że realizowane dotychczas instrumenty wsparcia rynku nie przełożyły się ani na wzrost cen, ani na poprawę sytuacji dochodowej rolników.

Nie możemy również zapominać, że to właśnie Polska bierze aktualnie na siebie cały ciężar zabezpieczenia Unii Europejskiej przed dalszym szerzeniem się ASF z terytorium Ukrainy.

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa

W ramach wspólnej organizacji rynków rolnych istnieje zestaw instrumentów, który należy pilnie wprowadzić, by pomóc rolnikom przetrwać ten trudny okres – mówił minister Jurgiel. – Dotychczas podjęte działania nie są wystarczające, a państwa członkowskie mają ograniczone możliwości by samodzielnie podjąć działania na rynkach rolnych.

Minister zwrócił się o podjęcie następujących działań, wnioskując o:

 • przeznaczenie środków finansowych w ramach nadzwyczajnego wsparcia skierowanego do dotkniętych kryzysem sektorów mleka i mięsa wieprzowego;
 • rozszerzenie siatki bezpieczeństwa, w szczególności poprzez:
  • urealnienie progów referencyjnych i cen interwencyjnych w sektorze mleka,
  • uruchomienie mechanizmów promowania i wspierania eksportu, w tym refundacji wywozowych na produkty mleczarskie i wieprzowinę, w celu trwałego usunięcia z rynku UE istniejących nadwyżek,
  • ponowne uruchomienie mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny i urealnienie terminów jego realizacji;
 • zintensyfikowanie działań na rzecz zdobywania nowych rynków zbytu poza UE i znoszenia barier pozataryfowych;
 • podjęcie pilnych działań w skali UE prowadzących do zniesienia embarga i ponowne otwarcie rynku rosyjskiego na produkty rolne UE;
 • zwolnienie producentów mleka lub odroczenie obowiązku wpłacenia opłaty z tytułu przekroczenia kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015, wynikającej z rat, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 595/2004, należnych do uregulowania do dnia 30 września 2016 r. i do dnia 30 września 2017 r.;
 • stworzenie w sektorze wieprzowiny, wzorem rynku mleka, obserwatorium rynkowego monitorującego sytuację. Konieczne jest także trwałe powiązanie obserwatorium na obu rynkach z mechanizmami interwencyjnymi.

Czas dyskusji skończył się i Komisja Europejska powinna przedłożyć na kolejnym posiedzeniu Rady Ministrów konkretne działania, które skutecznie poprawią sytuację producentów rolnych – przekonywał unijnych ministrów rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Zainicjowana przez Polskę debata na temat trudnej sytuacji na rynkach rolnych uzyskała aprobatę wielu państw członkowskich. Prezydencja poprosiła, aby pozostałe państwa członkowskie przedstawiły na wzór Polski swoje propozycje na piśmie do 25 lutego br. Do polskich postulatów oraz wniosków przygotowanych przez inne kraje Komisja Europejska odniesie się na kolejnej Radzie Ministrów UE za miesiąc.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *