Od 3 do 15 mln zł na finansowanie inwestycji w rolnictwie!

Inwestycje w rolnictwie nigdy się nie kończą! 10 kwietnia 2017 r. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w ramach PROW 2014-2020. Wnioski będą przyjmowane przez miesiąc – do 9 maja 2017 r. Z Urszulą Majek-Moch, dyrektor Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), dla agrofaktu rozmawia Ewa Ploplis.

Do kogo jest kierowane jest wsparcie inwestycji w przetwórstwie? Kto może je otrzymać?

Urszula Majek-Moch, dyrektor Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): O finansowanie inwestycji w rolnictwie, w tym wypadku w przetwórstwie, będą się mogły ubiegać podmioty, które zajmują się przetwórstwem rolno-spożywczym albo wprowadzają do obrotu artykuły rolne i działają jako mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Jest to instrument finansowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, skierowany do sektora rolno_spożywczego.

Na jaką kwotę może liczyć rolnik? W jakiej postaci może ją dostać?

Pieniądze są przyznawane rolnikom w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację operacji. Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 3 mln zł w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych. W przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów to 15 mln zł. Minimalna wysokość dofinansowania inwestycji wynosi natomiast 100 tys. zł.

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 3 mln zł w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych. W przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów to 15 mln zł.

Urszulą Majek-Moch, ARiMR

Ile pieniędzy dla rolników ma w sumie ARiMR w 2017 r. na ten cel?

Do wykorzystania jest kwota prawie 304 mln euro. Ostateczny limit środków dla rolników na nabór na przetwórstwo rolno-spożywcze poznamy na początku kwietnia.

Jakie warunki musi spełnić wnioskodawca, aby otrzymać pomoc?

Pomoc w finansowaniu inwestycji w rolnictwie (w przetwórstwie) może zostać udzielona podmiotom zdolnym do realizacji przedsięwzięcia, jednak wyłącznie w przypadku, kiedy realizacja takiego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez udziału środków publicznych, jest to tzw. efekt deadweight. Koniecznie trzeba pamiętać, że pomoc może być udzielona na realizację projektów wyłącznie w tych zakładach, które spełniają obowiązujące standardy higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

Jakie zobowiązania wynikają z podpisania umowy na dotację?

Wnioskodawcy zobowiązują się do zawarcia długoterminowych umów z producentami rolnymi. W przypadku, gdy firma zajmuje się produkcją, taka długoterminowa umowa musi dotyczyć nabycia co najmniej połowy potrzebnych produktów. Natomiast w przypadku świadczenia przez podmiot usług związanych z przechowalnictwem, co najmniej połowa przechowywanego towaru musi pochodzić od producentów rolnych związanych z firmą umowami długoterminowymi lub podmiotów – usługodawców, które same nabywają produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi.

finansowanie inwestycji w przetwórstwie warzyw

Za prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa i wprowadzania do obrotu: mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż wnioskujący może otrzymać 2 pkt.

Jaki rodzaj przetwórstwa może być dofinansowany w ramach tej pomocy?

Pomoc w ramach finansowania inwestycji może być przyznana podmiotom realizującym inwestycje w sektorach przetwórstwa rolno-spożywczego: mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, ziemniaków, jaj, miodu, lnu, konopi i roślin oleistych.

Czy z finansowania inwestycji w przetwórstwie rolno-spożywczym mogą skorzystać ci, którzy już korzystają z innych programów pomocowych w ramach PROW?

Tak, jest to możliwe. Dobrym przykładem mogą być tutaj rolnicy, którzy decydują się na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Uczestniczą oni w tzw. naborach tematycznych, skierowanych wyłącznie do tej grupy beneficjentów. W budżecie PROW na lata 2014_2020 przewidziano środki finansowe, które pozwolą na zorganizowanie jeszcze tzw. naboru tematycznego, skierowanego do rolników podejmujących działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa. Ponadto w III kwartale 2017 r. po raz kolejny szansę ubiegania się o wsparcie finansowe uzyskają zakłady przetwórcze.

pieniądze na inwestycje

Pomoc może być przyznana podmiotom realizującym inwestycje w sektorach przetwórstwa rolno-spożywczego: mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, ziemniaków, jaj, miodu, lnu, konopi i roślin oleistych.

Jaki jest harmonogram obecnego naboru na przetwórstwo rolno-spożywcze? Kiedy środki mogą trafić do przetwórców?

Najpóźniej w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w finansowaniu inwestycji w rolnictwie (przetwórstwie) prezes ARiMR poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji, informację o kolejności przysługiwania pomocy w woj. mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach. Można oczekiwać, że stanie się to na początku sierpnia. Od tego momentu i przez następnych 10 miesięcy, tj. do czerwca 2018 r., przebiegać będzie proces intensywnej weryfikacji złożonych wniosków w zakresie spełniania warunków przyznania pomocy, który zakończy się zawarciem umowy z ARiMR lub odmową przyznania pomocy.

Wszyscy beneficjenci, którzy zrealizują inwestycje objęte dofinansowaniem, będą je mogli rozliczyć, składając wnioski o płatność. Maksymalne terminy na rozliczenie operacji, w przypadku projektów jednoetapowych wynoszą 24 miesiące, a w przypadku projektów wieloetapowych 36 miesięcy, od dnia zawarcia umowy

Pomoc w finansowaniu inwestycji w przetwórstwie może zostać udzielona podmiotom zdolnym do realizacji przedsięwzięcia, jednak wyłącznie w przypadku, kiedy realizacja takiego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez udziału środków publicznych.

Urszulą Majek-Moch, ARiMR

W 2017 r. będą jeszcze kolejne nabory…

Ogłoszony nabór będzie pierwszym z zaplanowanych na ten rok naborów na przetwórstwo rolno-spożywcze. W budżecie PROW na lata 2014-2020 przewidziano pieniądze dla rolników, które pozwolą na zorganizowanie jeszcze tzw. naboru tematycznego, skierowanego do rolników podejmujących działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa. Dodatkowo, jak już wspomniałam, w III kwartale kolejną szansę ubiegania się o wsparcie bedą miały zakłady przetwórcze. [przyp. red.: szczegóły na ten temat można znaleźć po kliknięciu w ten link]

Jak przedstawiają się kryteria wyboru wniosków o finansowanie projektów inwestycji w rolnictwie (przetwórstwie)?

Jeśli chodzi o finansowanie inwestycji w rolnictwie (przetwórstwie), o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów. Minimalna liczba punktów kwalifikująca do ubiegania się o wsparcie wynosi 6,5 pkt. W przypadku przedsiębiorców kryteria wyboru premiują:

  • nabywanie surowców do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, na poziomie przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych – 5 pkt,
  • innowacyjność operacji bądź powiązanie jej z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu – 5 pkt,
  • grupy producentów rolnych, związki grup, spółdzielnie – 5 pkt,
  • przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych – 5 pkt,
  • działalność na obszarach objętych bezrobociem – maksymalnie 4 pkt,
  • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości – 3 pkt,
  • prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa i wprowadzania do obrotu: mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż – 2 pkt.

W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów, pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja z niższą wnioskowaną kwotą pomocy.

 

Więcej o zbliżającym się naborze wniosków na dofinansowanie dla przetwórców znajdziecie w tekście: Wnioski o dotacje: Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój

Sezon na sadzeniaki

Na chipsy, na frytki, albo na giełdę. Ziemniaki w większości są już zasadzone. Ich uprawa nie należy do tanich.

21 maja 2019

Ciekawostki rolnicze w 100 sekund. Dla kogo nowe dopłaty?

Jakie zabiegi zyskały dofinansowanie? Które zwierzęta gospodarskie uwielbiają muzykę? Bądź na bieżąco!

Ilu rolników ma 100 ha lub więcej?

Rośnie liczba dużych gospodarstw. Razem mają już więcej ziemi, niż wynosi powierzchnia województwa wielkopolskiego.

10 maja 2019